www.wimjongman.nl

(homepagina)


Klaar voor de Opname, deel 1:

Door Lynda Janzen op: 1 oktober 2021

()

Hallo daar! Ben jij een van diegenen die op deze Rapture Ready website vertaling is terecht gekomen en zich afvraagt: "Waar gaat dit allemaal over?" Zo ja, dan is deze post voor jou!

Allereerst, "Welkom!" Ten tweede, laat me je een paar vragen stellen. Ten eerste, "Ben je zo overweldigd door angst voor COVID - alle berichtgeving, mensen die maandenlang over niets anders praten, lockdowns, maskering, de prik - dat het leven je uitput? Ten tweede: "Ben je er klaar voor om dit allemaal los te laten en je voor te stellen dat het leven zoveel beter kan zijn?"

Als het antwoord op beide vragen ja is, sta me dan toe om je voor te stellen aan Degene Die je leven voor altijd kan veranderen - niet alleen ten goede, maar voor het beste! Zijn naam is Yeshua Ha'Maschiach. Verrast? Had je verwacht dat ik "Jezus Christus" zou zeggen? Nou, dat deed ik, eigenlijk. Jesjoea is Zijn Joodse naam; het is hoe Zijn familie en vrienden Hem noemden toen Hij tweeduizend jaar geleden op aarde wandelde.

Oké, ik kan je horen. "Oh geweldig - weer een Jezus freak die me probeert te vertellen dat ik een zondaar ben en me moet bekeren omdat het einde nabij is." Ja. Je hebt gelijk. We zijn allemaal toegewijd aan de Heer Jezus, en raad eens wat? We zijn allemaal zondaars! Elke schrijver op deze website zal bekennen dat hij of zij een zondaar is die genezing nodig heeft van de wonden van deze wereld. Mijn vriend, Jezus is de enige die dat kan doen. Maar hier is het ding: Hij KAN dat doen! Hij heeft het voor ons hier allemaal gedaan, en Hij kan het ook voor jou doen.

Toen deze schrijver zoekende was, en ik geloof dat jij dat misschien nu ook bent, was mijn reactie op alle uitnodigingen om Jezus te ontmoeten altijd negatief. Ik ben er geweest, heb het gedaan!

Katholiek opgevoed, was ik een vroom klein meisje dat non wilde worden als ik groot was. Hah. Ergens in mijn tienerjaren kwam ik in opstand en viel ik zwaar weg van alles wat ook maar riekte naar God, Jezus, of Zijn Heilige Geest. Ik viel ook zwaar op mijn gezicht voor vele jaren, en leefde een leven doordrenkt met alcohol.

Toen kwam de dag dat alles weg was - mijn familie, mijn vrienden, alles wat ik ooit bezat. Het was toen dat ik de echte Jesjoea voor de eerste keer ontmoette en wist dat Hij een echte persoon was, geen mythe zoals ik eerder had besloten.

Een dokter had me doorverwezen naar een christelijke dominee die counseling deed als onderdeel van zijn bediening. Het was een keerpunt. Geen onmiddellijke genezing, let wel, maar een keerpunt.

Vanaf dat moment werd het leven weer draaglijk, maar ik was nog steeds niet klaar voor de Opname.

Jaren later, ook al had ik Jesjoea al ontmoet, wendde ik me tot het New Age-isme als een meer moderne benadering van de reis van de ziel. In feite intrigeerden deze ideeën mij zo, dat ik cursussen begon te geven over de geschriften van mensen als Eckard Tolle, Deepak Chopra, Teilhard de Chardin, en anderen. Maar zelfs terwijl ik deze dingen onderwees, was er altijd dat gat in mijn ziel dat niet opgevuld werd.

Dus, wat bracht me stevig bij Jezus? Wel, op een dag besloot ik om eindelijk de Bijbel van Genesis tot Openbaring te lezen, wat ik nog nooit gedaan had. En, ik zou het lezen met een New Age perspectief! Aha! Ik zou eindelijk elke notie ontkrachten dat Jezus Christus was wie Hij zei dat Hij was - de vleesgeworden God.

Maar op de dag dat ik bij het Evangelie van Johannes kwam, Hoofdstuk 3, vers 16, veranderde alles, niet alleen voor de rest van mijn leven, maar voor de eeuwigheid.

Ik las: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Iets in dat vers liet me koud. Ik las het nog eens, en toen een derde keer. Toen ik opkeek, glinsterde de lucht. Een overtuiging diep in mij zei me dat dit waar was en dat als dit ene vers waar was, dan moest het allemaal wel waar zijn, hoe ongelooflijk ook.

Bij die openbaring begon ik te lachen en te huilen tegelijk, ik viel op mijn knieën en riep: "Dank U, God! Ik begrijp het! De Bijbel is Uw Woord! Het gaat allemaal over Jezus." Die dag wijdde ik de rest van mijn leven aan Yeshua Ha'Maschiach, Jezus Messias, de Christus van de Allerhoogste God. Dat was de dag dat ik RAPTURE READY (Opname Klaar) werd.

Nu, al die jaren later, ben ik oud. Verscheidene keren in de loop der jaren, was ik dicht bij de dood, en elke keer was Yeshua bij mij op de meest tastbare manier, mij veilig houdend, mij geruststellend dat Hij het beste met mij voor had.

Elke keer reageerde ik met dit gebed: "HEER, als U wilt dat ik met U naar huis ga, ben ik klaar om te gaan. Als U wilt dat ik blijf, als U meer werk voor mij hebt, dan zal ik dat graag doen.

Niet mijn wil, HEER, maar de Uwe." Elke keer heeft Hij mij een andere opdracht gegeven, en ik ben op aarde gebleven. Mijn opdracht op mijn oude dag is om te schrijven en anderen te laten weten dat Hij werkelijker is dan de mensen die in je huis wonen. En Hij is God, de tweede Persoon van de Drie-eenheid, volledig mens maar ook volledig God.

Vergis je niet, mijn vriend. Jesjoea, Jezus, is degene naar wie je hebt gezocht. Hij is het antwoord op elke vraag die je ooit hebt gesteld. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, en door Zijn eigen Woord, is Hij jouw enige Redder, de enige Verlosser Die de prijs heeft betaald voor al jouw zonden en Die jou schoonwast door Zijn kruisiging, dood en opstanding. En hoewel dit allemaal mysterieus en buitenaards klinkt, mijn vriend, is het het beste nieuws dat je ooit zult horen.

Voordat u wegklikt, wil ik u vragen samen met mij een kort gebed te doen:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, gezegend en geëerd zij Uw naam. Wij bidden dat Uw koninkrijk op aarde komt. Wij bidden ook dat Uw wil geschiede hier op aarde, zoals het is in de hemel, waar U bent. Wij danken U voor ons dagelijks brood en vragen dat U daarin dagelijks zult voorzien. En, HEERE, vergeef ons onze schulden en onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En, HEERE, laat ons vandaag niet in verzoeking worden gebracht. Leid ons in plaats daarvan in paden van gerechtigheid, en bewaar ons voor de Boze. Want U IS het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, voor eeuwig en altijd.

Amen.

Als iemand die deze overdenking leest Jezus nog niet als zijn/haar Verlosser heeft ontvangen, maar God heeft je hart geraakt door Zijn Heilig Woord, email me dan (amadea649@gmail.com) of zoek een Bijbel-gelovige lokale kerk en vraag de voorganger wat je moet doen om gered te worden in Genade. In de tussentijd, gelieve het ABC van Redding te overwegen:

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

Romeinen 3:23 "Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God."
Romeinen 6:23 "Het loon van de zonde is de dood."
I Johannes 1:9 "Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig en zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid."


 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
1 Korintiërs 15:3-4 "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij op de derde dag is opgestaan, naar de Schriften."
Romeinen 5:8 "Maar God heeft zijn liefde voor ons bewezen, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren."


 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Mattheüs 16:24 "Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge Mij."
Romeinen 10:9 "Als u met uw mond zegt: Jezus is de Heer, en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden."
Romeinen 10:13 "Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden."

MARANATHA! Kom vlug, Here Jezus. Kom!

Bron: Ready For The Rapture, Part 1: Searching & Finding :: By Lynda Janzen - Rapture Ready