www.wimjongman.nl

(homepagina)


IN TIJDEN ALS DEZE

Aanmoediging, eeuwigheid, hoop, de voor-de-verdrukking-opname

8 januari 2021 door Jonathan Brentner

()

Toen de discipelen aan Jezus vroegen naar de tekenen over het einde van deze tijd, begon Jezus zijn antwoord met deze woorden: "Zie toe dat niemand je op een dwaalspoor brengt" (Matteüs 24:4). De eerste waarschuwing van Jezus over de laatste dagen betrof degenen die Zijn volgelingen zouden proberen te misleiden en hen van de waarheid zouden wegleiden.

We kunnen de overgrote meerderheid van de nieuwsbronnen in Amerika niet vertrouwen, helemaal niet. Zij bedriegen mensen opzettelijk om hun socialistische agenda te promoten. Wij leven in een tijdperk waarin bedrog koning is en helaas zijn sommigen van hen die ons bedriegen ook kerkleiders.

In Kolossenzen 2:4 waarschuwde Paulus de nieuwe gelovigen in Kolossenzen voor degenen die hen in de fout zouden leiden: "En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen." Paulus was zich volledig bewust van de tactiek van de duivel (2 Kor. 2:10-11), en hij waarschuwde zijn lezers dat er valse leraren zouden komen met overtuigende maar foutieve redeneringen om hen te misleiden. Geeft dit niet de dag aan waarin wij leven?

In 2 Timotheüs 4:2-4 schreef de apostel Paulus ook over hoe de waarheid zou verdwijnen gedurende de laatste dagen. In vers 4 waarschuwde hij dat velen zich "zouden afkeren van het luisteren naar de waarheid en zouden afdwalen in mythen" oftewel valse verhalen die wel geldig lijken, maar in tegenspraak zijn met de Schrift.

Hoe gaan we om met de ontelbare meningen en doctrines waarmee ze ons dagelijks in de wereld van vandaag confronteren?

WE HEBBEN DE BIJBEL NODIG

De afgelopen week heb ik vaak het lied In Times Like These in mijn hoofd gehad. Ruth Caye Jones, een moeder van vijf kinderen, schreef de woorden en muziek ervoor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het tweede couplet begint met deze woorden: "In tijden als deze heb je de Bijbel nodig." Door de ongebreidelde misleiding en verkeerde informatie van onze tijd hebben we de Schrift nu extra hard nodig, zo niet meer dan toen in 1944, toen Jones deze woorden schreef.

In Spreuken 2:6 lezen we: "Want de HEER geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en begrip." Het was deze zinsnede "uit zijn mond" die elke keer als ik dit vers lees mijn aandacht trekt. 2 Timoteüs 3:16 begint ook met deze woorden: "De hele Schrift is door God ingegeven...” De Schrift is onze ultieme bron van 'kennis en begrip' omdat de woorden rechtstreeks uit Gods mond tot ons komen (zie ook 2 Petrus 1:21).

Ik geloof dat we veel van de wijdverbreide afvalligheid die we in de hedendaagse kerk zien, kunnen herleiden tot ofwel een afwijzing van de woorden van de Schrift, ofwel een gebrek aan kennis van wat er in de Schrift staat.

Het inzicht dat de Heilige Geest ons door Gods geschreven woord beschermt tegen dwaling in meer dan alleen leerstellige zaken. Mensen die de Schrift kennen en begrijpen, met name de boodschap over de eindtijd, zijn minder gevoelig voor de misleiding van de media of de leugens die ze lezen of horen op de sociale media.

Er zijn natuurlijk veel uitzonderingen op deze regel. Maar van wat ik heb gezien, zijn degenen die de Schrift kennen, de evangelieboodschap begrijpen en geloven wat de Bijbel zegt over de eindtijd, minder geneigd om te vallen voor de leugens en het bedrog die zo welig tieren in het nieuws en op de sociale media.

WE HEBBEN EEN VERLOSSER NODIG

Ik ben nog nooit in mijn leven zo teleurgesteld geweest in menselijk leiderschap als in de afgelopen twee jaar. Zelfs voorgangers waar ik ooit naar opkeek, voor begeleiding, hebben me op verschillende manieren in de steek gelaten. Politici die ik ooit als betrouwbaar beschouwde en in één geval godvruchtig was... elk vertrouwen dat ik ooit in hen had is verraden.

De woorden van Psalm 118:8-9 zijn voor mij nooit juister geweest dan nu: "Het is beter om mijn toevlucht te nemen tot de Heer dan te vertrouwen op de mens. Het is beter om je toevlucht te nemen tot de Heer dan te vertrouwen op prinsen."

Dit brengt me weer terug bij het lied In tijden als deze, dat begint met deze woorden: 'In tijden als deze heb je een Redder nodig. In tijden als deze heb je een anker nodig; wees er heel zeker van dat je anker de Vaste Rots grijpt en vasthoudt." Die rots is natuurlijk Jezus.

Omdat we in de resterende tijd voor de opname gevaarlijke tijden tegemoet gaan, hebben we onze Verlosser nodig als nooit tevoren. We hebben nodig dat het anker van onze ziel stevig vastgezet is in onze rots.

Ik geloof dat het komende jaar voor ons turbulenter zal zijn dan 2020, vooral voor bijbelgelovige volgelingen van Jezus. We zullen hier in Amerika (en elders) meer tegenstand en vervolging zien, wat gestaag zal toenemen en waarschijnlijk gewelddadig zal worden als Jezus niet voor die tijd komt om ons naar ons huis in de hemel te brengen.

WE MOETEN ONS ANKER VASTZETTEN IN DE ROTS

Als je nooit je geloof alleen op Jezus hebt gesteld voor de redding van je ziel, dan is het nu tijd om dat te doen. Enkele uren voor zijn dood aan het kruis in onze plaats zei Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). Jezus is de enige weg naar verlossing; Hij is de enige weg die leidt naar het eeuwige leven in plaats van de zevenjarige verdrukking en de eeuwige dood in de hel. Het bekende vers, Johannes 3:16, bevat dezelfde boodschap: "Want God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes in 1 Johannes 5:11-12: "En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet." Jezus kennen als je Verlosser staat gelijk aan eeuwig leven. Wacht niet te lang; roep Hem nu aan, voordat het te laat is om de toorn van de Heer over de Christus-verwerpende wereld niet te ervaren.

Daarom zeg ik dat het nu tijd is om op Jezus te vertrouwen.

Voor degenen onder ons die veilig in de armen van de Heiland zijn, is dit het moment om te erkennen dat we binnenkort via de opname bij Jezus kunnen zijn. Het is nu de tijd om onze toekomstige dromen en aardse aspiraties losjes in handen te houden.

Ik zeg niet dat het verkeerd is om plannen te maken of naar de toekomst te kijken, maar we moeten dit doen met hart en geest open voor de Bijbelse profetie en onze ogen bewust gericht op de groeiende donderwolken in onze wereld die elke week donkerder en onheilspellender worden.

Ik ken de timing van de opname of het begin van de zevenjarige verdrukking niet, maar ik herken de veelheid aan tekenen in de wereld die wijzen op de snelle komst van de zevenjarige verdrukking en dus ook naar de opname die voor het begin ervan plaatsvindt.

Bijvoorbeeld, de verklaringen die ik hoor van leden van de aankomende Biden-regering, die vertellen me dat zijn presidentschap de komst van The Great Reset in Amerika zal bespoedigen, wat op zijn beurt de komst van de antichrist op het wereldtoneel zal bespoedigen.

Bidens eigen woorden zijn een voorbode van een tijd van krachtig verzet tegen diegenen onder ons die vasthouden aan een bijbels wereldbeeld en die de hele Schrift als het Woord van God aanvaarden. Biden zei ooit dat Christenen, die tegen de LBGTQ-agenda zijn, de "bezinksels van de samenleving" zijn. Hij houdt nog steeds vast aan deze mening.

Als men zijn of haar leven aan iets anders dan Jezus verankert in tijden als deze of in de tijd die voor ons ligt achter de horizon, dan zal dat anker niet vasthouden. Jezus alleen is onze veilige rots.

Hebreeën 6:18-19 zegt dit over onze behoefte aan zo'n anker: "Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel." (Hebr. 6:18-19). Jezus alleen is onze Toevlucht, onze Rots, en het Anker van onze ziel voor tijden als deze en de tijden die ons te wachten staan.

Ik moedig u aan om te luisteren naar de hymne, In Times Like These, en om hoopvolle en bemoedigende passages zoals 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 Korintiërs 15:51-57, en Openbaring 20-22 te herlezen. Deze teksten onthullen de vele beloften over onze toekomst die de Heer daar voor onze troost en bemoediging heeft geplaatst.

Ik heb het ook nuttig gevonden om elke maand het boek Spreuken door te lezen, maar ik lees één keer per dag het hoofdstuk dat overeenkomt met de dag van de maand. De "wijsheid" van het boek wijst ons naar Jezus.

Bron: In Times Like These — Jonathan Brentner