www.wimjongman.nl

(homepagina)


POLITIEK OF ONDERONSJES

Door Jonathan Brentner - 10 november 2021

Altijd partij kiezen. Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer. Zwijgen moedigt de kwelgeest aan, nooit de gekwelde. Eli Wiesel.

Het antwoord van Elie Wiesel toen hem gevraagd werd waarom hij zich over politiek uitspreekt.

Tijdens een online preek die ik in het verleden beluisterde, zei de spreker dat politiek "existentieel" was. Ik probeer nog steeds te achterhalen wat hij bedoelde, maar als ik het goed heb over wat ik verder hoorde, was de algemene teneur van de boodschap dat christenen de politiek moesten vermijden.

Had hij gelijk? Ik zeg van niet. Ik geloof dat het essentieel is dat wij als heiligen van het Nieuwe Testament geïnformeerd worden, stemmen, en onze mening geven als de Heer ons daartoe de gelegenheid geeft.

Maar we moeten heel voorzichtig zijn op sociale media. Ik heb in het verleden verschillende politiek gemotiveerde opmerkingen gemaakt waar ik veel spijt van heb en waarvan ik zou willen dat ik ze kon terugnemen. Het kan een pijnlijke les zijn om te leren, zoals het voor mij was.

Bij de keuze tussen het uiten van je mening over nationale en wereldgebeurtenissen of het veilig binnen de vriendelijke grenzen van de kerkelijke onderonsjes te blijven, kan het nuttig zijn om jezelf de volgende vragen te stellen

BEN IK MIJ BEWUST VAN DE PROFETISCHE BETEKENIS VAN DE GEBEURTENISSEN IN ONZE WERELD?

Het gemeenschappelijke thema van de meerderheid van degenen die zich verzetten tegen het feit dat ik de problemen van deze tijd (oftewel de politiek) noem, is dat van blindheid voor de profetische betekenis van wat er in de wereld gebeurt. Zij die begrijpen hoe de beslissingen van nationale en wereldleiders passen in wat de Schrift ons vertelt over de laatste dagen, begrijpen echter de noodzaak om de punten tussen hun daden en de Bijbelse profetie met elkaar te verbinden.

Christenen die het merendeel, zo niet al hun informatie krijgen van CNN, MSNBC en Fox News, horen voornamelijk leugens over de toestand van onze wereld en beschouwen degenen onder ons die mensen waarschuwen voor de agenda van de globalisten als samenzweringstheoretici of gekken. Jammer genoeg geloven zij ook dat de COVID-19 injecties "veilig en effectief" zijn, ondanks de berg van bewijs dat zegt dat ze geen van beide zijn.

Gelovigen die opgesloten zitten in de misinformatie van de mainstream media blijven vaker wel dan niet blind voor de gebeurtenissen die wijzen op de nabijheid van de Verdrukking en dus op de op handen zijnde verschijning van Jezus.

Als u gelooft dat wij in bijbelse tijden leven waarin de wereldgebeurtenissen wijzen op de nabijheid van de periode van de Verdrukking en dus op Jezus' verschijning, lees dan verder.

HELP IK HEN DIE DE HEER HATEN?

Over het algemeen was koning Josafat een godvruchtige koning die de wegen van "zijn vader David" volgde (2 Kronieken 17:3). Hij maakte echter een tragische fout toen hij een verbond sloot met koning Achab van het noordelijke koninkrijk van Israël, een koning die velen terecht beschouwen als de slechtste van alle koningen van Israël.

Als gevolg van zijn ernstige inschattingsfout ontsnapte koning Josafat ternauwernood met zijn leven aan een veldslag waarin hij zijn krachten had gebundeld met koning Achab tegen het Syrische leger (2 Kronieken 18). De vijandelijke troepen doodden Achab in die strijd.

Toen hij na de slag naar Jeruzalem terugkeerde, sprak de profeet Jehu, de zoon van Hanani, de volgende woorden tot Josafat: "Moet je de goddelozen helpen en hen liefhebben die de Heer haten? Daarom is er toorn van de Heer over u gekomen. Toch is er iets goeds in u gevonden, want u hebt de Asheroth uit het land verdreven en uw hart erop gezet God te zoeken" (2 Kronieken 19:2-3).

Ik heb verschillende mensen een morele gelijkstelling horen maken tussen de twee politieke partijen in Amerika. Dit kan vijftig jaar geleden waar zijn geweest, toen een van mijn leraren op de middelbare school zei: "Er is geen stuiver verschil tussen de twee politieke partijen en daar moeten we dankbaar voor zijn." Ik kan u echter met de grootste zekerheid verzekeren dat dit in 2021 niet meer het geval is.

Vandaag promoot één partij in de VS hartstochtelijk het socialisme, abortus, de LBGTQ agenda, terwijl ze mensen, soldaten en arbeiders harde vaccinatiemandaten oplegt, die al een overvloed aan lijden en pijn hebben veroorzaakt. Waarom zou je deze dingen steunen met je geld of stemmen?

De andere partij is verre, verre, van perfect, maar verschillende van haar kandidaten hebben wel een programma dat meer overeenkomt met de bijbelse normen van moraliteit.

Ik kan het niet helpen, maar ik vraag me af of de Heer aan gelovigen die politici steunen die fel tegen de bijbelse normen ingaan, de volgende vraag zou willen stellen: "Waarom help je de goddelozen en heb je hen lief die Mij haten?"

Ben ik te hard? Misschien wel, maar ik ontkom niet aan deze knagende gedachte sinds ik een paar maanden geleden 2 Kronieken 19:2-3 las.

Voor mij betekent het een grotere vastberadenheid om de kandidaten die ik steun grondig te onderzoeken om niet de fouten te maken die ik in het verleden heb gemaakt.

GELOOF IK DAT NEUTRALITEIT NIET LANGER EEN OPTIE IS?

Elie Wiesel, een in Roemenië geboren en Joods-Amerikaanse schrijver, professor, politiek activist, Nobelprijswinnaar en Holocaustoverlevende, schreef het volgende over zijn betrokkenheid bij de politiek:

"We moeten partij kiezen. Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer. Zwijgen moedigt de kwelgeest aan, nooit de gekwelde."[i]

We leven in een tijd waarin tirannieke regeringen over de hele wereld hun burgers kwellen met vaccinatie-mandaten. Tenminste voor mij is neutraliteit niet langer een optie; ik moet blijven schrijven over zaken die het leven van zoveel mensen in Amerika en over de hele wereld negatief beïnvloeden en proberen gelovigen te bemoedigen met de beloften van de Bijbel.

Alstublieft, hoort u mij aan als ik zeg dat ik zo graag zou zwijgen over de gevaren en risico's van de COVID-19 injecties, maar verschillende overwegingen weerhouden mij ervan dit te doen:

  1. De vele verhalen die mij bereikten over het lijden en verlies veroorzaakt door de mRNA-injecties blijven mij achtervolgen, en ik weet dat zij slechts een kleine steekproef zijn van de overweldigende pijn en ellende veroorzaakt door deze injecties. De talrijke verhalen over dood en leed zijn levendig en ik kan ze niet vergeten, noch hoe ze mij in sommige gevallen tot tranen toe hebben gedreven.

  2. >Ondanks het feit dat een grote meerderheid nog geen nadelige gevolgen heeft ondervonden, is het tragisch hoge aantal mensen dat door deze injecties is gedood, blijvend letsel heeft opgelopen, of anderszins ernstige schade heeft geleden, iets wat ik gewoon niet over het hoofd kan zien of kan minimaliseren.

  3. De woorden uit Spreuken 24:10-12 blijven een bron van overtuiging voor mij, terwijl ik toekijk hoe het aantal sterfgevallen door vaccins elke week toeneemt.

  4. De vaccinmandaten hebben al veel verlies, ellende en dood veroorzaakt in de Verenigde Staten. Als ze volledig worden uitgevoerd volgens de plannen van president Biden, zullen ze Amerika verwoesten evenals overal elders waar een regering haar toevlucht neemt tot zulke wrede en goddeloze tirannie. Bid dat dit niet zal gebeuren.

  5. De opname van kinderen van nog maar vijf jaar in de vaccinatiecampagne in de V.S. is een over-the-top kwaad, en wee mij als ik mij niet uitspreek tegen dit ernstige misbruik van jonge kinderen. Bid dat ouders de wijsheid zullen hebben om hun kinderen weg te houden van deze dodelijke vaccins.

Er komt een tijd dat je niet meer in staat zult zijn je mening te geven, ongeacht je vaccinatiestatus. Dit is al zo in veel landen, en het lijkt erop dat dit in de nabije toekomst ook het geval kan zijn in de VS.

Als gelovigen zijn we niet hulpeloos tegenover de verdorvenheid van onze tijd. Wij kunnen op verschillende manieren reageren.

WAT KAN IK DOEN?

Omdat Gods roeping en onze gaven en talenten voor ieder van ons verschillend zijn, is er geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Het antwoord kan voor ieder van ons anders zijn.

Natuurlijk moeten we bidden als nooit tevoren en ons verdiepen in de woorden van de Schrift, die we net zo hard nodig hebben als een vis water nodig heeft om te overleven.

Naast deze dingen, zal ik een paar overwegingen maken:

1. Blijf op de hoogte van wat er in onze wereld gebeurt. Er is een verscheidenheid aan gerenommeerde informatiebronnen voor u beschikbaar die de realiteit verschaffen achter het nepnieuws dat mensen voortdurend bombardeert op de mainstream media.

2. Stem in met een bijbels wereldbeeld. Tientallen jaren geleden beloofde ik mezelf dat ik nooit op een presidentskandidaat in de V.S. zou stemmen die niet pro-life was. Ik heb deze overtuiging nu uitgebreid naar elke kandidaat op nationaal, staats-, of plaatselijk niveau.

Is het niet veel beter om niet te stemmen dan de goddelozen te helpen door hen te steunen die openlijk onze Heiland haten, zoals blijkt uit hun houding tegen de Schrift in zaken als abortus, de LBGTQ agenda, en marxisme? Denk aan de woorden van de profeet aan koning Josafat.

3. Wees bereid om het Evangelie te delen. De gebeurtenissen van de laatste paar jaar hebben de harten van velen geopend voor het Evangelie. Velen van hen die momenteel buiten het geloof staan, zullen u vertellen dat ze bang zijn voor wat ze zien, zodra u hen betrekt in gesprekken over de huidige gebeurtenissen. U zult verbaasd zijn wie het met u eens is als u de gevaren van het leven van vandaag noemt en hoe dat mogelijkheden opent om uw geloof te delen.

JD Farag verbindt moedig de gebeurtenissen van onze tijd met bijbelse profetie en als resultaat van zijn profetie updates hebben een groot aantal mensen over de hele wereld hun vertrouwen gesteld in Jezus' volbrachte werk aan het kruis en blijven dat doen.

4. Wees uiterst voorzichtig met het spreken op sociale media (als je in loondienst bent, kun je sociale media het beste helemaal vermijden). Maar als de Heer je leidt, maak dan gebruik van de gelegenheid om je mening liefdevol en genadig te uiten (iets wat ik nog steeds aan het leren ben).

Ik houd van kerk-onderonsjes en van gezelligheid. Maar ik zal me blijven uitspreken over wat de Heer op mijn hart legt, zelfs als dat betekent dat ik van zulke gelegenheden word uitgesloten.

Noot: [i] Alex Parale, 110+ Elie Wiesel Quotes From A Noble Political Activist, 18 juni 2019, @ https://comicbookandbeyond.com/elie-wiesel-quotes/

Bron: Politics or Potlucks — Jonathan Brentner