www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Hoe dichtbij is de wederkomst?

Het afgelopen jaar is er voor veel mensen een wake-up call geweest. Een wereldwijde pandemie... Rellen en sociale onrust in talloze naties... Breuken in de wereldeconomie... En nu Israël en Hamas in oorlog. Overal waar je kijkt, lijkt het alsof het einde nabij is. Is dat zo? Wat zegt de Bijbel? Zijn dit tekenen van de wederkomst? Wijzen deze gebeurtenissen op de spoedige wederkomst van Jezus Christus?

Gelukkig hoeven we niet te gissen. Jezus Zelf vertelde ons hoe we het algemene tijdschema van Zijn wederkomst kunnen herkennen. Toen de discipelen zeiden: "Vertel ons de tekenen van uw komst en het einde van de tijd" (Matteüs 24:3), vertelde Jezus hen een aantal dingen waar ze op moesten letten. Hij zei toen: "Wanneer jullie al deze dingen zien, kunnen jullie weten dat mijn wederkomst nabij is. Ik sta voor de deur" (Matteüs 24:33). Hij zei ook: "Wanneer al deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog, want uw verlossing is nabij!" (Lucas 21:28).

Dit betekent dat de #1 aanwijzing dat Jezus spoedig zal wederkomen, is dat alle tekenen samen verschijnen. Zowel Jezus als de profeten vertelden ons naar welke tekenen we moesten uitkijken, en de verschijning van slechts één teken is reden genoeg om er aandacht aan te schenken. Maar de komst van het ene teken na het andere eist je aandacht op. Dat is het teken waar Jezus van zei om naar uit te kijken. Deze samenkomst van tekenen is de bevestiging dat onze generatie getuige zal zijn van de wederkomst - niet volgens mij, maar volgens Jezus.

De samenkomst van tekenen

Dus wat zijn deze tekenen? Jezus en de profeten wezen op tientallen en tientallen tekenen. Dit artikel zal er slechts enkele noemen, maar de realiteit van elk van deze tekenen is onbetwistbaar. En hun convergentie zou je ervan moeten overtuigen dat de wederkomst van de Heer nabij is. Deze tekenen omvatten:

Israël terug in het land - God beloofde het Joodse volk terug te brengen in het land Israël voordat Hij terug zou keren (Jeremia 23:7-8). Hij zei dat Hij hen zou roepen uit "het midden der volken" (Ezechiël 39:28), uit "de verste uithoeken der aarde" (Jesaja 11:12), en uit "het noorden, zuiden, oosten en westen" (Psalm 107:3). Hij beloofde hen thuis te verwelkomen uit de landen waar zij verstrooid waren (Ezechiël 20:34). Wanneer zij dat doen, belooft Hij terug te keren en Zijn eeuwig koninkrijk te vestigen (Jesaja 11:11-12).

Het Joodse Volk heeft de macht over Jeruzalem - Jezus zei dat legers Jeruzalem zouden omsingelen, de stad zouden verwoesten en haar burgers tot slaven zouden maken. De Romeinse legioenen vervulden deze profetie in 70 na Christus. Jezus zei toen dat andere mensen dan het Joodse volk Jeruzalem voor een tijd zullen controleren, totdat het Joodse volk Jeruzalem weer opnieuw zal controleren. Wanneer zij dat doen, beloofde Jezus terug te komen (Lucas 21:24-28). Sinds 1967 heeft het Joodse volk Jeruzalem in handen.

Het Evangelie gepredikt over de hele wereld - Toen Jezus gevraagd werd naar het einde van het tijdperk en de tekenen van Zijn komst, zei Hij te letten op een heel specifiek teken. Hij zei dat het Evangelie over de hele wereld zal worden verkondigd. Elk volk zal het horen. En dan? En dan zal het einde komen (Mattheüs 24:14). Eeuwenlang na de kruisiging bleef het Evangelie beperkt tot een klein gebied rond de Middellandse Zee. In de afgelopen twee eeuwen hebben christenen het Evangelie naar alle landen van de wereld gebracht. Vandaag de dag zijn er missionarissen in elk land. De Bijbel is vertaald in honderden talen, en de boodschap van Jezus wordt de hele wereld rondgezonden via radio, TV, satelliet en internet. Deze generatie staat op het punt het Evangelie te verspreiden tot de laatste mens op aarde.

Een toename van reizen en kennis - Zeshonderd jaar voor Jezus gaf een engel aan Daniël een speciale boodschap. Hij zei dat "reizen en kennis" zullen toenemen in de eindtijd (Daniël 12:4). Gedurende eeuwen van de menselijke geschiedenis vond er GEEN dramatische toename van reizen en kennis plaats. Toch hebben de laatste tweehonderd jaar een explosie gezien in de snelheid en frequentie van reizen, evenals in de hoeveelheid en beschikbaarheid van kennis.

Aankomst van de Exponentiële Curve - Jezus zei dat een verscheidenheid van wereldwijde tekenen zal komen vóór Zijn wederkomst en het einde van het tijdperk. Deze tekenen zullen geestelijk, natuurlijk, maatschappelijk en politiek van aard zijn. Hij zei dat ze op een bepaalde manier zullen verschijnen - "zoals geboortepijnen" (Mattheüs 24:3-8). Dit betekent dat de frequentie en intensiteit van deze tekenen zullen toenemen naarmate Zijn wederkomst nadert. Onze generatie heeft de exponentiële toename van oorlog en hongersnood gezien waar Jezus voor zei te waken. Alleen al in de 20e eeuw zijn er meer mensen gestorven door oorlog en hongersnood dan er op de aarde leefden toen Jezus deze woorden sprak.

Israël omsingeld door vijanden - De Bijbel zegt dat vijanden Israël zullen omsingelen in de eindtijd. Die vijanden zullen zeggen: "Kom, laten wij het volk Israël wegvagen. Laten we de herinnering aan haar bestaan vernietigen" (Psalm 83:4) en "Laten we deze weiden van God voor onszelf nemen" (Psalm 83:12). Ezechiël zei dat Israëls buren zullen zeggen: "God heeft hun land aan ons gegeven" (Ezechiël 11:14-17), en "Israël en Juda zijn van ons. Wij zullen er bezit van nemen. Wat kan het ons schelen of hun God daar is?" (Ezechiël 35:10). Sinds de wedergeboorte van Israël in 1948 staan deze Bijbelverzen dagelijks in de krantenkoppen. De moslimburen van Israël eisen het land Israël voor zichzelf op, en zij hebben geen respect voor de God van Israël.

Israëls Buitengewoon Groot Leger - Ezechiël zei, dat in de eindtijd Israël "een buitengewoon groot leger" zal hebben (Ezechiël 37:10). Zacharia zei dat Israël zal zijn als een vuur tussen korenschoven, dat de buurvolken zal verbranden (Zacharia 12:6) en zelfs de zwakste Israëlische soldaat zal zijn als David (Zacharia 12:8). Sinds 1948 heeft Israël niet minder dan vier conventionele oorlogen tegen zijn buren uitgevochten. Ondanks het feit dat Israël meer dan 50 keer in de minderheid was, heeft het elke keer een overweldigende overwinning behaald.

Opkomst van de alliantie van Gog en Magog - De Bijbel zegt dat een militaire alliantie die Rusland, Iran, Turkije en een aantal moslim naties omvat, Israël zal aanvallen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:8) wanneer God Zijn volk thuisbrengt uit het midden van de vijandelijke naties (Ezechiël 39:27). Vandaag zien we diezelfde naties voor het eerst samenkomen - een alliantie die in de wereldgeschiedenis nog nooit heeft bestaan.

Opkomst van een verenigd Europa - De Bijbel zegt dat een herleefd Romeins Rijk aan de macht zal komen in de eindtijd (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17). Volgens Daniël zal het een verbond van tien landen zijn, bestaande uit zwakke en sterke naties. Sommige delen zullen zo sterk zijn als ijzer, terwijl andere delen zo zwak zullen zijn als klei (Daniël 2:42). We zien het begin van deze alliantie in de Europese Unie - een coalitie van zwakke en sterke naties die worstelen om bij elkaar te blijven.

De opkomst van een wereldregering - De Bijbel zegt dat één regering in de laatste dagen zal regeren aangaande de wereldpolitiek (Openbaring 13:7), religieus (Openbaring 13:8), en economisch (Openbaring 13:16-17). Het zal heersen over "alle volkeren, stammen en talen" op de gehele aarde (Openbaring 13:7). Haar gezag zal zo volledig zijn dat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder haar toestemming (Openbaring 13:16-17). Eeuwenlang was een echte wereldregering onmogelijk. Vandaag spreken de wereldleiders er openlijk over.

Ontkenning van de tekenen - Bijna tweeduizend jaar geleden gaf Petrus een waarschuwing. Hij zei dat in de laatste dagen de mensen het idee van Jezus' wederkomst zullen bespotten. Zij zullen de spot drijven met hen die in de wederkomst geloven en precies hetzelfde zeggen als wij vandaag horen - dingen als: "Ik dacht dat Jezus terug zou komen? Wat is er met Zijn belofte gebeurd? Generatie na generatie heeft gezegd dat Hij zou komen. Maar sinds het begin van de wereld is alles bij het oude gebleven!" (2 Petrus 3:3-4).

Het uur is ver gevorderd

Bedenk dat deze tekenen niet altijd aanwezig zijn geweest. Generaties Christenen leefden en stierven zonder getuige te zijn geweest van één van deze tekenen. Eeuwenlang was geen van deze tekenen aanwezig in de christelijke geschiedenis. Vandaag zijn ze er allemaal. Jezus zei dat wanneer je deze tekenen ziet, je kunt weten dat Zijn wederkomst nabij is. Hij staat voor de deur (Matteüs 24:33). Sterker nog, Jezus zei dat de generatie die getuige is van deze tekenen niet voorbij zal gaan voordat Hij terugkomt (Matteüs 24:34). Dus ondanks de sceptici en de neezeggers, Jezus komt, en onze generatie is de generatie die getuige zal zijn van Zijn wederkomst. De convergentie van al deze tekenen bevestigt het.

Hoeveel generaties Christenen hebben niet verlangd om te zien wat wij zien? Toch is er een vreemde stilte in de kerk. Waarom? Het verschijnen van al deze tekenen na eeuwen van wachten zou iedere christen op aarde moeten motiveren om het beste te maken van de tijd die ons nog rest.

Jezus gebood ons op deze tekenen te letten (Matteüs 24:42). Hij berispte de Farizeeën en religieuze leiders toen zij de tekenen van Zijn eerste komst niet herkenden (Matteüs 16:3). Zal Hij iets anders doen voor hen die de tekenen van Zijn tweede komst niet herkennen? Jezus waarschuwde ons om niet in slaap gesust te worden wanneer Hij terugkomt (Marcus 13:36).

Als je een christen bent, verwacht God dat je anderen op deze tekenen wijst en hen waarschuwt dat het einde nabij is. Als de wereld je negeert, dan is dat maar zo. Maar als je de tekenen van de tijd herkent en er anderen niet over vertelt, ben je niet anders dan een wachter die een invasieleger ziet en geen alarm slaat. Als je faalt in je rol als wachter, zal God je verantwoordelijk houden voor allen die omkomen (Ezechiël 33:1-6).

Heb geen twijfel. De tekenen van Zijn wederkomst zijn overal om ons heen. Jezus komt. Als u hebt gewacht om het Evangelie met iemand te delen, wacht dan geen minuut langer. U krijgt misschien geen andere kans meer. Het uur is laat. De tekenen zijn er. Nu is de periode van Zijn wederkomst.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, May 2021