www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Mysterie van het Bazuinenfeest

Het Bazuinenfeest is het mysterieuze Huwelijksfeest van Yeshua en Zijn Bruid dat in de Hemel gehouden zal worden

Door Richard Honorof - 3 september 2021

()

Yeshua zei in Johannes 8:32 "Gij zult de Waarheid kennen, en de Waarheid zal u vrij maken."

Israël, het Messiaanse Lichaam, en de Kerkgelovigen in Jesjoea vieren jaarlijks een Feest, het 5e Feest van de 7 Feesten van de HEERE, ons gegeven in Leviticus 23:24, en ook in Numeri 29:1, dat eerst door God Zichron Teruah werd genoemd, en later Yom Teruah.

Dit is in de volksmond ook wel bekend als het Feest van de Bazuinen!

Israël & het Joodse volk noemen dit Rosh HaShanah (Nieuwjaar)!

Maar volgens Gods Woord was er nooit een bijbels feest op de 1e dag van de 7e maand genaamd Rosh HaShanah, of Nieuwjaar!

Dit is een grote misleiding die al bijna 2000 jaar in stand wordt gehouden. De term werd oorspronkelijk ontleend aan de Babylonische naam voor deze maand en aan Babylonische leerstellingen over hun nieuwe jaar, dat tweemaal per jaar werd gevierd, Nisan & Tishrei, overgenomen door Israël tijdens haar ballingschap in Babylon in de 5e eeuw v.Chr. De 7e Babylonische maand werd Tishrei genoemd, wat begin betekent. Dit was het nieuwe jaar van Babylon. Deze naam werd later door de religieuze Joden overgenomen, voor het eerst in de vroege rabbijnse Joodse geschriften in de Misjnah rond 200 na Christus, en vervolgens in de rabbijnse geschriften in de Talmoed in de 3e eeuw.

God vertelde ons duidelijk in Exodus 2:2 welke maand de 1e maand was!

Exodus 12:2 "Deze maand (Pesach de 14e dag) zal voor u het begin der maanden zijn; het zal voor u de eerste maand van het jaar zijn."

Van de 7 Feesten van de HEERE is het 5e Feest werkelijk het mysteriefeest van de hele Bijbel. Dit 5e feest wordt Zichron Teruah genoemd.

Leviticus 23:23-25 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: "Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult gij een sabbatsrust hebben, Zichron Teruah, (een gedenkteken van het blazen van teruah [bazuinen]), een heilige samenroeping. Gij zult daarop geen gewoon werk doen; en gij zult de HERE een vuuroffer offeren."

God vertelde ons meer in Numeri 29:1 "En in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult gij een heilige samenroeping hebben. Gij zult geen gewoon werk doen. Voor u is het Yom Teruah (een dag van het blazen op de bazuinen).'

Dit wordt ook het Feest van de Bazuinen genoemd, ter herinnering aan het moment waarop God Jeshua Zijn eerste Shofar-blazen liet schallen op de berg Sinaï in Exodus 19. Zijn eerste stoot in Exodus 19:13 wordt Jubel genoemd, Israëls eerste Jubeljaar, 50 dagen na het verlaten van Egypte. In Exodus 19:16 & 19:19 zijn nog twee Shofar blazen door Yeshua. Dit gebeurde vlak voordat God de 10 geboden aan Israël gaf (ook Exodus 20:18), en vlak voordat God een Huwelijksverbond sloot met Israël + een gemengde schare heidenen die met het volk Israël uit Egypte waren gekomen op het eerste Pascha. (Exodus 24:1-11) Yeshua zal opnieuw Zijn Shofar laten klinken als Hij terugkeert uit de Hemel met Zijn Vrouw (Zijn Bruid) en de rest van Zijn gelovigen, na het Huwelijk van het Lam en een Huwelijksreis in de Hemel.

Maar de echte oorsprong van dit Feest van Zichron Teruah gaat ver terug naar Genesis 22:1-18, toen God Abraham riep om Izaäk te offeren op de berg Moria. God spaarde Izaäk toen met een ram die met zijn beide horens in het struikgewas was gevangen, welke ram God gebruikte als vervanging voor Izaäk. En die twee horens zouden dan de twee keren voorstellen dat Jeshua Zijn stem zou gebruiken als een Shofar om Zijn Bruid te roepen.

Exodus 19:5, 6 "'Indien gij nu Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond onderhoudt, zo zult gij Mij een bijzondere schat zijn boven alle volkeren; want de ganse aarde is van Mij. En jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn. Dit zijn de woorden die u zult spreken tot de kinderen van Israël." "Wanneer de Jubal [Jubel] 19:13 lang klinkt, zullen zij tot de berg komen." Toen geschiedde het op de derde dag, in de morgen, dat er donderslagen en bliksemen waren, en een dikke wolk op de berg; en het geluid van de Shofar (19:16) was zeer luid, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. De berg Sinaï nu stond geheel in rook, omdat de HERE in vuur op hem neerdaalde. Zijn rook steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. En toen het geblaas van de Shofar (19:19) lang klonk en steeds luider werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem.

Exodus 20:18, 19 Het gehele volk nu was getuige van de donderslagen, de bliksemflitsen, het geluid van de Shofar en het roken van de berg; en toen het volk dit zag, beefden zij en stonden ver van hem af. Toen zeiden zij tot Mozes: "Spreekt gij met ons, en wij zullen horen; maar laat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven."

Jesaja 49:6 "Voorwaar, Hij zegt: 'Het is te gering, dat Gij (Jesjoea) Mijn Knecht zijt, om de stammen van Jakob op te richten, en de behoudenen van Israël te herstellen; Ik zal U ook geven als een Licht voor de heidenen, opdat Gij Mijn Heil zijt tot aan de einden der aarde.' "

Israël was geroepen om een licht voor de heidenen te zijn. Zij zullen op een dag spoedig hun roeping vervullen. Hun God Jeshua is naar de aarde gekomen, en Hij heeft deze roeping vervuld. Hij heeft deze roeping gegeven aan Zijn "wedergeboren" Melchi Zedek priesters om voor Hem uit te voeren, (de Messiasbelijdende Joodse en niet-Joodse gelovigen op aarde) totdat op een dag heel Israël ook deze roeping van God voor de niet geredde volken van de aarde op zich zal nemen.

God ging een Huwelijksverbond aan met Israël + een gemengde schare bij de berg Sinaï op Shavuot. God Yeshua is de Bruidegom en Israël moest Yeshua's Bruid worden. "Ik zal u nemen als Mijn Volk, en Ik zal uw God zijn." Exodus 6:7 Mozes was de vriend van de Bruidegom ('als de beste man') "En Mozes bracht het volk voort uit het kamp om God te ontmoeten..." Exodus 19:17

De Torah door God gegeven was het Huwelijkscontract, de Ketubah.

Het begin van de Exodus was het begin van deze Betrothal.

Deze Huwelijk bethrothal was onder een Chupah

".... en zij stonden aan de voet van de berg." Exodus 19:17

God legde een Eed (de Ketubah) af aan Zijn volk (Zijn bruid).

"Nu dan, indien gij waarlijk Mijn Stem zult gehoorzamen en Mijn Verbond zult houden, dan zult gij Mij (Gods bruid) een bijzondere schat zijn boven alle volkeren; want de gehele aarde is Mijn." Exodus 19:5

Gods volk (Zijn bruid) stemde in met de Ketubah,

Exodus 24:3,7 Zo kwam Mozes en vertelde het volk al de woorden des HEREN en al de oordelen. En het gehele volk antwoordde met één stem en zei: Al de woorden, die de HEERE gezegd heeft, zullen wij doen." En hij (Mozes) nam het boek van het verbond (de Thora) en las voor in het gehoor van het volk; en zij zeiden: "Alles wat de HEERE gezegd heeft, zullen wij doen en gehoorzaam zijn. "

Exodus 34:10 En Hij zei: "Zie, Ik sluit een Verbond. Voor het aangezicht van uw ganse volk zal Ik wonderen doen, zoals op de ganse aarde niet gedaan zijn, noch in enig volk; en het ganse volk, onder hetwelk gij zijt, zal het werk des HEREN zien. Want het is een ontzagwekkende zaak die Ik met u zal doen."

Deuteronomium 29:10-15 "Vandaag staat u allen voor de HEER, uw God: uw leiders en uw stammen en uw oudsten en uw officieren, alle mannen van Israël, uw kleinen en uw vrouwen - ook de vreemdeling die in uw kamp is, van degene die uw hout hakt tot degene die uw water put, opdat gij met de HEERE, uw God, een verbond aangaat, en in Zijn eed, die de HERE, uw God, heden met u sluit, opdat Hij u heden tot een volk voor Zichzelf sticht, en opdat Hij God voor u zij, zoals Hij tot u gesproken heeft, en zoals Hij gezworen heeft aan uw vaderen, aan Abraham, Izak en Jakob. Ik sluit dit verbond en deze eed, niet met u alleen, maar met hem die hier vandaag met ons (de heidenen) staat voor de HEERE, onze God, en ook met hem die hier vandaag niet met ons is ..."

Dit eerste Huwelijksverbintenisverbond werd door God gesloten met zowel Israël als de heidenen. Dit feit is zeer belangrijk.

Jesaja 54:5 Want uw Maker is uw Man, de HEERE der heerscharen is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige Israëls, Hij wordt genoemd de God der ganse aarde.

God sloot een Huwelijksverbond met Israël bij de berg Sinaï. Later scheidde God van Israël wegens afgoderij (Jeremia 3:8), God beloofde ook dat als Israël tot God zou terugkeren, dat Hij haar weer in Huwelijksverbintenis zou nemen. (Jeremia 3:12-14)

God beloofde later een Nieuw Verbond met Israël te sluiten.

Jeremia 31:31-34 "Zie, de dagen komen, zegt de HERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet naar het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hun een Man was, zegt de HERE. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de HERE: Ik zal Mijn wet in hun verstand leggen, en Ik zal die op hun hart schrijven. En Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Niet meer zal een ieder zijn naaste onderwijzen, en een ieder zijn broeder, zeggende: "Ken de HEERE," want zij allen zullen Mij kennen, van den geringste hunner tot den grootsten hunner, zegt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonde zal Ik niet meer gedenken."

Yeshua, met 120 gelovigen samengekomen in de Bovenzaal in Jeruzalem, 100'en jaren later, wijdde Israël opnieuw in in dit Nieuwe Verbondshuwelijk op het 4e feest van Shavuot.

Op het Bazuinenfeest, het vijfde feest, zal het Huwelijk van het Lam, Jeshua, met Zijn Bruid, Zijn Vrouw, spoedig in de Hemel worden voltrokken, zoals God dit op vele plaatsen in Zijn Heilige Schrift heeft voorzegd.

Mattheüs 25:10 "En terwijl zij gingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en zij, die gereed waren, gingen met Hem in tot de Bruiloft; en de deur werd gesloten."

Openbaring 10:7 "... maar in de dagen van het geklank van de zevende engel, wanneer hij op het punt staat te klinken, zou het Mysterie Gods voleindigd zijn, zoals Hij aan Zijn knechten, de profeten, verklaard heeft."

Openbaring 11:15 Toen klonk de zevende engel. En er klonken luide stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken dezer wereld zijn geworden de koninkrijken van onzen Heer en van zijn Messias, en Hij zal heerschappij voeren tot in eeuwigheid! 11:18 De volken waren toornig, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, dat zij geoordeeld zouden worden. En dat Gij Uw knechten zoudt belonen, de profeten en de heiligen, en degenen die Uw Naam vrezen, klein en groot. En dat Gij zult verdelgen hen, die de aarde verderven."

Openbaring 19:6 En ik hoorde, als het ware, de stem van een grote schare, als het geluid van vele wateren en als het geluid van machtige donderslagen, zeggende: "Halleluia! Want de Here God, de Almachtige, regeert! 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de eer geven, want het Huwelijk van het Lam is gekomen en Zijn vrouw (Zijn bruid) heeft zich gereed gemaakt."

Deuteronomium 4:2 "Gij zult aan het woord, dat ik u gebied, niets toevoegen, noch daarvan iets afdoen, opdat gij de geboden van de HERE , uw God, bewaart, die ik u gebied."

Spreuken 30:6 "Voeg niets toe aan Zijn woorden, opdat Hij u niet berispt en gij een leugenaar wordt bevonden."

Johannes 18:33-37 Toen ging Pilatus het Praetorium weer binnen, riep Jeshua, en zei tegen Hem: "Bent U de Koning der Joden?" 33:36 Jeshua antwoordde: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaren strijden, opdat Ik niet aan de Joden zou overgeleverd worden; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier." Pilatus dan zei tot Hem: Zijt Gij dan een Koning?" Jeshua antwoordde: "U zegt terecht dat Ik een Koning ben. Daarom ben Ik geboren, en daarom ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik van de Waarheid zou getuigen! Ieder die van de Waarheid is, hoort Mijn stem." Pilatus zei tot Hem: "Wat is waarheid?"

Bron: The Mystery of the Feast of Trumpets! Trumpets is the Mystery Wedding Feast of Yeshua and His Bride to be held in Heaven » Kehila News Israel