www.wimjongman.nl

(homepagina)


In het offensief gaan

Door Hal Lindsey - 8 maart 2021

()

In "Satan leeft onder ons" schreef ik: "Het zwaard van de Geest en gebed zijn de aanvalswapens van de christen."

Vandaag de dag voelen veel volgelingen van Jezus zich murw en terneergeslagen. Amerikaanse Christenen zien een ongekende aanval op hun religieuze vrijheid. En het is nog erger in andere delen van de wereld. Autoriteiten in sommige Europese landen arresteren mensen die in het openbaar bepaalde delen van de Bijbel lezen. China zet regelmatig christelijke voorgangers gevangen omdat ze het evangelie verkondigen. In sommige landen in Afrika en het Midden-Oosten worden christenen blootgesteld aan onuitsprekelijk kwaad en wreedheid.

Maar in dit alles zijn wij niet zonder hoop of kracht.

Wij dienen de levende God. 1 Timoteüs 6:15 noemt Hem "de gezegende en enige Soeverein, de Koning der koningen en Heer der heren." 1 Kronieken 29:11 maakt duidelijk dat Zijn soevereiniteit zich uitstrekt over de hele kosmos. "Van U, Heer, is de grootheid, de macht en de heerlijkheid, de overwinning en de majesteit; want alles wat in de hemel en op aarde is, is van U; van U is het koninkrijk, Heer, en U bent verheven als hoofd over alles."

In Christus geeft Hij ons toegang tot zijn gezag. In Mattheüs 6:9-13 leerde Jezus Zijn discipelen wat wij vaak "het gebed van de Heer" noemen. Maar dat is niet alles wat Hij over bidden te zeggen had. Vlak voor Zijn kruisiging, gaf Hij hen het belangrijkste ingrediënt van het gebed. In Johannes 16:24 zei Jezus: "Tot nu toe hebt u niets in mijn naam gevraagd. Vraag, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zij."

In de afscheidsrede van de Heer in Johannes 14 tot en met 17, sprak Hij herhaaldelijk over vragen in Zijn naam. Dat betekent bidden in Zijn gezag. In Johannes 14:13 zei Hij: "Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt worde in de Zoon."

Let op het doel - "opdat de Vader verheerlijkt worde in de Zoon." Bidden in de naam van Jezus is geen toverformule om in een Rolls-Royce te rijden of in het grootste huis van de stad te wonen. 1 Johannes 5:14 zegt: "En dit is het vertrouwen, dat wij voor Hem hebben, dat, indien wij iets vragen naar zijn wil, Hij ons hoort."

De persoon met de volmacht moet die macht gebruiken "naar de wil" van de persoon die hij vertegenwoordigt. God geeft ons zijn macht, zodat wij zijn wil zullen projecteren. Dat is niet beperkend. Het is bevrijdend. Door Zijn macht te beperken tot Zijn wil, houdt Hij ons veilig voor de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven die gemakkelijk de overhand zouden kunnen nemen als Hij die macht op onze wil zou baseren. Maar weet dit. Vanwege Gods grote liefde voor ons, is Zijn wil in ons voordeel. Hij wil wat het beste voor ons is. Dat zal zelden het grootste huis in de stad zijn, maar het zal meer dan genoeg zijn.

Bidden in Zijn naam is zoiets als met een Abrams tank naar een gevecht met krijgers rijden die gewapend zijn met speren en pijlen. Vergeet niet dat mensen niet onze vijanden zijn. Efeziërs 6:12 legt uit: "Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de machten, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van goddeloosheid in de hemelse gewesten."

Satan en de machten van de duisternis zijn onze vijanden. De zonde die ons zo gemakkelijk overvalt is onze vijand. Zie mensen niet als je vijand. Zie ze zoals God ze ziet - met liefde.

Maar we kunnen en moeten in de aanval gaan. Gebed, samen met het zwaard van de Geest, zijn de offensieve wapens van de christen. Bid in de naam van Jezus... en zie je wereld veranderen.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey