www.wimjongman.nl

(homepagina)


Michael Brown: Als we gehaat moeten worden, laat het dan om de juiste reden zijn

Door Michael Brown - 8 maart 2021

( )

(Pixabay.com)

Jezus heeft ons, zijn volgelingen, talloze malen beloofd dat we gehaat zullen worden. Dat is iets wat we moeten verwachten en zelfs omarmen.

Laten we er alleen zeker van zijn dat we om de juiste redenen gehaat worden. Gehaat worden om de verkeerde redenen is niet iets om te omarmen, laat staan te vieren.

Jezus zei: "Jullie zullen door iedereen gehaat worden omwille van mij, maar wie standvastig blijft tot het einde, zal gered worden" (Matt. 10:22).

Maar let op die woorden "omwille van mij." Wij zullen alom gehaat worden vanwege onze omgang met Hem, vanwege onze prediking in Zijn naam en vanwege het feit dat wij Zijn waarden aanhangen. Daarom zullen wij worden beschimpt, verworpen, vervolgd en zelfs gedood.

Dat is het geval geweest in de kerkgeschiedenis, en dat is wereldwijd het geval tot op de dag van vandaag, want elke dag worden christenen vermoord, alleen vanwege hun geloof. Groot is hun toekomstige beloning.

Jezus zei ook: "Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen." (Johannes 15:18-20).

In de mate dat wij naar een andere geest leven dan de gevallen, opstandige wereld leeft, in die mate zullen wij worden verstoten. In de mate waarin wij het karakter van Jezus evenaren, in die mate zal de wereld ons behandelen zoals zij Hem behandelde.

Daarom zei Jezus: "Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn." (Matt. 5:10-12).

De profeten werden meer gestenigd dan bejubeld, meer gehaat dan gevierd, meer vervolgd dan geprezen. Jezus zei dat het voor ons hetzelfde zou zijn - omwille van Hem en omwille van gerechtigheid.

Dat is een deel van ons lot in het leven: behandeld te worden zoals Hij behandeld werd. (Om uw geheugen op te frissen, Hij werd gekruisigd.)

Wanneer wij omwille van Hem verworpen worden, beschouwen wij dat als een eer. Zoals Handelingen vermeldt, nadat de apostelen door het Sanhedrin waren gegeseld omdat zij in Jezus' naam hadden gepredikt, "verlieten zij het Sanhedrin, zich verblijdend omdat zij waardig waren geacht schande te lijden voor de Naam" (Handelingen 5:41).

Wat een eer, en wat een vreugde! Het religieuze leiderschap behandelde hen op dezelfde manier als het Jesjoea behandelde. En dus verheugden de apostelen zich, omdat zij in Zijn naam gegeseld waren, en daardoor erkend werden als deel van Zijn familie, als leiders in Zijn beweging. Dat is waarom zij zich verheugden.

Wat betreft het bevel dat zij van het Sanhedrin hadden gekregen om niet langer in die naam te prediken, was dit hun reactie: "En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen." (Handelingen 5:42).

Met volledig respect voor de heersende autoriteiten, zouden zij God gehoorzamen in plaats van de mens. Zij zouden meer gaan prediken, niet minder. Wij zouden hun voorbeeld moeten volgen wanneer de regering ons het zwijgen probeert op te leggen.

Maar er is meer dat de Schrift te zeggen heeft over het lijden van vervolging en tegenstand.

Petrus schreef: "Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken." (1 Petr. 4:14-16).

Er is niets eervols aan gehaat te worden vanwege onze eigengerechtigheid (in plaats van omwille van de gerechtigheid). Er is niets positiefs aan dat we worden beschimpt en zelfs vervolgd vanwege onze hypocrisie en zonde. Er is niets prijzenswaardigs aan het feit dat we worden afgewezen omdat we aanstootgevend of vervelend of gemeen of gewelddadig zijn.

Om de woorden van Petrus te herhalen: "Als u lijdt, moet dat niet zijn als een moordenaar of dief of een ander soort misdadiger, of zelfs als een bemoeial" - of, zoals sommige vertalers het zeggen, een "onruststoker" of een "bemoeial".

Toch denken sommigen van ons dat we vervolgd worden voor het evangelie, terwijl we in werkelijkheid de gevolgen ondervinden van het hebben van een grote, eigenzinnige, ongefilterde en ongeremde mond. We denken dat we worden behandeld als Jezus, terwijl we in werkelijkheid worden behandeld als eikels.

Laten we dus in ieder geval sterk en fier staan, onbeschaamd voor het evangelie van Jezus en onbeschaamd voor de principes van gerechtigheid, waaronder het opkomen voor het ongeborene, voor het gezin, voor gerechtigheid en voor de armen.

Maar laten we lijden voor Christus niet verwarren met lijden voor onze vleselijkheid. Het eerste is onze eer. Het laatste is onze schande.

[Opmerking vertaler: Maar je hoeft natuurlijk niet alles te accepteren wat je van vijandige zijde wordt opgedrongen, zonder te protesteren.]

Bron: Michael Brown: If We Are to Be Hated, Let It Be for the Right Reason — Charisma News