www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gods mobilisatie-oproep !!!!!

Pastor Joh.W.Matutis, (Berlijn/Duitsland)

Toen ik vanmorgen aan het bidden was, gaf God mij een visioen.

Hij toonde mij een grote, wereldwijde "mobilisatie"

Ik zag mezelf wandelen langs een strand. Plotseling klonk er een luide dreun, die sterker en massiever werd. Het was niet het geluid van de zee of van de wind. Het was volkomen stil buiten. Het zeewater was zo glad als glas. Het diepe dreunende geluid dat leek op het geluid van de bergen die op het punt stonden in te storten, een dreunend geluid dat ik tot nu toe nog nooit in mijn hele leven had gehoord, kwam van de andere kant van de oceaan, van ver weg. Het werd zo sterk en machtig, dat de aarde begon te beven en te schudden. Het klonk als het blazen van een diepe bastrompet. Ik had nog nooit zo'n diep basgeluid gehoord. De hele lucht trilde. Ik verschanste me in de duinen van de dijk, en lag met mijn gezicht naar beneden en wachtte om te zien wat er uit dit natuurspektakel zou voortkomen.

Toen het gebulder weigerde op te houden en in plaats daarvan sterker werd, zag ik mezelf in het visioen beginnen te bidden en met mijn God te spreken. Toen hoorde ik een stem die zei: "Mijn kind, vrees niet. Dat is mijn mobilisatieoproep, een signaal, van de andere wereld. Ik roep mijn volk uit alle volkeren. Ikzelf doe de aarde en de zee schudden. De zondaars en goddelozen zullen voorbijgaan uit angst en de angstige verwachting van de dingen die komen gaan. Begrijp, mijn kind, dat dit alles in gang is gezet door de financiële crises. Dat was slechts het begin van de ondergang. Het fundament van de huidige samenleving zal zo aan het wankelen worden gebracht dat de mensen alles zullen verliezen wat zij tot nu toe hebben verworven en gespaard.

Elke infrastructuur en welvaart zal mettertijd instorten. Het leven zal voor heel veel mensen heel moeilijk worden. De algemene veiligheid zal uit de hand lopen en er zal een zodanige toename van misdaad zijn, dat het leven op aarde massaal bedreigd zal worden. Maar jullie, die mijn naam vrezen, zal ik redden van de ondergang. Ik houd mijn arm van bescherming over jullie.

Hoewel er niet eens een stille wind blies en er zelfs geen kleine golf op de zee te zien was, was het gebulder zo machtig, dat mijn hart dreigde te stoppen met kloppen. Toen dacht ik bij mezelf: "Ik zal nu ook sterven." En toen zei de Heer tegen mij: "Mijn kind, vrees niet. Je moet blijven leven en mijn werken blijven verkondigen. Sta op, ga naar huis en vertel het aan je naasten. Laat hen weten dat de komst van mijn Zoon zeer nabij is, voor de deur. Ik ben alles in beweging aan het zetten om mijn volk naar huis te halen, en ik ontdoe hen nu van alles wat hen tegenhoudt, of tegenhoudt.

Toen ik opstond om Gods stem te gehoorzamen en mijn weg naar huis begon te gaan, zag ik heel veel mensen, liggend in de duinen. Zij waren uit hun huizen gekomen, op weg naar de zee om dit buitengewone natuurspektakel te zien en te beleven. Zij lagen als verlamd op hun gezichten, precies zoals ik een paar minuten daarvoor gelegen had. Toen ik hen passeerde op weg naar huis, ondanks het voortdurende dreunende geluid in de verte, riepen deze mensen naar mij: "Je bent gek; je kunt in deze situatie niet thuiskomen. Het is te gevaarlijk". Daarna begroeven ze hun hoofd nog verder in de duinen, omdat ze bang waren voor wat er zou gebeuren. Zij wilden van niets meer horen of weten.

En toen zei de Heer tegen mij: "voor jullie, mijn kinderen, die mijn naam vrezen, is dit de dag van mijn "mobilisatie". Voor jullie gaat mijn "zon van het heil" op, waarmee ik mijn ware kinderen verzamel en hen samenbreng. Ga, mijn zoon, en vertel dit aan iedereen die je kunt bereiken".

Toen vroeg ik de Heer: "Wat moet ik hun vertellen?" "Zeg tegen mijn kinderen, zei Hij, dat zij zich niet langer moeten bezighouden met vergankelijke dingen, maar veel meer met de onsterfelijke, de eeuwige dingen. Zij moeten mij zoeken en mijn woord bestuderen. Zij moeten elkaar vergeven, zolang er nog tijd is, en vrede met elkaar sluiten.

Zij moeten ophouden met afgunstig te zijn en met de vinger naar elkaar te wijzen. Zij mogen elkaar niet beschuldigen of verdenken. Iedereen moet doen wat hij moet en kan doen. Zeg hen zich te bevrijden van elk overbodig iets, en op te houden met tussenpozen te vechten voor hun rechten. Van nu af aan zal ik jullie rechten verzekeren, en zorgen voor gerechtigheid voor jullie. Grote veranderingen staan op het punt plaats te vinden over de hele wereld, op elk gebied van het leven. Pas je daarom aan en wees voorbereid. Niets zal meer zijn zoals het tot nu toe was..."

Hoe verder ik me van het strand verwijderde, hoe minder ik van het dreunende geluid hoorde, hoewel ik van mening was dat het geluid sterker en nog massiever was geworden. Ik had het gevoel alsof ik in een stand was vastgezet.

Toen hoorde ik de stem des Heren zeggen: "Ik zal mijn kinderen in veiligheid brengen op mijn eigen wijze. Je zult alles zien wat Ik in de wereld zal doen, al die "plagen van Egypte".

Toen hoorde ik de stem des Heren zeggen: "Ik zal mijn kinderen in veiligheid brengen op mijn eigen wijze. Jullie zullen alles zien wat Ik zal doen in de wereld (die alle "plagen van Egypte" zullen meemaken) voordat Ik mijn kinderen tot Mijzelf terugtrek, voordat Farao jullie voorgoed vrijlaat. Mijn volk houdt stand! Blijf bij elkaar, moedig elkaar aan. Spoedig zullen jullie het gered hebben!"

Dat was het laatste wat ik meenam uit dit visioen.

Terwijl ik nadacht over alles wat ik had gezien, en wat ik ermee moest doen, sprak de Heer tot mij en zei: "Verspreid deze openbaring die Ik je vanmorgen heb gegeven over mijn "mobilisatie" in het algemeen verder aan mijn kinderen, en moedig hen aan om hetzelfde te doen, want Ik sta voor de deur (Ik kom spoedig). En vertel hen, vooral mijn volk, dat ze serieus moeten zijn over hun relatie met Mij, voordat het te laat is..."

Toen ik dit bericht kreeg, voelde ik het alsof nu de bijbelse "weeën" zouden beginnen.

Zie Openbaring 8:13/9:12/11:14.

Help mij deze boodschap algemeen te verspreiden. Stuur het door naar uw vrienden en kennissen. Verspreid het in uw kerken en huisgemeenschappen.

Vertaal het in andere talen.

De geestelijke "D-Day" van onze Heer komt zeer binnenkort, en we moeten er klaar voor zijn.

Maranatha! Onze Heer komt.

Pastor Joh Matutis

Bron: Pastor Joh.W.Matutis - My Fathers Gift Ministries