www.wimjongman.nl

(homepagina)


18 januari 2021 - door Jonathan Brenner

()

ONZE GLORIEUZE TOEKOMST

Misschien vraag je je af waarom ik over glorie schrijf te midden van de onrust die vandaag om ons heen wervelt en die wijst op moeilijke dagen voor de volgelingen van Jezus. Het spuwen van demonische haat op de hoogste niveaus van onze regering en in de media naar president Trump en zijn aanhangers is iets wat zelfs voor degenen die de president of zijn aanhangers niet mogen, zeer verontrustend zou moeten zijn. Het betekent problemen voor ons allen die zich aan de waarheden van de Schrift houden.

Terwijl ik schrijf, zijn er meer dan dertigduizend zwaarbewapende soldaten en speciale strijdkrachten in Washington, DC die bevelen hebben om zo nodig dodelijk geweld te gebruiken. Maakt dit deel uit van een laatste tweede plan van president Trump om onze republiek te herstellen en te voorkomen dat Amerika via gestolen verkiezingen in handen van een marxistisch regime valt? Of verwacht het leger iets veel groters dan een binnenlandse opstand? Dat weten we gewoon niet.

Hoe gaan we met die onzekerheid om? Soms reageer ik niet goed als ik lees over de verachtelijke en boosaardige agenda die Biden tijdens zijn eerste ambtstermijn wil opstellen. Ik weet maar al te goed dat er een gestage dosis van Gods Woord voor nodig is, tijd in gebed, en de Heilige Geest die ons gefocust houdt op de hoop voor ons. En zelfs dan wind ik me soms op en kom dan terug naar de Heer voor barmhartigheid en kracht om op Hem te wachten.

Ik geloof dat een focus op de heerlijkheid die ons allen, zij die de Heer als onze Heiland kennen, te wachten staat, iets is wat ons kan bemoedigen, en zelfs ons hart kan opbeuren, ongeacht wat ons in de gevaarlijke dagen in deze wereld te wachten staat.

WAT BETEKENT HET WOORD 'GLORIE'?

We zien of horen het woord 'heerlijkheid' zo vaak, dat we zelden stilstaan bij wat het is of wat het betekent. Vaker dan ik zou willen toegeven, gebruik ik het woord zonder de implicaties ervan te overwegen voor mijn leven of voor mijn toekomst in de eeuwigheid.

Een goed onderzoek van het woord "glorie" zou een groot boek vullen, dus dit zal een korte discussie zijn.

In het Oude Testament staat het Hebreeuwse woord voor iets belangrijks, of voor iemand die grote eer en eerbied waardig is, zoals het past bij een grote koning of God.

Glorie verbeeldt verder de lichtgevende manifestatie van de aanwezigheid, de schoonheid, de kracht en het karakter van de Heer. Toen de heerlijkheid van de Heer de tempel vulde, konden de priesters er niet binnengaan vanwege de verblindende helderheid van Gods aanwezigheid (2 Kron. 7:1-3).

De schepping toont ook de heerlijkheid van de Heer. Psalm 19:1 zegt: "De hemelen verklaren de heerlijkheid van God, en de hemel boven verkondigt zijn werk". Vandaag de dag weten we dat het universum hierboven triljoenen sterren bevat, die God allemaal heeft benoemd, en we zien prachtige, overweldigende beelden van ons universum via de Hubble-telescoop. Gods glorie omvat Zijn weergaloze schoonheid en Zijn kracht die door Zijn hele schepping wordt getoond.

De karakterisering van glorie in het Oude Testament als Gods majesteit, karakter, stralende aanwezigheid en verheffing gaat in de persoon van de Zoon over naar het Nieuwe Testament. In Johannes 1:14 lezen we: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid gezien, heerlijkheid als van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid".

Jezus openbaart de God van Abraham, Isaak, Jakob, Mozes en alle profeten aan ons. Hebreeën 1:3 zegt dat Jezus "de glans van de heerlijkheid van God en de exacte afdruk van Zijn natuur is". Jezus is niet alleen degene naar wie heel het Oude Testament wijst, Hij is de exacte weergave van God de Vader en bezit al Zijn glorie.

In Johannes 14:9 zei Jezus: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien". Hij toonde ons het karakter en de kracht van God de Vader tijdens Zijn eerste komst; wanneer Christus voor Zijn kerk komt, zullen we de volle omvang van Zijn heerlijkheid zien.

HET OPENBAREN VAN JEZUS' GLORIE AAN ONS

Dus, wat betekent Gods glorie voor ons als volgelingen van Jezus die geconfronteerd worden met kwellingen, lijden en onzekere dagen?

Paulus geeft het antwoord in Romeinen 8:18: "Want ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet de moeite waard is om het te vergelijken met de glorie die ons geopenbaard moet worden." Voor de apostel was de verwachting van het zien van de volledige vertoning van Gods heerlijkheid veel groter dan zijn persoonlijke beproevingen, waarvan we weten dat ze ernstig en buitengewoon pijnlijk waren. Ondanks mishandeling en geseling verwachtte hij een toekomstige onthulling van Gods heerlijkheid die al zijn intense lijden in dit leven onbeduidend zou maken. Wow!

Ik geloof dat deze grote onthulling van de heerlijkheid begint met de opname, waar Paulus later in dezelfde passage naar verwijst (Rom. 8:23-25). Blijf alstublieft bij mij als we teruggaan naar de woorden van Jezus in de Bovenzaal, terwijl Hij tot zijn discipelen sprak als de leiders van de kerk die op de Pinksterdag zou ontstaan.

Jezus zei dit in Johannes 14:3: "En als ik heenga en een plaats voor u bereidt, zal ik weer komen en u tot mijzelf brengen, opdat waar ik ben u ook moge zijn." De Heer heeft het over een tijd waarin Hij ons naar "het huis van de Vader" brengt, zodat we kunnen zijn waar Hij nu is.

In Johannes 17:24 onthult Jezus een belangrijke reden om ons naar de "plaats" te brengen waar Hij nu verblijft: "Vader, ik verlang dat ook zij, die U mij hebt gegeven, bij mij mogen zijn waar ik ben, om mijn glorie te zien die U mij hebt gegeven omdat U mij voor de grondlegging van de wereld hebt liefgehad." Jezus bad dat we op een dag bij Hem zouden zijn, waar Hij in de hemel is, zodat we de volle omvang van Zijn glorie zouden zien. In 14:3 zegt Jezus dat Hij ons zal meenemen naar waar Hij is en in 17:24 bidt Hij dat dit zal gebeuren, zodat we de heerlijkheid/glorie zullen zien die Hij bezat voordat de wereld zelfs maar bestond.

Jezus verlangt ernaar om Zijn bruid naar het huis van Zijn Vader in de hemel te brengen, zodat we de heerlijkheid kunnen zien die Hij bezat voor de schepping van de wereld. Wij zijn niet de enigen die zich verheugen op de opname.

Laat de spotters en tegenstemmers je niet afschrikken van je glorieuze hoop in deze verontrustende laatste dagen. We zullen op een dag, misschien wel heel snel, Jezus zien in al zijn spectaculaire schittering, kracht en schoonheid. Let op de woorden van Paulus in Kolossenzen 3:4: "Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, dan zult u ook met Hem verschijnen in heerlijkheid [glorie]". Zie je echt wat dit vers ons vertelt? Wanneer Jezus verschijnt, blijven we niet op de aarde, maar we "verschijnen met Hem in heerlijkheid"; we vertrekken van deze aarde om bij Jezus te zijn, waar Hij nu verblijft, en getuigen zijn van Zijn heerlijkheid/glorie. Dit is de opname!

Als een van de eerste discipelen bracht Johannes drie en een half jaar door met Jezus op aarde. Hij zag Hem bij meerdere gelegenheden na zijn opstanding en zag Hem opstijgen naar de hemel. Wat gebeurde er toen Johannes een visioen van zijn glorieuze Verlosser op het eiland Patmos zag? Johannes zegt: "Toen ik Hem zag, viel ik aan zijn voeten alsof ik dood was" (Openb. 1:17). Het blijft mij verbazen dat iemand die Jezus zo goed kende op aarde, zo zou reageren als hij Hem in zijn glorie zag.

Hoe zal het zijn als we Jezus in al Zijn glorie zien?

WE ZULLEN DE GLORIE VOOR ONSZELF ERVAREN

Het nieuws wordt nog beter voor ons. Er is een gevoel waarin we niet alleen Jezus in al zijn glorie zullen zien, maar ook zullen ervaren door onze herrezen lichamen.

Romeinen 8:30 eindigt met deze belofte: "... en degenen die hij rechtvaardigde, verheerlijkte hij ook." Ik geloof dat dit verband houdt met wat de apostel in Filippenzen 3:20-21 schreef: "Maar ons burgerschap is in de hemel, en van daaruit wachten we op een Verlosser, de Heer Jezus Christus, die ons nederige lichaam zal veranderen om als zijn glorieuze lichaam te zijn, door de kracht die hem in staat stelt om zelfs alle dingen aan zichzelf te onderwerpen".

Totdat ons geloof zichtbaar wordt, kunnen we ons koesteren in de verwondering over de verandering die we zullen meemaken als de Heer ons verloren gegane lichaam inruilt voor dat wat nooit oud zal worden of zal sterven en als we Jezus in alle glorie zien die Hij voor de incarnatie bezat. "Zie! Ik vertel u een mysterie. We zullen niet allemaal ontslapen, maar we zullen allemaal in een ogenblik, in het twinkelen van een oog, op de laatste bazuin, veranderd worden. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aandoen, en dit sterfelijke lichaam moet de onsterfelijkheid aandoen" (1 Kor. 15:51-53).

1 Johannes 3:2 zegt dit over het moment dat Jezus voor ons komt: "... wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar we weten dat wanneer Hij verschijnt, we op Hem zullen lijken, omdat we Hem zullen zien zoals Hij is". Let op Johannes' verwijzing naar het zien van Jezus 'zoals Hij is'.

We moeten de opname niet scheiden van het Evangelie - het is de inhoud van onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-14) - zoals zovelen dat vandaag doen. Onze uiteindelijke hoop ligt niet in het aardse resultaat, hoe verlangend ook, maar in de glorieuze verschijning van onze grote God en Verlosser, de Heer Jezus. De verschijning van Jezus om ons naar het huis van Zijn Vader in de hemel te brengen is de inhoud van de hoop van het Evangelie. De apostel Paulus, die sprak over de "verlossing van onze lichamen", als de opname, zei: "Want in deze hoop zijn we gered" (Rom. 8:23-24).

Als het enorme lijden en de beproevingen die de apostel Paulus heeft meegemaakt "niet eens de moeite waard waren om te vergelijken met de heerlijkheid" die Paulus bij de wederkomst van Christus voor ogen had, hoeveel meer zou onze hoop op toekomstige heerlijkheid ons dan nog moeten vertroosten in deze meest onzekere tijden.

Ongeacht wat we de komende dagen en weken meemaken, weten we dat de heerlijkheid op ons wacht bij de naderende wederkomst van Jezus om ons naar huis te brengen. Soms probeer ik me voor te stellen hoe het zal zijn om plotseling de voet in de glorie te zetten met mijn opstandingslichaam, Jezus te zien, me te herenigen met familieleden die mij voor zijn gegaan, en de plaats te zien die Hij voor mij heeft voorbereid. Ik weet zeker dat mijn verbeelding ver achterblijft bij wat het leven in glorie zal zijn, maar het helpt wel om mijn geest te richten op de dingen die komen gaan.

Bron: Our Glorious Future — Jonathan Brentner