www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE PROFETIE VAN EZECHIËL 34 GEBEURT NU VOOR ONZE OGEN, WAARSCHUWT RABBI

11 november 2021 - door David Sidman

Zoals een herder zijn kudde opzoekt wanneer sommige [dieren] van zijn kudde gescheiden zijn geraakt, zo zal Ik Mijn kudde opzoeken, Ik zal hen redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid waren op een dag van wolken en duisternis. Ezechiël 34:12 (De Israël BijbelTM)

()

Een rabbi die onlangs bekendheid heeft gekregen voor het bestrijden van wat velen 'medische tirannie' noemen, heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin hij het huidige "globalistische plan" uitlegt door de bril van de Bijbel.

HET INTERPRETEREN VAN DE PROFETIE VAN EZECHIËL

Volgens Rabbi Chananya Weissman vindt de profetie genoemd in Ezechiël 34 op dit moment plaats in Israël, en de wereld als geheel.

"In hoofdstuk 34 van Yechezkel, berispt Hashem de herders van Israël voor het weiden van zichzelf, terwijl ze het volk verwaarlozen" legt Rabbi Weissman uit. "Hashem belooft dan Zijn kudde te verzamelen uit hun landen van ballingschap en hen terug te brengen naar Israël, waar zij zich zullen vestigen in vruchtbare woningen."

O sterveling, profeteer tegen de herders van Yisrael. Profeteer, en zeg tot hen: Aan de herders: Zo zei Hashem: Ach, gij herders van Yisrael, die uzelf hebt verzorgd! Is het niet de kudde die de herders behoren te hoeden? Jullie nemen deel aan het vet, jullie kleden je met de wol, en jullie slachten de vetgemeste, maar jullie hoeden de kudde niet Jullie hebben de zwakken niet gesteund, de zieken niet genezen, en de gewonden niet verzorgd; jullie hebben de afgedwaalden niet teruggebracht, en de verlorenen niet gezocht; maar jullie hebben hen met harde hand gedreven, en zij zijn verstrooid geraakt omdat er niemand was om hen te hoeden; verstrooid, zijn zij een prooi geworden voor elk wild beest. (Ezechiël 34:2-5)

Deze verzen relaterend aan de huidige tijd, beschuldigt de rabbi de wereldregeringen ervan hun burgers als schapen te behandelen, en voegt eraan toe dat "we opgescheept zitten met verschrikkelijke herders".

( )

Rabbi Chananya Weissman (courtesy: screenshot)

"Als er een regering in de wereld is die niet wordt gecontroleerd door globalistische gangsters, dan zijn ze er mee bezig."

TONGSTRELENDE KWADE HERDERS

Rabbi Weissman legt uit hoe in Ezechiël, God "de herders van Israël terechtwijst omdat ze zichzelf weiden, terwijl ze het volk verwaarlozen."

Later in hetzelfde hoofdstuk profeteert Ezechiël dat God dan zijn kudde zal terugbrengen naar groene weiden:

Zoals een herder zijn kudde opzoekt wanneer sommige [dieren] van zijn kudde gescheiden zijn geraakt, zo zal Ik Mijn kudde opzoeken, Ik zal hen redden uit alle plaatsen waarheen zij werden verstrooid op een dag van wolken en duisternis. Ik zal hen wegnemen uit de volken en hen verzamelen uit de landen, en Ik zal hen brengen naar hun eigen land, en Ik zal hen weiden op de bergen van Yisrael, bij de waterlopen en in alle bebouwde gedeelten van het land. (Ezechiël 34:12-13)

Maar voor het geval dat iemand denkt dat deze passage een happy end zou zijn, wijst de rabbi erop hoe later in het hoofdstuk de 'vette schapen' opnieuw het zoete water dat God de minder machtige 'schapen' verschaft, ruïneren door te zeggen:

Is het niet genoeg dat jullie grazen op de beste weidegrond, maar moeten jullie ook met jullie voeten vertrappen wat er van jullie grazen is overgebleven? En is het niet genoeg dat gij helder water drinkt, maar moet gij ook met uw voeten vertrappen wat er overblijft? En moet Mijn kudde grazen van wat uw voeten vertrapt hebben en drinken van wat uw voeten vertrapt hebben? (Ezechiël 34:18-19)

HET OORDEEL VAN HASJEM IS AANSTAANDE

Na deze passages belooft God het oordeel uit te voeren over de vette dieren en de magere schapen, die verstrooid waren en wier water zij verontreinigd hebben. Na dit oordeel redt God vervolgens zijn kudde van hen en stelt uiteindelijk de Messias aan om "zijn kudde te hoeden".

"Deze profetie is gedeeltelijk vervuld in onze tijd" legt Rabbi Weissman uit, opmerkend hoe tijdens een tweeduizend jaar durende ballingschap, Israël "verlaten was en onder buitenlandse bezetting stond." Maar sinds 1948 zijn "miljoenen Joden teruggekeerd naar hun vaderland, dat voor hen bloeide zoals het voor niemand anders deed."

NOG EVEN WACHTEN MET DE VIERINGEN

Maar de rabbi waarschuwt dat de Natie Israël nog niet in het reine is, door te onthullen dat "Hasjems kudde wordt gedomineerd door sterkere dieren uit hun midden. Deze gangsters grijpen het beste voor zichzelf, wat al erg genoeg is, maar vervolgens behandelen zij de zwakkere schapen met minachting, bederven wat zij overlaten puur uit wrok."

Rabbi Weissman bekritiseert de huidige sociaal-economische klassenstructuur van het huidige Israël en legt uit hoe er "twee klassen" zijn in Jeruzalem - "zij met speciale privileges, en zij die machtig lijden om maar rond te komen. Dit is niet omdat Hashem het land en de mensen niet heeft gezegend, maar omdat de vette dieren de controle over alles hebben gegrepen en de schapen aan de kant hebben geschoven. Toch slaagden de schapen erin zich te redden en waren over het algemeen tevreden."

WANNEER DE VETTE SCHAPEN DE GEMENGDE SCHARE ZIJN

Volgens de rabbijn kunnen de kleine mensen die Ezechiël beschrijft als "schapen" het niet langer met elkaar vinden, noch zijn ze tevreden met de waarschuwing dat de kudde van Israël nu wordt geregeerd door een kwaadaardige ondergroep van het Joodse volk bekend als de Erev Rav (Gemengde Veelheid), een onbekende groep mensen waarvan velen geloven dat ze de machtsposities in Israël van vandaag hebben gegrepen.

"De vette beesten - de Erev Rav gangsters die het land regeren - hebben het globalistische plan om grondstoffen te controleren omarmd, om tekorten te creëren en het vermogen van mensen om rond te komen te vernietigen", spoort Rabbi Weissman op. "Ze dwingen mensen hun baan te verliezen, dwingen bedrijven failliet te gaan, leggen enorme boetes op voor normaal ademhalen, verhogen de belastingen, nog meer, geven een loonsverhoging aan hun handlangers, en zeggen dan grijnzen dat het allemaal voor ons eigen bestwil is. Ze houden ons in de gaten, bespioneren ons, beroven ons van onze vrijheid, veranderen ons in laboratoriumratten en voeren psychologische oorlogsvoering tegen ons om ons in het gareel te houden".

Vervolgens beschuldigde hij het "groene paspoort"-systeem als een soort door de regering ingesteld ultimatum, waarbij de burgers de keuze wordt geboden om te sterven door ofwel een "biowapen" ofwel "politieke, economische en sociale wurging" te kiezen.

SMERIGE, ONTOEREIKENDE RESTEN ACHTERLATEND

"Ze mesten zichzelf vet op de beste weide en laten smerige, ontoereikende restjes achter voor de zwakke schapen", voegde hij eraan toe.

"Het is hier, het staart ons in het gezicht. Dit is de periode waarin we ons bevinden", waarschuwde Rabbi Weissman.

LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

En hoewel hij toegeeft niet te weten hoe lang deze periode zal duren, biedt Rabbi Weissman een lichtpuntje door uit te leggen dat uiteindelijk God zal ingrijpen en de Messias zal vestigen "als onze rechtvaardige herder."

Eindigend met een oproep tot actie, merkt de rabbi op: "deze eenvoudige profetie van Yechezkel spreekt direct tot ons, en zou ons moeten sterken in deze moeilijke tijden. Het is allemaal onderdeel van het plan, en het is allemaal onder controle. We moeten bidden tot Hashem om onze onderdrukkers te oordelen, ons te bevrijden uit hun greep, en het koninkrijk van David te herstellen onder Torah-wetgeving."

Bron: The Prophecy of Ezekiel 34 is Happening now before our very eyes, rabbi warns