www.wimjongman.nl

(homepagina)


Voel je je niet thuis?

Door Hal Lindsey 5 april 2021

()

In 1936 schreef ene Albert Brumley een liedje met de titel: "Deze wereld is niet mijn thuis." Het refrein en elk couplet eindigt met de woorden: "Ik voel me niet meer thuis in deze wereld." Ik weet hoe hij zich voelde. Misschien jij ook wel. En dat is maar goed ook. Deze wereld is tijdelijk. Net als haar pleziertjes en pijntjes. Maar ons burgerschap is in de hemel. Onze vreugden in Christus zijn is eeuwig.

Als volgelingen van Jezus is het logisch dat we ons ongemakkelijk voelen in een wereld vol geweld en losbandigheid. De pijn die je voelt als je naar het nieuws kijkt, zou normaal moeten zijn voor christenen. We leven aan het eind van Romeinen hoofdstuk één. We leven in een tijd waarin mannen en vrouwen opzettelijk "de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken." (Romeinen 1:18) Daardoor zijn zij "vergeefs geworden in hun speculaties, en hun dwaze hart is verduisterd. Zich wijs voordoende, werden zij dwaas." (Romeinen 1:21-22) "Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper." (Romeinen 1:25)

Het is allemaal samengevat in Romeinen 1:28-32. "En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen."

Dat is de wereld waarin wij leven... maar het is niet ons thuis. Filippenzen 3:20-21 zegt: "Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen."

De hemel is in alle opzichten beter dan de aarde. Jezus zei te bidden: "Onze Vader die in de hemelen zijt." (Mattheüs 6:9) Dat zegt ons iets prachtigs over de hemel. God de Vader woont daar! Het schriftgedeelte dat we zojuist in Filippenzen bekeken, is een van de vele die ons vertellen dat Jezus daar nu woont in Zijn opgestane lichaam. Psalmen 16:11 zegt: "In uw nabijheid is vol vreugde, aan uw rechterhand zijn eeuwige genoegens."

1 Korintiërs 2:9-10 zegt ons: "Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God."

In tegenstelling tot de aardse genoegens, worden de hemelse geneugten niet minder en sterven ook niet. 1 Petrus 1:4 noemt het: "tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u."

Geen wonder dat Kolossenzen 3:2 ons allen vermaant: "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn."

De liedjesschrijver die hierboven genoemd werd, Albert Brumley, is het meest bekend voor het lied, "I'll Fly Away." "Op een mooie morgen, als dit leven voorbij is, vlieg ik weg. Naar een huis aan God's hemelse kust, zal ik wegvliegen."

Deze woorden zijn in lijn met de bijbel. Psalmen 90:10 zegt dat wanneer "de dagen van ons leven worden snel afgesneden en wij vliegen heen."

Onze toekomst bestaat niet uit leven in een verslechterende maatschappij en in verzwakkende lichamen. Spoedig zullen wij heen vliegen - hetzij bij de Opname, hetzij wanneer wij sterven. Hoe dan ook, het zal glorieus en goed zijn. Wat je ook te wachten staat, houd Jezus en de hemel in gedachten. Ga dan blijmoedig op weg in de volle wetenschap dat je op een goede morgen zult weg vliegen!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey