www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE HERFSTFEESTEN EN DE TEKENEN DER TIJDEN

One for Israel - 30 augustus 2021

()

Let u op de tekenen der tijden? Rosj Hasjana, het Feest van de Bazuinen, is dit jaar erg vroeg aangebroken, dus alle Herfstfeesten zullen eind september keurig zijn afgerond. We moeten ons bewust zijn van de Bijbelse tekenen en seizoenen, samen met hun profetische betekenis. Met de ondenkbare gebeurtenissen in Afghanistan die zich in razend tempo ontrafelen, allianties die zich vormen tussen de naties ten noorden van Israël en coalities in het zuiden die zich verenigen, om nog maar te zwijgen van een wereldwijde pandemie, eco-crisis, en wereldwijd bestuur dat aan de horizon zichtbaar is, zijn we bijna aan het einde? Of is dat voorbarig?

[Opmerking: De gecalculeerde kalender kon wel eens een maand te vroeg zijn. Het zijn niet voor niets herfstfeesten, en dat terwijl dit seizoen nog niet is aangebroken.]

GEEN SYNCHRONISATIE?

Het Bazuinenfeest begint op de eerste van Tisjri (die in 2021 op 6 september valt), maar voor de meeste Israëli's staat deze dag meer in het teken van de viering van het Joodse nieuwjaar. Het is echter ofwel heel vroeg ofwel heel laat (afhankelijk van hoe je het bekijkt) omdat Tisjri mijlenver verwijderd is van het bijbelse nieuwjaar. God bepaalde dat het jaar moest beginnen in de lente, aan het begin van de maand waarin Pesach wordt gevierd (Ex 12:2). De uitdrukking "Rosj Hasjana" betekent het hoofd van het jaar, of het begin van het jaar, en wordt slechts één keer in de Bijbel gevonden:

"In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar [Rosj Hasjana], op de tiende dag van de maand - in het veertiende jaar nadat de stad was neergehaald, op die dag - was de hand van Adonai op mij." (Ezechiël 40:1)

Israël veranderde het begin van het jaar toen zij in ballingschap in Babylon waren, voordat Ezechiël dit schreef. Bijbels gezien is er niets bijzonder belangrijks aan de verandering van het ene Joodse jaar in het andere, ondanks alle profetische verklaringen die onvermijdelijk verschijnen. Maar dat is niet de enige tijdblunder waar we vatbaar voor zijn.

Talloze mensen hebben in het verleden ten onrechte de spoedige wederkomst van Jezus afgekondigd, waardoor velen koud en gedesillusioneerd raakten over wat het opwindendste vooruitzicht dat we ons ooit kunnen voorstellen zou moeten zijn!

Hoe kunnen we voorkomen dat we dezelfde fouten maken, terwijl we enthousiast blijven om onze Messias te zien terugkeren in heerlijkheid?

HERFSTFEESTEN EN HET MYSTERIE VAN DE WEDERKOMST

Sommige mensen zijn er absoluut zeker van dat Jezus zal komen, of dat de opname zal worden ingeluid, op het Bazuinenfeest. Zeker hebben de herfstfeesten een grote betekenis met betrekking tot de wederkomst van onze Koning, de Dag des Oordeels en de vreugde van de eeuwigheid met Hem. Maar heeft het zin om te proberen de tijden te begrijpen, aangezien ons duidelijk is gezegd dat we niet in staat zullen zijn de dag of het uur van Zijn komst te raden?:

Welnu, broeders en zusters, over de tijden en de seizoenen behoeft u niets geschreven te worden. Want gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zeggen: "Shalom en veiligheid", overvalt hen een plotselinge verwoesting als een vrouw met barensweeën in de baarmoeder - zij kunnen niet ontkomen. Maar jullie, broeders en zusters, verkeren niet in het duister, zodat de Dag jullie als een dief kan overvallen. Want jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis - laat ons dus niet slapen zoals de anderen, maar laat ons waakzaam en nuchter blijven. (1 Tessalonicenzen 5:1-6)

Interessant is dat de opdracht om waakzaam te blijven een paar keer in verband wordt gebracht met nuchterheid (zie ook Lucas 21:34). Wij moeten scherp en waakzaam zijn. Jezus zelf waarschuwt ons om te waken en te bidden. Waar waken wij voor? We letten erop dat het woord van God zal geschieden. En er zijn een aantal dingen om in de gaten te houden.

KIJK NAAR DE VIJGENBOOM...

Jezus moedigt ons in Lukas 21:29 aan om "naar de vijgenboom te kijken" om de tijden te onderscheiden, waarbij de vijg algemeen wordt gezien als een voorstelling van Israël. Als we alleen al naar Israël kijken, zien we inderdaad dat talrijke profetieën in vervulling zijn gegaan en dat er nog slechts enkele zullen volgen.

Observeren wat er met Israël gebeurt, zowel terugkijkend als vooruitkijkend, helpt ons te navigeren waar wij ons bevinden op Gods profetische kaart. We zien de trouw van God in het verleden, samen met de beloften die nog moeten komen.

Genesis hoofdstuk 15, bijvoorbeeld, bevat profetieën dat Israël 400 jaar slaaf zou zijn in Egypte, bevrijd zou worden met grote rijkdom, en dat zij het land Israël zouden beërven, wat allemaal is uitgekomen. Aan het eind van Deuteronomium wordt voorspeld dat het centrum van de eredienst in Jeruzalem zou worden gevestigd, maar dat Israël zich tot afgoderij zou wenden toen zij in het Beloofde Land aankwamen. Beide gebeurden. Profeten zoals Amos en anderen voorspelden dat het noordelijke koninkrijk verbannen zou worden naar Assyrië, terwijl Jeremia en anderen voorspelden dat het zuidelijke koninkrijk van Juda verbannen zou worden naar Babylon. Jesaja en anderen spreken over Gods belofte om een overblijfsel uit Babylon terug te brengen en de terugkeer naar Israël. Dit gebeurde na 70 jaar, precies zoals de profeten hadden gezegd. Niet alleen was de verwoesting van de eerste tempel nauwkeurig voorzien, maar Jezus zelf waarschuwde voor de verwoesting van de tweede tempel in Mattheüs 24 en Lucas 19. In Leviticus, Ezechiël, en andere plaatsen wordt ons verteld dat het volk Israël verstrooid zou worden door alle volken en dat zij vervolgd en onderdrukt zouden worden waar zij ook verstrooid waren. Maar ons wordt ook verteld dat het Joodse volk uit alle volken (niet alleen Babylon) zou worden herverzameld. Gods staat van dienst is spectaculair! We kunnen er ten stelligste op vertrouwen dat de rest van de bijbelse profetie ook te zijner tijd zal worden vervuld. Bovendien is de jaarlijkse cyclus van bijbelse feesten op zichzelf profetisch, met de voorjaarsfeesten vervuld in de eerste komst van Jezus en de najaarsfeesten wijzend naar Zijn wederkomst.

JOODSE MENSEN KEREN ZICH IN RECORDAANTAL TOT JEZUS

In de twintigste eeuw werden profetieën vervuld in onze dagen! Israël werd heropgericht en Joden stroomden massaal naar de nieuwe staat, waardoor het al snel het land werd met de grootste Joodse bevolking ter wereld. Jeremia 31:9 verzekert ons dat net zoals de verstrooiing van Israël door Gods hand gebeurde, de herverzameling ook zijn soevereine daad is. Het volk Israël is zo'n 2000 jaar lang verbannen geweest in de volken, en heeft grote druk overleefd om hun identiteit op te geven, zelfs als dat hun alles kostte wat ze hadden. Nu terug in het land, belooft God dat Israël een volk zal blijven zolang de zon en de maan aan de hemel staan (verzen 34-36). Maar meer dan dat, we zien nu grote aantallen Joodse mensen zich tot Jezus keren. Dit is ook een veelzeggend teken. Het zou ons moeten doen opstaan en opmerken.

In de laatste paar decennia hebben we een explosie gezien van Joodse mensen die tot geloof komen, in aantallen die sinds de eerste eeuw niet meer zijn voorgekomen!

Op verschillende plaatsen in de Schrift wordt ons verteld dat geheel Israël zal worden gered. Ezechiël 20:40-44 beschrijft een nationale herverzameling maar ook nationale bekering, waarbij benadrukt wordt dat het AL het huis van Israël omvat. Evenzo maken Zacharia 12:10 en verder en Romeinen 11:25 duidelijk dat Israël zich massaal zal bekeren en Jezus als Messias zal erkennen, en Matteüs 23:39 zegt dat Jezus naar Jeruzalem zal terugkeren wanneer Hij door Zijn eigen volk vanuit Zijn heilige stad wordt verwelkomd. Hoe opwindend deze dagen ook zijn, een eenstemmige bekering moet nog plaatsvinden. Wij zijn slechts getuige van de "eerste regens" van opwekking, om zo te zeggen. Bovendien verwachten wij de samenkomst van alle naties tegen Jeruzalem zoals beschreven in plaatsen als Zacharia 12. Dit gaat vooraf aan de bovennatuurlijke openbaring van Jezus als Verlosser aan geheel Israël, en de komst van de Messias in heerlijkheid naar Jeruzalem.

KIJKEN NAAR WERELDGEBEURTENISSEN DOOR DE LENS VAN DE BIJBEL

Er zijn in het verleden meerdere tijden geweest van wereldwijde omwentelingen en rampen, waardoor velen verklaarden dat het einde nabij was, alleen ging het leven door zoals voorheen. Nu Israël weer op zijn plaats is en Jeruzalem in Joodse handen is, kunnen we echter verschillende punten van Gods profetische "Te Doen"-lijst afvinken. Het evangelie heeft bijna elk volk, elke stam en elke tong bereikt, en het wereldgebeuren is op een wijze gesteld zoals het nog niet eerder is geweest. Dat betekent niet dat de tijd voorbij is, maar we moeten nuchter de balans opmaken van deze ontwikkelingen. De huidige gebeurtenissen lijken in ieder geval op ongekende wijze naar het einde toe te versnellen. De pandemie en de milieucrisis hebben de hele wereld getroffen en bieden dus een kans voor een wereldwijd antwoord - organen als de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Economisch Wereldforum lijken zich op te maken om het bestuur over de hele wereld uit te breiden; en een één-wereldregering is een voorwaarde voor het verplichte merkteken van Openbaring 13.

Bij het kijken naar het verwoestende nieuws over Afghanistan samen met de Abraham-Akkoorden van het Midden-Oosten, worden studenten van de bijbelse profetie herinnerd aan Psalm 83 en Ezechiël 38 waar allianties van koningen van het noorden en het zuiden worden gevormd. Als dergelijke zaken nieuw voor u zijn, is het misschien de moeite waard om voor uzelf een sleutel te maken welke bijbelse namen verwijzen naar welke naties (bijvoorbeeld Elam is Iran, Put is Lybië, Moab is Jordanië, enzovoort). We moeten alert zijn, waken en bidden terwijl in Gods woord slag na slag voorbij komt. We komen onvermijdelijk dichter bij het zien van het aangezicht van onze Heer naarmate elke dag verstrijkt.

MARANATHA! KOM, HEER JEZUS!

Laten we zijn als de wijze maagden in Mattheüs 25, die olie in onze lampen hebben, symbolisch voor de Heilige Geest die ons bijstaat in onze studie van het Woord, terwijl we waken en wachten op de komst van de Bruidegom. De dwaze maagden hadden nog wel lampen (die het Woord van God voorstelden), maar geen olie (geestelijk inzicht) om erbij te horen. Veel Joodse mensen zullen in de positie komen om het geluid van de shofar te horen voor het Bazuinenfeest. Laten wij allen in positie komen, klaar en wachtend, totdat de laatste bazuin zal klinken.

Zie, ik vertel u een geheimenenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden... in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste shofar. Want de shofar zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. (1 Korintiërs 15:52)

Bron: The Fall Feasts and Signs of the Times - ONE FOR ISRAEL Ministry