www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat de extreem-linkse woke-ideologie maatschappelijke kwalen in het Westen veroorzaakt, en dat het niet anders is dan wat er in Rusland tijdens de revolutie van 1917 is gebeurd.

Poetin: "Wokeness ontmantelt het Westen: 'Cancel Culture' gebeurde al in Rusland tijdens de Bolsjewieken!"

()

Het belang van een solide ondersteuning in de sfeer van moraal, ethiek en waarden neemt in de moderne kwetsbare wereld dramatisch toe.

In feite zijn waarden een product, een uniek product van de culturele en historische ontwikkeling van elke natie. De onderlinge verwevenheid van naties verrijkt hen zeker, openheid verbreedt hun horizon en stelt hen in staat met een frisse blik naar hun eigen tradities te kijken. Maar het proces moet organisch zijn, en het kan nooit snel gaan. Vreemde elementen zullen hoe dan ook worden afgewezen, mogelijk botweg. Pogingen om de eigen waarden aan anderen op te dringen met een onzekere en onvoorspelbare uitkomst kunnen een dramatische situatie alleen maar ingewikkelder maken en meestal de tegenovergestelde reactie en het tegengestelde van het beoogde resultaat teweegbrengen.

Wij kijken met verbazing naar de processen die aan de gang zijn in de landen die traditioneel beschouwd werden als de vaandeldragers van de vooruitgang. De sociale en culturele schokken die zich in de Verenigde Staten en West-Europa voltrekken, gaan ons natuurlijk niets aan; wij houden ons erbuiten.

Sommige mensen in het Westen geloven dat een agressieve eliminatie van hele bladzijden uit hun eigen geschiedenis - "omgekeerde discriminatie" van de meerderheid in het belang van een minderheid - en de eis om de traditionele noties van moeder, vader, familie en zelfs geslacht op te geven, zij geloven dat dit alles mijlpalen zijn op de weg naar sociale vernieuwing.

Luister, ik zou er nogmaals op willen wijzen dat zij het recht hebben dit te doen, wij houden ons hier buiten. Maar wij zouden hen willen vragen zich ook buiten onze zaken te houden.

Wij hebben een andere mening, althans de overgrote meerderheid van de Russische samenleving - het zou correcter zijn om het zo te zeggen: heeft een andere mening over deze zaak. Wij geloven dat we moeten vertrouwen op onze eigen spirituele waarden, onze historische traditie en de cultuur van onze multi-etnische natie. De voorstanders van de zogenaamde "sociale vooruitgang" geloven dat zij de mensheid een soort nieuw en beter bewustzijn bijbrengen.

Goeie reis, hijs de vlaggen zoals wij zeggen, ga je gang.

Het enige wat ik nu wil zeggen, is dat hun voorschriften helemaal niet nieuw zijn. Het kan voor sommigen als een verrassing komen, maar Rusland is daar al geweest. Na de revolutie van 1917 zeiden de bolsjewieken, steunend op de dogma's van Marx en Engels, ook dat ze bestaande gewoonten en gebruiken zouden veranderen en niet alleen politieke en economische, maar ook het begrip menselijke moraal en de grondslagen van een gezonde samenleving.

De vernietiging van eeuwenoude waarden, religie en relaties tussen mensen, tot en met de totale afwijzing van familie (dat hadden wij ook), aanmoediging om geliefden te verklikken - dit alles werd uitgeroepen tot vooruitgang en werd overigens in die tijd over de hele wereld gesteund en was behoorlijk in de mode, net als nu.

De bolsjewieken waren overigens absoluut onverdraagzaam tegenover andere meningen dan de hunne. Dit zou ons, denk ik, moeten herinneren aan iets van wat we nu meemaken. Als we kijken naar wat er gebeurt in een aantal westerse landen, zien wij met verbazing de huiselijke praktijken, die wij, naar ik hoop, gelukkig tot een ver verleden hebben laten behoren.

De strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie is omgeslagen in agressief dogmatisme dat grenst aan absurditeit, wanneer de werken van de grote schrijvers uit het verleden - zoals Shakespeare - niet meer worden onderwezen op scholen of universiteiten, omdat hun ideeën als achterlijk worden beschouwd. De klassieken worden achterlijk verklaard en zijnde onwetend over het belang van geslacht of ras.

In Hollywood worden memo's verspreid over de juiste manier van vertellen en over hoeveel personages van welke kleur of welk geslacht in een film moeten voorkomen. Dit is nog erger dan de Cultuur-afdeling van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Het tegengaan van racisme is een noodzakelijke en nobele zaak, maar de nieuwe "cancel-cultuur" heeft het veranderd in "omgekeerde discriminatie", dat wil zeggen, omgekeerd racisme.

De obsessieve nadruk op ras verdeelt de mensen nog meer, terwijl de echte strijders voor burgerrechten juist droomden over het uitwissen van verschillen en weigerden mensen te verdelen naar huidskleur.

Ik heb mijn collega's specifiek gevraagd om het volgende citaat van Martin Luther King te vinden: "Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een natie waar ze niet zullen worden beoordeeld naar de kleur van hun huid, maar naar hun karakter."

Dit is de ware waarde. Het loopt daar echter anders. Trouwens, de absolute meerderheid van de Russische bevolking denkt niet...dat de huidskleur of het geslacht van een persoon belangrijk is. Ieder van ons is een mens. Dat is wat telt.

In een aantal westerse landen is het debat over de rechten van mannen en vrouwen verworden tot een volmaakt schimmenspel. Pas op dat je niet gaat waar de Bolsjewieken ooit van plan waren te gaan - niet alleen het communaliseren van kippen, maar ook het communaliseren van vrouwen. Nog één stap en je bent er.

De fanatiekelingen van deze nieuwe benaderingen gaan zelfs zo ver dat ze deze begrippen helemaal willen afschaffen. Iedereen die durft te vermelden dat mannen en vrouwen echt bestaan, wat een biologisch feit is, riskeert te worden uitgestoten.

"Ouder nummer één" en "ouder nummer twee", "barende ouder" in plaats van "moeder", en "menselijke melk" in plaats van "moedermelk", omdat het de mensen die onzeker zijn over hun eigen geslacht van streek kan maken.

Nogmaals, dit is niets nieuws; in de jaren '20 vonden de zogenaamde Sovjet Kulturtraegers ook al newspeak uit in de overtuiging dat ze een nieuw bewustzijn creëerden en op die manier waarden veranderden. En, zoals ik al zei, ze maakten er zo'n puinhoop van dat je er soms nog van huivert.

Om nog maar te zwijgen van sommige echt monsterlijke dingen, wanneer kinderen van jongs af aan geleerd wordt dat een jongen gemakkelijk een meisje kan worden en vice versa. Dat wil zeggen, de leraren leggen hun in feite een keuze op die wij allen zogenaamd hebben.

Zij sluiten de ouders buiten het proces en dwingen het kind beslissingen te nemen die zijn hele leven kunnen veranderen. Ze nemen niet eens de moeite om kinderpsychologen te raadplegen - is een kind op deze leeftijd wel in staat om zo'n beslissing te nemen?

Om het beestje bij de naam te noemen, dit grenst aan een misdaad tegen de menselijkheid, en het wordt gedaan in de naam en onder de vlag van de vooruitgang. Wel, als iemand dit zelf leuk vindt, laat hem het dan doen.

Ik heb al gezegd dat, bij het vormgeven van onze aanpak, we ons zullen laten leiden door een gezond conservatisme. Dat was een paar jaar geleden, toen de gemoederen op het internationale toneel nog niet zo hoog opliepen als nu, hoewel we natuurlijk kunnen zeggen dat de wolken zich toen al samenpakten.

Welnu, nu de wereld door een structurele ontwrichting gaat, is het belang van redelijk conservatisme als basis voor een politieke koers omhoog geschoten - juist vanwege de toenemende risico's en gevaren, en de kwetsbaarheid van de werkelijkheid om ons heen.

Deze conservatieve benadering gaat niet over een onwetend traditionalisme, een angst voor verandering of een terughoudend spel, veel minder over het terugtrekken in onze eigen schelp.

Het gaat in de eerste plaats om het vertrouwen op een in de tijd beproefde traditie, het behoud en de groei van de bevolking, een realistische beoordeling van zichzelf en anderen, een precieze afstemming van prioriteiten, een correlatie van noodzaak en mogelijkheid, een voorzichtige formulering van doelen, en een fundamentele afwijzing van extremisme als methode.

En eerlijk gezegd, in de naderende periode van wereldwijde wederopbouw, die vrij lang kan duren, en waarvan de uiteindelijke opzet onzeker is, is gematigd conservatisme de meest redelijke gedragslijn, voor zover ik dat zie. Het zal op een gegeven moment onvermijdelijk veranderen, maar tot nu toe lijkt, doe geen kwaad - het leidende principe in de geneeskunde - lijkt de meest rationele te zijn. Noli nocere [Doe geen pijn], zoals ze zeggen.

Nogmaals, voor ons in Rusland zijn dit geen speculatieve veronderstellingen, maar lessen uit onze moeilijke en soms tragische geschiedenis. De kosten van slecht opgevatte sociale experimenten zijn soms niet te overzien.

Dergelijke acties kunnen niet alleen de materiële, maar ook de spirituele fundamenten van het menselijk bestaan vernietigen, en een moreel wrak achterlaten waar lange tijd niets voor in de plaats kan komen.

Bron: Putin: Wokeness Is Dismantling The West: Cancel Culture First Happened In Russia During Bolsheviks! - YouTube