www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN NIEUWE WERELDORDE, TOT U GEBRACHT DOOR...

29 april 2021

()

Hoe dicht zijn we nu bij de zevenjarige periode van de Verdrukking (die tijd wordt ook wel de Tijd van Jakobs Benauwdheid en de Dag des Heren is genoemd)? Velen zullen beweren dat die nooit zal komen; het is gewoon een ingewikkelde samenzwering van sommige verdwaalde Christelijke evangelische groeperingen, (zoals wij). OK. Je kunt dat pad van ongeloof blijven bewandelen, maar het is een volstrekt onlogische veronderstelling, gezien de absoluut verbijsterende afspiegeling van het wereldnieuws van vandaag met wat de bijbel eeuwen geleden voorspelde voor de eindtijd.

Zullen we het nog eens doornemen?

Eén wereldregering:

De bijbel vertelde ons dat in de tijd van het einde, de wereld zou samengroeien als één en uiteindelijk een vorm van wereldbestuur zou instellen onder het hoofd van een wereldleider die bekend staat onder verschillende figuurlijke namen, (Antichrist is de belangrijkste, maar ook de Mens der zonde, en de Assyriër). De voornaamste geschriften die dit beeld van een toekomstig wereldregeringssysteem schetsen, staan in Daniël 7 en Openbaring 17, die ons meedelen dat een machtig koninkrijk zal worden opgericht en over de gehele aarde zal heersen. Dit koninkrijk zal aanvankelijk worden bestuurd door 10 heersers die uiteindelijk hun macht zullen overdragen aan de ene heerser die over allen zal heersen, (de Antichrist).

Zoals blijkt uit de artikelen hieronder, zien we de exponentiële groei naar deze toekomstige wereldregering. Zoals de artikelen hieronder aangeven, stevenen we af op een Nieuwe Wereld Orde, of Wereldwijde Wereld Orde die bestaat uit zowel de regering als multinationale ondernemingen. In de artikelen wordt ons ook verteld dat deze beweging naar een wereldregering wordt aangedreven door een verzameling elites (politici, mediatypes, bankiers, en religieuze leiders) die de wereld willen veranderen. Deze verandering zou worden doorgevoerd onder de noemer van de Grote Reset, waarbij een geheel nieuw economisch systeem zou worden ingevoerd (staatskapitalisme), en een oecumenisch samenkomen van alle wereldreligies, beide om de wereld te besturen vanuit een gecentraliseerd platform. Nationale regeringen zouden niet noodzakelijkerwijs verdwijnen, maar hun soevereiniteit zou sterk worden verminderd onder deze vorm van wereldbestuur.

>Beheersing van het nieuws:

De Schriftpassages waarschuwen dat in de tijd van het einde, dit Antichristelijke Systeem de controle over de wereld zal overnemen en gezag zal hebben over ieder mens op de planeet.

Het kreeg de macht om oorlog te voeren tegen Gods heilige volk en het te veroveren. En het kreeg gezag over elke stam, volk, taal en natie. Openbaring 13:7 NIV

Hij zal zeer sterk worden, maar niet door zijn eigen kracht. Hij zal verbazingwekkende verwoestingen aanrichten en zal slagen in alles wat hij doet. Hij zal hen vernietigen die machtig zijn, het heilige volk. Daniël 8:24 NIV

Denk je dat deze toekomstige tiran en totalitaire leider tegengeluiden zal toelaten die de wereld zullen proberen te informeren over wie en wat hij werkelijk is? Nee, zeer waarschijnlijk niet. Dus zal er tegen die tijd een systeem zijn dat het nieuws zal controleren, (zoals elke dictatuur probeert te doen). Dat systeem wordt nu ingevoerd, nu alle grote sociale media nieuwe censuurregels invoeren, en nu zelfs wereldregeringen, proberen het internet te reguleren van alle commentaren en video's die de regering ongeschikt acht voor het publieke debat.

Teken van het Beest-systeem:

Hier is een groot teken die nu wordt uitgerold. Dat van een toekomstig systeem van controle en aanbidding. Een systeem dat zal afdwingen wie kan deelnemen aan de dagelijkse handel, terwijl tegelijkertijd het individu wordt geïdentificeerd als een gecertificeerde volgeling van de toekomstige Antichrist, (Valse Messias). De basis voor dit toekomstige systeem wordt ons verteld in het boek Openbaring:

Het dwong ook alle mensen, groot en klein, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te ontvangen, zodat zij niet konden kopen of verkopen, tenzij zij het merkteken hadden, dat is de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13:16-17 NIV

Hoe kon dit stoffige oude boek, (de Bijbel), voorzien dat zo'n systeem van controle in werking zou zijn aan het einde der dagen? Alleen omdat Degene die de schrijvers van dat stoffige oude boek inspireerde, de levende en eeuwige God is die buiten onze tijd en ruimte leeft en het begin van het einde ziet.

Zelfs nu zien we dit systeem op angstaanjagende wijze samenkomen. We zien hoe mensen nu verdeeld worden op basis van het al dan niet ontvangen van het vaccin. Ditzelfde soort verdeling zal plaatsvinden tijdens de Verdrukking tussen degenen die het toekomstige Merkteken van het Beest gemakkelijk accepteren, en degenen die zich verzetten en weigeren, (en vervolgens ter dood worden gebracht).

We zien ook dat genetica en insteekbare microchips nu mogelijk in het verschiet liggen in pogingen om 'voorgoed een einde te maken aan pandemieën'. We weten dat dit toekomstige merkteken van het Beest een vorm van merkteken is dat op het voorhoofd of de hand wordt aangebracht. Zou deze nieuwe technologie deel kunnen uitmaken van dit toekomstige merkteken?

Dan zijn er nog de vaccinpaspoorten zelf, die het vermogen van mensen zullen controleren om weer deel te nemen aan de samenleving als geheel, of zoals de bijbel ons informeert, het vermogen om deel te nemen aan de dagelijkse handel, (kopen en verkopen).

Geopolitieke allianties:

De bijbel vertelt ons ook dat als we de Tijd van Jakobs Benauwdheid naderen, we politieke allianties zouden zien ontstaan, net op tijd om de periode van de Verdrukking in te gaan. Die allianties komen zowel uit het Oosten, (Koningen van het Oosten - waarschijnlijk China), de Koning van het Noorden, (misschien Rusland), als de allianties uit het Midden-Oosten, (Iran/Perzië/Turkije en de alliantie van de Golfstaten met Israël).

Deze allianties worden gegeven in de passages van de boeken Daniël, Ezechiël en Openbaring.

"In de tijd van het einde zal de koning van het Zuiden hem in de strijd betrekken, en de koning van het Noorden zal tegen hem uitrukken met strijdwagens en ruiterij en een grote vloot van schepen. Hij zal vele landen binnenvallen en er als een vloed doorheen trekken. Daniël 11:40 NIV

Perzië, Cush en Put zullen bij hen zijn, allen met schilden en helmen, ook Gomer met al zijn troepen, en Beth Togarma uit het verre noorden met al zijn troepen - de vele volken met u. Ezechiël 38:5-6 NIV

Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis en al haar dorpen zullen tot u zeggen: Zijt gij gekomen om te plunderen? Hebt gij uw horden verzameld om te plunderen, om zilver en goud weg te voeren, om vee en goederen weg te nemen en om veel buit te maken?" Ezechiël 38:13 NIV

De zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en haar water werd opgedroogd om de weg te bereiden voor de koningen uit het Oosten. Openbaring 16:12 NIV

Onderstaande artikelen laten opnieuw zien dat deze allianties snel tot stand komen, inclusief een toekomstig leger van de Europese Unie dat waarschijnlijk het leger van de toekomstige Antichrist zal zijn. Turkije dreigt nauwer samen te werken met zowel Iran als Rusland, (de profetie van Ezechiël), terwijl China en Rusland samenwerken, (Koningen van het Oosten en Noorden).

Toenemende christenvervolging:

Alleen al in de afgelopen week zijn we verschillende verontrustende artikelen tegengekomen, waarin melding wordt gemaakt van toenemende vervolging van christenen, niet alleen op de gebruikelijke plaatsen, (moslimlanden, China, Noord-Korea, enz.), maar nu ook in de westerse landen met een zachte of 'beleefde' vervolging of anders bekend als marginalisatie. De geloofssystemen van bijbelgetrouwe en gelovige christenen staan onder grote druk, (zelfs binnen de kerken zelf), door de groeiende beweging voor sociale rechtvaardigheid.

In de Schriftgedeelten wordt ons verteld dat gedurende de tijd van de Verdrukking de volgelingen van Christus (de heiligen van de Verdrukking) het middelpunt van vervolging zullen zijn. Zij zullen ter dood gebracht worden omdat zij geloven dat de Antichrist niet een God is, en dat het aannemen van zijn merkteken de dood tot gevolg zal hebben (geestelijk en eeuwig).

Ik zag tronen, waarop gezeten waren zij, die de macht hadden gekregen om te oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege hun getuigenis over Jezus en vanwege het woord van God. Zij hadden het beest of zijn beeld niet aanbeden en hadden zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand gekregen. Zij kwamen tot leven en regeerden met Christus duizend jaar. Openbaring 20:4 NIV

>Andere gebeurtenissen die zullen volgen:

Het bovenstaande zijn maar een paar van de meer belangrijke tendensen die snel samenkomen nu we de zevenjarige periode van de Verdrukking naderen. Er zijn er natuurlijk nog meer, waaronder geruchten van oorlogen, die zullen leiden tot een nieuwe wereldoorlog, (Mattheüs 24, Openbaring 6), een cashloze maatschappij, die de implementatie van het toekomstige Merkteken van het Beest systeem zoveel gemakkelijker zal maken, de sterke waan, die waarschijnlijk iets te maken zal hebben met het alsmaar toenemende UFO- en Buitenaards fenomeen en technologie die de basis zal worden voor het Beeld van het Beest waar de bijbel voor waarschuwt.

Het is verbazingwekkend dat al deze dingen nu samenkomen, precies zoals de bijbel voorspelde. Het is volstrekt onlogisch om naar dit alles te kijken en het af te schrijven als gewoon samenzwering of toeval. Dat is waarom we deze blog doen, om diegenen die hun weg vinden naar deze eenvoudige site te informeren dat wat we nu zien in de wereld van vandaag de grote opbouw is, (geboortepijnen), van de uiteindelijke Grote en Verschrikkelijke Dag des Heren. Het oordeel van een wereld die gek geworden is, maar de uiteindelijke barmhartigheid van een God die wenst dat niemand verloren gaat zonder berouw te hebben:

Zeg tot hen: "Zo zeker als Ik leef, verklaart de Soevereine HEER, Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar liever dat zij zich bekeren van hun wegen en leven. Bekeert u! Keer u af van uw boze wegen! Waarom zult gij sterven, volk van Israël? Ezechiël 33:11 NIV

De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen het als traagheid verstaan. Integendeel, hij is geduldig met u, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot inkeer komt. 2 Petrus 3:9 NIV

Het is aan u. Verlicht de duisternis met het licht van Gods woord, en leer voor uzelf de plannen van God en wat Hij in petto heeft voor zowel de gelovige als de niet-gelovige.

God zegene u, en blijf omhoog kijken.

Bron: A New World Order Brought to You by........