www.wimjongman.nl

(homepagina)


Denk eraan - wij zijn in de dagen van Noach aangekomen

Gary - 15 november 2021

()

Als datums met hoge verwachtingen komen en gaan, kan het moeilijk zijn om vast te houden en makkelijk om te vergeten van wat we al weten. En als we geloof en opwinding laten omslaan in twijfel, wordt die twijfel kritisch. Kritiek slaat om in ruzie en verdeeldheid. Ruzie en verdeeldheid zijn vruchten van het vlees (Gal. 5:19-21), geen vruchten van de Geest (Gal. 5:22-26).

De Philadelphiaanse Kerk van genade alleen door geloof alleen in Christus alleen voor de heerlijkheid van God alleen de geduldig volhardende gemeente (Openb. 3:10). Het is de gemeente die de eenvoud van het evangelie kent en de verdraaide leugens van zowel wetteloosheid als ook het wetticisme kan onderscheiden. Het is de gemeente die de drempel van ongeloof naar geloof heeft overschreden. Wij wandelen niet langer naar wat wij zien, maar naar ons geloof. Wij weten wat God beloofd heeft en wij weten dat Degene die het beloofd heeft, trouw is. Hij zal zijn beloften nakomen.

En Abrahams geloof werd niet zwakker, ook al dacht hij, toen hij ongeveer 100 jaar oud was, dat zijn lichaam zo goed als dood was - en ook Sara's baarmoeder. Abraham twijfelde nooit aan Gods belofte. Sterker nog, zijn geloof werd sterker, en daarmee bewees hij God eer. Hij was er volledig van overtuigd dat God in staat is te doen wat Hij belooft. En vanwege Abrahams geloof rekende God hem tot een rechtvaardige. (Rom. 4:19-22)

Als ik zie dat velen beginnen te twijfelen of Jezus spoedig zal komen, dan vraag ik me af: in welke Bijbel lezen ze? Vertrouwen ze op hun ogen of op de beloften van God? De woorden die ik lees, laten geen ruimte voor twijfel:

En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. (Rom. 13:11-12)

... hebt ook geduld; richt uw hart op, want de komst van de HEERE is nabij gekomen .... (Jak. 5:8)

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.(1 Petrus 4:7)

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden... (Openb. 1:1)

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. (Openb. 1:3)

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. (Openb. 22:6)

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij.. . . (Openb. 22:12)

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (Openb. 22:20)

Jezus zei dat deze generatie niet zou voorbijgaan voordat al deze dingen vervuld zijn (Matt. 24:34). Volgens Hem omvatten de dingen die vervuld moeten worden ook Zijn tweede komst aan het einde van de Grote Verdrukking. Nu zou je "deze generatie" kunnen opvatten als de mensen die letterlijk naar Jezus luisterden toen Hij deze woorden sprak, rond 30-33 na Christus, zoals preteristen dat doen, maar dat vereist het verwerpen van hetgeen Jezus zei wat er zou gebeuren. Jezus zei dat Hij zou terugkomen in de lucht, met de wolken, en dat engelen zouden komen met het geluid van een machtige bazuin die door de lucht galmt. Hij zei dat het zou gebeuren kort na de ergste tijd in de menselijke geschiedenis, nadat de sterren van de hemel waren gevallen en de machten van de hemel waren geschud (vgl. Openb. 12:7-9).

Sorry, mijn preteristische vrienden, 70 n.Chr. werkt niet. Het patroon heeft daar niet deze profetie. Het bevestigt alleen dat Gods soevereine stem door de geschiedenis galmt met herhalende noten.

De andere manier om "deze generatie" letterlijk te interpreteren is dat Jezus sprak over de generatie van de vijgenboom (de onmiddellijke context) - de generatie die de dingen ervaart waarover Hij sprak in de Eindtijdrede. Dit is de enige manier om "deze generatie" letterlijk te interpreteren en tegelijkertijd daarin de tekenen en profetieën die Jezus voorspelde letterlijk te interpreteren. Ik geloof Hem op Zijn woord.

En Jezus' uitspraak van "deze generatie" zou Zijn discipelen hebben doen teruggrijpen naar de eindtijdprofetieën die zij kenden. Ziet u, zij hadden geen Nieuw Testament. Zij hadden niet de 1e en 2e Thessalonicenzen, 2 Petrus, of het Boek Openbaring. Zij hadden geen J.D. Farag, of Jack Hibbs, of Unsealed.org. Ze hadden de Profeten en ze hadden Deuteronomium. Deuteronomium, specifiek de hoofdstukken 31-32, zouden hun basis zijn geweest om te begrijpen hoe de eindtijd zich zou ontvouwen. En toen zij Jezus hoorden zeggen "deze generatie" zouden zij dit onmiddellijk in verband hebben gebracht met het profetische Lied van Mozes waarmee zij zeer vertrouwd waren:

Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen: wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HEERE om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken. (Deut. 31:29)

Zij zijn verdorven en niet zijn kinderen; tot hun schande zijn zij een verdraaid en krom geslacht. . . . En Hij zegt: Ik verberg Mijn aangezicht voor hen, Ik zie wat hun laatste einde is; want zij [zijn] een tegenstrijdig geslacht, zonen in wie geen standvastigheid is. Zij hebben Mij jaloers gemaakt door hetgeen, wat God niet is; zij hebben Mij vertoornd door hun ijdelheden; en Ik maak hen jaloers door hetgeen, wat geen volk is [de GEMEENTE]. Ik maak hen vertoornd door een dwaas volk; de [DE HEIDENEN]. Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en het brandt tot in het laagste [deel] van Sheol, en verteert de aarde en haar vermeerdering [2 Petrus 3], en zet in brand [de] fundamenten van bergen. Ik stapel rampen op hen, [21 om precies te zijn], Ik verteer Mijn pijlen op hen [EERSTE ZEGEL]. Uitgeput door hongersnood [DERDE ZEGEL], Ik verteer door hitte en bitter verderf [VIERDE ZEGEL], |Ik zend ook de tanden der beesten in hen [VIERDE ZEGEL; zoals Openb. 13!], |Ik zend vergif van vreeslijke dingen uit het stof [VIJFDE TRUMPET]. Het zwaard vernietigt van buiten [TWEEDE ZEGEL], en uit de binnenste kamers terreur [VIJFDE TRUMPET], zowel jeugd als maagd, zuigeling met man van grijs haar. Ik heb gezegd: Ik blaas ze weg, Ik laat hun herinnering ophouden van de mens; Als Ik de toorn van een vijand niet vrees, opdat hun tegenstanders niet weten - opdat zij niet zeggen: Onze hand is hoog, en YHWH heeft dit alles niet bewerkt. Want zij zijn een natie verloren in raad, en er is geen verstand in hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij hier wijs mee omgaan. Dan zouden zij op hun einde letten..(Deut. 32:5 en 20-29)

Als we, bij Gods gratie, op 15 mei van het volgend jaar nog op deze planeet aarde zijn, zodat er een paar parels van grote waarde gevonden kunnen worden, hoor ik de stromen al van argumenten die klaarliggen: Ik denk dat die vijgenboom voorspelling vals was. Of, op zijn minst, je zat verkeerd om Israël te associëren met de vijgenboom. Ahem. Ik denk van niet. Het verbinden van Psalm 90:10 is een poging om de lengte van de laatste generatie te definiëren. Het staat geheel los van de bijbelse associatie van Israël en de vijgenboom (bijv. Jer. 24:5; Hos. 9:10; Jl. 1:6-7; 1 Kgs. 4:25; Matt. 21:18-20; Micha 11:12-14; Luc. 3:7-9; 13:6-9; Joh. 1:47-49). Op de derde verjaardag van het Openbaring-12-teken heb ik aangetoond dat de vijgenboom-verbinding op zichzelf staat, en even belangrijk, dat deze generatie bijna voorbij is, ongeacht Psalm 90:10.

Onthoud wat je al weet. Laat je niet uit de koers blazen. Onthoud waarom deze generatie onze generatie is:

1. De Joden zijn terug in het land na bijna 2000 jaar (van de verstrooiing in 70 na Christus tot de aliyahs in de 19e, 20e en 21e eeuw). En laat je niet in verwarring brengen door het woord "Jood" - hoewel het etymologisch verwijst naar de Judahieten, bestaan de etnische Joden uit vertegenwoordigers van alle stammen, met name Juda, Leviet en Benjamin. Een aantal van de noordelijke stammen zijn ook aanwezig. En zeker zullen er in een later stadium nog meer verzameld worden.

()

2. De natie van Israël is hersteld na bijna 2700 jaar (de verstrooiing van 722 v.Chr. tot 1948 n.Chr.). En de natie Israël is voor het eerst in bijna 3000 jaar een verenigd geheel (van na de dood van Salomo tot 1948)! Het aantal eindtijdprofetieën dat specifiek afhankelijk is van het bestaan van de natie Israël is duizelingwekkend.

()

3. Jeruzalem is terug in handen van de Joden na millennia (van 70 AD tot 1967 AD). Net als bij het herstel van de natie Israël zijn er een groot aantal eindtijdprofetieën die hier direct van afhankelijk zijn.

()

4. Het evangelie is letterlijk verkondigd aan elk volk op aarde in vervulling van Marcus 13:10 - althans in termen van geopolitieke entiteiten. Dit werd pas in de vorige eeuw voltooid. En we weten uit Openbaring dat niet elke laatste persoon met het evangelie zal worden bereikt totdat de Verdrukking is aangebroken. De bediening van de twee getuigen, de 144.000, en de vluchtende engelen moet nog komen.

5. De primordiale wereldregering en het beestensysteem zijn reeds aanwezig via het netwerk van historisch ongekende wereldwijde instellingen zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereld Economisch Forum, het Internationaal Gerechtshof, enzovoort.

()

6. Bewoners van de Aarde leven door de convergentie van elke dystopische roman ooit geschreven. De wereldwijde pandemie heeft de voortgang van #5 alleen maar bespoedigd. Elke dag zien we nieuwe elementen opduiken uit de voorspellende programmering in Orwells 1984, Terminator, Minority Report, War of the Worlds, Soylent Green, Ready Player One, The Giver, The Matrix, en vele anderen.

()

7. Het zijn de dagen van Noach en Lot weer helemaal opnieuw. Hetzelfde geweld (abortus, oorlog, baldadig doden) en normalisering van demonische macht/Nephilim als in de dagen van Noach. Dezelfde corruptie en seksuele immoraliteit als in de dagen van Lot. Het is zelfs in slechts de laatste paar jaar dat de eerste replica op ware grootte van de Ark van Noach werd gebouwd en dat de regenboog opnieuw een viraal symbool is geworden (via de LGBTQ-beweging). En het was juist dit jaar dat er rapporten naar buiten kwamen die waarschijnlijk de overblijfselen van de Ark identificeren, evenals de overblijfselen van Sodom (zie hier).

()

8. Het zijn de dagen van Babel weer helemaal opnieuw. Met de technologische revolutie is de wereld opnieuw niet meer gebonden aan taalgrenzen. Opnieuw probeert het collectief los van God naar de hemel te reiken. Zonder Gods tussenkomst zouden de eerste permanente menselijke nederzettingen op de maan en Mars nog dit decennium kunnen worden gesticht. In de dagen van Babel daalde God neer en verstrooide de volkeren over de gehele aarde. In de dagen van Babel 2.0 zal God opnieuw neerdalen - de bazuinklank van God zal klinken, Christus zal neerdalen, en in plaats van te verstrooien, zal Hij deze keer verzamelen. De gelovigen uit alle landen, stammen en talen zullen worden verzameld om de HEER in de lucht te ontmoeten.

()

9. Alles staat in de coulissen te wachten op het merkteken van het beest. Kies maar uit welke technologie: RFID, quantum-dot tatoeages, QR codes. Het maakt weinig verschil. De technologie bestaat nu voor het merkteken zelf, voor de gegevenscapaciteit om iedereen met een merkteken te volgen, en voor de infrastructuur om het merkteken te lezen en te verifiëren. Via de Orwelliaanse reactie op de pandemie kunnen we ook vaccinpaspoorten, vaccinmandaten, tracering van contacten en quarantainekampen aan de mix toevoegen. Het is er allemaal. Het komt eraan.

()

10. De uiterste nabijheid van de Verdrukking zelf aangevend en de absolute zekerheid en ernst van de komende toorn van God over de wereld vanwege de zonde, gaf God ons allen genadig een teken aan de hemel op 23 en 24 september van 2017. Het vervulde de eerste twee verzen van Openbaring 12 met volmaakte precisie. Inderdaad, de Gemeente zal worden opgenomen (Openb. 12:5) vóór de barensweeën van de Verdrukking (Jes. 66:7-9; Joh. 14:1-3; 1 Thess. 1:10; 4:16-5:9; Openb. 3:8-5:14). Israël en het overblijfsel van haar zaad zullen worden achtergelaten (Openb. 12:6; 12-17).

()

11. Vrijwel alles is gereed voor de Derde Tempel, inclusief de blauwdrukken, de hoekstenen, de Gouden Kandelaar, de Tafel van Toonbrood, het hoofdaltaar, de vaten voor de dienst, het gewaad van de Hogepriester, de gewone priesterlijke gewaden, en zelfs de Hogepriester en de gewone priesters zelf. Zij zijn geïdentificeerd, aangesteld en opgeleid voor de dienst in de Tempel en de afgelopen jaren hebben zij ter voorbereiding schijnoffers gebracht.

()

12. De gelovige Gemeente beweegt zich voorbij menselijke kerklabels en kerkelijke verdeeldheid als we ons verenigen rond de dingen die er werkelijk toe doen: Eén God in drie Personen, de eenvoudige evangelieboodschap, en de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus. Deze rijping is het bewijs dat we het einde van het tijdperk hebben bereikt en dat de oogst aangebroken is. De velden zijn wit. En de kennis van het profetisch mysterie is geopenbaard en uiteengezet voor allen om te zien.

Als u niet onder een steen leeft en al langer kijkt, weet u heel goed dat deze lijst vrijwel eindeloos zou kunnen zijn. Ik heb Top 10's en Top 20's geschreven. Ik heb woordwolken gemaakt met vijftig dingen. Het is verbijsterend hoe voor de hand liggend het is. We zijn er. En we gaan naar huis. Als je je geloof niet in Jezus hebt gesteld - Degene die ons verlost van de toekomende toorn - dan ga je niet met ons mee. Kom alstublieft! Het geschenk van Zijn vergeving en gerechtigheid is helemaal gratis. Hij biedt eeuwig leven aan zonder kosten. Pak aan. Ga aan boord van de Ark.

MARANATHA!

Bron: Remember - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates