www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAT ONTHULLEN DE GEBEURTENISSEN IN AFGHANISTAN OVER ONZE WERELD?

Door Jonathan Brentner 27 augustus 20121

 

Een Afghaanse man en zijn kind zoeken een uitweg uit de terreur van de Taliban.

Het feit dat de regering Biden Afghanistan aan de Taliban heeft geschonken, onthult veel over onze wereld in deze bijbelse tijd die voorafgaat aan de tijd van Jezus' verschijning.

Ik geloof dat degenen die de regering van Amerika leiden willen dat wij concluderen dat de tragische gebeurtenissen in Afghanistan het gevolg zijn van Biden's onbekwaamheid en het falen van het Afghaanse leger. Ik beweer niet dat ik alles weet wat er zich achter de schermen afspeelt, maar ik ben ervan overtuigd dat degenen die werkelijk de macht hebben in de VS de overname van het land door de Taliban hebben gepland in het volle besef dat alles wat we vandaag zien zou plaatsvinden.

Op de website van Canada Free Press, schreef columniste Kelly O'Connell:

"Afghanistan, niet per ongeluk: De ramp die Afghanistan is, is zo gebrekkig op zoveel diepgaande en verschillende manieren dat het wel een doelbewuste beslissing moet zijn geweest om te proberen Amerika's aanzien in de wereld te vernietigen. Niemand kan zoveel fouten maken op dat niveau en het allemaal per ongeluk laten gebeuren. We weten dat de linkse regering Biden al alles heeft gedaan om Amerika te saboteren. En door zo'n gigantische vermijdbare ramp te creëren, laten we de wereld weten dat we niet te vertrouwen zijn."

Het Amerikaanse leger trok zich niet alleen terug uit Afghanistan, maar verliet het land snel, midden in de nacht, zonder de Afghanen of onze bondgenoten daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Daarbij lieten ze een breed scala aan bewapening en geavanceerde wapens achter met een waarde van, volgens sommige berichten, maar liefst 85 miljard dollar. Het is nu beschikbaar voor gebruik door een van 's werelds meest meedogenloze en moorddadige terroristische organisatie.

Ondanks dit alles blijf ik absoluut overtuigd van Gods soevereiniteit over de geschiedenis en dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken allemaal in de pas lopen met de snel naderende zevenjarige Verdrukking. Ik zeg dit om de volgende redenen:

HET KWAAD BLIJFT EXPONENTIEEL TOENEMEN IN ONZE WERELD

De recente gebeurtenissen in Afghanistan bevestigen de snel groeiende aanwezigheid van het kwaad in onze wereld. De Taliban zijn meedogenloze, demonische moordenaars die de Afghaanse burgers een onderdrukkende tirannie willen opleggen, waarvan zij zich terdege bewust zijn. Waarom zouden moeders anders hun baby's aan soldaten overhandigen op het vliegveld van Kabul? Zij zien liever dat hun kinderen een kans op vrijheid krijgen dan dat zij hun dierbare kinderen opvoeden onder een wreed regime dat doodt zonder enige wroeging.

De Taliban martelen en vermoorden Afghanen die de afgelopen twintig jaar op enigerlei wijze met de Amerikanen hebben samengewerkt. Zij eisen ook dat alle huishoudens met een jonge vrouw van twaalf jaar of ouder hun huis markeren met een "X". Als de soldaten een huis vinden dat niet op die manier is gemarkeerd met zo'n dochter, executeren ze het hele gezin.

Volgens een rapport "hebben echtgenoten en vaders hun vrouwen en dochters wapens gegeven en hen verteld dat wanneer de Taliban komen, zij kunnen kiezen hen te doden of zichzelf te doden - het is hun keuze".

De Taliban vertegenwoordigen het duivelse kwaad op zijn ergst en het stemt mij zeer droevig te zien dat mijn land achterover leunt en toestaat dat deze wreedheden doorgaan. Het Amerikaanse leger had de mogelijkheid om de snelle overname van Afghanistan te stoppen en heeft nu de macht om deze huidige moorddadige activiteiten te stoppen, maar doet nog steeds niets.

Ongeacht zijn geestelijke toestand draagt president Joe Biden veel verantwoordelijkheid voor het lijden en bloedvergieten in Afghanistan. Hij kan zich niet verschuilen achter zijn dementie of de beslissingen van een vorige regering. Als opperbevelhebber had hij de controle over het Amerikaanse leger op het moment van het vertrek; hij voerde zijn plan voor het snelle vertrek uit. Hij was niet gebonden aan andere plannen dan zijn eigen.

AMERIKA IS NIET LANGER EEN KRACHT TEN GOEDE IN DE WERELD

De recente gebeurtenissen in Afghanistan tonen aan dat de Verenigde Staten niet langer een kracht ten goede zijn in de wereld. Tijdens WO II speelde de VS een cruciale rol in het stoppen van de As-mogendheden. We hielden de Nazi's tegen om Europa over te nemen en maakten een einde aan de afslachting van het Joodse volk in Hitler's concentratiekampen.

Nu hebben we echter niet alleen toegestaan dat een even kwaadaardige, zo niet kwaadaardiger macht dan de Nazi's een land overnam, maar we hebben hen ook voorzien van wapens die hun stoutste dromen te boven gaan. Als de VS de Taliban nu niet tegenhoudt, zal het aantal onschuldige slachtoffers van deze barbaarse terroristen, als de Heer niet ingrijpt, astronomisch hoog zijn. Blijf bidden.

Op dit moment lijkt Biden lafhartig te buigen voor de wensen van de Taliban, terwijl hij hun voortdurende wreedheden over het hoofd ziet. Hij lijkt er genoegen mee te nemen duizenden Amerikanen achter te laten om te lijden onder de handen van deze wrede, meedogenloze en moorddadige terroristen. Waarom zou hij dat doen?

De inadequate reactie van de VS in Afghanistan heeft China aangemoedigd om haar plannen voor een aanval op en de overname van Taiwan te bevorderen. De leiders van Israël spreken openlijk over het feit dat zij niet langer op de Verenigde Staten kunnen rekenen als Israël worden aangevallen. Zou dit een open deur kunnen zijn voor een toekomstige invasie van Israël?

AFGHANISTAN ZOU EEN ROL KUNNEN SPELEN IN DE GOG/MAGOG OORLOG

Een artikel van 25 augustus 2021 op de website van Lion and Lamb Ministries suggereert dat Afghanistan zal deelnemen aan de invasie van Israël die wordt beschreven in Ezechiël 38-39. Nathan Jones legt in het onderstaande citaat uit waarom we dit land zouden kunnen beschouwen als onderdeel van "Magog:"

Sommige historici wijzen erop dat de voormalige Sovjet naties Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, en ook Afghanistan, het land van Magog omvatten. Historicus Edwin Yamauchi legt uit dat Magog de "oude Scythische noordelijke nomadische stammen waren die het gebied bewoonden van Centraal Azië over de zuidelijke steppen van het moderne Rusland". Deze volken, die vandaag de dag bestaan uit een bevolking van 60 miljoen, zijn verenigd door één gemeenschappelijkheid - de Islam.[i]

Als dat zo is, zegt dit ons dat het schrikbewind van de Taliban van korte duur zal zijn. De Heer zal hen vernietigen, samen met alle andere naties die tegen Israël komen. Het zou Gods ingrijpen des te spectaculairder maken gezien de wapens die deze terroristen nu bezitten.

De meeste leraren van bijbelse profetie geloven dat de Gog/Magog oorlog zal plaatsvinden tussen de Opname en het begin van de Verdrukking. Als de inname van Afghanistan door de Taliban een nieuwe stap betekent in de aanloop naar deze oorlog, dan is het ook een aanwijzing voor de nabijheid van de Verdrukking.

DE WERELDORDE VORMT ZICH VOOR ONZE OGEN

De schijn van zwakte van de V.S. neemt een belangrijk obstakel weg in de plannen van de globalisten voor wereldheerschappij. Het Amerika van een jaar geleden behield zijn plaats als een kracht voor het goede in de wereld en daarmee een belemmering voor de plannen van de elite in de VN en het Wereld Economisch Forum (WEF), maar dat is niet langer het geval.

President Biden nam zijn campagneslogan rechtstreeks over van het WEF en blijft volledig toegewijd aan hun communistische agenda, die een verzwakt Amerika noodzakelijk maakt dat niet in staat is om weerstand te bieden aan de plannen van de globalisten om een marxistische wereldregering in te stellen, zoals die er zal zijn tijdens de periode van Verdrukking.

Hoewel de leiding van de Taliban dit nog niet beseft, voeren zij de pionnen uit in de agenda van de globalisten om een nieuwe wereldorde te creëren (de Grote Reset van het WEF en de Agenda 2030 van de VN). Ik weet niet welke bedoelingen deze machthebbers hebben met het aan de macht laten komen van deze meedogenloze terroristen.

Ik ben er echter zeker van dat er een demonische agenda schuilgaat achter in wat we zien gebeuren in dit verre land, die de elite hoopt uit te buiten in hun streven naar wereldwijde overheersing.

SATAN HAAT WEDERGEBOREN CHRISTENEN

De gebeurtenissen in Afghanistan laten duidelijk Satans moordzuchtige haat zien tegen allen die in Christus zijn. Ik heb vele berichten gelezen dat als de Taliban soldaten iemand vinden met de Bijbel op zijn of haar smartphone, zij die persoon onmiddellijk doden.

Er zijn geloofwaardige berichten dat de Taliban van deur tot deur gaan en alle christenen executeren die zij vinden. Een zendeling, die contact heeft gehad met tweeëntwintig Afghaanse voorgangers, meldt dat de meesten van hen niet verwachten deze moorddadige zuivering te overleven. Hoewel velen proberen deze berichten als nepnieuws te bestempelen, bestaat er bevestiging in verslagen uit de eerste hand die uit Afghanistan lekken.

In Efeziërs 6:11-12 schreef Paulus over de rol van Satan achter alle tegenstand waarmee wij als nieuwtestamentische heiligen te maken krijgen,

"Trek de hele wapenrusting van God aan, opdat u bestand bent tegen de listen van de duivel. Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de overheden, tegen de kosmische machten over deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten".

De onwil van president Biden om het bloedvergieten van christenen door de Taliban te veroordelen of te stoppen, voorspelt niet veel goeds voor de toekomst van de ware kerk in Amerika. Als de Heer niet voor ons komt in de nabije toekomst, zullen we de venijnige woede van onze tegenstander in veel grotere mate gaan voelen.

Weet alstublieft dat, terwijl de schaduw van de komende Verdrukkingsperiode met de dag donkerder wordt, de Bijbel ons verzekert dat alles onder Gods controle blijft en dat we veel redenen hebben om te hopen te midden van de duisternis die de wereld snel overschaduwt.

Wij kunnen de dag noch het uur kennen, maar vergis u niet, wij leven in het seizoen van Jezus' verschijning om ons thuis te brengen naar de plaats die Hij voor ons bereidt. De "gezegende hoop" van het evangelie (Titus 2:11-14) betekent ons spoedig vertrek uit deze wereld om bij Jezus te zijn. Hij zal ons op precies het juiste moment komen halen. We leven in bijbelse tijden.

Door de apostel Paulus belooft de Heer ons bevrijding van de tijd van toorn die op het punt staat de wereld te overspoelen. In 1 Tessalonicenzen 5:9 lezen we dit over het tijdstip van de opname die vóór de Verdrukking moet plaatsvinden:

"Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus."

Eindnoot

[i] Nathan Jones, Is Afghanistan Found in Bible Prophecy, August 25, 2021 on the Lion and Lamb Ministries website at: https://christinprophecy.org/wp-content/uploads/enewsletters/v3_enewsletter_template_210825.html

Bron: What Do the Events in Afghanistan Reveal About Our World? — Jonathan Brentner