www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wachten op de Opname

Door Nathele Graham - 7 maart 2021

Als je bent zoals ik, verlang je naar de Opname. Alle tekenen wijzen erop dat het niet lang meer zal duren voordat alle christenen naar huis worden geroepen en we Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Die gedachte geeft me een kick. Hoewel mijn gedachten altijd bij mijn Hemelse Thuis zijn, is het belangrijk dat ik niet vergeet om alles te doen wat ik kan voor Jezus terwijl ik wacht op de opname. Iedere Christen moet zich met de zaken van onze Vader bezighouden zolang het nog kan. We moeten getuigen naar de verlorenen en de zaden van verlossing planten.

Helaas zijn er veel dingen die onze dienst aan de Koning der koningen hinderen. Christenen moeten een licht zijn dat schijnt in de duisternis, maar te veel mensen die zich christen noemen omarmen de duisternis. Er zijn veel verleidingen om te zondigen, en veel dingen staan in de weg van een leven dat Christus weerspiegelt. In plaats van een nauwere band met Jezus, is het gemakkelijk om in de wereld te wandelen. Zelfs de sterkste christen heeft moeite om in de voetstappen van onze Heiland te treden.

"Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." (Titus 2:11-14).

Jezus Christus gaf Zijn leven voor jou, en het "eigen volk" zijn zij die Hem hebben aanvaard. Wij moeten niet zijn zoals de wereld. Wij volgen Christus, en ons leven moet dat feit weerspiegelen. Onze dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan zou zich moeten uitstrekken tot elk gebied van ons leven en een diepgaande studie van de Schrift inhouden. Als je de profetie volgt, zul je begrijpen hoe dicht we bij de Opname zijn. Terwijl we wachten op die gezegende gebeurtenis, hebben we werk te doen. Mensen om ons heen moeten de boodschap van het Evangelie horen, voordat het te laat is.

Op dit moment leven we in een verloren en stervende wereld. Zonde is overal om ons heen, en we zijn gewend om er middenin te staan. Niet-gelovigen zijn meer open over hun afwijzing van Jezus, en het kan intimiderend zijn om ons geloof te delen. Zelfs veel christenen zijn meer geïnteresseerd in wereldse bezigheden dan in het apart gezet zijn voor Christus... een "eigen volk". Ze luisteren naar wereldse muziek die elke denkbare zonde promoot en rapmuziek die gevuld is met haat en vulgariteit; films die gewelddadig zijn en terloopse seksuele ontmoetingen zijn de norm; videospelletjes die gevuld zijn met geweld; voetbal op zondag is belangrijker dan gemeenschap met medechristenen, en zo gaat het maar door.

Als deze dingen je tijd vullen, dan moet je je geloof eens onder de loep nemen. Iedere christen moet het kruis opnemen en Jezus volgen... zichzelf kruisigen en een levend offer voor Christus worden.

"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." (Romeinen 12:1-2).

De Opname is nabij, en terwijl we daarop wachten, waarom zouden we Jezus niet beter leren kennen. Zet de TV uit en bestudeer de Schrift. Vergelijk uw keuzes in het leven met het voorbeeld van Jezus. Verander waar nodig om meer op Hem te lijken. Kijk naar de apostelen. Petrus was nogal een figuur die een aantal onbezonnen uitspraken deed en een aantal grote mislukkingen had. Toen hij zijn leven volledig aan Christus gaf, werd hij drastisch veranderd. Wij moeten allemaal zijn zoals Petrus en ons door de Heilige Geest dichter bij God laten brengen.

Terwijl we wachten op de Opname, moeten we bezig zijn met onze Vader. Je hoeft niet op de hoek van de straat te gaan staan en te roepen: "Bekeert u, want het einde is nabij!" In plaats daarvan zou je kunnen beginnen met God te eren in alles wat je doet. Bestudeer Zijn woord en pas het toe op je leven.

"Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:14-16).

King James Engels is een beetje anders dan modern Engels, en het woord "levenswandel" betekent veel meer dan hoe je praat. Het is vertaald van het Griekse woord anastrophe, wat betekent "manier van leven, gedrag, houding". Conformeer je leven aan Christus, niet aan de wereld. Bijvoorbeeld, als je op je werk bent en het geroddel begint, doe er dan niet aan mee. Als er een paar schuine moppen worden verteld rond de waterkoeler, loop dan weg. De mensen zullen het merken, en misschien krijg je wel de kans om je getuigenis te delen. De Opname is nabij, en als je een kans hebt om te getuigen tegen vrienden en familie, dan is het nu de tijd om het te doen. U zou een collega kunnen vragen om mee te doen aan een Bijbelstudie of met u mee te gaan naar een eredienst. Er zijn veel mensen die het Evangelie moeten horen voordat het te laat is.

De vóór-de-verdrukking-Opname is geen nieuw idee. Sommigen willen ons doen geloven dat deze leer pas in de jaren 1800 is ontstaan, maar het eerste voorbeeld van de pre-tribulation Opname wordt al gevonden in het Boek Genesis. "En Henoch wandelde met God; en hij was niet, want God nam hem weg" (Genesis 5:24). Henoch werd "weggenomen" voorafgaand aan het oordeel van de zondvloed. Hierover wordt ook gesproken in het boek Hebreeën. "Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde." (Hebreeën 11:5). Henochs geloof en levenswijze weerhielden hem ervan Gods oordeel te zien. Christenen zullen vóór Gods oordeel worden weggenomen, wanneer Zijn toorn wordt uitgestort over allen die na de uittocht op aarde zijn achtergebleven.

Lot is een ander voorbeeld. Hij moest uit de weg worden genomen voordat Gods oordeel werd uitgestort over Sodom en Gomorra.

Er zijn nog andere aanwijzingen voor een wegvoering vóór de verdrukking in Zefanja: "Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen, voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE. Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE." (Zefanja 2:1-3).

De "dag van de toorns des HEREN" is de Verdrukking. Jesaja sprak ook over de pré-Verdrukking Opname. "Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden." (Jesaja 26:19-21).

De zeven jaren van de Verdrukking hebben tot doel dat Israël eindelijk Jezus Christus zal erkennen als hun Messias. Als je Christus hebt aanvaard voor je verlossing, zul je niet op aarde zijn voor die laatste periode van zeven jaar. We weten de datum van de opname niet, maar we kunnen de tekenen zien. Terwijl je wacht op de opname, bestudeer de Schrift. Er is veel angst in de wereld vandaag, en als je de profetieën bestudeert, kun je antwoorden krijgen op de vragen die mensen hebben over wat er gebeurt. Je zou zomaar een ziel voor Christus kunnen winnen.

De apostel Paulus onderwees over de pre-tribulation rapture in zijn brieven geschreven aan gelovigen in Thessalonica en Korinthe. Hij maakt duidelijk dat Christenen hier niet zullen zijn voor Gods toorn. "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven." (1 Tessalonicenzen 5:9-10).

Jezus nam onze straf op Zich. Hij stierf voor ons, en ook al hebben wij in ons leven veel beproevingen en tegenspoed te verduren, toch zullen wij Gods laatste toorn niet aanschouwen. "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden." (1 Korintiërs 15:51-52).

Slaap verwijst natuurlijk naar de dood. We zullen niet allemaal de dood tegemoet gaan. De christenen die vóór de opname zijn gestorven, zullen als eersten worden opgewekt, en zij die nog leven wanneer de oproep komt om naar huis te gaan, zullen onmiddellijk worden veranderd van dit sterfelijke lichaam in ons onsterfelijke leven met Christus. Zoals iedereen die naar de opname verlangt, raak ik opgewonden door de gebeurtenissen van de tijd waarin wij leven. Zoals geboortepijnen die dichter na elkaar komen en intenser worden, komen de tekenen sneller en sterker. Het zal niet lang meer duren.

Als u op de Opname wacht en u afvraagt waarom die nog niet heeft plaatsgevonden, kunt u misschien helpen. U kunt uw deel doen door Jezus' opdracht om het evangelie te verspreiden, op te volgen. "En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." (Marcus 16:15).

Dat was geen suggestie, maar een bevel. Jezus sprak deze woorden enkele ogenblikken voordat Hij in de hemel werd opgenomen. Er is nog tijd voor mensen om de beslissing te nemen hun geloof te stellen in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus voor de vergeving van zonde. Hij is de enige weg naar het eeuwige leven.

De Schrift leert dat er nog één laatste heiden gered zal worden vóór de uitroeping. Daarna zal God Zijn aandacht weer richten op de redding van Israël. "Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan." (Romeinen 11:25).

God heeft Zijn uitverkoren volk Israël nooit vergeten, maar toen zij hun Messias verwierpen en Hem kruisigden, kwam er een blindheid over hen als natie. Er zijn veel Joodse mensen tot geloof in Jezus gekomen, maar niet tot een nationaal geloof. Sinds de kruisiging van Christus zijn vele heidenen tot geloof gekomen, en er zal een laatste heiden zijn die zijn leven aan Jezus geeft, en dan zal de ekklesia (christenen) naar huis worden geroepen. Daarom moeten we het Evangelie met iedereen delen. Terwijl we wachten op de Opname, bestudeer de Schrift. Heb een antwoord op vragen die mensen hebben.

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." (1 Petrus 3:15).

Alleen christenen hebben hoop in deze moeilijke tijden. Bestudeer Gods woord om die hoop volledig te begrijpen.

Ik ben er klaar voor om die deur open te zien gaan om naar huis geroepen te worden. "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden." (Openbaring 4:1).

Maar terwijl ik wacht op deze Openbaring, leef ik voor Christus. Ik probeer christenen aan te moedigen en mensen tot redding te brengen. Wat doet u?

God zegene u allen,

Nathele Graham

Bron: Wachten op de Rapture :: Door Nathele Graham - Rapture Ready