www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET GOEDE NIEUWS OVER DE EEUWIGHEID

Door Jonathan Brentner - 24 november 2021

Er is goed nieuws over de eeuwigheid in de boodschap van het Evangelie. Natuurlijk verzekert de reddende boodschap van het kruis ons als gelovigen van de vergeving van al onze zonden en geeft het ons de kracht om met de Heiland te wandelen. We moeten echter ook bedenken dat de reddende boodschap ook groot nieuws bevat over voor altijd. Het is deze toekomstige tijd van het Evangelie die ons in staat stelt de wetteloosheid, het geweld en de goddeloosheid van onze wereld in de juiste context te plaatsen.

In Psalm 73 lezen we het verslag van Asaf die "de voorspoed van de goddelozen" overdenkt. Ondanks hun arrogante minachting voor God, genoten zij van veel van de genoegens en voordelen van het leven. Hoewel zij tégen God en Zijn volk spraken, waren zij veel welvarender dan de meesten van hen die op de Heer vertrouwden en Hem wilden behagen (73:3-12).

De Psalmist gaf de bitterheid van zijn hart toe toen hij toekeek hoe de rijken rondliepen in hun goddeloosheid (73:13-15, 21-22). Maar aan het eind van Psalm 73 prijst Asaf de Heer (vv. 23-28). Wat veroorzaakte zijn dramatische verandering van hart? Hij "ging het heiligdom van God binnen" en "ontwaarde hun einde", sprekend over de goddelozen (73:17).

Een eeuwig perspectief veranderde het hart van de Psalmist. Hij herkende het toekomstige oordeel van hen die voorspoedig waren in hun slechte gedrag (verzen 19) in tegenstelling tot de heerlijkheid die hem in de eeuwigheid te wachten stond (verzen 24-26).

Als een moderne Asaf vandaag de dag een kerk zou binnenlopen, zou hij dan met dezelfde eeuwige vooruitzichten vertrekken? Zou hij merken dat de boodschap van het Evangelie zijn hart richtte op de eeuwigheid, waar de Heer de goddelozen zal oordelen en degenen die verlost zijn door het bloed van het Lam overvloedig zal belonen?

Hoe helpt onze evangelische hoop op eeuwig leven ons de aanvankelijke bitterheid van Asaf te vermijden?

HET HERINNERT ONS ERAAN DAT GOD DE GODDELOZEN ZAL OORDELEN

De oude Asaf herkende het lot van de goddelozen van zijn tijd en dat stelde hem in staat om met hun wereldse rijkdom en succes om te gaan, ondanks hun arrogante afwijzing van God:

Waarlijk, U plaatst hen op gladde plaatsen;

Gij doet hen in het verderf storten.

Hoe worden zij in een ogenblik vernietigd,

weggevaagd door verschrikkingen! (Psalm 73:18-19)

De verschrikkingen van onze tijd ontsnappen niet aan mensen met hetzelfde perspectief als dat van Asaf. Wij doorzien het alomtegenwoordige nepnieuws en erkennen dat onze wereld aan de vooravond staat van de periode van Verdrukking, waarin de Heer zijn toorn zal uitstorten over een wereld die Christus afwijst. We zien hoe monsters kwaadaardige plannen uitvoeren, maar we begrijpen ook dat deze boosaardige vertegenwoordigers van de dood op een dag voor Jezus zullen staan bij het oordeel op de witte troon (Openbaring 20:11-15).

Ik grijp herhaaldelijk naar Psalm 37:1-20 en Psalm 73 wanneer het kwaad van deze tijd mij begint te overweldigen. Ik weet dat de elite er op een dag in zal slagen een wereldrijk tot stand te brengen dat het koninkrijk van de antichrist zal worden, maar de Bijbel vertelt me dat de Heer dit kwaadaardige rijk totaal zal vernietigen wanneer Hij terugkeert naar de aarde (Openbaring 19:17-21; 2 Thessalonicenzen 2:8).

Afgezien van een totale ineenstorting van de agenda van de globalisten en cataclysmische veranderingen in regeringen over de hele wereld, inclusief die in de VS, zal de wereld haar zekere en snelle beweging voortzetten in de richting van de zevenjarige Verdrukking, gedurende welke de Heer allen zal oordelen die de Heiland verwerpen en de wetteloosheid bevorderen die in onze wereld snel toeneemt.

HET LEERT ONS DE EEUWIGHEID TE WAARDEREN BOVEN WERELDSE ASPIRATIES

Ed Hindson, in zijn boek Future Glory, schrijft:

"God heeft voor iedere gelovige een ongelooflijke eeuwige ervaring gepland. We zijn geschapen voor de eeuwigheid en verlost voor de eeuwigheid. Maar het leven heeft een manier om onze aandacht te richten op onze onmiddellijke zorgen en niet op ons uiteindelijke doel. . . . Hoe hard we ook proberen, we zijn nooit tevreden met iets minder dan dat wat eeuwig is."[i]

Dr. Hindson citeerde ook Joe Stowell: "Het leven is het meest teleurstellend, het meest wanhopig als het geleefd wordt alsof deze wereld alles is wat we hebben."[ii]

We hebben een eeuwige focus nodig om ons door ons leven te loodsen. Dit betekent niet dat we nalaten te genieten van de zegeningen die God ons zendt, maar we doen dat in het besef dat de eeuwigheid veel beter zal zijn dan al onze grootse aspiraties en dromen. Paulus heeft dit twee-werelden perspectief treffend verwoord in 2 Korintiërs 4:17-18:

Want deze lichte, kortstondige verdrukking bereidt ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid, dat alle vergelijking te boven gaat, daar wij niet zien op de dingen die gezien worden, maar op de dingen die onzienlijk zijn. Want de dingen die gezien worden zijn vergankelijk, maar de dingen die onzichtbaar zijn, zijn eeuwig.

Dit is de nieuwtestamentische versie van de kijk op het leven die Asaf kreeg door na te denken over het tragische lot van de goddelozen tegenover de glorieuze bestemming van de verlosten. Als nieuwtestamentische heiligen hebben wij een beslissend voordeel boven Asaf, omdat wij een veel duidelijker beeld hebben van onze vreugdevolle toekomst in de eeuwigheid.

Onze eeuwige reis begint ermee dat de Heer ons onsterfelijke en onvergankelijke lichamen geeft, ons wegrukt van de aarde en ons meeneemt naar de plaats die Hij voor ons in de hemel bereidt.

Jezus heeft ons gered, zodat wij het eeuwige leven kunnen bezitten en de eeuwigheid met Hem kunnen doorbrengen.

HET PLAATST ONZE UITEINDELIJKE HOOP IN DE EEUWIGHEID

Toen de schrijver van Hebreeën terugkeek op de geloofshelden in het Oude Testament, merkte hij op dat sommigen "door het geloof koninkrijken veroverden, gerechtigheid afdwongen, beloften verkregen ... ontkwamen aan de scherpte van het zwaard, sterk werden uit zwakheid, machtig werden in de oorlog, vreemde legers op de vlucht sloegen" (Hebreeën 11:33-34). Wij zouden graag denken dat ons geloof een soortgelijk resultaat zou kunnen hebben, en dat zou heel goed het geval kunnen zijn. De Heer zegent Zijn kinderen vaak op allerlei manieren.

Maar de schrijver noemt ook andere resultaten van het vertrouwen op dezelfde Heer en hetzelfde Woord van God. "Sommigen werden gefolterd en weigerden vrijlating te aanvaarden, opdat zij weer zouden opstaan voor een beter leven. Anderen werden bespot en gegeseld, en zelfs geketend en gevangen gezet. Zij werden gestenigd, in tweeën gezaagd, met het zwaard gedood. Zij gingen rond in huiden van schapen en geiten, behoeftig, verdrukt, mishandeld - wie de wereld niet waardig was - ronddwalend in woestijnen en bergen, en in holen en spelonken van de aarde". (Hebreeën 11: 34-38).

Wij weten niet waar een leven in geloof ons zal brengen. Wij kunnen pijn hebben en lijden, eenzame dagen en nachten doorbrengen, geliefden zien sterven, of het voorwerp worden van spot en vervolging door hen die onze Heer Jezus haten. Dat laatste is op dit moment het geval voor de meeste volgelingen van Jezus in deze wereld.

Let erop dat de woorden van Hebreeën 11:39-40 van toepassing zijn op alle geloofshelden, zowel op de overwinnaars van koninkrijken als op hen die rennen voor hun leven vanwege vervolging. "En al deze, hoewel geprezen door hun geloof, hebben niet ontvangen wat beloofd was, daar God iets beters voor ons voorzien had, opdat zij buiten ons om niet volmaakt zouden worden."

Ondanks hun grote triomfen hebben zelfs deze geloofshelden uit het Oude Testament niet ontvangen wat God hun beloofd had, namelijk de hemelse stad waarvan sprake is in Hebreeën 11:14-16. Dit is het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21:9-26.

Het resultaat van het reddend geloof is het paradijs met vreugden en wonderen die wij ons nu nog slechts kunnen voorstellen. Dit is de hoop waarin Jezus ons redt. Aardse hoop vervaagt naarmate de tijd verstrijkt, maar onze eeuwige erfenis wordt met de dag kostbaarder.

HET MAAKT CHRISTUS GROOT ALS WE NAAR ONZE WERELD KIJKEN DOOR DE LENS VAN BIJBELSE PROFETIE

Als gevolg van de invloed van de mainstream media in de wereld, zijn veel gelovigen zich niet bewust van het feit dat zij aan de rand staan van het eeuwigheid leven. Als gevolg daarvan blijven zij blind voor hoe de wereldgebeurtenissen wijzen op de nabijheid van de Verdrukking en dus op de Opname, die daarvoor moet plaatsvinden.

In Amerika erkennen degenen onder ons die de wereld zien door de lens van de Bijbelse profetie, de gevaren die inherent zijn aan een regering die dodelijke vaccins voorschrijft, die probeert onze natie te onderwerpen aan de grillen van de globalisten onder het mom van "build back better", en die de moord op kinderen in de baarmoeder krachtig bevordert.

Wij zien de ongebreidelde wetteloosheid die de VS en ook onze wereld kenmerkt, slechts als een opstapje naar de verschijning van de "mens der wetteloosheid" (2 Thessalonicenzen 2:1-8).

Een overvloed van andere tekenen openbaart dat wij in de laatste dagen leven zoals in de Schrift is voorzegd. Bijvoorbeeld:

  1. Terwijl de schulden exponentieel toenemen in de V.S., evenals in vele andere naties, is de wereld nog lang niet toe aan een economische crisis van epische proporties.
  2. Verspreid over de hele wereld zijn er verschillende brandhaarden voor oorlog, die gemakkelijk tot uitbarsting kunnen komen en de dood van tientallen miljoenen, zo niet veel meer, tot gevolg kunnen hebben. Er is niet veel voor nodig om de oorlogen te ontketenen die worden beschreven in Openbaring 6:3-4, 8).
  3. We zien de naties precies op één lijn komen zoals Ezechiël voorspelde voor de Gog-Magog oorlog in de hoofdstukken 38-39. Nu de spanningen in Syrië blijven toenemen, is het duidelijk dat deze naties op weg zijn naar een conflict, precies zoals de profeet zo lang geleden zei.

Het goede nieuws is dat Jezus komt om Zijn ware kerk uit deze wereld te halen vóór de rampspoed en de onuitsprekelijke verschrikkingen van de periode van Verdrukking. Wat wij nu in onze wereld zien gebeuren is precies wat de Bijbel zegt dat zou gebeuren in de laatste dagen voordat Jezus terugkeert om over die naties te heersen.

De wereld bekijken door de lens van bijbelse profetie helpt ons niet alleen om onze wereld in de laatste dagen beter te begrijpen, maar het vergroot ook de persoon van Jezus.

Het boek Openbaring begint met deze woorden: "De openbaring van Jezus Christus" (Openbaring 1:1) en verheerlijkt Hem keer op keer door Zijn oordeel over de goddeloosheid van de mens, Zijn glorieuze en triomfantelijke terugkeer naar de aarde, Zijn duizendjarige heerschappij over de naties, en Zijn uiteindelijke overwinning over alle zonde en dood als het witte troon oordeel leidt naar een spectaculaire eeuwige staat.

Wanneer het boek Openbaring wordt beschouwd als een ooggetuigenverslag van de apostel Johannes van profetische eindtijdgebeurtenissen (wat het ook beweert te zijn), dan verheerlijkt het Jezus van begin tot eind. Geen enkel ander boek verheerlijkt het Lam met zo'n majesteit vanaf de kerktijd tot aan de eeuwige staat.

Net als bij de oude Asaf resulteert een Schriftuurlijk verantwoorde beschouwing van de eeuwigheid in veel lofprijzing voor onze Heer Jezus.

Bijbelse profetie prijst onze Heiland.

[i] Ed Hinson, Future Glory (Eugene: Harvest House Publishers, 2021), p.7.

[ii] Joe Stowell, Eternity (Chicago: Moody Press, 1995), p. 13.

Bron: The Good News About Eternity — Jonathan Brentner