www.wimjongman.nl

(homepagina)


God's standaard van gerechtigheid

Door Hal Lindsey - 21 november 2021

()

De Bijbel heeft veel te zeggen over gerechtigheid. Maar het allerbelangrijkste om te onthouden is dat onze gerechtigheid tekort schiet ten opzichte van Gods gerechtigheid.

Jezus onderwijst dit keer op keer in de Evangeliën. Zijn onderwijs over overspel en moord moet bijzonder schokkend zijn geweest voor de religieuze Joden van die tijd. Hij leerde hen dat Gods norm niet alleen gaat over wat je fysiek doet of niet doet. Het gaat ook om je gedachten en houdingen. Je kunt op iedereen indruk maken met je daden, maar God kijkt naar het hart.

Romeinen 10:3-4 spreekt specifiek over de natie van Israël. Maar het is van toepassing op allen die op hun eigen gerechtigheid vertrouwen in plaats van op die van God. "Want zij, die de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid willen bevestigen, hebben zich niet onderworpen aan de gerechtigheid van God. Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. [NKJV]

Onwetend zijn over Gods gerechtigheid is onwetend zijn over Gods standaard. In Mattheüs 5:48 zei Jezus: "Weest dan volmaakt, gelijk ook uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is." [KJV]

God is de standaard. Alles wat niet aan Hem voldoet is zonde. Mensen die Mattheüs 5:48 lezen zien het als onmogelijk en dus werken ze hard om het iets minder te laten betekenen. Sommigen wijzen erop dat het Griekse woord dat gebruikt wordt voor "volmaakt" ook "compleet" of "volwassen" kan betekenen. Zij zeggen dat de Heer ons eenvoudigweg vertelde dat we volwassen moeten zijn. Maar hoe volwassen? Hoe volledig? Hoe volmaakt? Zo volwassen, compleet en volmaakt als uw Vader in de hemel. Kun je dat in je eentje? Nee. En ik ook niet. We zijn zondaars en hebben een Verlosser nodig.

Zij die onwetend zijn van Gods standaard proberen soms hun eigen gerechtigheid te vestigen. Herinnert u zich de gelijkenis van de Heer over de Farizeeër en de tollenaar? De Farizeeër bad: "God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen - afpersers, onrechtvaardigen, overspeligen, of zelfs zoals deze tollenaar. Ik vast twee keer per week; ik geef tienden van alles wat ik bezit." [Lucas 18:11-12 NKJV]

Jezus sprak toen over de tollenaar die op een afstand stond en zelfs zijn ogen niet naar de hemel ophief. Hij "sloeg zich op de borst en zei: 'God, wees mij zondaar genadig!'" [Lukas 18:13 NKJV] Over de tollenaar zei Jezus: "Ik zeg u: deze man is gerechtvaardigd naar zijn huis gegaan." [Lukas 18:14 NKJV]

Ga nu terug naar het begin. Lucas 18:9 onthult precies waarom Jezus het verhaal vertelde. "Hij sprak deze gelijkenis tot sommigen die op zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren."

Vertrouw niet op je eigen gerechtigheid. Het is niet goed genoeg. Romeinen 3:23 zegt, "Allen hebben gezondigd...." Maar het vers stopt daar niet. Het gaat verder met te zeggen, "...en komen te kort aan de heerlijkheid van God." Denk er eens over na hoe ver we tekort schieten voor Gods glorie.

De meeste mensen beoordelen hun eigen gerechtigheid door hoe hun leven zich verhoudt tot dat van andere mensen. Maar de echte maatstaf is niet de mens. Het is God zelf. Natuurlijk kan geen enkel mens aan Hem tippen. In feite kan alleen God aan God tippen. Daarom werd God de Zoon een mens en leefde een volmaakt menselijk leven. Nu biedt Hij ons Zijn gerechtigheid aan als een geschenk. Wij hebben niet het volmaakte leven geleefd dat Jezus leefde, maar door Zijn genade krijgen wij er het voordeel van.

2 Korintiërs 5:21 zegt het als volgt. "Want Hij heeft Hem, die geen zonde gekend heeft, tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden tot gerechtigheid van God in Hem."

Bron: Hal Lindsey