www.wimjongman.nl

(homepagina)


Pesach, wanneer?

T.W. Tramm - 20 maart 2021

ZATERDAG, 20 MAART, is de lente-equinox, de eerste dag van de lente.

In het oude Israël was de equinox, of de dag van het gelijke daglicht en duisternis, als het astronomische teken dat een nieuw jaar op het punt stond te beginnen. De eerste nieuwe maan na de lente-equinox werd gerekend tot de eerste dag van de eerste maand, Nisan (Ex. 12).

In 2021 zal de nieuwe maan die de eerste van Nisan markeert naar verwachting op 12-13 april te zien zijn, waardoor de feesten op de volgende data vallen:

Pesach: 27 april

Ongezuurde broden: 28 april

Eerstelingen: 2 mei

Pinksteren: 20 juni

Feest van de Bazuinen: 7 oktober

Verzoendag: 16 oktober

Loofhuttenfeest: 21 oktober

[ - Zie ook de Noten - ]

De timing van de profetische feesten is belangrijker dan ooit, omdat het in 2021 73 jaar geleden is dat de "vijgenboom", Israël, tot leven kwam en bladeren kreeg in mei 1948.

De mijlpaal van 73 jaar is belangrijk omdat Jezus zegt dat de generatie die de vijgenboom bladeren ziet krijgen, alle eindtijdgebeurtenissen zal zien plaatsvinden (Matt. 24:32-34).

Volgens de bijbel is de maximale levensduur van een mens 80 jaar (Ps. 90:10). Als we 80 jaar optellen bij 1948, komen we uit op 2028 voor de bovengrens van de vijgenboomgeneratie. Met aftrek van 7 jaar, de veronderstelde lengte van de laatste verdrukkingsperiode, komen we uit op 2021.

Het is interessant dat Pinksteren, het feest dat in verband wordt gebracht met de Gemeente, de tarweoogst en bruiloften, valt op 20 juni, de eerste dag van de zomer, in 2021. In de vijgenboom-profetie, is "zomer" een metafoor voor het einde van het tijdperk:

"Leer nu deze les van de vijgenboom: Zodra zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren uitlopen, weet je dat de zomer [het einde] nabij is" (Matt. 24:32, 34).

Het wordt nog interessanter als we bedenken dat Pinksteren, het feest waarvan de datum van jaar tot jaar sterk verschilt, in 1948 op dezelfde datum viel, namelijk 20 juni. We hebben dus een verband tussen het oogstfeest, de eerste dag van de zomer, en de jaren 1948 en 2021.

Er is meer. Een vriend wees er onlangs op dat er precies 2520 dagen liggen tussen 20 juni 2021 en het vijgenboomfeest in 2028: 20 juni (Pinksteren-eerste dag van de zomer) + 2520 dagen = 14 mei 2028.

Het getal 2520 is significant omdat het een perfecte periode van 7 (360-dagen) jaren in de Schrift vertegenwoordigt. Het "profetische" 360-dagen jaar wordt genoemd in Daniël en Openbaring waar "tijd, tijden en een halve tijd", verwijzend naar de helft van een 7-jarige periode, of 42 maanden, gelijk is aan 1260 dagen (Dan. 7:25; 9:27; 12:7; Openb. 11:2,3; 12:6,14; 13:5).

Behalve dat 2520 een product is van de factoren 7 en 360, wat duidt op voltooiing en een perfecte tijdcirkel, zoals in een bijbels jaar, is dit belangrijke getal ook een product van de factoren 3, 7, 10 en 12, getallen die in de Schrift staan voor volmaaktheid en voltooiing:

- 3 is het getal van goddelijke perfectie

- 7 is het getal van de goddelijke voleinding

- 10 is het getal van de ordinale volmaaktheid

- 12 is het getal van de bestuurlijke volmaaktheid

3 x 7 x 10 x 12 = 2520

Als een getallenfactor die een volledige eenheid van tijd en volmaaktheid vertegenwoordigt, zou men kunnen zeggen dat 2520 het ultieme getal van voltooiing en volmaaktheid is, dat de volheid van de tijd aanduidt.

Een ander fascinerend toeval in verband met 2520 heeft betrekking op Daniëls profetie van de 70 weken. In hoofdstuk 9 van Daniël begint het aftellen van de 70 weken tot de verlossing met een decreet om "Jeruzalem te herbouwen" (v. 25). Geleerden zijn het erover eens dat het decreet dat in Daniël wordt genoemd in 457 v. Chr. door de Perzische koning Artaxerxes werd gegeven. Het geven van het decreet in 457 v.Chr. is dus de gebeurtenis die de klok heeft doen tikken naar de verschijning van de Messias en Israëls uiteindelijke verlossing aan het einde van het tijdperk. Hier is het verbazingwekkende gedeelte: Als we 2520 profetische (360-dagen) jaren tellen vanaf 457 v.Chr., komen we uit op 2028, de berekende bovengrens van de vijgenboomgeneratie!

In het besef dat God de meester van de tijd is en dat elk facet van Zijn plan betekenis heeft, is het logisch dat de totale tijdspanne die Daniëls 70 weken omvat - inclusief de lange "kloof" tussen de 69e en 70e week - betekenis zou hebben in verband met de volheid van de tijd. Daarom is de tijdspanne van 2520 tussen 457 v. Chr. en 2028 opvallend - het getal 2520 symboliseert perfect de volheid van de tijd.

Samenvattend zijn er twee tijdspannen van 2520 die naar 2028 wijzen:

- 20 juni 2021 (eerste dag van de zomer, Pinksteren) + 2520 dagen = 14 mei 2028

- 457 v.Chr. (de klok begint te tikken naar Israëls verlossing) + 2520 profetische jaren = 2028

De 2520 samenloop vertegenwoordigt een opmerkelijke koppeling van profetische thema's: zomer, oogst, verlossing, een volmaakte periode van 7 jaar, een periode van 2520 jaren die de volheid van de tijd aanduidt, en de vijgenboomgeneratie.

Nu wij deze verbazingwekkende samenloop hebben belicht, begrijpen wij dat niemand precies weet wanneer de Dag des Oordeels zal aanbreken (Matt. 24:36, 42-51). Echter, vele tekenen en datumafstemmingen suggereren dat het nabij is en snel nadert. Dus houd uw hoeden vast, 2021 zou een beslissend jaar kunnen zijn in de Bijbelse profetieën.

. . .

Voor meer over waarom 2021 een scharnierjaar in Bijbelprofetie zou kunnen zijn, zie het nieuwste boek van T.W. Tramm: "Summer Is Near" [De zomer is nabij]:

Bezoek de website van de auteur: http://www.theseasonofreturn.com

Eindnoten:

1. Zoals uitgelegd in "Summer Is Near", geloof ik dat de moderne Joodse kalender ten onrechte Nisan 1 rekent als 14 maart (dat is de nieuwe maan VÓÓR de lente-equinox) in 2021, waardoor het nieuwe jaar een maand te vroeg begint, tijdens de winter, in plaats van het bijbels aangewezen seizoen, de lente (Ex. 12). Het is veelzeggend dat de moderne Joodse kalender zich baseert op een voorcalculatie (het vooraf bepalen van de datum van de equinox) om Nisan 1 en de feesten te berekenen. Daarentegen vereist het aanwijzen van de nieuwe maan na de equinox Nisan 1 geen voorcalculatie: men wacht eenvoudig tot de equinox plaatsvindt en wijst dan de volgende nieuwe maan aan als Nisan 1. Het verschil tussen Gods kalender en de moderne joodse kalender is dat de laatste veel regels en tradities, waaronder voorcalculatie, heeft opgenomen die niet in de Schrift worden gevonden.

2. Pinksteren 2021 berekening: De eerste nieuwe maan na de lente-equinox, Nisan 1, zal naar verwachting op 12 april worden waargenomen. Pesach begint twee weken later op de avond van 26 april. Aangezien het eerstelingenoffer moet worden gebracht de "dag na de sabbat" volgend op Pesach, is de dag van de eerstelingen de volgende zondag, 2 mei. Als we 7 weken tellen vanaf zondag 2 mei, komen we uit op 20 juni voor Pinksteren.

3. Berekening van Pinksteren 1948: De eerste nieuwe maan na de lente-equinox, Nisan 1, in 1948 was 10 april. Pesach begon dus op de avond van 24 april, wat een zaterdag was en tevens de sabbat. Omdat het eerstelingenoffer moet worden gebracht de "dag na de sabbat" volgend op Pesach, is de dag van de eerstelingen de daaropvolgende zondag, 2 mei. Als we 7 weken tellen vanaf 2 mei, komen we uit op 20 juni voor Pinksteren.

4. Dank aan Bobby Regan voor het wijzen op de 2520 dagen tijdspanne tussen 20 juni en 14 mei.

5. Betekenissen van de getallen in de Schrift: https://www.levendwater.org/.../number_in_scripture…

6. Een andere reden waarom 2520 als een perfect getal wordt beschouwd is dat het het enige getal is dat kan worden gedeeld door alle eencijferige getallen (1 tot en met 9) zonder een rest over te laten

7. 2520 profetische jaren (2520 x 360) zijn gelijk aan 907.200 dagen. Er zijn 907.200 dagen tussen 457 v.Chr. en 2028.

8. Een 'must see' video betreffende het 2520 fenomeen en 2028: https://www.youtube.com/watch?v=Yi7DD6NCGrI

Bron: T.W. Tramm Post - Rapture In The Air Now