www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Het toneel is klaar voor de eindtijd

Door Britt Gillette p 22 oktober 2021

Als student van bijbelprofetie gedurende bijna 30 jaar, en dan specifiek eindtijd-bijbelprofetie, heeft geen andere tijd zo dichtbij de eindtijd geleken als op dit moment. Waarom zeg ik dit? Omdat, vooral in het afgelopen jaar, het geopolitieke en economische toneel is ingericht voor de vervulling van verschillende eindtijd profetieën. We hebben nu verschillende potentiële crises aan de horizon. En die potentiële crises zijn dezelfde als die waarvan de Bijbel zegt dat we ze zullen meemaken, hetzij in de Verdrukking, hetzij in de dagen die onmiddellijk voorafgaan aan de Verdrukking. Hieronder zijn er slechts enkele:

De oorlog tussen Gog en Magog

De Bijbel wijst op een toekomstige aanval op Israël die bekend staat als de Gog van Magog oorlog (Ezechiël 38-39). Er staat dat een militaire alliantie met Rusland, Iran, Turkije en een aantal moslim naties Israël zal aanvallen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:8) wanneer God Zijn volk uit de vijandelijke naties zal terugbrengen (Ezechiël 39:27). Vandaag zien we deze naties voor het eerst een alliantie vormen - een alliantie die in de wereldgeschiedenis nog nooit heeft bestaan. Rusland, Iran en Turkije hebben allemaal een actieve militaire aanwezigheid in Syrië, wat betekent dat ze op dit moment pal aan Israëls noordelijke grens liggen. Waarom is dit belangrijk? Omdat Ezechiël specifiek zegt dat deze alliantie Israël vanuit het noorden zal aanvallen (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2). Bovendien omvat het oude gebied van Magog een aantal hedendaagse naties, waarvan Afghanistan er één is. Tot voor kort was het moeilijk voor te stellen dat het door de V.S. bezette Afghanistan zich zou aansluiten bij de invasie van Gog of Magog. Maar nu? Nu de Taliban de macht weer in handen hebben, zou het vreemd zijn als zij zich niet bij deze invasie alliantie zouden aansluiten. Zoals de naties vandaag de dag op één lijn staan, kan de Gog van Magog invasie morgen al plaatsvinden. Alle stukken zijn op hun plaats. Zelfs een paar jaar geleden, was dat niet het geval.

Vooruitzichten op een wereldoorlog

Hoewel "geruchten van oorlog" sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog veelvuldig zijn voorgekomen, is de huidige situatie anders. De wereld bevindt zich in het midden van een energiecrisis. In Europa zijn de aardgasprijzen de afgelopen maand sterk gestegen. China en India hebben te kampen met stroomuitval. Dit leidt niet alleen tot problemen in een toch al gebroken mondiale bevoorradingsketen, maar dit zijn ook de omstandigheden die vaak aanleiding geven tot oorlog. En problemen met energiebronnen kunnen de vonk zijn die de volgende wereldoorlog doet ontbranden.

China dreigt bijvoorbeeld bijna dagelijks met een invasie in Taiwan. Als China binnenvalt, beweren de Verenigde Staten dat zij Taiwan zullen verdedigen. Als het zover komt, zal een dergelijk conflict de wereld verwoesten. Zowel China als de VS zijn kernmachten, en beide beschikken waarschijnlijk over hightech ruimtewapens, cyberwarfare-capaciteiten en innovatieve wapens die nog nooit eerder op een slagveld zijn gezien. Een dergelijk conflict zou gemakkelijk kunnen uitbarsten in de Derde Wereldoorlog. Zelfs als dat niet gebeurt, zou de wereldeconomie ineenstorten en zou de wereldwijde toeleveringsketen onherstelbaar worden verbroken als de twee grootste economische machten oorlog zouden voeren.

Hetzelfde geldt voor Israël en Iran. Beide naties zijn al jaren in een soort "koude oorlog" verwikkeld, en met elke maand die voorbijgaat, neemt het vooruitzicht van een totale oorlog alleen maar toe. Een conflict tussen de twee zou het Midden-Oosten en de hele wereld in een catastrofale oorlog kunnen storten.

Voeg daarbij de grensgeschillen van India met China en Pakistan en de strijdlustige houding van Noord-Korea ten opzichte van zijn buren en de Verenigde Staten, en de vooruitzichten op een wereldoorlog zijn waarschijnlijk de hoogste die ooit in het tijdperk na de Koude Oorlog zijn geweest. Op elk moment kan een uitbarsting in een van de brandhaarden uitmonden in een wereldoorlog. Maar, in tegenstelling tot wat velen denken, zal de wereld de Derde Wereldoorlog overleven. Het dodental zal enorm zijn, maar het menselijk ras zal niet worden uitgeroeid (Openbaring 6:4). De Bijbel zegt dat een wereldoorlog het begin zal zijn van de Verdrukking en vooraf zal gaan aan de wereldheerschappij van de Antichrist. Op dit moment lijkt de kans op een verwoestende wereldoorlog groot.

Vooruitzichten voor wereldwijde inflatie

Afsluitingen, reisvoorschriften en andere COVID-beperkingen hebben sinds begin 2020 een ravage aangericht in de wereldwijde toeleveringsketen, en het wordt alleen maar erger. Gebrek aan scheepscontainers, congestie van havens wereldwijd en een gebrek aan arbeiders om goederen te produceren, te vervoeren en op te slaan hebben geleid tot tekorten in alles van toiletpapier en microprocessors tot kippenvleugels en tractorbanden. Ondertussen heeft het beleid van centrale banken en regeringen, die lage rentetarieven hebben gecreëerd en moratoria op huur/hypotheken, moratoria op studentenleningen, stimuleringscheques en belastingkredieten hebben ingesteld, de vraag alleen maar doen toenemen. Basiseconomie zegt dat als je het aanbod verlaagt en de vraag verhoogt, je hogere prijzen krijgt. Dat zien we nu, vooral bij de kruidenier. Verwacht niet dat het beter wordt.

De Bijbel zegt dat de wereld tijdens de Verdrukking een ongekende hyperinflatie zal meemaken. Na de wereldoorlog die in Openbaring 6:4 wordt beschreven, zal de wereld een tijd meemaken waarin een dagloon nauwelijks genoeg voedsel zal opleveren om te overleven (Openbaring 6:5-6). Gezien de inflatie en de tekorten die we nu al zien, hoe erg zal het dan worden als er ergens in de wereld een grote oorlog uitbreekt, laat staan een totale wereldoorlog zoals voorspeld in Openbaring 6?

Het opkomende Merkteken van het Beest Systeem

Over de hele wereld dringen regeringen aan op COVID-vaccinaties. Degenen die de vaccinatie weigeren, worden geconfronteerd met een lange lijst van straffen, waaronder verlies van werk, gezondheidszorg, bewegingsvrijheid, en vrijheid in het algemeen. Degenen die aandringen op vaccinatie-mandaten en vaccinatiepaspoorten proberen mensen te dwingen zich aan de regels te houden. Het doel is om de niet-gevaccineerden uit de samenleving te verbannen.

Als deze dwangmaatregelen gehandhaafd blijven, zullen zij daarmee een merkteken van het beest creëren dat qua uitwerking niet te onderscheiden is van het ware merkteken van het beest (Openbaring 13:16). Daarmee maken zij de weg vrij voor de opkomst van de Antichrist en het werkelijke merkteken van het beest, zoals dat in het Boek Openbaring wordt beschreven.

De Bijbel zegt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, buitengesloten zullen worden van de wereldeconomie. Zij zullen niets kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken (Openbaring 13:17). Vandaag zien we de weg vrijgemaakt worden voor de vervulling van deze profetie. Op sommige plaatsen is een vaccinpaspoort vereist om overal in het openbaar te verschijnen, ook in kruidenierswinkels. Is het echt moeilijk te geloven dat ze op een dag vereist zullen zijn om deel te nemen aan koop/verkoop transacties?

De dagen van Noach en Lot

Jezus zei dat wanneer Hij terugkomt, de wereld zal zijn "zoals in de dagen van Noach" (Mattheüs 24:37). Jezus zei: "In die dagen voor de zondvloed genoten de mensen van banketten en feesten en bruiloften tot aan de tijd dat Noach in zijn boot stapte. De mensen beseften niet wat er zou gaan gebeuren, totdat de vloed kwam en hen allemaal wegvaagde. Zo zal het ook zijn wanneer de Zoon des mensen komt." Mattheüs 24:38-39 (NLT)

Is dit wat we vandaag de dag in de wereld zien? Ik denk van wel. Zelfs na 19 maanden van een wereldwijde pandemie, een wereldwijde crisis in de toeleveringsketen, en oorlogsdreigingen, genieten de mensen nog steeds van banketten, feesten en bruiloften. Met andere woorden, veel van het leven blijft normaal. Na een reeks gebeurtenissen die de wereld uit zijn slaap hadden moeten schudden, gaan de meeste mensen door met hun dagelijks leven zonder zich bewust te zijn van de tijd waarin we leven.

De tijden waarin wij leven zijn duidelijk voor iedereen die de Bijbel kent. Wij leven in de dagen vlak voordat de Verdrukking plaatsvindt. Jezus zal spoedig wederkomen om Zijn gemeente te halen (1 Korintiërs 15:51-53; 1 Tessalonicenzen 4:15-18). Hoe kan ik daar zo zeker van zijn? Omdat Jezus het zegt. Jezus zei dat wanneer je alle tekenen ziet waarvan Hij en de profeten zeiden dat je er naar moest uitkijken, je omhoog moet kijken (Lucas 21:28), en die tekenen zien we op dit moment.

Het samenvallen van tekenen

Wat zijn nu die tekenen? Jezus en de profeten wezen op tientallen en tientallen tekenen. In dit artikel worden er slechts enkele genoemd, maar elk teken is onmiskenbaar. Hun samenvallen, voor de eerste keer in de geschiedenis, vertelt ons dat de wederkomst van de Heer nabij is. Naast de reeds genoemde gebeurtenissen, omvatten deze tekenen:

 • Israël terug in het land (Jeremia 23:7-8; Ezechiël 39:28; Jesaja 11:12; Psalm 107:3; Ezechiël 20:34; Jesaja 11:11-12)
 • Het Joodse Volk heeft Jeruzalem in handen (Lucas 21:24-28)
 • Het Evangelie gepredikt over de hele wereld (Matteüs 24:14)
 • Een toename in reizen en kennis (Daniël 12:4)
 • De aankomst van de Exponentiële Curve (Matteüs 24:3-8)
 • Israël omringd door vijanden (Psalm 83:4; Psalm 83:12; Ezechiël 11:14-17; Ezechiël 35:10)
 • Israëls Buitengewoon Grote Leger (Ezechiël 37:10; Zacharia 12:6; Zacharia 12:8)
 • De opkomst van een verenigd Europa (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17)
 • De opkomst van een wereldregering (Openbaring 13:7-17)
 • De staat van de mensheid (2 Timoteüs 3:1-4)
 • De ontkenning van de tekenen (2 Petrus 3:3-4)

Blijf waakzaam

Jezus gebood ons om op deze tekenen te letten (Matteüs 24:42). Hij berispte de Farizeeën en godsdienstige leiders toen zij de tekenen van Zijn eerste komst niet herkenden (Matteüs 16:3). Zal Hij iets anders doen tegen hen die de tekenen van Zijn tweede komst niet herkennen? Jezus waarschuwde ons om niet in slaap gesust te worden wanneer Hij terugkomt (Marcus 13:36).

Nu is de tijd om anderen op deze tekenen te wijzen en hen te waarschuwen dat het einde nabij is. Als je hebt gewacht om het Evangelie met iemand te delen, wacht dan niet langer. Je krijgt misschien geen andere kans meer. Jezus komt. De tekenen zijn overal om ons heen.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, October 2021