www.wimjongman.nl

(homepagina)


Problemen over Milieu, ziekten, gelijkheid.

15 februari 2021

()`()()

Er zijn momenteel een aantal kwesties die wereldwijde vraagstukken zijn en die niet onrealistisch zijn. De mensheid voelt aan dat op de manier zoals het nu gaat, het niet meer kan. Dit in een wereld die steeds meer een totale samenleving gaat zijn, waar alles aan elkaar is verbonden, zijn dit dan ook wereldwijde problemen geworden.

Maar vanuit welk perpectief wordt er dan gekeken naar de oplossing van die problemen? Mensen die niet in een hogere macht geloven die alle dingen geschapen heeft en door zijn dienaren heeft laten openbaren dat er aan de huidige manier van samenleven een einde zal komen, met wat wordt genoemd de Grote Verdrukking, of de heerschappij van de Man van verderf, zullen deze problematiek heel anders benaderen. En dat doen ze ook.

Zij willen die Man juist alle gelegenheid geven om de macht te krijgen over deze aarde en daartoe zijn allerlei groepen mensen bezig die zich verenigd hebben in een aantal organisaties die regelmatig bij elkaar komen en bespreken hoe te handelen t.a.v. van de problematiek die zij zien aangaande de mensheid op de planeet.

De benaming cabal, of kliek in het Nederlands, geeft al aan dat het een behoorlijk kleine groep is, aangestuurd door mensen die niet op de voorgrond treden, maar veel invloed hebben. In de wandelgangen noemt men ze de Illuminatie. U moet zich niet vergissen over de reikwijdte van deze mensen die hun invloed hebben in allerlei wereldorganisaties en die voor een groot deel de agende uitmaken van wat er staat te gebeuren met deze aarde, door de mensheid.

Deze mensen zien dat de dreiging van de enorme toename van de wereldbevolking een probleem wordt en willen daar maatregelen op nemen. Men beschouwt het overgrote deel van de mensheid als nutteloos, die niets bijdragen aan een betere wereld zoals zij die voor ogen hebben. Een bevolking van 500 miljoen mensen zou in hun ogen het maximale moeten zijn om de planeet draaiende te houden.

Zo zijn er uitspraken die er niet om liegen. Jacques Cousteau, UNESCO krant 1991: "Om deze planeet te redden zou het nodig zijn om 350.000 mensen per dag te doden." Henry Kissinger, 1978: "Het Amerikaanse beleid tegenover de derde wereld moet er één zijn van ontvolking." Theodore Roosevelt aan Charles B. Davenport, 3 januari 1913, Charles B. Davenport Papers, Afdeling Genetica, Cold Spring Harbor, NY: "Ik wens van harte dat we bij de verkeerde mensen hun voortplanting volledig zou kunnen worden voorkomen, en dat de kwade aard van deze mensen voldoende flagrant is, zodat dit moet worden gedaan. Criminelen moeten worden gesteriliseerd en domme personen moet worden verboden om nakomelingen achter te laten ... De nadruk moet worden gelegd op voortplanting van de wenselijke mensen ... " Margaret Sanger (oprichter van Planned Parenthood, gefinancierd door de Rockefellers) zei in haar presentatie "The American Baby Code", bestemd om een wet te worden: "De meest barmhartige wat een gezin doet aan een van de kinderen is het te doden." Zie voor meer uitspraken, De overgang naar de ontvolking van de Planeet.

Een doorgaande groei van de bevolking is gezien de mogelijkheden van de grondstoffen die de aarde bied het voor hen niet mogelijk zonder dat er grote problemen ontstaan. Daartoe wil men dan ook maatregelen nemen.

Als eerste de bevordering van abortus om zo de groei tegen te gaan van geboortes. Maar ook wil men door vaccinaties te geven (onder het mom van een gezondheidsprogramma), die als bijwerking hebben dat ze onvruchtbaar maken. Het eerste gebied waar men dit heeft toegepast, is Afrika, waar dit aan 2,3 miljoen vrouwen is gegeven. De belachelijke uitspraak van Bill Gates: 'De wereld telt nu 6,8 miljard mensen… op weg naar 9 miljard. Als we nu echt veel werk maken van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, kraamzorg, dan zouden we dat misschien met 10 of 15 procent kunnen verlagen.' De toename van de bevolking verlagen door betere zorg?

Ook moeten ziekten een reductie van de mensheid geven, en daar zien we nu de eerste symptomen van verschijnen. Covid is nog maar een voorspel. Er zullen van allerlei ziektes ontstaan, waarvoor vaccins beschikbaar komen met als doel vermindering van de bevolkingsgroei.

Door te hameren op de CO2-uitstoot, een stof die heel belangrijk is voor de groei van het groene voedsel, wat men dus wil verminderen, zal als gevolg hebben dat de groei van groene gewassen afneemt en dat er een verminderde opbrengst aan voedsel zal komen; zonder CO2 is er geen groen en geen leven.

De energietransitie zal ook van invloed zijn op de welvaart in het veroorzaken van werkloosheid en honger, waarbij een distributie van het verminderde voedsel op de loer ligt. Slechts zij die voldoen aan de voorwaarden van de cabal, zullen in staat zijn om te kopen of te verkopen. Men test nu al de bereidheid van het volk, in hoeverre die zal gehoorzamen aan de bevelen van de cabal. En zoals we zien is die bereidheid heel groot.

Een ander probleem wat men naar voren brengt, is de gelijkheid van de mensen. Alle mensen zijn gelijk en alle mensen moeten dezelfde kansen krijgen. Dat is maar ten dele waar. Vaak kan men niet accepteren dat de enen mens beter kan presteren dan de ander; en dat onze aanleg en talenten niet gelijk zijn. Dat telt alleen maar voor het gewone volk, maar beslist niet voor de leiders en de elite, die wanen zich juist superieur.

Deze zucht van gelijkschakeling tussen mensen, rassen en talen komt van de duistere kant en is niet van God. We hebben gezien in het communisme hoe dit uitwerkt. Ook hier moeten we als christenen voor waken. Bij God bestaat geen gelijkschakeling van mensen alsof we robots zijn. Ook in de hemel is er geen gelijkheid. De engelen zijn ingedeeld in rangen en klassen. De cherubijnen staan in hoger aanzien dan de boodschappers. God heeft de mensheid ingedeeld in 70 volken (Gen. 10:32; Deut. 32:8; Deut.10:22). Deze volken hebben hun eigen geaardheid en cultuur.

Ook heeft niet iedereen dezelfde talenten gekregen, dat mag toch duidelijk zijn. Het enige waartoe we verplicht zijn is onze houding en liefde naar en voor de ander.

God stelt koningen aan en zet ze af, maar dat betekent ook dat ze over andere mensen gesteld zijn. Dus ook hier is er verschil. Leiders zijn aangewezen in de gemeenten. Bestuurders worden aangesteld. Dat heeft echter ook gevolgen want van hen zal meer rekenschap gevraagd worden. Mozes was belangrijker dan de rest van het volk, die op zijn beurt weer 70 anderen aanstelde om recht te spreken.

Maar wat mij het meest verbaast, is de houding van de christenen in deze hele materie. Alhoewel Paulus al bijna tweeduizend jaar geleden schreef dat deze schepping kreunt en uitziet naar verlossing (Rom. 8:22), wil men heel graag meedoen aan de oproep om in al deze dingen mee te gaan onder het mom van 'ik wil mijn kleinkinderen een toekomst geven'.

Hoe bedoelt u. Hebt u nooit gelezen dat deze aarde aan verderf onderhevig is? Dat er een verdrukking komt die alles zal resetten van wat er nu nog is. Als Yeshua terug komt zullen de dingen zich veranderen, zoals b.v. staat geschreven in Amos 9 dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en in Jesaja staat dat in die tijd het licht van de zon zevenmaal sterker zal zijn. In Openbaring 6:14 en 16:20 dat de bergen en eilanden verdwenen zijn Dat betekent dat alles anders zal worden. Als de zevenjarige verdrukking voorbij is, zal er nog slechts een geringe hoeveelheid mensen overgebleven zijn. Zo weinig dat Jeshua vervroegd terug moet komen omdat er anders geen vlees zal overblijven. (Markus 13:20)

Maar de satan en zijn trawanten zijn druk doende om de mensheid mee te slepen in de ondergang. Hij zal zelfs zijn geest laten varen in een man van wetteloosheid. Een man die dit hele proces zal inleiden en beheersen. Hij krijgt een korte periode van zeven jaar om de mensen te verleiden om zijn Teken aan te nemen. Dit alles onder het uitgieten van de Toorn van God over deze planeet.

De aloude wens van de mensen op de vlakte van Sinear, met Nimrod als leider, komt vandaag weer sterk naar voren. Ook nu wil de wereld een eenheid vormen, die één taal spreekt en willen doen wat ze zich voornemen. Men wil zondigen zonder verantwoording. Daarbij komt sterk naar voren de wens om mensen te veranderen wat betreft het DNA, zodat ze geen mensen meer zijn. Daar wordt de wereld nu op voorbereid. Men heeft een dwaas streven naar onsterfelijkheid.

Maar neem het boek Openbaring eens goed ter harte. Er komen oordelen die bijna niet voor te stellen zijn. Als miljarden mensen zullen omkomen in die diverse rampen, als al het water niet meer te drinken is, als de honger aan alle kanten zal toeslaan, moeten we ons dan werkelijk druk maken over wat CO2, over energietransitie, over gelijkheid zoals het communistische ideaal? Dat lijkt mij van niet.

Maar misschien denkt u dat dit nog enkele honderden jaren verwijderd is. Denk dan even na als deze laatste dagen nog al die tijd zouden voortduren, hoeveel mensen denkt u dan dat er op deze aarde zouden verblijven? De verwachting is dat het er in 2150 zelfs 10 miljard zullen zijn. Kan de aarde al deze mensen voeden en voorzien van wat men nodig heeft. Ik denk van niet, gezien het egoisme wat de mens eigen is. Nu al lijden 690 miljoen mensen onder de honger. Ook de cabal is dat van mening vandaar dat men het aantal mensen wil verminderen. Dat is hun oplossing. De oplossing van God is een vernieuwing van de aarde waarover Jeshua duizend jaar lang zal regeren in afwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is ook onze hoop en verlangen.

Het is al net als in de tijd dat Israël het beloofde land zou intreden, en er maar twee verspieders waren die geloofden in de boloften van God. Ook vandaag de dag zien niet zoveel christenen ernaar uit om het beloofde land in te treden. Op te gaan naar het Vaderhuis, maar er alles aan willen doen om in de woestijn van deze huidige wereld te blijven.

Voor die tijd van verdrukking krijgt u toch de gelegenheid om uit die woestijn en de toorn te ontsnappen... in het geloof van vergeving van zonde door het bloed van Jeshua, vergoten om ons schuldloos te maken, witter als sneeuw en om rein voor de Vader te staan. Dan zal Jeshua ook u komen halen om te zijn in het Vaderhuis met de vele woningen als Zijn Bruid. Juda krijgt de gelegenheid om halverwege die periode, vlak voordat de Grote verdrukking aanvangt, te ontsnappen naar de woestijn van Juda alwaar de Heer hen een wijkplaats zal geven en zal verbergen voor de vijand. Matt. 24:15 en Openb. 12:14

Maranatha, kom spoedig, Heer.

W.J. Jongman