www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Nieuwe Morele Code

Door Daymond Duck - 24 oktober 2021

()

In zijn boek Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era zei de ultieme globalist Zbigniew Brzezinski (lid van de CFR, de Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie, adviseur van 3 presidenten, etc.): "Het Technotronische Tijdperk impliceert de geleidelijke verschijning van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, die zich niet laat weerhouden door traditionele waarden."

Zoals deze schrijver het ziet, riep Brzezinski op tot een geleidelijke maar grotere controle van burgers door een machtige wereldregering, geleid door ongekozen elitisten die niet beïnvloed worden door religieuze waarden.

Dit zou een wereldregering zijn, geleid door atheïsten die zich verzetten tegen alle verwijzingen naar God en het christendom (Rom. 1:18-25 is een goede beschrijving van wat atheïsten doen).

In 2012 riepen milieuactivisten in de Verenigde Naties op om de Tien Geboden te verwerpen en het Handvest voor de Aarde van de VN te aanvaarden als 's werelds heersende morele code.

Voorstanders noemden dit een nieuwe vorm van religie die verstoken is van de notie van een Opperwezen (Satan begon hiermee met Adam en Eva in de Hof van Eden).

Op 7 maart 2020 werd gemeld dat een VN-functionaris, Ahmad Shaheed, suggereerde dat de door de VN aangewezen mensenrechten voorrang moeten krijgen boven de religieuze overtuigingen van mensen. Shaheed zei dat de wetten van veel naties werden beïnvloed door de religieuze overtuigingen van hun burgers. Hij zei dat de wetten van naties moeten worden veranderd als zij in strijd zijn met de mensenrechten die door de VN zijn aangenomen.

In mijn woorden: Deze VN-functionaris zei dat de naties verplicht zijn om de mensenrechten te garanderen die door de VN zijn overeengekomen. De wetten van naties die abortus en homoseksueel gedrag strafbaar stellen, moeten terzijde worden geschoven. Wetten die voortkomen uit religieuze overtuigingen moeten ondergeschikt worden gemaakt aan de VN. Hij voegde eraan toe dat ook de benoeming van geestelijken aan de VN ondergeschikt moet worden gemaakt.

Deze VN-functionaris zei dat de VN het recht moet hebben om te beslissen wat juist is. Een aantal van de uiteindelijke doelen is wat verkeerd is en wie mag preken.

Deze schrijver gelooft dat de transformatie van meer dan 190 naties met veel verschillende religies in een wereldregering met een goddeloze sociale ethiek (een satanische wereldgodsdienst) nu plaatsvindt.

  • De vernietiging van het christendom (afschaffing van de Tien Geboden; steun voor abortus, euthanasie, LGBTQ-kwesties, etc.).
  • Het identificeren en volgen van iedereen op aarde.
  • Beloningen voor hen die de globalistische standpunten steunen en straf voor hen die dat niet doen (de Antichrist en de Valse Profeet zullen dit verder brengen met het Merkteken van het Beest en de dood van hen die het "algemeen welzijn" niet steunen).

God heeft beloofd dat Hij hen niet zal laten slagen (zegevieren tegen de Kerk).

De zich ontwikkelende goddeloze sociale ethiek betekent de naderende opname, omdat Satans wereldregering en wereldreligie niet zal kunnen verschijnen zolang de Gemeente hier is.

Hier zijn andere recente gebeurtenissen:

Eén, op 13 oktober 2021 werd gemeld dat de Sec. Gen. van de VN een rapport heeft doorgestuurd naar de Algemene Vergadering met het verzoek om goedkeuring van "strafrechtelijke straffen tegen iedereen die kritiek heeft op de gendertheorie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, en zelfs sex-educatie."

Het rapport noemt de Christelijke Kerk een "flagrante bedreiging" en stelt dat "de doctrines van de Kerk over leven en gezin een schending van de mensenrechtenwetgeving vormen."

Dit kan al dan niet worden goedgekeurd, maar dit toont het gevaar aan dat wereldregering en wereldreligie vormen voor de kerkelijke leer, het onderwijzen van de Schrift, de vrijheid van meningsuiting, enz.

De VN wil bepalen wat er wel of niet wordt onderwezen over abortus, homoseksualiteit, de Schepping, de Bijbel, de Koran, enz. in elk schoolsysteem en in staat zijn om alle oppositie het zwijgen op te leggen.

(Meer: Er wordt nu gemeld dat scholen die les geven over de Holocaust binnenkort verplicht kunnen worden om les te geven over tegengestelde meningen over de Holocaust).

Twee, op 13 oktober 2021 werd gemeld dat het door Biden voorgestelde wetsvoorstel van 3,5 biljoen dollar mensen zal aanmoedigen om samen te leven zonder te trouwen en degenen die trouwen zal straffen.

Degenen die samenwonen zonder te trouwen zal worden toegestaan om hun inkomens afzonderlijk te behandelen voor belastingdoeleinden, waardoor ze in aanmerking komen voor grotere sociale uitkeringen, in lagere belastingschijven gezet, enz.

Degenen die besluiten te trouwen zullen hun inkomens voor belastingdoeleinden moeten combineren, waardoor ze in aanmerking komen voor kleinere bijstandsuitkeringen en in hogere belastingschijven terechtkomen, enz.

Dit is een afwijzing van de door God gegeven, Bijbelse structuur van een gezin, en hopelijk zal het grootste gedeelte of alles ervan de Senaat van de V.S. niet halen.

(Opmerking: Het was Biden's partij die alle vermelding van God uit hun partijplatform verwijderde, een lid van Biden's partij zei dat het Congres niet geïnteresseerd is in de wil van God, en Biden zelf denkt dat Klimaatverandering een grotere bedreiging voor Amerika is dan Amerika's verlating van God).

Drie, op 18 oktober 2021 plaatste LifeSiteNews een ander geweldig artikel van katholieke aartsbisschop Vigano.

Hier zijn een paar hoogtepunten uit Vigano's artikel in mijn woorden.

  • De globalistische elite gebruikt zelfgekozen politici om duidelijk te maken wat voor soort samenleving zij willen vestigen.
  • Zij gebruiken Covid en Klimaatverandering om een systeem te creëren om ieders gedrag te evalueren (zoals China's Credit Score Systeem) om te bepalen of men mag werken, winkels binnengaan, reizen, in aanmerking komen voor medische zorg, etc.
  • Zij verzekeren de mensen dat hun systeem gebaseerd is op broederschap, maar een persoon kan alleen een broeder zijn als hij geen christen is.
  • Zij verklaren respect te hebben voor alle culturen en religies (en zij hebben respect voor alle soorten van afgoderij, immoraliteit, enz.), maar er is één religie die zij niet respecteren, en dat is het ware christendom.
  • Liegen (bedrog) is oppermachtig, en er is geen ruimte voor de waarheid (degenen die het niet eens zijn met de globalisten worden gecensureerd, veroordeeld, het doelwit van onderzoek, etc., maar degenen die het met hen eens zijn worden publiekelijk geprezen, geïnterviewd op tv, etc.).
  • Wat de globalisten doen is een misdaad tegen de mensheid en God.
  • Christenen hebben geen miljarden dollars zoals Soros en Gates, maar christenen hebben iets dat zij niet hebben: Gods belofte dat de poorten van de hel niet zullen zegevieren tegen de Gemeente.

Vier, betreffende wereldregering, verlies van rechten, en vervolging: op 18 oktober 2021 stuurde een lezer in Australië het volgende: "Vandaag hebben sommige staten van Australië de mensen gezegd: 'Verwacht geen rechten in 2022 als je niet gevaccineerd bent'".

Vijf, betreffende de wereldregering: op 15 oktober 2021 zei de Messiasbelijdende Jood, auteur en profetieleraar Monte Judah op zijn "Messianic World Update: "De VN, zoals ik eerder met jullie deelde, had oorspronkelijk een lange-termijn plan om dit te doen (om een digitale valuta en wereldregering te vestigen) gebaseerd op de vervaldatum van het jaar 2030. Ze hebben die datum nu formeel versneld, en de VN heeft nu formeel aangekondigd dat de wereld naar een wereldwijde wereldregering zal gaan in het jaar 2023.... Het klinkt als een groot, groot complot. Het is geen samenzwering. Het was een samenzwering 10-20 jaar geleden, maar het wordt nu uitgevoerd."

Hier is een link naar zijn video: Latest Update — Messianic World Update

Ik heb gemeld dat voormalig president Trump op 16 september 2021 zei: "Over drie jaar hebben we geen land meer over," en dat VN-secretaris generaal Guterres wil dat wereldleiders in 2023 een "Global Summit of the Future" houden om manieren te bestuderen om het wereldbestuur te versterken (wereldregering machtiger te maken) en ervoor te zorgen dat mondiaal beleid wordt gehandhaafd.

Ik heb gemeld dat ik veel artikelen heb gezien waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een wereldregering in 2030 of eerder, maar als er een formele aankondiging van de VN is geweest dat de globalisten in 2023 een wereldregering zullen oprichten, dan heb ik die niet gezien. Ik wil niet iets melden dat niet waar is, maar dit is zo belangrijk dat ik vond dat ik het moest doorgeven.

Eén ding is zeker; als het waar is, zullen we het over een paar maanden of eerder weten.

Zes, betreffende de terugkeer van Israël naar het Beloofde Land aan het einde van het tijdperk: op 13 oktober 2021 werd gemeld dat 20.360 Joden in de eerste 9 maanden van 2021 zijn teruggekeerd, en een totaal van 3.340.000 zijn teruggekeerd sinds 1948.

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest hen terug zal trekken, en de terugkeer is niet gestopt om wat voor reden dan ook, inclusief oorlog, Covid lockdowns, of iets anders.

Zeven, betreffende de Slag van Gog en Magog: op 12 oktober 2021 zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid dat Israël zich het recht voorbehoudt om geweld te gebruiken om te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt.

De volgende dag, 13 oktober 2021, stuurde de Iraanse ambassadeur bij de VN een brief naar de VN-Veiligheidsraad met een waarschuwing tegen een aanval van Israël op de nucleaire installaties van Iran.

(Meer: Op 18 oktober 2021 werd gemeld dat Israël 1,5 miljard dollar heeft goedgekeurd om de IDF voor te bereiden op een mogelijke aanval op de nucleaire installaties van Iran).

Acht, in 2008 zei Rahm Emanuel: "Laat een goede crisis nooit verloren gaan."

Op 29 september 2021 werd gemeld dat de Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA), de Internationale Wegvervoersunie (IRU) en de Internationale Transportarbeidersfederatie (ITF) een brief hebben gestuurd aan de leiders in de Algemene Vergadering van de VN waarin wordt aangedrongen op een versoepeling van de Covid-beperkingen en -quarantaines om een ineenstorting van het wereldwijde transportsysteem te voorkomen.

Tekorten leiden ertoe dat sommige bedrijven failliet gaan (door een gebrek aan verkoop), worden door sommige bedrijven gebruikt om de prijzen te verhogen en de winsten fors op te drijven (price gouging), wat zal worden gewenst door sommige globalisten die geloven dat de wereld de opwarming van de aarde veroorzaakt is door te veel te consumeren, enz.

Gezien het feit dat vakbondsleiders regeringsleiders hebben gewaarschuwd dat Covid-beperkingen en quarantaines distributieproblemen veroorzaken, is het niet moeilijk te geloven dat het huidige tekort aan veel dingen, waaronder voedsel, nog een opzettelijk gecreëerde crisis kan zijn.

Het is gemakkelijk te geloven dat de globalisten crises aan het creëren zijn waarvan ze binnenkort zullen zeggen dat ze alleen kunnen worden opgelost door een wereldwijde regering.

FYI: Een groeiend aantal deskundigen waarschuwt dat tekorten (voedsel, nutsvoorzieningen, voedsel, enz.) deze winter zeer moeilijk zullen maken.

Negen, wat goddeloosheid en geweld betreft: er is gerapporteerd dat multimiljardair globalist en supporter van de Democraten George Soros minstens 1 miljoen dollar heeft gegeven aan een anti-politiebeweging in Austin, TX.

Moorden en aanrandingen zijn gestegen, en hij wil minder politie, niet meer.

(Meer: op 18 oktober 2021 richtten relschoppers in Portland, OR 500.000 dollar schade aan, en de politie deed niets omdat een nieuwe wet beperkt wat ze mogen doen bij rellen).

Tien, op 1 oktober 2021 werd gemeld dat uit een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Defensie onder 5,6 miljoen Medicare-begunstigden van 65 jaar of ouder bleek dat de overgrote meerderheid van de mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen voor Covid, volledig waren gevaccineerd.

Volgens de gegevens nemen het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder volledig gevaccineerde ouderen toe en overtreffen zij nu het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder niet-gevaccineerden.

Elf, op 18 oktober 2021 werd, na de berichtgeving dat de volledig gevaccineerde 84-jarige voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleed aan complicaties van Covid, gemeld dat hij overleed omdat bloedkanker hem kwetsbaar maakte voor Covid.

Tot slot, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, en zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: The New Moral Code :: By Daymond Duck - Rapture Ready