www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET BOEK OPENBARING PRIJST JEZUS

Door Jonathan Brentner - 22 december 2021

( )

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.

Mijn vrouw en ik leerden onlangs een nieuw lied in de kerk waar we waren, Christ be Magnified.. Terwijl ik meezong met de woorden op het scherm, vroeg ik me af wat in mijn leven Jezus werkelijk verheerlijkt. Wat eert Hem boven alles?

En zoals je misschien al vermoedde, dacht ik ook na over Bijbelse profetie. Het is mijn overtuiging dat een letterlijke benadering van de bijbelse profetie, en daarmee bedoel ik een benadering die trouw blijft aan de oorspronkelijke bedoeling van de auteurs, de Heer zeer groot maakt.

Het toekomstige herstel van Israël is een uitstekend voorbeeld. Ezechiël 36:22-38 onthult Gods uiteindelijke doel om Israël te zegenen met een nog toekomstig en glorieus koninkrijk: Het gaat allemaal om Zijn glorie. Zo'n herstel, zegt Hij ons, "zal de heiligheid van mijn grote naam rechtvaardigen" (v. 23). De laatste zin in Ezechiël 36 vertelt opnieuw Gods doel om Israël te zegenen: "Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben."

Als ik denk aan een bijbelboek dat de Heer Jezus groot maakt, dan komt Openbaring in me op. Het verheft Jezus als de samenvatting van zowel de menselijke geschiedenis als de profetie van het Oude Testament.

HET BOEK DER OPENBARING VERHEERLIJKT JEZUS

Het boek Openbaring prijst Christus vanaf het eerste vers tot het allerlaatste. Het verwijst naar Jezus als het "Lam", zesentwintig keer, meer dan enig ander boek. Dit Lam mengt zich echter in menselijke aangelegenheden als een brullende Leeuw, die de controle over de naties uit de greep van Satan worstelt, om Zijn rechtvaardige heerschappij over de hele aarde te vestigen.

Vers één begint met deze woorden: "De openbaring van Jezus Christus." Van begin tot eind toont het boek de glorie van onze Verlosser. Het verheerlijkt Hem als onze verrezen Heiland en almachtige Koning.

De hoofdstukken 2 en 3 openbaren Jezus' leiderschap over de kerk, terwijl Hij de kerken van verschillende soorten, die in Zijn tijd bestonden, en ook in de onze, vermaant en bemoedigt. Openbaring 3:10-11a bevat een belofte van de Opname waardoor Jezus ons uit de wereld zal halen voordat de toorn van de dag des Heren op de mensheid neerdaalt.

De hoofdstukken 4 en 5 verheerlijken het Lam als de Enige die waardig is om de zegels te openen die de eigendomsakte van deze wereld binden. De daarop volgende oordelen beginnen het proces van de komende Koning die Satans koninkrijk vernietigt, de eerste stap in het vestigen van Zijn toekomstige heerschappij.

Hoofdstuk 6-19 tonen de opperste macht van de Heer over alle machten die nu actief tegen Hem in opstand komen. Hij zal de gerechtigheid van Zijn Naam bewijzen als Hij het koninkrijk van de antichrist vernietigt, samen met haar wetteloosheid, bedrog en grote goddeloosheid. In Openbaring 19:1-8, buldert de hemel van lof voor de Here Jezus. Ook wij zullen daar onze Verlosser luidkeels verheerlijken terwijl we vreugdevol Zijn toekomstige heerschappij vieren.

Jezus' ultieme vertoon van macht en grootsheid komt wanneer Hij terugkeert, de legers van de wereld die tegen Jeruzalem zijn verzameld vernietigt, Satan opsluit en Zijn duizendjarige heerschappij vestigt (19:11-20:6). Nadat Hij een laatste opstand heeft neergeslagen, zal Hij de niet geredden oordelen en voor altijd dood en zonde uitbannen (20:7-15).

Openbaring 21-22 beschrijft de glorieuze eeuwige toestand van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Jezus laatste woorden tot ons, Zijn gemeente, zijn deze: "Zeker Ik kom spoedig!"

De grootsheid van Christus vindt zijn volle uitdrukking in de gebeurtenissen die in het hele boek Openbaring zijn opgetekend, waarin ook het einde van onze aartsvijand is opgetekend. Is dat de reden waarom zovelen vandaag de boodschap ervan in diskrediet brengen en in plaats daarvan de kerk groot maken?

HET VERHEERLIJKEN VAN DE KERK IN PLAATS VAN HAAR HOOFD

De spotters van onze tijd maken van het boek Openbaring iets anders dan een profetisch boek. In mijn ervaring heb ik ondervonden dat zulke critici het vaak veranderen in iets dat de kerk verheerlijkt in plaats van haar Hoofd.

Laten we in het kort enkele manieren bekijken waarop degenen die onze hoop op Jezus' spoedige verschijning bespotten, daarmee ook de boodschap van het boek Openbaring devalueren.

1. HET IS ALLEGORIE

Door het gebruik van allegorie interpreteren velen het boek de Openbaring als symboliek in plaats van een ooggetuigenverslag van wat Johannes zag en hoorde. Sommigen in dit kamp kennen een letterlijk begrip toe aan de woorden van Openbaring 21-22, anderen doen dat niet.

Allegorie begon lang geleden als een manier om heidense Griekse filosofie te combineren met het Christendom. Degenen die oorspronkelijk de bijbelse profetie op deze manier interpreteerden waren ook volgelingen van Plato en probeerden het millennium te veranderen in iets dat minder beledigend was voor de oude Grieken die de leer van hun filosofen aanhingen.

Augustinus, degene die later de allegorie vestigde als de manier om bijbelse profetie te benaderen, zei dat het idee van een letterlijk millennium "niet verwerpelijk zou zijn" als "de aard van het duizendjarig rijk op de een of andere manier een 'geestelijk' in plaats van een fysiek rijk zou zijn."[i] Kun je uit zijn woorden opmaken hoe Plato, die de materiële wereld als kwaad beschouwde, Augustinus' kijk op profetie en op het boek Openbaring beïnvloedde?

Er zijn vele wezenlijke redenen om de allegorische benadering van het boek Openbaring te verwerpen:

  1. Openbaring identificeert zichzelf herhaaldelijk als een boek van profetie (1:3; 22:7,10,18-19).
  2. Johannes maakt door het hele boek heen overduidelijk dat hij optekent wat hij gezien en gehoord heeft. Zij die allegorieën schrijven, doen dat niet.
  3. Degenen die symboliek gebruiken zijn het onderling niet eens over wat allegorisch en letterlijk is in Bijbelprofetie en in Openbaring.
  4. De allegorische benadering verheft de menselijke wijsheid van de uitlegger boven de geïnspireerde woorden van de tekst. De interpretatie berust dus op wat iemand naar de tekst brengt in plaats van op wat de tekst werkelijk zegt.
  5. Zij die deze benadering gebruiken, beweren een speciale "lens" te hebben waardoor zij in staat zijn de betekenis van een passage te ontcijferen die vaak afwijkt van wat de tekst ons duidelijk vertelt.
  6. Allegorie verandert de triomfantelijke overwinning van Christus op Satans koninkrijk en toekomstige heerschappij in iets dat Jezus' toekomstige glorie sterk vermindert.

2. HET IS APOCALYPTISCH

Een voorganger vertelde me onlangs dat het boek Openbaring "apocalyptisch" was, daarmee suggererend dat hij verschillende passages niet interpreteerde op de manier zoals de Heer ze geïnspireerd had. Het kwam voor mij niet als een verrassing dat zijn kijk op eschatologie de kerk verheerlijkt in plaats van de Heiland.

Het Griekse woord apocalyptisch wordt vertaald met "openbaring" in vers één van Openbaring. In tegenstelling tot hoe wij het Engelse equivalent van het woord zien, betekent het in het Grieks een onthulling of openbaring. Met andere woorden, deze term introduceert het laatste boek van de Bijbel als de manifestatie van Jezus. Het is niet, zoals velen suggereren, een boek vol verborgen betekenissen dat men kan veranderen om het aan te passen aan de overtuigingen die men verkiest aan de tekst toe te voegen.

3. HET IS VERLEDEN TIJD

Sommigen vertellen ons vandaag dat Johannes het boek schreef in AD 65 en dat de Heer alle of de meeste woorden van het boek Openbaring vervulde in de eerste eeuw. Hoewel zij erkennen dat het profetisch van aard is, beschouwen zij het als vervulde profetie.

Er zijn veel problemen met deze valse en misleidende benadering:

  1. De kerkgeschiedenis wijst het tijdstip van het schrijven toe aan ongeveer 95 na Christus. Irenaeus, die opgroeide in de kerk van Smyrna in de tweede eeuw na Christus, wijst deze periode er ook aan toe. Als iemand zou weten wanneer het boek in de gemeente van Smyrna aankwam, dan zou het iemand zijn die in die gemeente opgroeide en zijn vorming in het geloof kreeg van iemand die door de apostel Johannes was gediscipeld en het naar alle waarschijnlijkheid aanvankelijk aan zijn gemeente heeft voorgelezen.
  2. Het is overduidelijk dat de profetische gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven, nog niet hebben plaatsgevonden. Johannes beschrijft Jezus' wederkomst als een tijd waarin "alle ogen hem zullen zien" (1:7). Dit is zeer zeker geen gebeurtenis uit de eerste eeuw na Christus en heeft sindsdien ook niet plaatsgevonden.
  3. De problemen die Jezus aan de orde stelde in de gemeente te Efeze (2:1-7) verschillen aanzienlijk van wat Paulus in 2 Timoteüs schreef toen hij zich richtte tot zijn wonderkind dat als voorganger van deze gemeente fungeerde. De apostel schreef zijn laatste boek in ongeveer 67-68 AD.
  4. Velen geloven dat de gemeente te Smyrna pas bestond na het martelaarschap van de apostel Paulus in ongeveer 68 na Christus.

Deze interpretatie maakt dat het boek Openbaring helemaal gaat over de kerk en haar ervaringen in de eerste eeuw na Christus. Daarmee verheerlijkt het de kerk en maskeert het de glorie van Jezus.

4. HET IS EEN GEHEIME CODE VOOR GELOVIGEN UIT DE EERSTE EEUW

Een andere populaire benadering stelt dat Johannes het boek Openbaring in code schreef voor de lijdende heiligen die leefden in de eerste eeuw na Christus.

Alle voorgaande argumenten die pleiten voor een letterlijke interpretatie zijn hier van toepassing. Bovendien ontkent de woordkeuze van Johannes deze valse benadering van het boek Openbaring volledig. De apostel gebruikt het woord "zag" vierenveertig keer voor zichzelf en twaalf keer het woord "keek". Hij gebruikt "hoorde" dertig keer om aan te geven dat hij opschreef wat hij hoorde.

De apostel gebruikte met opzet de woorden van iemand die de boodschap van God overbracht op basis van wat hij zowel gezien als gehoord had. Hij deed zijn uiterste best om te zeggen dat hij geen code of een soort allegorie aan het schrijven was, maar ons vertelde wat hij zowel gezien als gehoord had.

Ja, er staan dingen in het boek Openbaring die ik niet begrijp en waarvan ik zou willen dat ik ze kon verklaren. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat de bedoeling ervan is Jezus van begin tot eind te verheerlijken en dat zij die de woorden ervan in diskrediet brengen dat op eigen risico doen.

Denk aan de ernstige waarschuwing in het laatste hoofdstuk van Openbaring:

Ik waarschuw een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan; en als iemand iets afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen aan de boom des levens en aan de heilige stad, die in dit boek beschreven staan. (22:18-19)

Zou een boek dat geschreven is als vergane geschiedenis, als een allegorie met verborgen betekenissen, of in een geheime code voor lijdende heiligen uit de eerste eeuw na Christus zo'n waarschuwing bevatten? Ik denk het niet. We zouden echter verwachten zo'n sterk woord van waarschuwing te zien in een boek dat geschreven is als profetie en een boek dat onze Heiland zeer groot maakt.

PRAKTISCH GESPROKEN

Praktisch gesproken bemoedigt het boek Openbaring ons enorm, omdat we een groot aantal tekenen zien die wijzen op de snel naderende periode van Verdrukking. Het vertelt ons dat Jezus zal oordelen over het bedrog en de wetteloosheid die in onze dagen al exponentieel toenemen, de wetteloze en bedrieglijke heerschappij van de antichrist zal vernietigen, de komende nieuwe wereldorde zal vervangen door een rechtvaardige heerschappij over de aarde, en uiteindelijk dood, pijn en alle lijden zal vernietigen.

Omdat wij weten dat de apostel Johannes de hoofdstukken 1 tot en met 20 heeft geschreven als ooggetuige van wat hij heeft gehoord en gezien, kunnen wij groot vertrouwen hebben in de beloften die in de afsluitende hoofdstukken staan.

De uiteindelijke overwinning van Jezus, zoals die in de eerste twintig hoofdstukken wordt gedramatiseerd, verzekert ons van de waarheid van deze glorieuze belofte in Openbaring 21:4:

"Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan."

[i] Allen, D. Matthew, Theologie op drift: De vroege kerkvaders en hun visie op de Escatologie, hoofdstuk 5, een artikel gepubliceerd op de Bible.org website.

Bron: The Book of Revelation Magnifies Jesus — Jonathan Brentner