www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begrijpen van Gog en Magog (deel 4 van 7)

5 april 2021 - door Nathan Jones

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

Vóór de Verdrukking

De volgende tijdsopvattingen zijn gebaseerd op de Premillennial-interpretatie van de Schriften zoals die betrekking hebben op de volgorde van toekomstige gebeurtenissen. Premillennialisme was de dominante opvatting gedurende de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis en werd later opnieuw ingevoerd door de Duitse calvinistische theoloog Johann Heinrich Alsted in zijn boek De Geliefde Stad (1627).[39] De eerste twee tijdsopvattingen berusten zwaar op het standpunt van de Voorafgaande Opname, waarbij de Kerk van de aarde wordt verwijderd voordat God Zijn toorn uitstort tijdens een periode van zeven jaar verdrukking.

Vóór zowel de Opname als de Verdrukking

Sommige theologen geloven dat de Gog-Magog-strijd zal plaatsvinden vóór zowel de opname van de Kerk als de zeven jaar durende Verdrukking. Enkele aanhangers van deze opvatting zijn Tim LaHaye en Jerry Jenkins van de populaire Left Behind boekenreeks, en Joel Rosenberg die Epicenter schreef. Een andere aanhanger, David Cooper, merkte al in 1940, jaren voordat Israël zelfs weer een natie was geworden, met vertrouwen op dat "er een tijd zal zijn tussen nu en het begin van de Verdrukking wanneer de Joden in het Land zullen wonen in niet ommuurde steden en in rust zullen zijn" nadat de Kerk is weggevoerd.[40] De voor- en nadelen van deze tijdsopvatting zijn als volgt:

Pro's:

1. Israël dat de wapens van de indringer verbrandt, duurt zeven jaar, gelijk aan de zevenjarige lengte van de Verdrukking (Ezechiël 39:9; Daniël 9:27).

2. Met de zware nederlaag van de Islam en het in puin liggen van haar coalitielanden, zou het geloof van menig moslim in Allah verbrijzeld worden. De Islamitische wereld zou het Joodse volk niet langer belemmeren om de Rotskoepel van de Tempelberg te verwijderen en te beginnen met de wederopbouw van de Derde Tempel, de Tempel die de Antichrist volgens de profetieën tijdens de Verdrukking zal ontheiligen (Daniël 9:27; 2 Thessalonicenzen 2:3-4).

3. God die Zich zo dynamisch aan de wereld openbaart, is in overeenstemming met Zijn bereidheid om te waarschuwen voordat Hij het wereldoordeel voltrekt en om mensen tot bekering op te roepen. Een daaruit voortvloeiende grote schare kan dan Christus leren kennen en opgenomen worden in de Opname en Gods toorn tijdens de Verdrukking vermijden.

Tegen's:

1. Het plaatsen van de invasie vóór de Opname zou in tegenspraak kunnen zijn met de eerste algemene tijdsaanwijzing van de termen "laatste jaren" en "laatste dagen", dat wil zeggen als deze "tijd van Jakobs benauwdheid" alleen is voorbehouden aan de zevenjarige Verdrukking (Jeremia 30:7; Ezechiël 38:8,16 NKJV).

2. Het plaatsen van de invasie vóór de Opname zou in tegenspraak zijn met de vijfde algemene tijdsaanwijzing, die vertelt dat Israël nietsvermoedend en in vrede leeft vóór de aanval. Tenzij de vrede wordt verkregen doordat Israël zijn omringende buren onderwerpt of door het vredesverbond dat met de Antichrist wordt gesloten en waarmee het zevenjarig aftellen begint, moet Israël die vredesvoorwaarde nog hebben bereikt (Daniël 9:27).

3. Het Nieuwe Testament geeft aan dat er geen profetische gebeurtenis hoeft plaats te vinden vóór de Opname, wat imminentie wordt genoemd. Imminentie sluit uit dat profetische gebeurtenissen zoals de Gog-Magog strijd plaatsvinden vóór de Opname.

4. De verwijdering van "hij die nu tegenhoudt" valt samen met het verschijnen van de Antichrist op het wereldtoneel (2 Thessalonicensen 2:6-8 NKJV). Omdat de Kerk de tempel van de Heilige Geest is en dus geïdentificeerd kan worden als de Weerhouder, zou de opname moeten plaatsvinden voordat de Antichrist wordt geopenbaard (1 Korintiërs 3:16). Mocht de vredesvoorwaarde gebonden zijn aan het vredesverbond van de Antichrist, dan volgt de Gog-Magog strijd zowel na de Opname als op het begin van de Verdrukking.

5. Er is een probleem met de timing voor Israël, omdat halverwege de Verdrukking de gruwel van de Antichrist in de nieuw gebouwde Tempel de Joden naar de woestijn zal doen vluchten (Mattheüs 24:15-16). Sommigen beweren dat de Joden dan geen toegang meer zouden hebben tot de wapens van het Gog-Magog-leger om te verbranden. En dus komen de zeven jaren van de Verdrukking niet langer overeen met de zeven jaren van het verbranden van de wapens.

Na de wegvoering, maar vóór de Verdrukking

Populaire aanhangers van deze visie zijn de professoren Ed Hindson en Tommy Ice, beiden verbonden aan het Pre-Trib Research Center.[41] Ook Arnold Fruchtenbaum van Ariel Ministries, die redeneert dat de Russische invasie zal plaatsvinden "enige tijd vóór de Verdrukking," omdat "God Rusland zal straffen voor haar zonden", want "de belangrijkste zonde is haar lange geschiedenis van antisemitisme, een probleem dat in Rusland tot op de dag van vandaag voortduurt."[42]

1. Met de wereld in chaos als gevolg van een Pre-Tribulation Opname zouden Rusland en zijn Islamitische coalitie de gelegenheid kunnen doen aangrijpen om een vriendenloos Israël aan te vallen.

2. Met de moslim Gog-Magog-naties uit het beeld vlak voor de Verdrukking, zou de Antichrist het gemakkelijker hebben om een vredesverbond met Israël te sluiten.

3. Met de meer gekerstende naties in flarden als gevolg van een Pre-Tribulation Opname en de islamitische wereld in puin als gevolg van de Gog-Magog strijd, zou de overgebleven Europese wereldmacht het vacuüm in het Midden-Oosten kunnen vullen. Door een vredesverdrag met Israël te sluiten en gemakkelijk het land van de eens Midden-Oosten islamitische landen te veroveren, zou het Romeinse Rijk werkelijk opnieuw kunnen herleven zoals Daniël 2 en 7 profeteren. De enige overgebleven wereldmachten zouden Oost-Aziatisch zijn, en de Bijbel vermeldt hun voortbestaan, hoewel onder de controle van de Antichrist en in opstand aan het einde van de Verdrukking (Openbaring 16:12).

4. Met de moslimwereld aan flarden, zou Israël geen weerstand meer hebben tegen de herbouw van de Tempel.

5. De opname begint niet voor de Verdrukking, maar met de ondertekening van het vredesverbond tussen de Antichrist en Israël (Daniël 9:27). Dit feit zou een vertraging van drie en een half jaar of meer toestaan tussen de Opname en de Verdrukking, waardoor Israël de volle zeven jaar krijgt om de wapens van de Gog-Magog strijd te verbranden voordat het gedwongen wordt de woestijn in te vluchten (Matteüs 24:15-16).

Tegen's:

1. Het plaatsen van de invasie vóór de Opname zou in tegenspraak kunnen zijn met de eerste algemene tijdsaanwijzing van de termen "laatste jaren" en "laatste dagen," dat wil zeggen als deze "tijd van Jakobs benauwdheid" alleen is gereserveerd voor de zevenjarige Verdrukking (Jeremia 30:7; Ezechiël 38:8,16 NKJV).

2. De vreedzame voorwaarde van Ezechiël 38:11 waarin Israël nietsvermoedend en in vrede moet leven vóór de Gog-Magog strijd kan alleen plaatsvinden vanwege het vredesverbond met de Antichrist, die pas geopenbaard kan worden als de Verdrukking begint.

In het vijfde deel van deze academische presentatie over de profetische Gog-Magog oorlog van Ezechiël 38-39, zullen we de argumenten onderzoeken die ondersteunen dat deze apocalyptische oorlog plaatsvindt tijdens de Verdrukking.

Eindnoten:

39. Robert G. Clouse, The Meaning of the Millennium: Four Views (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977), 7-9.

40. David L. Cooper, When God’s Armies Meet the Almighty (Los Angeles, CA: The Biblical Research Society, 1940), 80-81.

41. Ed Hindson & Thomas Ice, Charting the Bible Chronologically: A Visual Guide to God’s Unfolding Plan (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2016), 120.

42. Arnold G. Fruchtenbaum, The Footsteps of the Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events (San Antonio, TX: Ariel Ministries, 2004), 109.

Bron: Understanding Gog and Magog (Part 4 of 7) | The Christ in Prophecy Journal