www.wimjongman.nl

(homepagina)


In de dag der benauwdheid

Door Hal Lindsey - 11 juli 2021

()

Een diepe duisternis spreidt zich over de wereld. Dodelijke misleidingen stromen door onze televisies, smartphones, radio's, en over de grote pagina's van het internet. 2 Timotheüs 3:8 spreekt over mensen die "zich tegen de waarheid verzetten, mensen met een verdorven geest." Romeinen 1 laat ons zien wat er gebeurt als volken zich tegen God keren. Romeinen 1:28 zegt: "Toen zij het niet meer zagen zitten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verdorven geest."

Het is in de geschiedenis vele malen gebeurd, maar nooit zo snel of over de hele wereld tegelijk. Ik hoor goedbedoelende Amerikanen praten over verhuizen naar een ander land. Maar waarheen zouden ze verhuizen? De verdorvenheid van de geest die vandaag de dag over de aarde groeit, kent geen nationale grenzen.

Het is een natuurlijke reactie om te willen vluchten en je te verbergen. Maar er is maar één echte schuilplaats. In Psalm 32:7 zei David tegen de Heer: "U bent mijn schuilplaats, U behoedt mij voor moeilijkheden, U omringt mij met liederen van bevrijding." In Psalm 46:1 zegt hij: "God is onze toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in nood."

Maakt u zich zorgen over de snode plannen van de goddelozen - de plannen om het goede in uw land en in de wereld te vernietigen? Claim deze belofte aan Gods volk uit Psalm 31:20: "U verbergt hen in de verborgenheid van Uw aanwezigheid tegen de samenzweringen van mensen." Deuteronomium 33:27 zegt: "De eeuwige God is een woonplaats, en daaronder zijn de eeuwige armen."

In een wereld van toenemend geweld, hoe aangenaam is het om te denken aan 2 Samuel 22:3. "Mijn God, mijn rots, in wie ik mijn toevlucht zoek, mijn schild, en de hoorn van mijn heil, mijn burcht en mijn toevluchtsoord; mijn redder, U redt mij van geweld."

Denk aan wat Jeremia 16:19 zegt over veiligheid in tijden van gevaar en angst. "O Heer, mijn sterkte en mijn bolwerk, en mijn toevlucht ten dage der benauwdheid." Nahum 1:7 zegt het als volgt. "De Heer is goed, een bolwerk ten dage van de benauwdheid, en Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen."

2 Timoteüs 3:1 zegt: "In de laatste dagen zullen gevaarlijke tijden komen", en somt vervolgens de instelling van die dagen op - instellingen die vandaag de dag op verbluffende wijze onder ons zijn. We leven in gevaarlijke dagen, en ze worden erger. Maar in Psalm 50:15 zegt God: "Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u redden, en gij zult Mij eren."

Dit is geen tijd om van angst ineen te krimpen, maar om vol vertrouwen in Hem te wandelen. We hebben een taak te volbrengen - een grote opdracht om te vervullen. Jezus gaf ons die opdracht in Mattheüs 28:19-20. Hij zei: "Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geeste en leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb; en zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

Zelfs in deze donkere dagen aan het einde van de eeuw, blijft Hij bij ons. Jezus begon de Grote Opdracht in Mattheüs 28:18. Hij zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Degene in wie alle gezag is gelegd, belooft met ons te wandelen en ons te bewaren. Dat moet ons de moed en de stimulans geven om steeds ijveriger te werken om "discipelen te maken".

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey