www.wimjongman.nl

(homepagina)


Klaar voor de Opname, deel 2: Wat is het?

Door Lynda Janzen - 10 oktober 2021

()

"Want de genade van God is verschenen die redding biedt aan alle mensen. Zij leert ons 'Nee' te zeggen tegen goddeloosheid en wereldse hartstochten, en in deze tijd zelfbeheerst, oprecht en godvruchtig te leven, terwijl wij wachten op de gezegende hoop - de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, Die Zichzelf voor ons heeft overgegeven om ons te verlossen van alle goddeloosheid en om voor Zichzelf een volk te reinigen dat Hem eigen is, begerig om te doen wat goed is" (Titus 2:11-14). (vetgedrukt toegevoegd)

Maranatha!

Veel christenen ondertekenen tegenwoordig brieven en e-mails met dit oude woord. Maar wat betekent het? En wat heeft het te maken met de Opname? Voor u die nieuw bent in Rapture Ready en misschien zelfs nieuw in de christelijke gedachte, kan het van waarde zijn om dit oude woord te onderzoeken en zijn volledige betekenis eruit te halen.

Wikipedia vertelt ons dat Maranatha oorspronkelijk een Aramees woord is. De Aramese taal is een dialect van het Hebreeuws dat ten tijde van Jezus werd gesproken door de meeste mensen die in de Romeinse provincie Judea woonden, het gebied dat we vandaag de dag kennen als Israël. Het interessante aan dit woord, dat eerder getranslitereerd dan vertaald werd in het Grieks en Latijn, is dat het twee verschillende dingen kan betekenen, afhankelijk van hoe het woord gesegmenteerd wordt.

Nogmaals, volgens Wikipedia, het Koinē Grieks: Μαρανα θα, getranslitereerd naar het Engels als marana-tha betekent, "Kom, onze heer!" Echter, indien gesegmenteerd als maran-atha is de vertaling "Onze HEER is gekomen!"

In de King James Version van de Bijbel komt deze Aramese uitdrukking één keer voor in het Nieuwe Testament (1 Korintiërs 16:22) als "Maran-atha".

Hoewel dit alles een haarkloverij kan lijken, is het opmerkelijk dat beide interpretaties van dit woord werken in onze moderne wereld. Op aarde wordt vandaag de dag het idee dat God in menselijke gedaante kwam om de wereld te laten zien hoe je tot Hem kunt terugkeren, bespot, zelfs door sommige "christelijke" geleerden. Dus, als wij het woord gebruiken als Maran-atha, erkennen wij Christenen Jezus' Koningschap en verwantschap met de Vader. (Merk op, in de Titus passage hierboven, dat de schrijver Jezus aanwijst als "onze grote God en Redder.") Wanneer we het woord gebruiken als Marana-tha, vragen we Onze HEERE te komen. Aangezien beide uitdrukkingen op elkaar slaan, lijkt het gebruik van het volledige woord "Maranatha" beide ideeën tegelijk in te houden.

Dus, wat heeft dit alles te maken met de Opname en het wezen daarvan?

Net zoals er twee ideeën besloten liggen in het woord "Maranatha", is er ook meer dan één idee te vinden in de term "Gezegende Hoop", zoals die voorkomt in de verzen uit het boek Titus bovenaan dit artikel.

Onze gezegende hoop is natuurlijk Jezus Messias. In Hem zijn wij verlost van onze zonden (Johannes 1:29). In Hem hebben wij het Brood des Levens (Johannes 6:35). In Hem hebben wij onze Rots van Verlossing (2 Samuël 22:2-3). In Hem, en door Hem alleen, komen wij tot de Vader in de hemel (Johannes 14:6).

En er zijn twee toekomstige gebeurtenissen wanneer Jezus Messias Zelf zal neerdalen, ten eerste, in de atmosfeer van de planeet Aarde en al Zijn uitverkorenen zal verzamelen om ons mee te nemen naar de plaats waar Hij is; en, ten tweede, wanneer Jezus naar de aarde komt en Zijn voet zet op de Olijfberg (Zacharia 14:4-5). Op dat moment wordt het Koninkrijk van het Millennium door Koning Jezus ingesteld, en degenen van ons die met Hem in de hemel waren en op de laatste dag met Hem naar de aarde terugkeren, zullen voor eeuwig en altijd met Hem regeren (Openbaring 5:9-10). Deze tweede gebeurtenis staat bekend als de wederkomst van Christus.

Welnu, zegt u, wacht eens even... hoe zit het met de eerste gebeurtenis? Dat, mijn vrienden, is de Opname - de gezegende hoop van onze verlossing uit de verdrukking. Diegenen van ons die in Jezus geloven als de Zoon van God, die Hem claimen als Redder of Beminde van onze zielen, zullen de zeven jaren van grote problemen die over de aarde zullen komen om alle mensen op de proef te stellen - de tijd tussen de Opname en de Wederkomst - niet doorstaan.

Dus, hoe werkt dat? Nou, eerlijk gezegd, weet ik het niet precies. Ik weet wel dat Apostel Paulus in verschillende passages duidelijk heeft gemaakt dat er een dag zal komen die niemand verwacht, waarop de doden in Christus uit hun graven zullen opstaan om de HEER in de lucht te ontmoeten. Dan zullen wij, volgelovigen, in een oogwenk veranderd worden, onze aardse lichamen gereed gemaakt worden voor het eeuwige leven, en ook wij zullen opstaan om de HERE in de lucht te ontmoeten. Wij zullen door Jezus worden opgenomen. Het Griekse woord dat in de Schrift wordt gebruikt is Harpazo. Datzelfde woord in het Latijn is Rapere, waar ons Engelse woord "Rapture" (Opname) vandaan komt.

Luister naar de woorden van Apostel Paulus uit 1 Korintiërs 15:51-53:

"Luister, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden - in een flits, in het twinkelen van een oog, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want het vergankelijke moet zich bekleden met het onvergankelijke, en het sterfelijke met onsterfelijkheid."

En uit 1 Thessalonicenzen 4:13-18:

"Broeders en zusters, wij willen niet dat gij onwetend zijt omtrent hen, die in den dood zijn ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt als de overige menschen, die geen hoop hebben. Want wij geloven dat Jezus gestorven en weer opgestaan is, en daarom geloven wij dat God hen die in Hem ontslapen zijn, met Jezus zal meebrengen. Naar het woord van de HEERE zeggen wij u, dat wij, die nog leven, en die overblijven tot de komst van de HEERE, zeker niet zullen voorgaan op hen, die ontslapen [gestorven] zijn. Want de HEERE Zelf zal neerdalen uit de hemel, met een luid bevel, met de stem van de aartsengel en met de bazuinroep van God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en overgebleven zijn, samen met hen worden opgenomen [Harpazo] in de wolken [niet op de Olijfberg!] om de HEER in de lucht te ontmoeten. En zo zullen wij voor altijd bij de HEER zijn. Daarom, bemoedigt elkander met deze woorden."

Voor degenen die zullen aanvoeren dat Paulus het hier heeft over de wederkomst, wil ik u vragen: wat zou er bemoedigend zijn aan het tegemoet zien van zeven jaar van Gods toorn? En om het idee veilig te stellen dat Jezus beloofd heeft ons te redden van de toorn van de verdrukking, wenden we ons tot Jezus' eigen woorden in Openbaring 3:10:

"Daar gij Mijn bevel hebt opgevolgd om geduldig te volharden [vast te staan in het geloof], zal Ik u ook bewaren voor de ure der beproeving, die over de gehele wereld komen zal om de bewoners der aarde te beproeven." [Alle opmerkingen tussen haakjes zijn van mij].

De Opname zal onmiddellijk gebeuren, zoals Paulus zegt, "in het knipperen van een oog." Mensen, een 'oogwenk' is minder dan een seconde van de tijd! Dat is snel. In een oogwenk zullen honderden, duizenden, zelfs miljoenen mensen over de hele wereld verdwijnen, op een dag - een dag spoedig! Degenen die achterblijven moeten de zevenjarige verdrukking ingaan om beproefd en getest te worden. Het vreselijke nieuws is dat het zo erg zal worden dat als de HEERE niet op een ideaal tijdstip naar de Olijfberg komt, er niemand meer in leven zal zijn op deze planeet (Mattheüs 24:22). Toch zullen, te midden van de verschrikking, onnoemelijk veel mensen de Naam van de HEERE aanroepen en zo gered worden tijdens deze verdrukkingsperiode. Nog meer slecht nieuws - zij zullen om hun geloof worden onthoofd. Maar nog meer geweldig nieuws - zij zullen zich bij ons voegen in de hemel, en voor eeuwig en altijd bij de HEER zijn, en terugkeren naar de aarde aan het einde van de zeven jaar wanneer Jezus Zijn duizendjarige heerschappij op aarde instelt.

Hoe slecht de zaken er nu ook voorstaan op de planeet - velen ervaren verlies van vrijheid, voedselschaarste, een enorme toename van politieke corruptie, toenemende leugenachtigheid bij mensen die geacht worden betrouwbaar te zijn, een exponentiële toename van wetteloosheid voor het eerst in ons leven - zo slecht als dat alles er nu voorstaat, het zal nog erger worden voordat Jezus komt om een einde te maken aan de ongerechtigheid.

Geloof me, je wilt niet door de beproeving heen om gered te worden. Tenminste niet als je vandaag, op dit moment gered kunt worden! Hoe? Onder het gebed vind je de A.B.C.'s van Redding. Als je er klaar voor bent om je leven eerlijk en oprecht aan Christus toe te wijden, is dit net zo'n goed startpunt als ieder ander.

U kunt niet gered worden door goede werken te doen. U kunt niet gered worden door een goed mens te zijn. U kunt niet voor de eeuwigheid in Christus worden gered door in een andere 'god' te geloven, of door een mantra te chanten, of zelfs door gedachteloos naar een kerk te gaan. Onze enige hoop op redding is de genade van de Almachtige God, die ons vrijelijk als een geschenk wordt gegeven, door het offer van Zijn enige Zoon, Jezus Messias, die Zijn kostbare bloed vergoot voor jou en mij voor de vergeving van menselijke zonden. De enige daad die wij kunnen doen om eeuwig leven te verkrijgen, is dit te geloven.

In Johannes 6:27-29 zei Jezus: "Werkt niet voor voedsel dat bederft, maar naar voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Zoon des mensen [Jezus] u geven zal. Want op Hem heeft God de Vader zijn zegel van goedkeuring gezet. Toen vroegen zij Hem: "Wat moeten wij doen om de werken te doen die God eist? Jezus antwoordde: "Het werk Gods is dit: te geloven in Hem, die Hij gezonden heeft.""

Laat jij niet zijn als een van hen die vragen, "Waar zijn al die mensen heen?" In plaats daarvan, behoor tot degenen die opstaan om Jezus Messias in de lucht te ontmoeten; behoor tot degenen die, in plaats van door de onuitsprekelijke verschrikking van de verdrukking te gaan, zeven jaar lang feest zullen vieren met onze Verlosser in de hemel. Maar dat is een ander verhaal voor een andere dag.

Ondertussen, richt je hart op de hemel terwijl je voeten nog op de aarde lopen, en we zullen Jezus elke dag ontmoeten in de lucht.

MARANATHA! Onze Heer is gekomen! Kom alstublieft snel, Here Jezus.

Laten we bidden:

Hemelse Vader God,

Terwijl wij de dag van de toorn zien naderen, geven wij U dank en lof voor het vervullen van Uw eeuwige belofte om ons te redden door Uw enige Zoon naar ons te zenden voor onze redding. HEERE God, geef ons, nu wij hier nog zijn, de kracht en de bemoediging die nodig zijn om uit te reiken naar hen die nog steeds gevangen zijn in Satans strik. Vader, U houdt van ons met een eeuwigdurende liefde en bent geduldig in het terugzenden van Jezus om ons te verzamelen, omdat U wilt dat iedereen op aarde tot Uw reddende genade komt. Toch zal de dag komen, of we er klaar voor zijn of niet. Help ons alstublieft om het Goede Nieuws van het Evangelie te verspreiden aan zo velen als we kunnen in de tijd die ons nog rest.

In de sterke en kostbare Naam van Jezus, Yeshua Ha'Maschiach, bidden wij dit. Amen.

Als iemand die deze overdenking leest Jezus nog niet als zijn/haar Verlosser heeft ontvangen, maar God heeft je hart geraakt door Zijn Heilig Woord, zoek dan een Bijbel-gelovige lokale kerk en vraag de voorganger wat je moet doen om gered te worden in Genade. In de tussentijd, gelieve het ABC van Redding te overwegen:

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

Romeinen 3:23 "Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God."
Romeinen 6:23 "Het loon van de zonde is de dood."
I Johannes 1:9 "Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig en zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid."


 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
1 Korintiërs 15:3-4 "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij op de derde dag is opgestaan, naar de Schriften."
Romeinen 5:8 "Maar God heeft zijn liefde voor ons bewezen, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren."


 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Mattheüs 16:24 "Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge Mij."
Romeinen 10:9 "Als u met uw mond zegt: Jezus is de Heer, en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden."
Romeinen 10:13 "Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden."

MARANATHA! Kom vlug, Here Jezus. Kom!

Bron: Ready For The Rapture, Part Two: What Is It? :: By Lynda Janzen - Rapture Ready