www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gods lachen zal veranderen in woede

Door Daymond Duck - 10 oktober 2021

()

Psalm 2 is om vele redenen verbazingwekkend: Het werd geschreven door koning David, een voorvader van Jezus (Hand. 4:25-27), het is een oudtestamentische passage waarin duidelijk staat dat God een Zoon heeft (Ps. 2:7), en het is een profetie die van toepassing lijkt te zijn op de huidige situatie.

Hier is het gedeeltelijke begrip van deze schrijver van Psalm 2.

  • Waarom rellen mensen, plunderen ze, stelen ze en verbeelden ze zich dingen die hen geen goed zullen doen (Vs. 1)?
  • Wereldleiders zullen hun hart verharden en met anderen samenspannen tegen God en tegen Zijn gezalfde (Jezus is de gezalfde Koning der koningen en Heer der heren), zeggende dat wij van plan zijn de wereld fundamenteel te veranderen, de Kerk, Israël en Gods moraal af te schaffen (ontdoe je van de beperkingen in de Bijbel, de Tien Geboden, etc.: Vs. 2-3).
  • God zal lachen om dit absurde idee en geen respect hebben voor mensen die denken dat ze Hem, Jezus, de Kerk, Israël en de Schriften kunnen tegenwerken en er mee weg kunnen komen (Vs. 4).
  • Op een bepaald moment zal God ophouden met lachen en met toorn tot deze goddeloze menigten en wereldleiders gaan spreken. Hij zal hen bestoken met Zijn duidelijke ongenoegen. Wat zij proberen te doen zal niet werken. Hij zal hen duidelijk maken dat ze niet kunnen doen alsof Hij en Jezus niet bestaan en succesvol zijn (Vs.5).
  • De tegenstand van deze mensen zal God er niet van weerhouden om door te gaan met Zijn plan om Jezus op de troon van David in Jeruzalem te zetten (Vs. 6).
  • God zal verklaren dat Jezus Zijn Zoon is. Zij die de Schriften kennen weten dat God verklaarde dat Jezus Zijn Zoon is toen Hij Jezus uit de doden opwekte (Handelingen 13:30-33). Onbekendheid met Gods opstanding van Jezus zal geen excuus zijn om niet te weten dat God en Jezus bestaan.
  • Alles wat Jezus hoeft te doen is vragen, en God zal Hem absolute heerschappij over de hele aarde geven (Vs.8).
  • Jezus, de Koning der koningen en Heer der heren, zal de opstand op aarde met een ijzeren staf breken en de volken verbrijzelen zoals een boos mens een vat van klei verbrijzelt (vs.9).
  • Gods boodschap voor de politieke leiders van de wereld en anderen is om wijs te zijn en deze raad aan te nemen: Dien God met eerbied, heb Jezus lief, verheug je met het besef hoe machtig Hij is omdat je Hem boos zou kunnen maken, en weet dat Hij degenen zegent die op Hem vertrouwen (Vs. 10-12).

Hier is een lijst van recente gebeurtenissen die betrekking hebben op Bijbelprofetie.

Eén, betreffende de transformatie (verzwakking; overgave van de soevereiniteit) van Amerika en de transformatie (herstructurering van de VN in een almachtige wereldregering): deze schrijver heeft verschillende geleerden horen verwijzen naar Bidens $3.9 biljoen 10-jarig stimuleringspakket als "Bidens Build Back Better Agenda."

Het is een Deep State plan om de herstructurering van Amerika te financieren in een goddeloze natie onder een goddeloze wereldregering.

Senator Joe Manchin, Democraat uit West Virginia, zei dat het wetsvoorstel is "ontworpen om het sociale en economische weefsel van deze natie te her-ontwerpen" (Amerika te transformeren).

Sen Kennedy, een Republikein uit Louisiana, zei: "Het (Biden-stimuleringspakket) gaat de overheid uitbreiden naar elk aspect van Amerika's leven."

Biden, Schumer, en Pelosi worstelen om een manier te vinden om het door te drukken.

De Globalist Deep State moet eerst Amerika's regering veranderen voordat ze het veranderen in een wereldregering, en dit is een poging om dat te doen.

Twee, betreffende een één-wereld religie: in februari 2019 ondertekenden Paus Franciscus en een Moslim Sheikh, Ahmed al-Tayeb, een overeenkomst genaamd het Document over Menselijke Broederschap voor Wereld Vrede.

Het doel van hun document is om de religies samen te voegen om zo wereldvrede te creëren.

Zij richtten een Hoger Comité van Menselijke Broederschap op om mensen van alle achtergronden, geloofsovertuigingen en nationaliteiten samen te brengen.

Zij kondigden toen plannen aan om in Abu Dhabi een complex te bouwen dat het "Abrahamic Family House" zal worden genoemd.

Het "Abrahamic Family House" zal een kerk, een moskee en een synagoge hebben (aparte plaatsen voor christenen, moslims en joden om te aanbidden), en een vierde plaats voor mensen van alle religies om samen te komen als één lichaam.

Zij zullen vrede, coëxistentie en broederschap tussen alle religies bevorderen.

In nov. 2019 vergeleek de rooms-katholieke aartsbisschop Carlo Maria Vigano het Abrahamitische Familiehuis met de Toren van Babel en noemde het "het initiatief van paus Franciscus om de katholieke kerk om te vormen tot een wereldwijde New Age-religie."

Begin okt. 2021 werd gemeld dat de bouw van het Abrahamitische Familiehuis op schema ligt, en dat het in 2022 geopend zal worden.

Tegelijkertijd werd gemeld dat er nu plannen zijn om een tweede Abrahamitisch Familiehuis in New York te bouwen.

(Opmerking: Deze schrijver wil geen geruchten starten en heeft hier niets over gezien, maar vraagt zich ook af of er plannen zullen zijn voor een derde Abrahamitisch Familiehuis in het herbouwde Babylon).

Drie, betreffende de Dagen van Noach en grote goddeloosheid: op 29 sept. 2021 plaatste onderzoeksjournalist en schrijver Daniel Greenfield een artikel op Rapture Forums waarin staat dat er in 2019 3595 zwarte mensen en 3060 blanke en Latino mensen zijn vermoord.

Greenfield zei dat in 2020 er 5839 zwarte mensen en 4160 blanke en Latino mensen werden vermoord.

Deze feiten tonen aan dat de Black Lives Matter-demonstraties, de Defund the Police Movement, de vrijlating van geharde criminelen uit gevangenissen, enz. hebben geleid tot een toename van het aantal moorden op zwarte mensen met ongeveer 62%, en een toename van het aantal moorden op blanke en Latino mensen met ongeveer 36%.

Met andere woorden, door de afname van politiebescherming, het vrijlaten van zware criminelen, enz. sterven er meer zwarte mensen dan in welke andere groep dan ook.

Als zwarte levens er echt toe doen, waarom verhogen de politici dan niet de financiering van de politie, het opsluiten van geharde criminelen, enz.

Vier, wat goddeloosheid betreft: op 3 oktober 2021 werd gemeld dat de katholieke aartsbisschop van een bisdom waar Nancy Pelosi woont (San Francisco) zei dat de Women's Health Protection Act die Pelosi onlangs door het Huis duwde om aan te nemen "niets minder iets is dan kinderoffers" en "zeker het soort wetgeving is dat je zou verwachten van een toegewijde satanist, niet van een toegewijde katholiek."

Hopelijk zal de wetgeving het niet halen in de Senaat.

Vijf, betreffende een toename van de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op 1 oktober 2021 werd gemeld dat er op dit moment 50 vulkanen op aarde uitbarsten, waaronder de grootste onderwateruitbarsting ooit geregistreerd.

Zes, is het de overtuiging van deze schrijver dat Gods Woord precies zo in vervulling zal gaan als geschreven staat, en dat de EU de belangrijkste macht zal zijn in de komende wereldregering, en niet China.

Op 27 sept. 2021 stond in een artikel in de South China Morning Post dat een tekort aan steenkool, de Delta Variant van Covid, en andere problemen ervoor gezorgd hebben dat 16 van China's 31 provinciale rechtsgebieden (meer dan de helft) begonnen zijn met het rantsoeneren van elektriciteit.

Zonder elektriciteit verminderen fabrieken hun uren of sluiten ze hun deuren, daalt de productie, stijgt de inflatie en hebben analisten de ramingen van China's economische groei verlaagd.

Dit probleem bestaat al enkele maanden, maar het is de laatste maanden verergerd, en sommige ambtenaren zeggen dat China het misschien pas over enkele maanden onder controle zal krijgen.

Update: China dreigt al maanden met een invasie van Taiwan en stuurt al maanden oorlogsvliegtuigen het luchtruim van Taiwan in zonder iets te doen, maar onlangs hebben ze de dreiging opgevoerd door in 3 dagen 93 vliegtuigen het luchtruim van Taiwan in te sturen.

Op 4 oktober 2021 waarschuwde een Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken China dat Taiwan zichzelf zal verdedigen en dat beide naties enorm zullen lijden als China Taiwan aanvalt.

Er lijkt geen twijfel over te bestaan dat China zou winnen, maar een aanval op Taiwan zal een struikelblok zijn in China's streven naar wereldheerschappij.

Zeven, betreffende lege winkelschappen: deze schrijver heeft onlangs verschillende artikelen gezien waarin wordt gewaarschuwd dat er een tekort ontstaat aan bepaalde voedingsmiddelen, brandstof, medische voorraden, computerchips voor voertuigen, kerstartikelen, enz.

Sommige functionarissen waarschuwen dat de tekorten zullen verergeren voordat ze beter worden, en sommigen adviseren mensen zelfs om nu hun kerstinkopen te doen.

Update: Op 3 oktober 2021 werd gemeld dat Amerika's havens, spoorwegen en vrachtwagenfaciliteiten hopeloos verstopt zijn (één rapport schatte dat er alleen al aan de westkust een miljoen containers staan te wachten om gelost te worden en aan de oostkust nog veel meer).

Sociale uitsluiting, quarantaines en verplichte vaccinaties belemmeren het lossen en het verkeer van goederen in hoge mate, maar de regering-Biden weigert deze beperkingen te versoepelen.

Het feit dat zij weten dat het probleem bestaat en dat zij weigeren er iets aan te doen, maakt het moeilijk te geloven dat zij niet opzettelijk tekorten proberen te creëren.

Sommige rapporten zeggen zelfs dat het een kunstmatige crisis is.

Wat dit nog geloofwaardiger maakt, is het feit dat sommige functionarissen van de Deep State openlijk hebben gezegd dat we een crisis nodig hebben om een wereldregering in te stellen.

(Opmerking: het is algemeen bekend dat Biden opzettelijk Amerika's energie-onafhankelijkheid heeft vernietigd, en de prijs van benzine is ongeveer $1 per gallon gestegen).

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: God's Laughter Will Turn to Anger :: By Daymond Duck - Rapture Ready