www.wimjongman.nl

(homepagina)


Opname BEVESTIGD OP 7 oktober 2021!

Python eindtijdstudie, september 2021

Wat ik zal bewijzen is hoe elke profetische gebeurtenis van de laatste dagen waar een specifieke dagtelling aan verbonden is in de Schrift, valt op één van de door de HEERE vastgestelde tijden (Leviticus 23:2), en zonder uitzonderingen! Dit openbaart de PERFECTE en ONOMKEERBARE tijdlijn van de eindtijd, die onze Here Jezus Christus in Zijn woord heeft geopenbaard, voordat het geschiedde, opdat, wanneer het geschiedt, de wereld zal weten dat Hij God is (Jesaja 46:9-10).

Dit is hoe de Heer Zichzelf verheerlijkt, door het bewijs van Zijn goddelijkheid te tonen, en niet door willekeurig te handelen, want het Evangelie van onze redding is dat Jezus stierf, werd begraven en weer opstond OVEREENKOMSTIG AAN DE SCHRIFTEN en NIET willekeurig! (1 Korinthiërs 15:3-4)

De Heilige Geest openbaart ons alles wat Hem betreft (Johannes 14:26), want de Zoon en de Vader zijn één (Johannes 10:30) en wij zijn het Lichaam van Christus en daarom één met de Zoon (1 Korintiërs 12:27); wij leren over alle geheimen van onze hemelse Vader (Johannes 15:15, Amos 3:7).

Vele wachters hebben de exacte datum van de wederkomst van Christus al berekend.

De datum is 30 september 2028.

Dit is Yom Kippur (Verzoendag), de 10e dag van de 7e maand op Gods kalender en de ware vervulling van dat Feest door Jezus Christus. Dit is de laatste Jom Kippoer voordat Israël 81 jaar oud wordt, waarmee de vijgenboomprofetie wordt vervuld (Mattheüs 24:32-34, Psalm 90:10), de vervulling van alle herfstfeesten, en ook de vervulling van het Jubeljaar (Leviticus 25:8-10).

Met deze sleuteldatum kunnen we nu alle andere data van belangrijke eindtijdgebeurtenissen ontsluiten en openbaren, inclusief de opname, als we de dagtellingen toepassen die in het Boek Daniël en Openbaring worden gegeven en die al deze gebeurtenissen aan elkaar ketenen. Bovendien BEVESTIGT de Heer al deze data waarop we terechtkomen door ze te koppelen aan Zijn heilige afspraken met de mensheid, die de joden vieren als een generale repetitie, maar die uiteindelijk worden vervuld door Jezus Christus (Mattheüs 5:17).

Allereerst weten wij dat wat wij gewoonlijk de "Verdrukking" noemen, bestaat uit 7 profetische jaren, of 2520 dagen (Daniëls 70e week). Deze periode van 7 jaar wordt in twee helften verdeeld door de Gruwel der Verwoesting die zal worden opgericht, elk bestaande uit 3,5 profetische jaren; precies 1260 dagen (Daniël 9:27).

De wederkomst beëindigt de Grote Verdrukking, die de laatste helft is van Daniëls 70e week (Mattheüs 24:15-30), die ook samenvalt met de heerschappij van het Beest (Openbaring 13:5). We kunnen dus de datum van de wederkomst van Christus nemen die we al hebben vastgesteld en er 1260 dagen van aftrekken om het midden van Daniëls 70e week te onthullen.

30 september 2028 - 1260 dagen = 19 april 2025

Dit is de dag waarop de Gruwel der Verwoesting zal worden opgericht in het Heilige. Deze datum valt op de laatste dag van Ongezuurde Brood, wat een 7-daags feest is. Samen met de twee andere feestdagen binnen die week (Pesach en Eerste Vruchten), biedt het de perfecte sjabloon voor Openbaring 11, waarbij de data van de dood en opstanding van de 2 Getuigen op het perfecte moment worden onthuld!

Dit is weer een andere overeenkomst om op een Feestdag uit te komen, maar kijk eens hoe precies het eigenlijk is, als we er nog dieper ingaan:

19 april 2025 - 3,5 dagen = 15 april 2025

Dit is de Dag der Opstanding / Eerste Vrucht. Op deze dag zullen de 2 Getuigen opstaan en opvaren. Het werd voorafgeschaduwd in het opstandingsverhaal door de 2 mannen bij het graf (Lucas 24:4) die precies beschreven werden als Mozes en Elia in het transfiguratieverhaal (Lucas 9:30-31), afhankelijk van uw vertaling; en die opnieuw verschenen toen Jezus opsteeg (Handelingen 1:10). Het verband is onmiskenbaar als je het eenmaal opmerkt. Bovendien hebben de 2 Getuigen dezelfde krachten als Mozes en Elia (Openbaring 11:6). Wij weten dat zij na hun bediening 3,5 dagen dood op straat liggen (Openbaring 11:11).

15 april 2025 - 3,5 dagen = 12 april 2025

De datum waarop de 2 Getuigen door Abbadon in Jeruzalem zullen worden gedood (Openbaring 11:7-8), valt op Pesach - De dag waarop Jezus als ons Pesachlam werd gekruisigd. Deze vervulling was het onderwerp van het gesprek tussen Mozes, Elia en Jezus in het verhaal van de verheerlijking (Lucas 9:31). Echter, Jezus stierf niet alleen op die dag. Hij werd samen met 2 andere Joden gekruisigd (Lucas 23:32-34), een voorafschaduwing van de dood van de 2 getuigen, zoals Openbaring 11:8 specifiek terugverwijst naar de kruisiging van Jezus.

We weten dat de bediening van de 2 Getuigen 1260 dagen duurt (Openbaring 11:3), dus we kunnen gemakkelijk berekenen wanneer zij zullen verschijnen. Deze periode van 1260 dagen is de eerste helft van Daniëls 70e week.

12 april 2025 - 1260 dagen = 31 oktober 2021

De dag dat de 2 Getuigen zullen arriveren en hun bediening beginnen. Ik noemde het verhaal van de transfiguratie (Lucas 9:28-36). Het gebeurde op de 8e dag van het Loofhuttenfeest. En raad eens wat: deze datum valt precies op Simchat Torah, de 8e grote dag van Loofhutten. Simchat Torah is de dag waarop de joden weer beginnen met het lezen van de Torah vanaf het begin. Wanneer de 2 Getuigen verschijnen, zullen zij hun Messias Jezus in de Torah aan hen openbaren, waardoor zij tot inkeer komen (Zacharia 12:10); op dezelfde manier als Jezus zich in Torah openbaarde aan de 2 discipelen op de weg naar Emmaüs (Lucas 24:25-27). Mozes openbaart Jezus in de wet en Elia openbaart Jezus in het boek van de profeten. Mozes schreef over het begin en de profeten schreven over het einde. Jezus is het begin en het einde (Openbaring 1:8).

Dit kun je niet verzinnen!

Dit is ook het begin van Daniëls 70e week, de dag waarop het 7-jarig verbond met vele naties door de Antichrist zal worden bevestigd. 31 oktober is ook de dag dat de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) begint. De Paus zal daar ook aanwezig zijn om zijn 7 jarig Laudato'Si verbond voor te stellen. Dit is het perfecte scenario! Niet alleen vallen al mijn berekeningen op feestdagen, maar ook wereldgebeurtenissen bevestigen deze tijdlijn.

Halloween en het einde van de zomertijd in Israël valt ook op deze datum. Na de zomeroogst, dat is de opname van de kerk, zullen de joden weeklagen (Jeremia 8:20) en tot jaloersheid worden gebracht (Deuteronomium 32:21), omdat zij nog steeds niet gered zijn, in tegenstelling tot de volgelingen van Messias Jezus, die als een heidens volk tot God werden aangenomen.

Dit geheimenis werd door Paulus geopenbaard, dat de geestelijke blindheid van de joden zal worden weggenomen, wanneer de volheid van de heidenen is gekomen (Romeinen 11:25).

Maar voordat de Antichrist een verbond kan voorstellen en het door vele volken kan laten ondertekenen, moet hij eerst publiekelijk geopenbaard worden en zijn campagne beginnen. En dit kan alleen na de opname zijn! (2 Thessalonicenzen 2:1-8)

Om uit te vinden wanneer de Antichrist zal worden geopenbaard en de Opname plaatsvindt, moeten we kijken naar de twee andere dagtellingen van Daniël 12, die verder gaan dan de 2520 dagen van Daniëls 70e week en onthullen wat er kort voor en na dit tijdsbestek gebeurt. We kunnen 1290 dagen aftrekken van de datum van de gruwel der verwoesting die we al hebben onthuld om de dag te vinden waarop de dagelijkse offers worden weggenomen (Daniël 12:11), wat de kerk is als de levende offers aan de Heer (Romeinen 12:1).

19 april 2025 - 1290 dagen = 7 oktober 2021

Dit is het Bazuinenfeest en de feitelijke vervulling van dat feest. De dag van de Ontwakende Bazuin, wanneer de doden in Christus zullen opstaan en wij, die leven en overblijven, zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten!

Wij zijn de levende offers, die zullen worden weggenomen, weggerukt, in een oogwenk!

Ik ben nog niet klaar.

We moeten nog zien of de andere dagtelling, gegeven in Daniël 12:12, op een feestdag valt.

19 april 2025 + 1335 dagen = 14 december 2028

De gezegende dag valt op Chanoeka. 75 dagen nadat Jezus met ons terugkomt, zal Hij Zijn eigen tempel bouwen in Jeruzalem (Marcus 14:58), waar wij 1000 jaar met Hem zullen heersen en regeren. Die tempel zal op Chanoeka worden ingewijd, precies op tijd.

Er zou zelfs sprake kunnen zijn van een dubbele vervulling, omdat in Daniël 12:12 niet staat wanneer de telling van de dagen moet beginnen. Wat gebeurt er als we dit jaar tellen vanaf het Bazuinenfeest?

7 oktober 2021 + 1335 dagen = 3 juni 2025

Ik heb de vervulling van het Loofhuttenfeest hier niet opgenomen omdat het geen nieuws is dat het 5 oktober 2028 zal zijn, 5 dagen na de wederkomst. We weten dat op die dag de verdrukkingsheiligen op aarde zullen worden opgewekt (Openbaring 20:4) en dat alle heiligen voor de eerste keer in de geschiedenis op één plaats zullen worden verzameld (Mattheüs 24:31). Ik noem het alleen maar zodat je duidelijk kunt zien dat letterlijk alle feesten vervuld zullen worden, zonder uitzonderingen.

Maar ik ben nog niet klaar!

David was 7,5 jaar koning over Juda voordat hij koning werd over heel Israël (1 Koningen 2:10-11) En Salomo's tempel werd in 7,5 jaar gebouwd (1 Koningen 6:37-38).

Dit zijn typen en schaduwen. (David = Jezus Christus, de tempel = de Kerk / het Lichaam van Christus)

Wat het suggereert is dat Jezus onze Koning zal zijn gedurende 7,5 jaar, wanneer wij tot Hem verzameld zijn, voordat Hij Koning zal zijn over elk volk.

7,5 jaar = 2700 dagen

7 oktober 2021 + 2700 dagen = 27 februari 2029

Dit komt uit op PURIM! De Heer heeft zelfs dat meegerekend! We kunnen dus aannemen dat op die dag Jezus Christus gekroond zal worden als Koning over alle volken van de aarde. Op zijn minst bevestigen deze bevindingen onze datum van de Openbaring.

Ezechiël 39:12 eist dat het land gereinigd moet worden gedurende 7 maanden na de oorlog. De oorlog eindigt bij de wederkomst.

7 maanden = 210 dagen

30 september 2028 + 210 dagen = 28 april 2029

Alweer PESACH!

Dit zou het officiële begin van het Duizendjarig Rijk kunnen zijn; slechts dagen verwijderd van de deadline van 14 mei 2029 om alles te vervullen!

Het ironische is: Dit werkt alleen omdat de Joden er om de paar jaar een maand naast zitten. God heeft daar vanaf het begin rekening mee gehouden. Anders vallen deze data niet op feestdagen en zijn het gewoon willekeurige dagen.

Dit is letterlijk perfect, precies wat je zou verwachten van een perfecte God die de toekomst kent!

Alle eer aan Jezus en onze Vader in de hemel! Maar ook, kom Heer Jezus! Amen.

Bron: Rapture Dates | End Times Studies