www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bewijs van Redding/Opname

door Mondo Gonzales - 21 december 2021

( )

Het zal zijn als in de dagen van Noach.
Gaat het over de OPNAME in de Eindtijd-rede op de Olijfberg?

Bewijs van Redding VÓÓR de Tijd des Oordeels door Jezus Zelf

Er zijn over het algemeen twee perspectieven bij het behandelen van de vraag of Jezus de opname bespreekt in het Olijfberg-Gesprek (Eindtijd-Gesprek en hierna "OG"). De ene gedachtegang is dat het OG (te vinden in Mattheüs 24-25; Marcus 13; Lucas 21) niet gaat over de opname, noch over de gemeente, maar dat het uitsluitend gaat over de natie Israël tijdens de laatste 7-jarige verdrukking (de 70e week van Daniël). De andere interpretatie merkt op dat Jezus zich inderdaad tot Israël richt, maar dat Zijn taal in het OG een veel breder publiek aanspreekt, niet alleen qua onderwerp, maar ook wat betreft de gebeurtenissen die de hele wereld aangaan, inclusief de gemeente. Let op de universele kosmische taal van Lucas 21:25-26, "En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid van volken in verbijstering vanwege het ruisen van de zee en de golven, mensen die flauwvallen van angst en van voorgevoelens over wat er over de wereld komt. Want de krachten van de hemelen zullen geschud worden" (vergelijk ook Mattheüs 24:14, het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd). Dit zijn maar een paar voorbeelden dat Jezus' onderricht in het OG veel breder is dan alleen Israël. Er zijn uitstekende bijbelleraren aan beide zijden van het debat en dit artikel is bedoeld om bewijs te leveren dat de opname inderdaad in de OG wordt behandeld. Het wordt aangeboden in een geest van zachtmoedigheid en respect voor hen die een ander perspectief zouden kunnen hebben (vgl. 1 Petrus 3:15). Ik zal enkele parallelle passages behandelen die licht werpen op het OG, en ook de manieren onderzoeken waarop de beschrijvingen van de verdrukkingsperiode in het boek Openbaring een achtergrond bieden voor het begrijpen van de consistentie van eindtijdprofetie.

Een van de belangrijkste aspecten bij het beantwoorden van onze vraag over de opname wordt gezien in een opmerking van Jezus, midden in Matteüs' weergave van het OG. Jezus zegt: "Daarom moet ook gij gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij het niet verwacht" (Matt. 24:44). Het komt slechts twee keer voor in de evangeliën (ook in Lucas 12:40). We zullen dit vers in twee secties contextueel onderzoeken en hoe het bijdraagt aan het begrijpen van het OG. Verder, wat betekent het als Jezus zegt, "de Zoon des mensen komt"? Wat draagt een "uur dat u het niet verwacht" bij aan de timing van de Openbaring en zijn aanwezigheid in het OG? We zullen deze in twee delen behandelen.

Parallelle passages in Lukas die helpen om de 'komst van de Zoon des mensen' te begrijpen

Naast de OG-hoofdstukken zoals hierboven opgemerkt, heeft Lucas twee andere gedeelten opgenomen die handelen over eschatologische thema's besproken door Jezus. Gebaseerd op een harmonie van de Evangeliën, wordt beredeneerd dat Jezus Lucas 12:35-48 ongeveer 5 maanden voor het OG predikte. Toen Zijn lijdensweek dichterbij kwam, predikte Hij Lucas 17:20-37 ongeveer 2 weken of minder voordat Hij het langere OG gaf twee dagen voor Zijn dood. Dit is belangrijk als we de specifieke thema's en invalshoeken vergelijken die elke evangelieschrijver bedoelde.

"Daarom moet ook gij bereid zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij het niet verwacht" (Matt. 24:44; Luk. 12:40). Bedenk dat dit onderricht in twee versies en twee verschillende tijdsperioden voorkomt. Als we de Matteüs-versie van dit vers bekijken, is het logisch om ons af te vragen: "Tegen wie spreekt Jezus hier?" Geeft Hij dit als een vermaning aan de wereld? Aan ongelovigen? Aan gelovigen? In het OG en twee dagen voor Zijn dood, openbaart Marcus 13:3 dat Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas dit Jezus privé vroegen, terwijl Hij op de Olijfberg was, om Zijn opmerkingen over de verwoesting van de tempel uit te leggen. In enge zin sprak Jezus met deze vier onder vier ogen. Hieruit blijkt dat het primaire (niet alleen) beoogde publiek voor het OG, gelovigen waren. Jezus had al een bemoediging gegeven aan de discipelen die vervolgd zouden worden om hun geloof in de eerste jaren van de gemeente. Zij die volhielden tot het einde zouden gered worden (Matt. 10,22). Verder komt Jezus op dit thema terug en geeft Hij een bemoediging aan hen die gelovig werden na de opname. Zij zouden zich bevinden in het eerste deel van de 70e week van Daniël en in de vervolging die in die periode zou plaatsvinden (Matt 24:13).

Wie is het publiek van Jezus in de andere parallelle passage? In de Lucas 12:40-versie wordt precies onthuld tot wie Jezus zich richt. Let op de gelijkenis in taal en de verdere uitbreiding door Lucas:

"39 Maar weet dit: als de heer des huizes geweten had op welk uur de dief zou komen, zou hij zijn huis niet hebben laten openbreken. 40 Ook jullie moeten paraat staan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten." 41 Petrus zei: "Heer, vertelt u deze gelijkenis voor ons of voor allen?" 42 En de Heer zei: "Wie is dan de getrouwe en wijze beheerder, die zijn meester over zijn huisgezin zal aanstellen, om hun op de juiste tijd hun portie voedsel te geven? 43 Gezegend is de dienaar die zijn meester zo zal vinden wanneer hij komt. 44 Voorwaar, Ik zeg u, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen" (Lucas 12:39-44).

Ik ben zo blij dat Petrus vroeg wie het beoogde publiek van de gelijkenis moest zijn. Ongetwijfeld zijn er waarheden en waarschuwingen voor iedereen in het algemeen, maar Jezus antwoordt met een antwoord, zij het indirect. De gelijkenis is voor degene die beweert en of tracht een "getrouwe en wijze beheerder" te zijn van het huishouden van de meester. Ongelovigen beweren niet dat zij wijze beheerders zijn van Jezus' huishouding. Deze gelijkenis is voor hen die beweren gelovigen te zijn. Nu, hier is het punt. Jezus maakt duidelijk dat wij de verantwoordelijkheid hebben om klaar te staan, zodat Zijn komst niet is als een dief voor de wijze en trouwe manager. Nergens in de Schrift staat dat Hij als een dief zal komen voor gelovigen die er klaar voor zijn. Tegelijkertijd zegt Jezus tegen ons dat Hij komt op een uur dat wij het niet verwachten. Hoe kan dit waar zijn? Ook al kennen we de algemene tijden en seizoenen (1 Tessalonicenzen 5:1-4) en dat de verdrukkingsperiode (de dag des Heren) ons niet zal verrassen, toch is er een element waarover Jezus spreekt dat Zijn komst zal zijn op een uur dat we het niet verwachten.

Om tot de bodem van deze puzzel te kunnen gaan, is de volgende vraag die moet worden onderzocht of Jezus verwijst naar Zijn komst bij de opname of naar Zijn 2e komst in grote heerlijkheid aan het einde van de 7-jarige verdrukkingsperiode. Als we meer licht kunnen werpen op deze vraag, zullen we in staat zijn om de context van Jezus' uitspraak dat "niemand de dag noch het uur kent" in het OG beter te begrijpen (Mattheüs 24:36; Marcus 13:32). We moeten bedenken dat Jezus ongeveer een week voor de langere preek van het OG een minipreek had gehouden over Zijn wederkomst in Lucas 17:20-37. In deze minipreek wordt soortgelijke taal gebruikt als in de preek die Jezus enkele dagen voor Zijn dood hield op de Olijfberg (Mattheüs 26:1; Marcus 14:1; Lucas 22:1).

Laten we beginnen met de context van Lucas 17:20-37 te onderzoeken. Lucas schrijft: "Toen de Farizeeën hem vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'Het koninkrijk van God komt niet op een manier die men kan waarnemen, en men zal ook niet zeggen: 'Kijk, hier is het!' of 'Daar!' want zie, het koninkrijk van God is te midden van u (Lucas 17:20-21). Jezus zorgt ervoor dat de Farizeeën weten dat het koninkrijk van God is aangekomen in de persoon van Jezus zelf. Hij weigert hen echter meer informatie te geven over de aard van het koninkrijk, maar wendt zich wel tot Zijn discipelen om meer details uit te leggen. Een van de belangrijkste aspecten van dit koninkrijk komt naar voren in wat Hij vervolgens beschrijft. Ik wil enkele van de belangrijkere punten benadrukken door onderstreping.

"22 En Hij zei tot de discipelen: Er komen dagen, dat gij zult begeren te zien eener dagen des Mensenzoons, en gij zult het niet zien. 23 En zij zullen tot u zeggen: 'Kijk, daar!' of 'Kijk, hier!' Ga niet uit en volg hen niet. 24 Want zoals de bliksem flitst en de hemel verlicht van de ene kant naar de andere, zo zal de Zoon des mensen zijn op zijn dag. 25 Maar eerst moet Hij vele dingen lijden en door dit geslacht verworpen worden" (Lucas 17:22-25).

De uitdrukking "dagen van de Zoon des mensen" komt alleen voor in 17:22 en 17:26 (waarbij een meervoud wordt gebruikt voor "dagen"). Dit is uiterst belangrijk om dit idee te verbinden met de volgende illustratie over Noach en Lot. Maar eerst deelt Jezus met Zijn discipelen, die voor Hem staan, dat zij ernaar zouden verlangen de gebeurtenissen van de 2e komst te zien, maar dat zij die niet zouden meemaken. Het was ver weg in de toekomst na hun dood. Dit helpt om te begrijpen wat Hij bedoelde door de Farizeeën te vertellen dat het koninkrijk op de een of andere manier al gekomen was. Toch openbaart Hij aan de discipelen dat inderdaad het koninkrijk gekomen is, maar dat de vervulling van dat koninkrijk aan het einde van het tijdperk ("de dagen van de Zoon des mensen") in de verre toekomst zou plaatsvinden. Daarom moeten zij zich niet laten misleiden als iemand hun vertelt dat het in hun leven is aangebroken. Jezus verzekert hen dat dit niet het geval zal zijn, maar wanneer het in die verre toekomst gebeurt, zal het onmiskenbaar zijn.

Verder openbaart Jezus dat het concept van Zijn toekomstige (2e) "komst" plaatsvindt over een periode van "dagen". Dit is niet toevallig en kan alleen parallel worden geïnterpreteerd binnen de daaropvolgende context. De hele theologie van de "2e komst" van Jezus wordt gelijkgesteld aan een tijdsperiode die Jezus bestempelt als "de dagen van de Zoon des mensen". Alvorens de vergelijking met Noach en Lot te geven, waarschuwt Jezus een toekomstige generatie tegen misleiding dat Zijn komst in grote heerlijkheid en in het verborgene zou zijn (17:23). In feite zal Zijn laatste wederkomst zeker op een bepaalde dag plaatsvinden ("op Zijn dag" - Lukas 17:24) en gepaard gaan met geweldige lichtverschijnselen van kosmische heerlijkheid (als bliksem) te midden van duisternis (vgl. Mattheüs 24:27-30). Toch herinnert Hij hen eraan dat, ook al zal Hij op een toekomstige dag in heerlijkheid komen, Hij eerst door dat geslacht gedood moet worden (17:25). Wat we tot nu toe uit deze passage leren is dat de hele omvang van Jezus' 2e komst een periode van "dagen" omvat tot en met het uiteindelijke hoogtepunt van Zijn wederkomst op een specifieke enkele dag. Jezus gaat verder met het geven van een illustratie om ons te helpen de aard en de omstandigheden van de "dagen van de Zoon des mensen" te begrijpen.

"26 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten en dronken en huwden en werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en hen allen vernietigde. 28 Evenzo was het in de dagen van Lot - zij aten en dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden, 29 maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde hen allen "- (Lucas 17:26-29).

Ook al brengt Mattheüs Noach ter sprake in zijn versie van het OG (Matt 24:37-39), dit is de enige plaats waar Lot voorkomt in de context van vergelijking met de tijdsperiode van Jezus' 2e komst. De "dagen" van elke persoon die Jezus noemt omvat beschrijvingen van de onmiddellijke periode voordat het oordeel kwam, maar omvat ook het oordeel zelf. Het oordeel over de zondvloed kwam in de dagen van Noach. Het oordeel over vuur en zwavel kwam in de dagen van Lot. Het oordeel van de Zoon des mensen (de 7-jarige verdrukking) komt in de dagen van de Zoon des mensen. Jezus geeft de twee illustraties van Noach en Lot en vat dan de "dagen van de Zoon des mensen" samen als Hij zegt: "Het zal op dezelfde wijze zijn op de dag dat de Zoon des mensen geopenbaard wordt" (Lucas 17:30). Sommige mensen kunnen in verwarring raken over de vraag waarom Jezus in dit vers overschakelt op het enkelvoud "dag". We weten al uit de context van 17:22 dat Jezus het heeft over de "dagen van de Zoon des mensen". Hij begon met het gebruik van het meervoud om de rest van de discussie in goede banen te leiden en dat wordt ook bevestigd door het patroon. Bovendien is het in het Oude Testament bekend dat de komende 7-jarige verdrukking de "dag des Heren" wordt genoemd, maar die duidt op een tijdsperiode en niet slechts op één dag. Ditzelfde gebruik wordt gevonden in het Nieuwe Testament en omvat de gehele periode van de 7-jarige verdrukking die komt als een dief in de nacht over een nietsvermoedende wereld (1 Thess 5:2; 2 Petrus 3:10). We hoeven niet te gissen naar Jezus' gebruik van het enkelvoud "dag", want Hij legt uit hoe we het moeten interpreteren in de twee illustraties van Noach en Lot. In 17:30 lezen we: "Het zal net zo zijn." Het Griekse woord is "kata ta auta" en betekent letterlijk: "volgens hetzelfde", wat verwijst naar Noach en Lot. Een andere manier om het te vertalen is "volgens dit patroon." Het Griekse auta is meervoud en laat zien dat het om meer dan één patroon gaat. De uitdrukking komt in totaal maar 3 keer voor in het hele Nieuwe Testament en de andere twee keren staan ze in het evangelie van Lucas, wat erg behulpzaam is bij het begrijpen van Lucas' betekenis. Wanneer je Lucas 6:23 en 6:26 leest, bespreken beide de manier waarop de Joodse voorvaderen te werk gingen. Let op hoe de NKJ de zinsnede "kata ta auta," vertaalt, ik wil de Griekse zinsnede zoals die in het Engels staat onderstrepen, "Verheug u op die dag en spring op van vreugde! Want voorwaar, uw beloning is groot in de hemel, want op dezelfde wijze hebben hun vaderen de profeten behandeld" (Lucas 6:23). Met andere woorden, "volgens dit patroon" van de oude voorvaderen is het hoe vele gelovigen vervolgd zullen worden, wat resulteert in een grote beloning.

Het zou nuttig zijn om nu in te gaan op een bezwaar dat door sommige bijbelleraren naar voren is gebracht. Dr. Andy Woods, met wie ik groot broederlijk respect heb, heeft een uitstekende serie over het Eindtijd-Vertoog op You Tube. Ik ben het voor 99% met Dr. Woods eens, maar wat betreft de vraag of de opname in het OG te vinden is, zie ik het anders dan hij. Hij gelooft niet dat de opname gevonden kan worden in het OG of in Lukas 17. Een van zijn bezwaren in zijn video (Rapture Sermon Series 28) gaat over de gelijkenis van Noach en Lot (Mattheüs 24:37-39). Hij verwijst naar Dr. Roy Zuck's boek over Bijbelinterpretatie betreffende gelijkenissen (blz. 215). Hij citeert Dr. Zuck die zegt dat parabels meestal maar één belangrijk punt hebben. Het punt van de gelijkenis van de dagen van Noach, volgens Woods en Zuck, is eenvoudigweg het idee van onvoorbereid zijn. Ik ben het ermee eens dat dit een belangrijk punt is, maar niet het enige punt.

In de volgende paragraaf van hetzelfde boek schrijft Zuck het volgende: "Echter, ter ondersteuning van het hoofdpunt zijn sommige details in de gelijkenissen analoog aan bepaalde geestelijke feiten. Soms is dit nodig om het hoofdpunt van de gelijkenis volledig te kunnen traceren. In de gelijkenis van het verloren schaap staat de herder duidelijk voor Jezus, het ene schaap voor een verloren zondaar, zoals Jezus in Lukas 15:7 uitlegt, en de overige 99 schapen voor "rechtvaardigen die zich niet hoeven te bekeren". En toch moeten andere details, zoals het open land, de schouders van de herder, en zijn huis en vrienden en buren, niet analoog worden gemaakt aan sommige geestelijke elementen. Het zijn eenvoudigweg onderdelen die nodig zijn om het verhaal levensecht te maken en om plaatselijke kleur toe te voegen... Soms legde Jezus wel een aantal details van een gelijkenis uit, zoals in de gelijkenis van de zaaier waarin Hij de betekenis uitlegde van elk van de vier plaatsen waar het zaad viel (Matt. 13:18-23; Marcus 4:13). Hij legde ook verschillende details uit in de gelijkenis van het onkruid, waaronder de zaaier, de akker, het goede zaad, het onkruid, de vijand, de oogst en de oogsters (verzen 37-39). Aangezien Jezus gewoonlijk niet in alle onderdelen van zijn gelijkenissen analogieën aanhaalde, moeten deze voorbeelden in Mattheüs 13 als uitzonderingen worden gezien" (blz. 215-216- mijn nadruk).

Wie bepaalt welke elementen de uitzonderingen zijn? Ongetwijfeld heeft Dr. Zuck gelijk als hij enige algemene richtlijnen geeft voor de interpretatie van het genre van de gelijkenissen. Niettemin erkent Zuck dat Jezus' extra details betreffende de gelijkenis van de zaaier belangrijke aspecten zijn om de volledige boodschap van deze gelijkenis te begrijpen. Interessant is dat Jezus de discipelen leert dat Zijn ware interpretatie van de gelijkenis van de zaaier een soort patroon biedt voor het begrijpen van de rest van de gelijkenissen. Marcus schrijft: "En Hij zei tegen hen: 'Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie dan alle gelijkenissen begrijpen?" (Marcus 4:13).

In antwoord op Dr. Wood's bezwaar, zijn wij het er respectvol niet mee eens door op te merken dat zelfs Dr. Zuck (die hij citeert) erkent dat gelijkenissen subpunten kunnen hebben die analoog zijn aan geestelijke lessen. Bovendien leert Jezus ons dat de gelijkenis van de zaaier een patroon biedt voor het interpreteren van andere gelijkenissen. Dit betekent dat gelijkenissen een belangrijk punt kunnen hebben en een aantal minder belangrijke punten die bedoeld zijn om analoog te zijn en geestelijke waarheden aan te reiken. Tenslotte, zoals ik al eerder zei, in Lukas 17:30 gebruikt Jezus een meervoud (auta) om te beschrijven dat om het patroon van de dagen van de Zoon des mensen te begrijpen, de illustratie van de dagen van Noach en de dagen van Lot een patroon inhoudt dat meervoudige punten van overeenkomst heeft. Laten we eens kijken hoe deze meervoudige punten in het patroon en de parallellie er visueel uitzien op de volgende tabel:

Dagen van .. Beschrijving dagelijks
leven
Beschrijving van
redding
Beschrijving van direct oordeel
NoachEten, drinken, trouwen, ten huwelijk gegeven; normale bezigheden
Noach predikt in de tijd vóór het oordeel (2 Pet 2:5)Noach en zijn familie worden bevolen de ark binnen te gaan.
Zij ontsnappen en worden gered van het oordeel.Oordeel begint nadat ze allen de ark binnen gingen; dan kwam het snel en onderbrak het normale leven
De vensters van de hemel gingen open; de regen begon op een bepaalde dag en duurde veertig dagen.
Lot Eten, drinken, kopen, verkopen, planten, bouwen-normale activiteiten
Lot kwelde in de tijdsperiode ("van dag tot dag") voorafgaand aan het oordeel (2Petr 2:6-8)
Lot en zijn gezin bevolen om Sodom te verlaten.
Zij ontsnappen en worden gered van het oordeel (behalve de vrouw van Lot die achterbleef)

Het oordeel begon pas nadat Lot de stad was ontvlucht, maar het kwam snel en onderbrak het dagelijkse normale leven.
Vuur uit de hemel kwam op een bepaalde dag.
Zoon
des Mensen
Het patroon openbaart dat voordat het oordeel komt, de mensen normaal leven
Twee soorten mensen zullen onder deze normale omstandigheden naast elkaar leven.
Het patroon laat zien dat één groep mensen zal prediken en ook geërgerd zal zijn voordat het oordeel komt
Het patroon laat ons zien dat er ook een groep moet zijn die gered wordt en ontsnapt aan het komende oordeel.
Opname generatie bevolen "klaar te zijn op elek tijd"
Zij zullen ontsnappen en worden gered van het komende oordeel.


Het patroon toont ons dat het oordeel pas zal beginnen nadat de gelovigen gered zijn, maar het zal snel komen en het normale dagelijkse leven onderbreken,
Het hemelse oordeel begint op een bepaalde dag en zal zeven jaar duren, gebaseerd op andere passages.


Deze tabel laat zien dat er een duidelijke meervoudigheid is in het patroon, het parallellisme en de consistentie in het begrijpen van Jezus' beschrijving van de dagen van de Zoon des mensen. De dagen van de komst van de Mensenzoon omvatten de beschrijving van mensen die het normale leven ervaren, de redding van een specifieke groep, het snelle begin van het directe oordeel door God vanuit de hemel dat het dagelijkse normale leven onderbreekt en vervolgens vernietiging brengt aan de velen die achterblijven.

Jezus vervolgt zijn mini preek over de dagen van de Zoon des mensen. Het is mogelijk deze preek als volgt te schetsen: Het Patroon betreffende de dagen van de Mensenzoon (17:26-30), Het Perspectief betreffende de dagen van de Mensenzoon (17:31-33), en De Uitbetaling betreffende de dagen van de Mensenzoon (17:34-37).

We hebben het patroon gezien, maar Jezus gaat verder met uit te leggen dat degenen die gered willen worden het juiste perspectief (of houding) moeten hebben. Jezus geeft een illustratie in vers 31 over de noodzaak om eensgezind te zijn met betrekking tot de bereidheid tot het koninkrijk. Ik neem de Bijbel altijd letterlijk en recht voor zijn raap, tenzij de context mij anders laat zien. Sommige mensen zouden kunnen aanvoeren dat Jezus in deze situatie erg letterlijk is door instructies te geven over of dat je op een huis-dak of in een veld bent in een toekomstig eindtijdscenario (dat is een letterlijk advies in Matteüs 24:16-20 op basis van de context daar). De volgende twee verzen verklaren de illustratie echter in die zin dat het niet noodzakelijk een exacte instructie is voor een toekomstige hachelijke situatie. Jezus zegt ons "denk aan de vrouw van Lot" (17:32) en zegt vervolgens: "Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest, zal het behouden" (17:33). Deze zin komt al voor in Lucas 9:24 in de context van het zijn van een ware toegewijde discipel. Onze houding moet te allen tijde zo eenstemmig zijn dat we niet dubbelhartig worden zoals de vrouw van Lot. Zij werd door de engelen met de rest van haar familie uit Sodom weggeleid, maar zij bleef achter terwijl Lot en de twee dochters zonder haar verder trokken naar de stad Zoar (Genesis 19:16, 26). Zij probeerde haar eigen leven te behouden en verloor het. Wij moeten het juiste perspectief hebben, zodat wanneer de dagen van de Zoon des mensen komen, wij het patroon zullen volgen en één van degenen zullen zijn die gered worden. Als we dit perspectief hebben, zullen we altijd klaar staan en voorkomen dat we overvallen worden wanneer de Zoon des mensen inderdaad komt op een tijdstip dat we niet verwachten.

Het slot van Jezus' mini preek betreft de uitbetaling die zal plaatsvinden in de dagen van de Zoon des mensen. Jezus bespreekt twee soorten mensen in 17:34-35. Degene die wordt meegenomen en de ander die wordt achtergelaten. Beide woorden worden gebruikt in een passieve betekenis. Jezus zegt: "Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal meegenomen worden en de ander achtergelaten. Er zullen twee vrouwen zijn die samen malen. De ene zal meegenomen worden en de andere achtergelaten." Deze taal komt ook voor in het OG van Mattheüs 24:40-41. De vraag wordt vaak gesteld: "Is de meegenomene gered of is de achtergeblevene gered?" Jezus heeft ons zojuist aangemoedigd om aan de vrouw van Lot te denken (17:30). Met die beeldspraak in gedachten, wordt het antwoord duidelijk als we Lot en zijn vrouw daarmee vergelijken. Het is duidelijk dat Lot werd meegenomen naar een toevluchtsoord (redding) en zijn vrouw werd achtergelaten voor het oordeel. Dit is het klassieke scenario van achterlaten en het geldt ook voor Noach en zijn gezin. Noach werd meegenomen in de ark (in de verlossing) en de anderen bleven achter voor het oordeel van de zondvloed. Darrel Bock, in zijn omvangrijke commentaar op Lukas, merkt op dat dit begrip van "meegenomen" en "achtergelaten" in overeenstemming is met Lukas' gebruik van de Griekse woorden elders. In Lukas 13:35 werd de leiding van Israël "achtergelaten" voor het oordeel omdat zij Jezus verwierpen (Lukas 13:35; vgl. Matt. 23:38). Ook andere discipelen die werden "meegenomen" duidt op een nauwe relatie of vereniging in positieve zin (Lucas 9:10,28; 18:31). Dit is zeker niet de enige manier om deze woorden te interpreteren, maar in de context van deze passage en het evangelie van Lucas zelf, is het heel zinvol.

Jezus beëindigt het afbetalingsgedeelte met het beantwoorden van een vraag van de discipelen. "En zij zeiden tot Hem: Waar, Heer?" Hij zei tegen hen: "Waar het lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen" (Lucas 17:37). Deze uitdrukking komt ook voor in het Mattheüs-OG (Matt 24:27-28). Daar verwijst de context naar het einde van de verdrukking als Jezus in grote heerlijkheid terugkeert. Hier in Lukas verwijst het naar het oordeel van de 7-jarige verdrukkingsperiode die zeker veel dood met zich mee zal brengen. Jezus vertelt de discipelen door middel van zijn illustraties dat de groep die "overblijft" om te sterven in het oordeel (zoals de vrouw van Lot), de plaats zal zijn waar de vogels zich verzamelen om te feesten. Context is zeer belangrijk en wanneer mensen sterven en op de grond worden achtergelaten, zijn we ons er zeer van bewust dat gieren of andere vogels zich verzamelen om het kadaver te eten.

Laten we dit deel van het artikel samenvatten. We overwegen uiteindelijk of de opname in het OG is en ook Jezus' opmerking: "Daarom moet ook gij gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht" (Matt. 24:44). Uit de patronen in Lukas hebben we geleerd dat de dagen van de komst van de Mensenzoon de hele reikwijdte omvatten van de redding (opname) van gelovigen vóór het begin van het 7-jarig verdrukkingsoordeel, de hele verdrukking zelf, en de 2e komst van Jezus in grote, duidelijke glorie (als een bliksemschicht aan de hemel).

Het is interessant dat het boek Openbaring begint met de woorden: "De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om aan zijn knechten te tonen de dingen die spoedig moeten geschieden" (1:1). Zoals de meesten wel weten, komt het woord openbaring van het Griekse zelfstandig naamwoord apokalupsis. Het Engelse "apocalypse" komt van dit woord en betekent over het algemeen onthullen, bekendmaken of openbaren. Het boek Openbaring is de onthulling van Jezus Christus in zijn volle glorie. Iets om over na te denken voordat we verder gaan met het volgende deel van dit artikel. De meeste futuristen geloven dat de 7-jarige verdrukking plaatsvindt tussen Openbaring 6-18 met het openen van de zegels van de boekrol die leidt tot de bazuinen en de schaal-oordelen. Jezus is de enige die waardig is de boekrol te openen (Openb. 5:1-5). Dit proces van het openen van de volheid van de boekrol duurt 7 jaar en maakt deel uit van de openbaring van Jezus. Deze werkwoordsvorm van ditzelfde Griekse woord komt voor in de passage die we hierboven bespraken in de patronen van Noach en Lot (Lucas 17:30). "Zo zal het ook zijn op de dag dat de Zoon des mensen geopenbaard wordt." Dit komt goed overeen met het proces zoals gezien in het boek Openbaring dat 7 jaar duurt. De "dag van de Zoon des mensen" die geopenbaard wordt, omvat de redding, het 7-jarig verdrukkingsoordeel, en Zijn terugkeer op aarde in grote heerlijkheid (Openb. 19:11-16). Dit is heel consistent in het begrijpen dat de dagen van de Zoon des mensen een tijdsperiode inhouden die minstens 7 jaar duurt. In het volgende deel van dit artikel wil ik onderzoeken wat Jezus bedoelt met "komen op een uur dat u het niet verwacht".

De Zoon des mensen komt op een uur dat u het niet verwacht

Er is niet genoeg ruimte in dit artikel om het Olijfberg-Gesprek (OG) vers voor vers te bestuderen, maar enkele inleidende opmerkingen moeten worden gemaakt voordat we ingaan op de verschillende details van het OG.

Een belangrijk hermeneutisch principe dat op dit punt gedeeld moet worden betreft het onderscheid tussen wanneer het Olijberg-verhaal door Jezus werd gesproken en wanneer het door inspiratie van de Heilige Geest werd opgeschreven (2 Tim 3:16). De drie weergaven van het OG die we in de evangeliën hebben, werden alle geschreven tientallen jaren nadat de gemeente en het geestelijk koninkrijk door Jezus waren geïntroduceerd en in Handelingen 2 waren vervuld/begonnen. Deze schrijvers hadden jaren van praktische, theologische, vroege gemeente-tijd ontwikkeling in hun gedachten voordat zij hun evangeliën in geschreven vorm voltooiden. Ongetwijfeld had elke evangelieschrijver zijn eigen specifieke thema's en bedoelingen in hun respectieve evangelies. Die thema's moeten niet worden genegeerd, maar we moeten ook onthouden dat we geen enkele passage met geweld moeten interpreteren.

Sommige bijbelleraren zijn er bijvoorbeeld nogal stellig in om te eisen dat de nadruk die Matteüs in het OG legt alleen maar over Israël gaat en helemaal niet over de gemeente. We kunnen ons afvragen dat als dit waar is, waarom Mattheüs dan het meest "Joodse" deel van de woorden die Jezus sprak in het OG vermeden heeft? Namelijk, de details van de vernietiging van de Joodse tempel, die alleen door Lucas werden opgenomen (21:20-24). Deze bijbelleraren die beweren dat Matteüs 24-25 in zijn context alleen Joods is, beweren dat er een grens aan de passage is die niet openlijk wordt genoemd en die een flagrante omissie heeft van één van de meest Joodse aspecten van het hele OG. Ik ontken niet dat er een algemene Joodse context is in Matteüs en alle andere evangelies. Echter, het elimineren van enige gemeentelijke of andere NT theologische waarheden in embryonale vorm direct aan het begin van de interpretatie is een aspect van eisegese en bevooroordeelde vooronderstelling. Verder moet worden opgemerkt dat Matteüs het enige evangelie is waarin specifiek de Griekse term ekklesia (gemeente - 16:18 en twee keer in 18:17) wordt gebruikt. Matteüs brengt zelfs het typisch Joodse epitheton "Zoon des mensen" ter sprake in verband met zijn introductie van de gemeente in 16:13-18. Dit leidt ons tot het besef dat Matteüs in het OG een bredere theologische nadruk zou kunnen hebben dan sommigen beweren.

Terwijl we proberen om het hele OG volledig te begrijpen, zou het nuttig zijn om te denken in termen van overeenkomsten die we zullen zien uit wat we al hebben onderzocht in het evangelie van Lucas en deze te vergelijken met Matteüs' weergave van het OG. Laten we ons concentreren op de zinsnede en de context van "die dag en dat uur" met een paar andere hoogtepunten.

"36 Maar aangaande die dag en dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, noch de Zoon, maar alleen de Vader. 37 Want zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed aten en dronken, huwden en ten huwelijk gaven, tot op de dag dat Noach in de ark ging, 39 en zij zich van niets bewust waren totdat de zondvloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen twee mannen op het veld zijn; de een zal worden meegenomen en de ander zal achterblijven. 41 Twee vrouwen zullen in de molen malen; de een zal worden genomen en de ander zal worden achtergelaten. 42 Blijf daarom wakker, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Maar weet dit, als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, zou hij wakker gebleven zijn en niet hebben toegelaten dat er in zijn huis ingebroken werd. 44 Daarom moet ook gij gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht" (Matt. 24:36-44).

Ons hoofddoel is om Matteüs 24:36 te begrijpen en of het verwijst naar de opname of de wederkomst. Arnold Fruchtenbaum heeft een uitstekende harmonie van het Olijfberg-Gesprek in de appendix van zijn boek, The Footsteps of the Messiah, waarin hij alles samenbrengt wat geschreven staat in Mattheüs 24-25, Marcus 13, en Lucas 21. Zijn harmonie is nuttig als we verder gaan met dit deel van het artikel. We zullen ons in de eerste plaats richten op de versie van het OG die in het evangelie van Matteüs staat, omdat dit de context biedt voor Matteüs 24:36-44. Matteüs presenteert zijn materiaal als antwoord op de vragen over de verwoesting van de tempel en Jeruzalem, en de tekenen van het einde van het tijdperk en Jezus' wederkomst (Matteüs 24:1-3). In de versie van Matteüs ontbreken verschillende belangrijke zaken. Hij laat bijvoorbeeld de verwoesting van Jeruzalem weg (Lucas 21:20-24) en de persoonlijke beproevingen die de apostelen in de eerste eeuw zullen doormaken (Lucas 21:12-19). Noch Matteüs noch Marcus vermelden het eschatologische materiaal over de dagen van de Mensenzoon en de dagen van Lot (Lucas 17:22-32) in hun boeken, ook al gebruikt Lucas het in hoofdstuk 17 in plaats van hoofdstuk 21. Er is geen manier om het volledige begrip van het OG te vatten, tenzij men alle drie de synoptische evangeliën en al het eschatologische materiaal raadpleegt. Het zal nuttig zijn om Matteüs vers voor vers te volgen terwijl we de context opbouwen tot 24:36. Ik zal de verzen van Matteüs 24 vetgedrukt weergeven terwijl we naar vers 36 gaan (samen met de parallelle passages).

Uit Fruchtenbaum's harmonie leren we dat Matteüs materiaal heeft gepresenteerd dat de algemene kenmerken van het gemeentetijdperk bestrijkt (Matteüs 24:4-6; zie ook Marcus 13:5-7; Lucas 21:8-9). Vervolgens geeft hij Jezus' antwoord betreffende de tekenen van het einde van het tijdperk (Mattheüs 24:7-8; ook Lucas 21:10-11; Marcus 13:8). Mattheüs gaat verder met het onderricht van Jezus over de eerste helft van de verdrukking (Mattheüs 24:9-14), gevolgd door de gebeurtenissen in de tweede helft van de verdrukking. Dit omvat ook de gruwel der verwoesting, die Lucas geheel weglaat (Matteüs 24:15-28; ook Marcus 13:14-23). Mattheüs geeft informatie over de gebeurtenissen van Jezus' wederkomst na de verdrukking (Mattheüs 24:29-30; ook Lukas 21:25-27; Marcus 13:24-26) en vervolgens de herverzameling van de uitverkorenen (Mattheüs 24:31). Tenslotte geeft hij de gelijkenis van de vijgenboom (Mattheüs 24:32-35; Marcus 13:28-32; Lucas 21:29-33). Dit vat de context samen tot aan onze huidige focus op 24:36.

Om terug te komen op Jezus' woorden: "Maar aangaande die dag en dat uur weet niemand het, ook de engelen in de hemel niet, noch de Zoon, maar de Vader alleen" (Mattheüs 24:36). Verwijst dit naar de opname of naar de specifieke dag van Jezus' komst in grote heerlijkheid aan het einde van de verdrukking? Zoals vermeld in het eerste deel van dit artikel, zijn ook uitstekende bijbelleraren het niet eens over deze kwestie. Ik heb meer dan tweehonderd commentaren alleen al op de evangeliën en, mijn favoriet is veruit wederom die van Fruchtenbaum (The Life of the Messiah from a Messianic Jewish Perspective in four volumes). Om dit kort te houden, noemt hij vijf redenen waarom dit gedeelte (Matt 24:36-42) verwijst naar de opname en niet naar Jezus' 2e komst in grote glorie aan het einde van de verdrukking. Ik zal elk van Fruchtenbaums punten opsommen en er mijn eigen commentaar er aan toevoegen, terwijl ik ook inga op bezwaren van andere bijbelleraren.

Ten eerste, de Griekse uitdrukking peri vertaald als "Maar betreffende" kan vaak verwijzen naar het begin van een nieuw onderwerp of een verandering van onderwerp (zie 1 Korintiërs 7:1,25; 8:1; 12:1; 16:1; 1 Tessalonicenzen 4:9; 5:1). In dit geval heeft Mattheüs de tekenen van het einde van de tijd volledig besproken tot aan Jezus' 2e komst in grote heerlijkheid na de verdrukking (24:29-35) en introduceert nu het nieuwe onderwerp van de opname. Sommigen zullen bezwaar maken en beweren dat het concept van de Openbaring pas twee dagen na het OG werd geopenbaard tijdens het laatste avondmaal (Johannes 14:1-3). Ik heb al laten zien dat het concept van een redding vóór het oordeel werd onderwezen in Lukas 17 als een patroon om de "dagen van de Zoon des mensen" openbaring te begrijpen. Dit gebeurde een paar weken voordat de OG-preek werd gehouden. Verder heeft Matteüs het concept van de gemeente al ter sprake gebracht (16:18; 18:17) en dus zou het niet ongehoord zijn om enig theologisch onderwijs te hebben over de toekomstige gemeente zonder een algemene Joodse context van het OG te ontkennen. Bovendien had Jezus een volledige uitleg gegeven van de algemene kenmerken van het gemeentetijdperk tot aan Zijn 2e komst in grote heerlijkheid (Matt 24:1-35). Nu Hij klaar is met het beantwoorden van hun vragen, introduceert Hij meer en geeft details over de redding/opname gebeurtenis die Hij eerder ongeveer een week of twee eerder onderwees (Lucas 17). In deze nieuwe actuele bespreking gebruikt Jezus zelfs gelijksoortige taal van de dagen van Noach en een van twee mensen die meegenomen of achtergelaten worden, zodat het verband met een redding onmiskenbaar is (vergelijk Lukas 17:26-27 met Mattheüs 24:36-42). Sommige bijbelleraren maken bezwaar en stellen dat degenen die pleiten voor peri deze constructie verkeerd interpreteren en het forceren om te verwijzen naar een of ander nieuw onderwerp dat volkomen vreemd is aan het eerdere onderwijs van Jezus. Ik ben het ermee eens dat deze constructie wordt gebruikt om onderwerpen te introduceren die nieuw zijn, maar toch verwant. De introductie van het nieuwe onderwerp van de opname/bevrijding op dit punt in het OG gaat samen met het begrijpen van de andere details die Jezus net had onderwezen over de dagen van de Zoon des mensen en Zijn komst. Het is zeker een verwant onderwerp en is niet volledig vreemd of ver van het onderwerp van het OG. Het is eschatologie 101.

Ten tweede, niemand buiten de Vader (noch de engelen, noch de Zoon - Markus 13:32) zal de tijd van de opname kennen. Dit is het sleutelelement geweest van de hele leer over de Openbaring en de waarschuwingen om altijd klaar te staan. Waarom? Omdat Jezus terugkomt op een tijdstip dat wij het niet verwachten (Matteüs 24:44). De verdrukking duurt precies 2520 dagen en de 2e komst van Jezus in grote heerlijkheid op een specifieke dag na de verdrukking kan met precisie worden berekend vanaf de bevestiging van het verbond met Israël (het begin van de 70e week). Bovendien, vanaf de tijd van de gruwel der verwoesting (Mattheüs 24:15) en de nederwerping van Satan uit de hemel (Openbaring 12:6,14; 13:5) zullen 42 maanden of 3½ jaar of 1260 dagen precies zijn. Sommige bijbelleraren beweren dat het niet kennen van de "dag noch het uur" (Matt 24:36) verwijst naar de komst van Jezus in grote heerlijkheid, en stellen dat dit alleen waar was in de 1e eeuw. Het onvermogen om "de dag of het uur te kennen" is niet langer van toepassing in de huidige of toekomstige verdrukkingsperiode. Het lijdt geen twijfel dat Jezus de timing kent nu Hij de grenzen van Zijn aardse bediening heeft overschreden, maar Hij is God en dit zou te verwachten zijn zodra Hij is opgevaren (vgl. Filippenzen 2:4-11). Deze zelfde bijbelleraren stellen dat de verdrukkingsheiligen inderdaad in staat zullen zijn om de exacte datum van Jezus' komst in grote heerlijkheid aan het einde van de verdrukking te berekenen. Zelfs als dit waar is voor de verdrukkingsheiligen, lijkt dit vergezocht en doet dit afbreuk aan de meeste andere leringen van Jezus over Zijn komst, die onverwachts als een "dief" op een nietsvermoedende wereld zal aankomen. Er zijn talrijke gelijkenissen van Jezus (Lucas 12:35-48; Lucas 17:20-37; 19:11-27; Mattheüs 24:37-51; 25:1-30) die leren dat de meester of bruidegom zou komen op een onverwacht tijdstip met rampzalige gevolgen voor hen die er niet klaar voor zijn. Dit lijkt erg moeilijk te plaatsen in een context van Jezus' 2e komst aan het einde van de verdrukking.

De typische reactie van leraren die een 2e komst toepassing van Matt 24:36 bevestigen is dat de ongelovige tijdens de verdrukking onwetend of dood is voor de dingen van God en dat het daarom nog steeds een verrassing zal zijn. Mijn antwoord is dat de ongelovige inderdaad geestelijk dood kan zijn om het evangelie te ontvangen, maar dat is in tegenspraak met wat wij weten over de verdrukking. De ongelovigen in de verdrukking verwerpen God nog steeds en bekeren zich niet (Openb. 9:20-21; 16:9,11), maar zij weten duidelijk dat de verschrikkelijke oordelen van de verdrukking van God afkomstig zijn. Johannes citeert hen zelfs: "15 Toen verborgen de koningen der aarde en de groten en de generaals en de rijken en de machtigen, en allen, slaven en vrijen, zich in de spelonken en tussen de rotsen der bergen, 16 roepende tot de bergen en de rotsen: 'Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam, 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan standhouden?'" (Openb. 6:15-17). Aangezien zij zich ervan bewust zijn dat de toorn van God is gekomen, zou het voor hen gemakkelijk zijn om een Bijbel te pakken en/of een profetieboek te lezen om snel enig inzicht te krijgen indien gewenst de datum van Jezus' 2e komst in heerlijkheid te berekenen. Daarom zou Jezus' wederkomst niet zijn als een dief, noch een verrassing voor deze ongelovigen tijdens de verdrukking. Zij hebben reeds de bekwaamheid getoond om de tekenen der tijden te herkennen. In feite zijn deze mensen geen atheïsten. Zij hebben het evangelie gehoord (Openb. 14:6-7), weten dat God de oordelen zendt en zij vervloeken Hem daarvoor (Openb. 16:9, 11, 21); zij hebben zich ook niet bekeerd, maar zijn doorgegaan met het aanbidden van demonen (Openb. 9:20-21) en de draak/het beest (Openb. 13:4,8,12; 14:9,11; 16:2; 19:20; 20:4).

Daarbij moeten wij bedenken dat Jezus Petrus in Lukas 12:39-42 vertelde dat de gelijkenis van de dief bedoeld was om hen aan te moedigen die een "getrouwe en wijze manager" willen zijn. Ongelovigen zijn niet op zoek om een wijze rentmeester te zijn. De beeldspraak van de dief is het meest expliciet bedoeld voor gelovigen die wijze beheerders willen zijn en niet specifiek voor ongelovigen. Toegegeven, Jezus' boodschap is algemeen voor allen, maar Jezus antwoordde Petrus rechtstreeks voor wie de gelijkenis bestemd was (Lucas 12:41-42). De beeldspraak van de dief vereist een verrassing en het meest logische tijdsbestek voor wanneer een verrassing zou plaatsvinden is vóór de komst van de 7-jarige verdrukking, niet aan het einde daarvan.

Bovendien zegt Jezus tegen de gelovige dat "het zal komen op een uur dat wij het niet verwachten" (12:40). Is dit in overeenstemming met 1 Tessalonicenzen 5:1-5? Paulus schrijft: "Wat nu de tijden en de seizoenen betreft, broeders, is het u niet nodig dat u iets geschreven wordt. Want gij weet zelf ten volle, dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: "Er is vrede en veiligheid", zal het plotselinge verderf over hen komen zoals de weeën over een zwangere vrouw komen, en zij zullen niet ontkomen. Maar jullie zijn niet in duisternis, broeders, zodat die dag jullie als een dief zal overvallen. Want jullie zijn allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis" (1 Thess 5:1-5). De samenvatting van deze passage komt overeen met de leringen in de evangeliën en toont aan dat Paulus de Tessalonicenzen goed heeft onderwezen. Hij heeft hen geïnformeerd dat de dag van het oordeel van de Heer (7-jarige verdrukking) over een nietsvermoedende wereld zal komen als een dief in de nacht. Dit kan alleen maar verwijzen naar de timing van een pre-verdrukking-opname. De wereld leeft het normale leven van vrede en veiligheid (vergelijkbaar met Lukas 17 en de dagen van Noach, Lot en de Mensenzoon) wanneer de plotselinge vernietiging komt. Deze groep die leeft in de dagen van de Mensenzoon voorafgaand aan de verdrukking zal net zo min ontsnappen als de mensen die leefden in de dagen van Noach en Lot. Toch zegt Paulus in 1Th.5:4 dat de Thessalonicenzen niet in duisternis verkeren voor die dag om hen "te verrassen". Jezus zegt nooit dat het over gelovigen zal komen als een dief, maar op een uur dat we niet verwachten.

Hebben we hier een tegenstrijdigheid? De Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen, maar soms moeten we wat beter kijken. Het Griekse werkwoord in 1 Thess 5:4 "verrassen" wordt gebruikt in wat bekend staat als de aanvoegende wijs. De aanvoegende wijs heeft vaak de nuance van mogelijkheid of opzettelijkheid in tegenstelling tot de aanwijzende wijs die zekerheid aangeeft. Paulus zegt: "U verkeert niet in duisternis, broeders, met de bedoeling dat de dag (van het oordeel) u niet als een dief zal verrassen" (zie Wallace's Greek Grammar Beyond the Basics, p. 473). Dit is in overeenstemming met de woorden van Jezus in de evangeliën. Ja, Jezus komt als een dief in de nacht, maar de wijze en trouwe rentmeester zal te allen tijde gereed zijn en aan deze dag des oordeels ontkomen (Lucas 12:39-44; 21:34-36). De dag des oordeels is bedoeld om vernietiging te brengen over ongelovigen, maar omdat wij niet van de duisternis zijn, is onze bereidheid bedoeld om een eventueel onverwacht oordeel te verzachten. Dit komt overeen met Jezus' gebruik van de uitdrukking in het boek Openbaring. Let op: "Gedenkt dus wat gij ontvangen en gehoord hebt. Bewaar het, en bekeer u. Als u niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en u zult niet weten op welk uur ik tegen u zal komen" (Openbaring 3:3). Jezus geeft verdere verduidelijking die in overeenstemming is met Paulus. Als een gelovige wakker is en klaar staat, dan zal hij een eventueel verrassingsoordeel als een dief verzachten. Er is echter een risico voor hen die niet wakker zijn en zich tonen als valse belijdende gelovigen (Titus 1:16; Matt 7:21-23). Voor hen zal het verderf inderdaad zeker zijn en hen als een dief overvallen.

Hoe zit het met het gebruik van de dief-beeldspraak door Jezus, ("Zie, Ik kom als een dief! Welgelukzalig is hij die wakker blijft en zijn klederen aanhoudt, opdat hij niet naakt rondgaat en bloot gezien wordt!") (Openb. 16:15)? Sommige bijbelleraren merken op dat dit het bewijs is dat Jezus' gebruik van "dief" verwijst naar Zijn 2e komst in grote glorie, omdat het in de context voorkomt vlak voor de slag van Armageddon die plaatsvindt aan het einde van de verdrukking. Het is bijna universeel begrepen dat deze opmerking van Jezus een parafetische opmerking is. Geeft Jezus een waarschuwing aan de verdrukkingsheiligen die leven in de laatste weken van Gods verdrukkingstoorn of is het bedoeld als een herinnering aan de oorspronkelijke ontvangers van de zeven gemeenten zoals gevonden in hoofdstuk 2-3? Robert Thomas, in zijn uitstekende commentaar op Openbaring, antwoordt: "De mogelijkheid dat dit een aanmoediging is voor de gelovigen om te volharden zou op dit punt geen nuttig doel kunnen dienen. Tegen de tijd van de zesde schaal hebben degenen die niet in een toevluchtsoord zijn (12:13-17) het martelaarschap ondergaan (13:15; 14:1-5,13; 15:2). De onderdrukking van de heiligen door het beest heeft zijn beloop gehad. Daarom is deze aankondiging een herhaling van uittreksels uit de twee eerdere boodschappen aan Sardis en Laodicea (3:3, 18); het is een oproep tot echtheid van geloof" (p. 267). Dit bevestigt opnieuw dat Jezus' gebruik van de beeldspraak van de dief in het hele NT betrekking heeft op de opname en niet op de 2e komst in grote heerlijkheid. Het oordeel dat begint na de opname is veel uitgebreider dan Jezus' 2e komst. Wanneer Hij terugkomt in grote heerlijkheid, is er nog maar weinig oordeel over. Zeker, Jezus zal degenen oordelen die de verdrukking overleven, maar het zal snel gaan en binnen 75 dagen voorbij zijn. De 7-jaar durende dag des Heren is een verschrikkelijke tijd en is datgene wat na de dief komt volgens Paulus (1 Thess 5:1-5). Dat is waarvan Jezus zei dat het mogelijk is om er uit gered te worden (Lucas 17:22-37).

Ten derde, het idee van "niemand kent de dag of het uur" dat de opname aanduidt, is volkomen logisch wanneer we kijken naar de volgende verzen van Mattheüs 24:37-39 die verwijzen naar de dagen van Noach. Zoals we zagen in de Lucas 17 passage, de dagen van Noach, Lot en de Zoon des Mensen, vindt de redding (opname) plaats gedurende een tijd van normale levensactiviteit. We zagen in de patronen/parabels in deel 1 van dit artikel, dat het legitiem is om ons te concentreren op de minder belangrijke punten van deze parabels, zoals Jezus zei (Lucas 17:30). Beelden zijn nuttig om de toestand van de mensheid te laten zien tijdens de verdrukkingsperiode die voorafgaat aan de 2e komst van Jezus in grote heerlijkheid, in tegenstelling tot de beschrijvingen die verbonden zijn met de zinsnede: "Maar over die dag en dat uur weet niemand het." Verwijst dit naar de opname vóór de verdrukking of naar de komst van Jezus in grote heerlijkheid aan het einde van de verdrukking? Dit kan niet uitputtend zijn, maar ik moedig u aan om alle beschrijvingen van de 7 zegels, 7 schalen en 7 bazuinen op te sommen. Maak ook een lijst van de beschrijvingen van de "dag des oordeels" en de Grote Verdrukking zoals gevonden in het Olijfberg rede. We kunnen ze dan vergelijken met wat ik geloof dat de opname is zoals gevonden in Lucas 17:22-37 en het OG (Matt 24:36-39). Let op het volgende schema.

Openbaring 6:18 "leven"Olijfberg rede "Leven"De dag & uur "leven"
Oorlog, enorme inflatie (2 broden kosten een dagloon), een vierde van de wereld gedood door het zwaard, honger, ziekte, martelaarschap, grote aardbevingen, kosmische astronomische verstoringen, een derde van de aarde verbrand, zee veranderd in bloed, zeewezens, schepen vernietigd, alsem, meer kosmische verstoringen in zon, maan, sterren, 5 maanden van demonische sprinkhanenplaag waar mensen de dood zoeken, 200 miljoen demonen die 1/3 van de mensheid doden, pijnlijke zweren op diegenen met het merkteken van het beest, alle zeedieren sterven, rivieren en bronnen veranderen in bloed, zon verschroeit de mensheid, perioden van duisternis, grootste aardbeving in de geschiedenis, 75 Ib. hagelstenen, vervloeken God. Geboortepijnen die toenemen in frequentie en intensiteit. Deze omvatten grote aardbevingen op verschillende plaatsen, hongersnoden, pestilentiën, angstaanjagende beelden en grote tekenen uit de hemel, natie tegen natie, koninkrijk tegen koninkrijk, verdrukking, verraad door familie, elkaar haten, valse profeten en bedrog, liefde van velen die koud wordt, mensen die flauwvallen van angst, Joden vluchten de bergen in om zich te verbergen voor de antichrist, grootste tijd van verdrukking in de geschiedenis van de wereld, het is zo erg dat als God de periode van Grote Verdrukking niet zou beperken, de hele mensheid zou worden uitgeroeid, grote tekenen en wonderen om te misleiden, laatste oorlog voordat Jezus wederkomt. Mattheüs 24:37-39
De dag van Noach...
"In de dagen voor de zondvloed"
- onbewust (vergeetachtig),
eten, drinken, trouwen,
ten huwelijk geven


Lucas 17:26-27
Noach's dag-
eten, drinken, trouwen,
ten huwelijk geven


Lucas 17:28-29
Lot's dag-
eten, drinken, kopen,
verkopen, planten, bouwen


Normaal Dagelijks Leven

Jezus zei: "Maar aangaande die dag en dat uur weet niemand" en geeft dan onmiddellijk de beschrijvingen van de dag van Noach. Deze mensen waren volkomen onwetend en onbewust over het oordeel van de zondvloed. Als we de andere parallelle passages erbij halen waarin Jezus Lot als voorbeeld gebruikt, wordt het duidelijk. Denk er eens over na. Ze plantten hun gewassen, planden bruiloften, legden een aanbetaling vast voor de trouwlocaties (in ons moderne jargon), maakten bedrijfsplannen, hielden feesten, bouwden nieuwe schuren, voegden landschapsarchitectuur toe. We kunnen nog wel even doorgaan. Er zullen altijd tijden zijn van algemene "moeilijkheden" in onze wereld (Johannes 16:33). Maar de beschrijvingen in de voorbeelden die Jezus geeft, zijn de normale omstandigheden waarvan Hij zei dat ze zich ook zouden voordoen bij de komst van de Mensenzoon. Zijn komst houdt een redding in, de komst van de dag des Heren, oordeel, en plotselinge vernietiging. Als we dit normale leven vergelijken met het leven dat zich afspeelt tijdens de verdrukkingsperiode tot aan Jezus' 2e komst in grote heerlijkheid, dan is er geen enkele vergelijking. Het leven is allesbehalve normaal!

Gebruik makend van Jezus' woorden in 24:38-39, "Want zoals in de dagen voor de zondvloed... zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn," kunnen we ons afvragen of dit verwijst naar de dagen voor en in de aanloop naar de 2e komst. Zijn deze mensen tijdens of aan het einde van de 7-jarige verdrukkingsperiode bezig met het plannen van een bruiloft, het houden van huisfeestjes, het werken aan hun tuinaanleg, het bouwen van hun schuurtje in de achtertuin? De mensen zoeken de dood in de verdrukking, niet om een bruiloft te plannen (Openb. 9:6). Zij vallen flauw van angst, niet om feest te vieren. Zij lijden onder verzengende hitte, honger, dorst, duisternis, en hagelstenen van 75 pond, en houden zich niet bezig met het bouwen van een schuurtje of het planten (vgl. Openb. 7:16). "Maar aangaande die dag en dat uur weet niemand" verwijst duidelijk naar de dagen vóór de opname en het begin van het 7-jarig verdrukkingsoordeel en niet naar de 2e komst van Jezus in grote heerlijkheid aan het einde van de verdrukking.

Bovendien zei Jezus dat zij zich niet bewust zijn van het naderende oordeel (Matt 24:39). Paulus beschrijft hen als zeggende "vrede en veiligheid" (normaal leven) en zijn zich ook niet bewust van het naderende oordeel. We zagen al dat de ongelovigen tijdens de verdrukking zich er zeer van bewust zijn dat zij onder de toorn van God leven (Openb. 6:17). Een laatste gedachte voor die bijbelleraren die willen volhouden dat het hele OG Joods van aard is en geen verwijzing maakt naar een gemeenteelijke opname in 24:36. We weten uit Mattheüs 24:15-21 dat na de gruwel der verwoesting de Joden voor hun leven de bergen in zullen vluchten voor de antichrist (zie ook Openb. 12:6, 13-16). Matteüs 24:36-37 beschrijft normale levensomstandigheden, maar de Joden leven zeker niet onder normale omstandigheden. In feite geeft Zacharia 13:8-9 aan dat slechts een derde van de Joden zal overleven tot het einde van de verdrukking. Wanneer Jezus terugkeert nadat de Joden Hem gezegend hebben genoemd (Matt 23:39; Hosea 5:15-6:2), zal dat zijn op een reddingsmissie (Micha 2:12-13; Jesaja 63:1-6). Het Joodse overblijfsel zal niet planten, bouwen, verkopen, of bruiloften plannen. Matteüs 24:36-39 kan, zelfs in een Joodse context, niet verwijzen naar de 2e komst.

Ten vierde, een andere reden waarom "dag en uur" moet verwijzen naar de opname is in een verwijzing naar de scheiding die plaats vindt tussen degenen die gereed waren en degenen die dat niet waren. Wij hebben reeds gezien uit de uitgebreidere beeldspraak die Jezus gebruikt, dat zijn degenen die weggenomen worden tot verlossing/redding en degenen die achtergelaten worden in het oordeel (Lucas 17:26-32). Dit onderwijs in Lucas werd gegeven minder dan twee weken voordat Jezus het vollediger OG gaf en twee dagen voordat Hij stierf.

In zijn commentaar ziet Fruchtenbaum de twee verschillende Griekse woorden voor nemen/genomen als bewijs voor een verschil tussen genomen worden tot het oordeel en genomen worden in de verlossing. Het is waar dat de NASB leest: "en zij begrepen het niet totdat de vloed kwam en hen allen wegnam; zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee mannen op het veld zijn; één zal genomen worden en één zal achterblijven" (Matt. 24:39-40). De ESV leest, "totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde." Hij ziet het tweede "genomen" met een ander Grieks woord als de betekenis van degene die tot redding wordt gebracht. Interessant is dat het Griekse woord voor "genomen" in Lukas 17:34, 35 en hier in Mattheüs 24:40 paralambano is en toevallig hetzelfde woord is dat Jezus gebruikt in de duidelijke passage over de opname in Johannes 14:3: "Ik zal wederkomen om u tot Mij te nemen (op te nemen)." Degenen die worden meegenomen zijn voor de redding/opname/verlossing tot Jezus en degenen die achterblijven zijn voor het hemelse oordeel (zoals de vrouw van Lot). Het Griekse woord paralambano kan echter niet gebruikt worden als een beslissende interpretatieve factor, omdat het gebruikt wordt in andere negatieve contexten, zoals in de volgende paragraaf wordt aangetoond.

Bijbelleraren zoals Dr. Woods maken bezwaar tegen deze interpretatie op basis van de Griekse woorden. Voor hem, die zich concentreert op het woord nam in de NASB, nam het zondvloedoordeel hen weg (Grieks airo) ter dood en om consequent te zijn, zou de man in het veld "genomen" (Grieks paralambano) ook onder het oordeel vallen, terwijl degene "overgebleven" zou overblijven om gered te worden. Dr. Woods toont overtuigend aan dat deze twee Griekse woorden in Johannes 19:15-16 synoniem worden gebruikt in de nabijheid van elkaar. Ik ben het met hem eens en zie niet in dat er vanuit welk perspectief dan ook veel te winnen valt door me te concentreren op de Griekse woorden zelf.

Maar de exegetische bijdrage van Lucas 17:26-32 onthult echter onomstotelijk dat Matteüs 24:39-40 op een vergelijkbare manier moet worden geïnterpreteerd. Noach werd in de ark naar de redding gebracht, terwijl de zondvloed wel degelijk kwam en mensen wegvaagde nadat ze waren achtergelaten. De beeldspraak van Lot is nog sterker en dat hebben we in deel 1 besproken.

Verder begint Matteüs 24:40 met het Griekse woord tote en staat bekend als een tijdelijk bijwoord dat zeer specifieke vertakkingen heeft. Wanneer een zin begint met het woord tote, geeft het aan dat het aansluit op datgene wat voorafgaat. Steven E. Runge legt dit grondig uit in zijn, Discourse Grammar of the Greek New Testament: A Practical Introduction for Teaching and Exegesis, blz. 37. In gewone bewoordingen betekent het dat vers 40 duidelijk het principe illustreert dat in vers 39 staat. We weten dat in de tijd van Noach de achterblijvers door de vloed werden weggevaagd (vers 39) en dit zet een patroon voor hen die in vers 40 worden "achtergelaten". Zij worden achtergelaten voor het oordeel, wat vergelijkbaar is met Lukas 17:34-35.

Dr. Woods noemt in zijn video nog een bezwaar dat beantwoord moet worden. Hij gelooft dat degenen die in Mattheüs 24:40 worden weggenomen in het oordeel zijn. Hij zegt dat in het evangelie van Matteüs degenen die verzameld/weggenomen worden altijd in een negatieve context staan. Hij geeft Mattheüs 13:28, 29, 30, 40, 41 als voorbeelden van waar de goddelozen worden verzameld en vervolgens naar het vuur (of oordeel) worden gebracht. Het is waar dat het Griekse woord verzameld (sullego) in die verzen negatief wordt gebruikt. Maar in Mattheüs 13:48-49 wordt ditzelfde woord gebruikt in de context van de engelen die de "goeden" (rechtvaardigen) verzamelen aan het einde van de eeuw. Bovendien gebruikt Matteüs een synoniem Grieks woord (episunago) om aan te tonen dat de engelen de uitverkorenen verzamelen na de verdrukking (24:31). Daarom houdt Dr. Wood's argument geen rekening met alle bijbelse gegevens en kan het niet gebruikt worden als een overtuigend bezwaar tegen het zien van de genomenen (24:39-40) als zijnde genomen tot de zaligheid.

Ten vijfde, de vele passages en/of gelijkenissen van Jezus die een waakzame houding leren, geven aan dat "Maar aangaande die dag en dat uur weet niemand" een duidelijke verwijzing is naar de opname en de mogelijkheid om aan de komende dag des oordeels te ontkomen. Let op de taal van Lukas' OG passage die in dezelfde volgorde voorkomt onmiddellijk na de gelijkenis van de vijgenboom die ook in Mattheüs' OG versie staat. Om de een of andere reden heeft Mattheüs dit gedeelte dat door Lukas is opgenomen, niet opgenomen. "34 Maar waakt ervoor dat uw hart niet bezwaard wordt door losbandigheid en dronkenschap en de zorgen van dit leven, en dat die dag plotseling over u komt als een valstrik. 35 Want die dag zal komen over allen die op de gehele aarde wonen. 36 Maar blijft te allen tijde wakker en bidt, opdat gij in staat moogt zijn om te ontkomen aan al deze dingen die zullen plaatsvinden, en om te staan voor de Zoon des mensen" (Lucas 21:34-36). Jezus geeft duidelijk onderwijs dat gelovigen moeten waken en zich niet moeten laten afleiden door de zorgen van het leven, zodat de dag des oordeels niet plotseling als een valstrik over hen komt. Dit is vergelijkbaar onderwijs met wat Lucas eerder gaf over de dagen van Noach en Lot (Lucas 17). Hier in 21:35 zal deze "dag" van het oordeel over de hele aarde komen en niet alleen over Israël. Meer nog, Jezus zegt dat er de mogelijkheid is om aan deze "wereldwijde" dag des oordeels te ontkomen en voor de Zoon des mensen te staan (vgl. Openb. 3:10). Wij weten dat de komende dag des oordeels niet slechts één dag is, maar vele jaren. Jezus heeft reeds melding gemaakt van een tijd van grote verdrukking die over de aarde komt en die zo erg was dat de dagen werden verkort ter wille van de verdrukking uitverkoren heiligen (Mattheüs 24:21-22). Wanneer wij worden weggevoerd en aan deze tijd van oordeel ontsnappen, zullen wij voor de Mensenzoon staan bij de rechterstoel van Christus (2 Korintiërs 5:10; Romeinen 14:10). De plaats van deze passage in Lukas' versie geeft zeker bewijs dat een opname (of ontsnapping) in het Olijfberg-Gesprek is opgenomen.

Laten we, omwille van het argument en voor degenen die bezwaar zouden kunnen maken, Lukas' 21:34-36 passage aan het eind van de verdrukkingsperiode plaatsen en op de specifieke dag dat Jezus in grote heerlijkheid terugkeert met Zijn heilige engelen. Er is weinig of geen "dag des oordeels" over wanneer Jezus terugkeert. Hij maakt een einde aan de periode van verdrukking en de toorn van God, zoals gezien in Openbaring 6-18. Hoe kan "die dag" als een valstrik worden beschouwd als het aan het einde van de verdrukking is? Waarom bidden om te ontsnappen aan deze "dag" die zal komen "over allen die wonen op de gehele aarde" als het al voorbij is? Vergeet niet dat de "dag" die "als een valstrik" is "al deze dingen" omvat, dat zijn de verschrikkelijke geboortepijnen en de grote verdrukking die Jezus zojuist heeft uitgelegd in de voorgaande delen van het OG. Er is geen tijd om te ontsnappen aan "al deze dingen" als Jezus verwijst naar Zijn 2e komst in grote glorie aan het einde. De enige logische conclusie, gebaseerd op al het bewijsmateriaal, is dat de "dag of het uur" die niemand kan weten, verwijst naar de tijd van een mogelijke ontsnapping voor hen die waken en bidden. Met andere woorden, de opname.

De overige gedeelten (Mattheüs 24:42-25:30) geven soortgelijke illustraties die we al hebben behandeld in Lucas 12:35-48 en 17:20-37. Het zou echter goed zijn om af te sluiten met de specifieke vermaningen die Jezus geeft.

"Waakt dan, want gij weet niet op welk uur uw Heer komt" (Matt. 24:42).

"Daarom, weest ook gij bereid, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht" (Matt. 24:44).

We hebben gezien dat, zolang de gelovige wakker en klaar is, de dag des oordeels hem niet zal overvallen als een dief in de nacht. Tegelijkertijd is er een element dat de dag nog steeds komt op een moment dat we niet verwachten. Veel mensen verwachten dat de wereld in absolute chaos zal vervallen en dat dan de opname zal plaatsvinden. Dit kan niet zo zijn.

Het is het doel van dit artikel geweest om een verscheidenheid aan bewijzen te leveren die aantonen dat de opname wel degelijk plaatsvindt in het Olijfberg-Gesprek. De ondertitel is: "Het antwoord toont aan dat de opname vroeger kan zijn dan we denken." Ik heb deze ondertitel gekozen omdat de wereld steeds kwaadaardiger wordt en de chaos over de hele wereld toeneemt. Toch leren Jezus en Paulus ons dat de opname zou plaatsvinden in een periode van relatieve stabiliteit, wanneer het grootste deel van de wereld een normaal leven leidt zonder zich bewust te zijn van de naderende en plotselinge dag des oordeels (Lucas 17:22-37; 1 Tessalonicenzen 5:1-5). Jezus moedigt de gelovigen duidelijk aan om gereed te zijn, omdat Zijn komst in redding is op een uur dat wij niet verwachten (Matt 24:44; Lucas 12:40-41). Terwijl de wereld overgaat van een betrekkelijk "normaal leven" naar iets dat elke dag erger is, blijkt de redding nog dichterbij te zijn dan we verwachten. Maranatha!

Bron: Proof of Rescue/Rapture - The Prophecy Watchers