www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een reset die niet zo goed is

Door Carolyn Hyde - 18 oktober 2021

In den beginne schiep יהוה - YHVH - de hemelen en de aarde. - Genesis 1:1

Wanneer men een stroomonderbreker reset, moet men eerst alle elektriciteit uitschakelen en dan weer aanzetten. Om de stand van een kilometerteller te veranderen, moet je hem op 0 zetten. Een paar rijke mensen die menen dat zij alles bezitten, hebben verklaard dat wij allen een grote reset moeten ondergaan, en zij zijn verheugd om dit te vergemakkelijken. Samenzweringstheorieën zijn er in overvloed, maar kunnen gemakkelijk worden verworpen wegens sensatiezucht of gebrek aan onderbouwde feiten. Dezevideo is echter een van de meest essentiële voor voorbidders om biddend te bekijken vanaf de muur waar we allemaal op geplaatst zijn:

Na het bekijken zou men gemakkelijk kunnen concluderen dat de mensen die in deze video worden belicht alles in de wereld bezitten en dat er absoluut niets is wat iemand daartegen kan doen. Maar volgens Spreuken 16:4, "heeft YHVH alles gemaakt voor zijn eigen doel, zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad." Toen ik verder zocht in de Bijbel naar antwoorden, vond ik de volgende Schriftgedeelten die laten zien wie er werkelijk de baas is. Natuurlijk weten we dit al, maar in het licht van deze video en de huidige gebeurtenissen, is het gemakkelijk om afgeleid te raken, ontmoedigd en zelfs hopeloos te voelen voor de toekomst van onze families en geliefden als we zien hoe een paar booswichten kunnen domineren en de controle over onze levens kunnen nemen.

En toch moeten we er voortdurend aan herinnerd worden dat we niet vervuld moeten zijn van haat als we het laatste nieuws horen, maar vervuld moeten zijn met de Heilige Geest, want zoals Efeziërs 6:12 zo duidelijk aangeeft, "wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de overheden, tegen de kosmische machten over deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Als wachters op de muren hebben wij een roeping en een verantwoordelijkheid om naar deze Schriften te bidden, omdat, volgens Jozua 1:3, elke plaats waarop de voetzool van onze voeten treedt, ons door YHVH gegeven zal worden. Moge Hij wijsheid en onderscheidingsvermogen in overvloed geven aan ieder van ons terwijl we kijken naar wat er hierna gebeurt in de naties en in Israël, dat het middelpunt is voor de steeds dramatischer wordende wereldgebeurtenissen die leiden naar de wederkomst van Messiah! Maranatha!

Genesis 14:19 Hij zegende hem en zei: "Gezegend zij Abram van YHVH, de Allerhoogste, de bezitter van hemel en aarde.

Leviticus 25:23 Het land zal bovendien niet blijvend verkocht worden, want het land is van Mij; want gij zijt slechts vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

Psalm 24:1 De aarde is van YHVH, en alles wat zij bevat, de wereld en hen die daarin wonen.

Psalm 50:10 Want al het gedierte des wouds is Mij, het vee op duizend heuvelen.

Psalm 104:24 O YHVH, hoevele zijn Uw werken! In wijsheid hebt Gij ze alle gemaakt; de aarde is vol van Uw bezittingen.

Psalm 115:16 De hemelen zijn van YHVH, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.

Psalm 121:2 Mijn hulp komt van YHVH, de maker van hemel en aarde.

1 Kronieken 29:12 Rijkdom en eer komen van U, en U heerst over allen, en in Uw hand is macht en kracht, en het ligt in Uw hand om groot te maken en allen te sterken.

Job 41:11 Wie heeft Mij gegeven, dat Ik hem zou moeten vergelden? Alles wat onder de gehele hemel is, is van Mij.

Daniël 2:21-22 Hij is het, die de tijden en de tijdperken verandert; Hij zet koningen af en richt koningen op; Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan verstandigen. Hij is het, die het ongeziene en het verborgene openbaart; Hij weet wat in de duisternis is, en het licht woont bij Hem.

Ezechiël 18:4 Zie, alle zielen zijn Mij; de ziel van de vader zowel als de ziel van de zoon is Mij. De ziel die zondigt zal sterven.

Haggaï 2:8 "Het zilver is van Mij en het goud is van Mij," verklaart de YHVH der heerscharen.

Lukas 12:20 Maar YHVH zei tegen hem: "Jij dwaas! Deze nacht nog wordt uw ziel van u geëist; en wie zal nu bezitten wat gij bereid hebt?"

Handelingen 4:24 En toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot YHVH en zeiden: "O YHVH, Gij zijt het, die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alles wat daarin is."

1 Korintiërs 10:26 Want de aarde is van YHVH, en alles wat zij bevat.

Efeziërs 4:6 Er is... één YHVH en Vader van allen, die over allen en door allen en in allen is.

Hebreeën 3:4 Want elk huis is door iemand gebouwd, maar de bouwer van alle dingen is YHVH.

Elke boodschap die aan de volgelingen van de Messiah in het Boek Openbaringen werd overgebracht, eindigt met: "Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de kehilot, gemeenten, zegt."

Draag Deuteronomium 31:6 met je mee, waar je ook gaat: Wees dus sterk en moedig; wees niet bang en beef niet voor hen, want יהוה YHVH is Degene die met u gaat. Hij zal u nooit in de steek laten, noch u verlaten.

Bron: A reset that's not so great » Kehila News Israel