www.wimjongman.nl

(homepagina)


DIE HERDERS WISTEN PRECIES WAT HEN TE WACHTEN STOND TOEN DE ENGEL ZEI DAT HET KINDJE JEZUS IN DOEKEN GEWIKKELD IN DE KRIBBE VAN HET LAM LAG

Migdal Eder komt voor het eerst voor in Genesis 35:21 en het is een toren even ten noorden van de stad van David in Bethlehem, en het is de plaats waar Jakob Rachel begroef nadat zij bevallen was van Benjamin. In zijn vroegste dagen was de toren van Migdal Eder een militair bouwwerk, in latere jaren werd het de Toren van de Kudde, waar de Levitische herders de offerlammeren inspecteerden. Als je in de bijbel gelooft, weet je al waar ik heen wil, maar blijf bij me, het wordt waanzinnig goed. Migdal Eder is de plaats waar de lammeren in doeken werden gewikkeld om te worden gekeurd voor het offeren in de Tempel in Jeruzalem. Nu, terug naar Rachel en Benjamin.

()

door Geoffrey Grider - 14 december 2021

De engel van de Heer leidt de herders naar de plek waar zij lammetjes offerden om een jongetje te zien, gewikkeld in de doeken van het lam, dat ter inspectie wordt aangeboden in de stenen kribbe, Migdal Eder.

Vergeet alles wat je is verteld over het kindje Jezus dat in een kribbe ligt die eruit ziet als een zachte en knusse hooibaal, want de kribbe waarin hij was gewikkeld was in werkelijkheid een stenen voederbak, en die stond in een plaats genaamd Migdal Eder buiten Bethlehem. Ik zal u zo dadelijk laten zien hoe de woorden "migdal eder" in uw Staten Bijbel voorkomen, en gelooft u mij als ik zeg dat het een hele openbaring zal zijn.

"En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem." Micha 4:8 (St.vert.)

Migdal Eder komt voor het eerst voor in Genesis 35:21 en het is een toren even ten noorden van de stad van David in Bethlehem, en het is de plaats waar Jakob Rachel begroef nadat zij Benjamin had gebaard. In zijn vroegste dagen was de toren van Migdal Eder een militair bouwwerk, in latere jaren werd het de Toren van de Kudde (Strong's H4029) waar de Levitische herders de offerlammeren inspecteerden. Als je een bijbelgelovige bent, weet je al waar ik heen wil, maar blijf bij me, het wordt veel beter. Migdal Eder is de plaats waar de smetteloze lammeren in doeken werden gewikkeld om te worden gekeurd voor het offer in de Tempel in Jeruzalem. Geïnspecteerd door herders. Nu, terug naar Rachel en Benjamin.

"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en [een] [iegelijk] was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53:3-5 (St.vert.)

Toen Rachel op sterven lag, wenste zij dat haar zoon Benjamin Benoni zou heten, wat 'zoon van mijn smart' betekent, maar Jakob wilde dat zijn naam Benjamin zou heten, wat 'zoon van de rechterhand' betekent, klinkt dat als iets wat je uit de Schrift kent? Zegt Jesaja 53:3 niet dat Jezus een "man van smarten" was en zegt Efeziërs 1:20 ons niet dat Hij nu gezeten is aan de "rechterhand" van God? (Misschien moet u even pauzeren en bidden over wat u zojuist hebt gelezen.) Dit is het fundamentele begin van Migdal Eder volgens uw Staten Bijbel, en niet volgens mythe, legende of traditie.

Maar het wordt nog beter.

"[Als] dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open." Jesaja 53:7 (St.vert.)

Wat de geboorte van het kindje Jezus betreft, zien we in Lukas 2:7 dat Hij in een kribbe werd gelegd, een stenen bouwsel dat Levitische herders gewoonlijk gebruikten om het offerlam te inspecteren. Ziet u, Maria en Jozef werden niet naar een hotel uit de eerste eeuw gestuurd, en ze werden ook niet zomaar naar een schuur gestuurd, nee, de enige plaats waar plek was, was de plaats waar lammeren werden geofferd. Migdal Eder. En die doeken? Die waren voor de lammeren, om te voorkomen dat ze gekneusd zouden worden, zodat ze "zonder vlek" geofferd konden worden, volgens de wet. Het toeval wil dat Jezus het lam is 'zonder vlek en smet' in 1 Petrus 1:19.

Laten we nu die herders op de heuvel bezoeken die nacht.

"De volgende dag ziet Johannes Jezus tot zich komen en zegt: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." Johannes 1:29 (KJB)

De engel van de Heer had aan iedereen kunnen verschijnen, en toch verscheen hij aan een groep mensen met zeer gespecialiseerde vaardigheden, herders die waren opgeleid in het offeren van smetteloze lammeren in de stenen kribbe van Migdal Eder. De engel zei: "En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het kind vinden, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe." Ik kan nauwelijks mijn tranen bedwingen terwijl ik dit schrijf, het is zo krachtig, ben je je bewust van wat hier gebeurt? De engel van de Heer leidt de herders naar de plaats waar zij lammetjes inspecteerden, om daar een jongetje te zien, gewikkeld in de doeken van het lam, dat ter keuring wordt aangeboden in de stenen kribbe, loof God! Zo zou uw kersttafereel eruit moeten zien, volgens uw Bijbel.

"De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden." Spreuken 18:10 (St.vert.)

De Bijbel vertelt ons dat de "naam van de HEERE" een "sterke toren" is, waarbij precies hetzelfde woord "migdal" wordt gebruikt in de buurt van de eigenlijke toren waar Benjamin werd geboren. Het woord 'migdal' duikt weer op in Nehemia 3:1, en verbindt het met de 'schapenpoort' waar de offerlammeren door de Levitische herders naar de Tempel in Jeruzalem zouden worden geleid vanaf de toren van de kudde.

"En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders." Lucas 2:15-18 (St.vert.)

Wanneer Jezus in de Schrift een lam wordt genoemd, dan is dat helemaal niet poëtisch, maar letterlijk. Jezus werd geboren in Migdal Eder, gewikkeld in dezelfde doeken die voor lammeren worden gebruikt, en in de stenen kribbe gelegd om door de Levitische herders ter inspectie te worden aangeboden. Daarom riep de engel van de Heer herders, om de baby Jezus te inspecteren volgens de Wet van Mozes. Hoe weet ik dat Jezus in Migdal Eder is geboren? Omdat Micha ons dat vertelt.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, is er nog dit, het vers dat alles samenbindt. In Micha 5:2 lezen we dit:

"En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Er is dat grappige woordje 'Efratha', ooit opgezocht wat het betekent? Het betekent de 'plaats waar Rachel stierf', wat ook de plaats is waar Benjamin werd geboren, bij de toren van Migdal Eder. Micha vertelt je dat de Verlosser, Jezus, zou worden geboren op de plaats waar Benjamin werd geboren, in Migdal Eder. Ik dank de Heer dat Hij dit alles aan mij heeft laten zien toen ik het vanmiddag bestudeerde, en ik hoop van harte dat dit tot zegen voor u zal zijn. Alles wat hier is opgesomd kan, met een beetje studie van 2 Timoteüs 2:15, gevonden worden binnen de bladzijden van uw Bijbel. De werken van Josephus en de rabbinale traditie zijn niet nodig.

Bron: Those Shepherds Knew Exactly What To Expect When The Angel Said The Baby Jesus Was Wrapped In Swaddling Clothes And Lying In The Lamb's Manger • Now The End Begins