www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een reus in de eindtijd

Greg Lauer - Juni 2021

(Standbeeld van Jezus)

Een lezeres met de naam Laura stuurde me een link naar iets dat we allebei een beetje griezelig vonden. Het gaat om een bizar idee van de Ierse ondernemer Paddy Dunning, dat momenteel wordt gesteund door het Ierse bureau voor economische ontwikkeling Enterprise Ireland en het Amerikaanse bedrijf voor commercieel onroerend goed CBRE. En het zal zeker de gedachten van profetisch onderlegde gelovigen in de richting van de toekomstige capriolen van de Antichrist doen gaan.

Maak kennis met de Giant: een programmeerbaar standbeeld van 30 meter hoog dat kan bewegen, spreken, zingen, dansen en - dankzij miljoenen LED-pixels - de vorm en het uiterlijk kan aannemen van wie dan ook, van Madonna tot Mahatma Gandhi. Aangeprezen als de bezoekersattractie van de eenentwintigste eeuw, zijn er momenteel plannen om een Giant te bouwen in in totaal 21 grootstedelijke gebieden, en dus wie weet...

Een Giant zou binnenkort kunnen komen naar een stad bij u in de buurt.

Een aantal mensen in de profetie gemeenschap gonst over het feit dat dit duidelijk een griezelige voorafschaduwing is van het beeld van het beest waarnaar wordt verwezen in Openbaring 13, en op Laura's verzoek las ik een paar dingen meer over de Giant en bekeek een paar pertinente passages van de Schrift. Terwijl ik dat deed, begon ik de ingeving van de Heilige Geest te voelen om mijn twee shekels in te zetten.

In dit artikel wil ik op een paar botten knagen en een paar inzichten delen die bij me opkwamen toen ik nadacht over dit griezelige, 10 verdiepingen tellende gedrocht en zijn voorafschaduwing van het beeld van de Antichrist dat zal bestaan tijdens de Grote Verdrukking. Maar eerst...

Een voorproefje uit het Oude Testament

Zoals je zou verwachten, zien we een duidelijke voorafschaduwing van het beeld van het beest in het Oude Testament, dus als opwarmertje is het misschien de moeite waard om even na te gaan wat er gebeurde met Daniël's kameraden in Babylon:


Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was [3 x 20 = 60...daar is je eerste zes], en zijn breedte zes el[daar is je tweede zes]. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.
En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht.
Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht.
En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen:
Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, [ta-da daar is je derde zes als de zes instrumenten samen 666] en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht.
Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.
Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen [Het beeld van de koning moest worden aanbeden op straffe van de dood, net als dat van de antichrist]..
(Daniël 3:1-6 HSV / nadruk en commentaar toegevoegd)


Zoals hierboven opgemerkt, zien we de profetisch veelzeggende verschijning van 666, het getal van de naam van de Antichrist, evenals het feit dat de mensen het beeld zelf aanbidden in plaats van de koning rechtstreeks. Niet alleen dat, maar iedereen die weigert zo'n verering aan te bieden, moet worden terechtgesteld. Zoals we zo dadelijk zullen zien, dat is het hetzelfde voor Satans zoon de antichrist.

Natuurlijk, je kent de rest van het verhaal. Daniëls drie vrienden weigeren te buigen voor het beeld van de koning, en kiezen ervoor God te eren, zelfs ten koste van hun leven. Daarmee schetsen zij een profetisch beeld van het gelovige Joodse overblijfsel dat, na het verwerpen van de aansporing van de valse profeet om Satans valse messias te aanbidden, zal vluchten naar de woestijn waar zij goddelijke bescherming zullen genieten totdat Christus fysiek terugkeert bij de wederkomst.

Extra krediet: Sadrach, Mesach, en Abednego worden in de vurige oven gegooid zoals bevolen, die is opgestookt tot zeven keer zijn normale woede - de zevenjarige Verdrukking, iemand? De koning ziet hen rondlopen in de oven, vergezeld door een mysterieuze vierde man met een ongewoon uiterlijk. Dan komen de drie Hebreeuwse jongens tevoorschijn zonder ook maar de geur van rook op zich te hebben. Voor extra punten: Wie is de vierde man in het vuur?

Iets om op te kauwen

Koning Nebukadnessar van Babylon was natuurlijk gewoon een hoogmoedige aardse koning die een beetje te vol van zichzelf was (en die uiteindelijk de God van Israël ging aanbidden, trouwens). Maar hoe zit het met de wereldleider die in de eindtijd aan de macht zal komen hij die wij de antichrist noemen?

Laten we, voordat we verder gaan, een van de belangrijkste passages uit de Schrift bekijken die betrekking hebben op deze charismatische leider en zijn beeld:


En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde [de valse profeet], en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was [met zijn nep opstanding]..
En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,[merktop dat het beeld adem en spraak is gegeven] en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam [zie de sleutelrol van de valse profeet in dit geheel: hij is degene die alles regelt met betrekking tot de antichrist - het beeld, de aanbidding en het merkteken].
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
(Openbaring 13:11-18 / nadruk en commentaar toegevoegd)


Het staat hier niet uitdrukkelijk, maar wij weten uit de woorden van Christus in het Olivet-gesprek dat het beeld in de herbouwde tempel zal worden geplaatst, een gebeurtenis die bekend staat als de gruwel der verwoesting:


Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël [zie Dan. 9:27; 11:31], zult zien staan op de heilige plaats ["het heilige der heiligen" is onveranderlijk het heilige der heiligen in de tempel] – laat hij die het leest, daarop letten! –laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
(Mattheüs 24:15-16 / nadruk en commentaar toegevoegd)


Een van de eerste vragen die zich aan mij opdrong met betrekking tot het beeld van het beest is eenvoudigweg deze:

- Waarom heeft de Antichrist dit beeld in de eerste plaats nodig?

()

Ik bedoel, hij wordt een charismatische wereldleider die aan het roer komt te staan van een wereldregering, een wereldomvattend economisch systeem en een wereldreligie. Niet slecht, als je het mij vraagt. Nebukadnezar heeft niets tegen deze man. En als klap op de vuurpijl is hij blijkbaar net gedood en herrezen uit de dood...NIET. Dit is een goedkope imitatie van de echte opstanding die Satan de gelegenheid zal geven om zijn pseudo-messias aan de wereld te presenteren alsof hij de dood heeft overwonnen net als de ware Messias, en het zal die psuedo-messias het gewenste aura van goddelijke macht en autoriteit geven. Dus...

Waarom de behoefte om een beeld voor hem op te richten?

Merk op dat het de valse profeet is die na de valse opstanding (v. 14) uit zijn dak gaat over de antichrist, en het verhaal over de schijnbaar goddelijke aard van de antichrist door de strot begint te duwen van een wereld die wanhopig op zoek is naar antwoorden.

En een wereld die "de liefde van de waarheid niet heeft ontvangen" in de tumultueuze beproevingswereld zal het slikken, haak, lijn, en zinklood.

De valse profeet zal zo ver gaan dat hij een beeld laat oprichten op de heilige plaats in de herbouwde tempel om de antichrist te eren, en hij zal de middelen hebben om het "adem" te geven en het te laten spreken. Hij zal eisen dat allen dit beeld aanbidden, en wel met zo'n vurigheid dat allen die weigeren niet alleen zullen worden uitgesloten van elementaire handel, maar zullen worden opgejaagd en terechtgesteld (vv. 14-17).

Maar terug naar mijn vraag:

Waarom is dit beeld in de eerste plaats nodig? Waarom laat Satan de Valse Profeet het maken en in de tempel plaatsen? Waarom niet gewoon de mensen dwingen om de antichrist rechtstreeks te aanbidden? Waarom het theater?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we teruggaan naar een basisprincipe:

Alles wat Satan doet is een zielige, inferieure
vervalsing van iets wat God al heeft gedaan.

Of zal doen.

Bedenk dat de "satanische drie-eenheid" Satan omvat als God de Vader, de Antichrist als God de Zoon, en de Valse Profeet als God de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de Zoon verheerlijkt en de aanbidding naar Hem leidt, en daar hebben we onze eerste aanwijzing:

Net zoals de Heilige Geest Christus verheerlijkt en
Christus verheerlijkt, zal de Valse Profeet
verheerlijken en aanbidden voor de Antichrist.

Dat is het patroon van Satan - de echte imiteren.

Dat is allemaal goed en wel, maar nogmaals - waarom de afbeelding? Waarom dwingen we de mensen niet om de antichrist als man te aanbidden? Hoe moeilijk zou dat zijn?

Hoe dat beeld er ook uitziet,
het tien verdiepingen hoge
reusachtige standbeeld zal
ernaast verbleken als een
speelgoedsoldaatje naast een
marinier.

Aangezien dit het beeld van de Antichrist is, is de implicatie dat het iets moet zijn dat hem op de een of andere manier vertegenwoordigt en/of op hem lijkt, of op zijn minst de mensen er op de een of andere manier aan herinnert wie ze precies aanbidden als ze het aanbidden. En merk op dat zij het beeld zelf zullen aanbidden (v. 15), net zoals degenen in Babylon het beeld aanbaden dat door de koning was opgericht, in plaats van de koning als mens. De bovenstaande passage in Openbaring 13 suggereert duidelijk dat aanbidding van het beeld van het beest gelijk staat aan aanbidding van het beest zelf - het beest en zijn beeld zijn in feite één, zonder dat er veel onderscheid tussen hen wordt gemaakt.

Natuurlijk, net zoals Nebukadnezar's 30 meter beeld van goud veel indrukwekkender was dan Nebukadnezar zelf, zal het beeld van het beest veel indrukwekkender zijn dan het beest zelf, dat, net als de Babylonische koning, een gewone man zal zijn - slechts één die gecontroleerd en gemachtigd wordt door Satan. En dat is het punt: Satan hunkert naar aanbidding, en het zal moeilijk zijn voor een sterfelijk mens alleen om het gewenste niveau van gehoorzaamheid op te wekken. Natuurlijk, een paar tekenen en wonderen kunnen geen kwaad, maar toch - de antichrist is een man.

Dat beeld zal indrukwekkend zijn, wat het ook is. Ik ben er zeker van dat het iets zal zijn dat verbazingwekkend groter is dan het leven en dat de mensen van de wereld volledig zal betoveren. Hoe dat beeld er ook uitziet, het tien verdiepingen hoge reusachtige standbeeld zal ernaast verbleken als een speelgoedsoldaatje naast een marinier. Niet noodzakelijk in termen van fysieke grootte, maar zeker in termen van zijn overweldigende kracht en aanwezigheid.

()

Maar zoals ik al zei, alles wat Satan doet is een inferieure imitatie van iets wat God al gedaan heeft... of in dit geval, zal doen tijdens het koninkrijk van Zijn Zoon. Als Satan ervoor gaat zorgen dat de Antichrist dit verbazingwekkende beeld krijgt dat de mensen zullen aanbidden alsof hij goddelijk is tijdens zijn 42-maanden koninkrijk, wat zegt dat ons dan over Christus als het tijd is voor Zijn 1000-jarig koninkrijk?

Het zegt me dat wanneer Jezus terugkomt om de teugels van Zijn koninkrijk in handen te nemen, Hij niet zal verschijnen in een stoffig gewaad en versleten sandalen.

Dat leidt tot een andere vraag:

- Wat voor beeld of verschijning zal Jezus hebben in Zijn koninkrijk?

OK, laten we hier eens over nadenken:

Als Satan een beeld heeft gemaakt om zijn zoon de Antichrist voor te stellen dat zo ongelooflijk betoverend en overweldigend is dat de mensen van de wereld het en de Antichrist zullen aanbidden alsof zij God aanbidden tijdens het korte koninkrijk van de Antichrist - en Satan imiteert slechts een toekomstige realiteit aangaande Gods Zoon, dan is het logisch om te concluderen dat wanneer Christus terugkeert voor Zijn koninkrijk Hij er niet uit zal zien als een sjofele, rondtrekkende, eerste-eeuwse Joodse leraar met een haveloze verzameling volgelingen zonder rekeningen. Met andere woorden:

Het wordt adios voor het stoffige gewaad en de versleten sandalen.

Zoals velen van u heb ik me vaak afgevraagd hoe Jezus er eigenlijk uitzag toen Hij tweeduizend jaar geleden met zijn twaalf discipelen over de aarde wandelde. Ik heb vaak geprobeerd me voor te stellen hoe het moet zijn geweest om aan Zijn voeten te zitten en naar Hem te luisteren terwijl Hij de waarheid en de kracht van het profetische Woord openbaarde, en te staren naar het gezicht van de man die niets minder was dan God in het vlees.

En hoe dan ook, ik kan het gewoon niet.

Hoe hard ik het ook probeer, het beeld wordt steeds vager, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe Hij eruit heeft gezien.

Ook heb ik me vaak afgevraagd hoe Jezus er in het Duizendjarig Rijk uit zal zien - en of Hij er net zo uit zal zien als tweeduizend jaar geleden. Maar nu ik me voorbereid heb op het schrijven van dit artikel, ben ik ervan overtuigd dat Hij dat niet zal doen.

Er zijn verschillende verwijzingen naar Jezus' verschijning na de opstanding in het Nieuwe Testament, en die kunnen in twee basiscategorieën worden verdeeld: (a) in een aardse setting gedurende de 40-daagse periode van de Opstanding tot de Hemelvaart, en (b) in een meer geestelijke setting na de Hemelvaart.

En deze zijn totaal verschillend. Bijvoorbeeld, in (a) hebben we Zijn verschijning aan Maria bij het graf, aan twee van Zijn volgelingen op de weg naar Emmaüs, aan alle discipelen en anderen achter gesloten deuren diezelfde avond, aan meer dan 500 van Zijn volgelingen op de Olijfberg, en verscheidene andere gevallen waarnaar op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt verwezen. Het is niet nodig om een gedetailleerd overzicht te geven van elk van deze, want het is algemeen aanvaard dat ze allemaal één fundamenteel kenmerk gemeen hebben, en dat is het punt dat ik wil maken:

In elk van hen zag Jezus er zo ongeveer uit als Jezus.

()

Hoewel het erop lijkt dat Hij na de opstanding het vermogen had om te voorkomen dat mensen die Hem vrij goed kenden Hem onmiddellijk herkenden, maakt de Schrift toch vrij duidelijk dat Jezus eruitzag als dezelfde man die de mensen vóór de kruisiging hadden gekend. Zij herkenden Hem, raakten Hem aan, spraken met Hem, aten met Hem, werden door Hem onderwezen, enz. Zij kenden Hem als dezelfde geliefde rabbi die zij vóór de gebeurtenissen van de Passieweek hadden gekend en liefgehad.

In (b), echter, liggen de zaken radicaal anders. Wanneer Jezus' verschijning wordt beschreven in deze gevallen na de Hemelvaart, is het niets minder dan glorieus. De twee voornaamste voorbeelden hiervan worden ons gegeven door Johannes in het boek Openbaring:


En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.
En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, [een stilistisch motief dat kenmerkend is voor een koning] en op de borst omgord met een gouden gordel; [een stilistisch motief dat kenmerkend is voor een priester]
en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,
en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.
(Openbaring 1:12-16 / nadruk en commentaar toegevoegd)


Hoofd en haar wit als wol, ogen als een vuurvlam, voeten als gepolijst koper, een stem als vele wateren, een gelaat dat blonk als de zon, en een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond komt om recht te spreken.

Later in de Openbaring geeft Johannes ons nog een soortgelijke beschrijving:


En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.
En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN.
(Openbaring 19:11-16 / nadruk toegevoegd)


Opnieuw ogen als een vuurvlam en opnieuw met het zwaard dat uit Zijn mond komt. Niet helemaal zoals Hij was op de weg naar Emmaüs of in de tuin met Maria, vindt u niet?

Eén uitzondering: Er is één beschrijving van Jezus in het Nieuwe Testament die in geen van beide categorieën thuishoort, en dat is bij de Transfiguratie:


En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
(Mattheüs 17:1-3)


Hier wordt Jezus getransfigureerd in een verheerlijkte gedaante (opnieuw, het gezicht stralend als de zon) in het volle zicht van drie van Zijn discipelen, terwijl Hij nog springlevend is in Zijn fysieke lichaam voorafgaand aan de kruisiging en opstanding.

()

Dus na de opstanding en voor de hemelvaart zag Jezus er uit zoals Hij er normaal uitzag, en na de hemelvaart wordt Zijn verschijning beschreven in verheerlijkte termen die passen bij de Zoon van God. Dus hoe zal Hij verschijnen tijdens het Duizendjarige Rijk? Hmm...

Denk eens na: Na de opstanding had Jezus 40 dagen om iets van cruciaal belang te volbrengen. De boodschap van het evangelie en de toekomst van Zijn Kerk hing ervan af of Jezus dit ene ding met succes zou doen:

Hij moest Zijn discipelen laten geloven in de realiteit
van de verrijzenis zonder enige twijfel.

De discipelen zouden de opdracht krijgen het evangelie tot aan de uiteinden van de bekende wereld te brengen, en allen behalve Johannes zouden de marteldood sterven zonder ooit de waarheid van de verrijzenis, de grondslag van dat evangelie, te herroepen.

De discipelen moesten weten dat Hij het echt was - dat Hij werkelijk uit het graf was opgestaan. Zij moesten weten, dat de man, die na de opstanding voor hen stond, werkelijk dezelfde Jezus was, die zij de laatste drie en een half jaar gevolgd hadden - zij moesten het weten met een zekerheid, die voldoende was om hen ertoe te brengen hun leven op te offeren om het te verkondigen. Denk er eens over na:

Wat als Jezus na de opstanding aan Zijn discipelen was verschenen in een soort verheerlijkte gedaante, zoiets als wat Johannes beschreef in het boek Openbaring, met ogen als een vuurvlam en haar zo wit als wol en voeten als gepolijst koper, met een zwaard dat uit Zijn mond kwam, enzovoort, enzovoort? Hoe denk je dat de discipelen gereageerd zouden hebben?

Oh, ze zouden zeker verbaasd geweest zijn. Ze zouden op zijn zachtst gezegd totaal weggeblazen zijn.

Maar zouden ze er absoluut van overtuigd zijn dat Jezus letterlijk, fysiek opstond uit de dood?

Dat is de hamvraag. Eerlijk gezegd, ben ik daar niet zo zeker van. Misschien geloofden ze dat ze hallucineerden, of dat Hij een of ander spook was - dat Jezus op de een of andere manier aan hen verscheen vanuit de geestelijke dimensie, en niet binnen het kader van hun reële, fysieke werkelijkheid. Ze kunnen van alles geloofd hebben, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat ze er zo rotsvast van overtuigd zouden zijn geweest dat de Jezus die ze kenden en liefhadden en drieëneenhalf jaar lang gevolgd hadden, fysiek uit de dood opstond door de kracht van God en letterlijk weer tot leven werd gewekt, dat ze de rest van hun leven eraan zouden hebben gewijd en als martelaren zouden zijn gestorven terwijl ze dat onomwonden verkondigden.

Er is dus een heel goede reden waarom Jezus tijdens die periode van 40 dagen in Zijn normale menselijke gedaante verscheen. Natuurlijk, nadat Hij de waarheid van de opstanding onomstotelijk had bewezen, was dat hele "Kijk eens, ik ben het echt!" gedoe irrelevant geworden. Er hoefde in dat opzicht niets meer bewezen te worden.

Hoewel de Kerk pas officieel van start zou gaan op de dag van Pinksteren, 10 dagen na de Hemelvaart, werd de basis gelegd op die eerste Paaszondag, voor een groot deel dankzij het krachtige getuigenis van hen die Jezus levend zagen en wisten dat Hij werkelijk uit het graf was opgestaan.

Als gevolg daarvan is er geen noodzaak meer voor Jezus om aan iemand te verschijnen op de manier waarop Hij verscheen tijdens Zijn leven op aarde. Hij is vrij om, bij wijze van spreken, alles te laten gebeuren en Zich aan de wereld te tonen als de glorierijke Zoon van de levende God die Hij is, en ik ben ervan overtuigd dat dit precies is hoe Hij zal verschijnen tijdens het Duizendjarig Rijk op aarde - glorieus groter dan het leven, niet anders dan de manier waarop Johannes Hem beschrijft in het boek Openbaring.

Mijn punt is dat Jezus niet echt een "beeld" nodig zal hebben. In tegenstelling tot de Antichrist en zijn beeld, zullen de mensen, wanneer zij Christus aanbidden tijdens het koninkrijk, niet een verbazingwekkend, sprekend beeld aanbidden dat Christus voorstelt - zij zullen de Zoon van God Zelf aanbidden op de meest directe en persoonlijke manier die mogelijk is, zoals het hoort.

En ik geloof dat Zijn verschijning het beeld van het beest zal doen lijken op een snuisterijtje dat je in een souvenirwinkel op de luchthaven Ben Gurion zou kunnen kopen.

Ja, het beeld van het beest zal verbazingwekkend zijn - in de ogen van een ongelovige en misleide wereld, wel te verstaan. En dat roept een andere vraag op:

- Zal het beeld gewoon een afgod zijn, of zal het tot leven komen, of wat?

Een andere vraag gaat over de precieze aard van het beeld zelf. Zal het gewoon een standbeeld zijn, of zal het een of ander levend wezen zijn, of wat precies?

Om te beginnen kunnen we meteen vaststellen dat het niet slechts een standbeeld of afgodsbeeld zal zijn dat aanbeden wordt, en dat komt omdat de Schrift duidelijk stelt dat de Valse Profeet op de een of andere manier in staat is het adem te geven zodat het kan spreken (Openb. 13:15). De Schrift maakt duidelijk dat geen van beide geldt voor afgoden:


De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden.
Zij hebben een mond, maar spreken niet[het beeld van het beest kan spreken]; zij hebben ogen, maar zien niet.
Zij hebben oren, maar horen niet; er is zelfs geen adem in hun mond [maar er is in het beeld van het beest]..
(#Psalm 135:15-17 HSV / nadruk en commentaar toegevoegd)Wee hem die tegen het stuk hout zegt: Word wakker!
en: Ontwaak! tegen een zwijgende steen.[het beeld van het beest is niet stom]
Zouden zij iemand kunnen onderwijzen?
Zie, het is met goud en zilver overtrokken,
maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem[maar er is adem in het beeld van het beest].
(Habakkuk 2:19 HSV / nadruk en commentaar toegevoegd)


Dat betekent dat er hier duidelijk iets anders aan de hand is, en het valt me op dat dat op minstens twee verschillende manieren beargumenteerd kan worden:

1. 1. Het beeld bevat een heleboel geavanceerde technologie die het in staat stelt om te spreken en te doen wat het verder ook doet.

Met andere woorden, misschien wordt Johannes iets getoond dat pas in de eenentwintigste eeuw zal bestaan, maar hij heeft geen andere keus dan het te beschrijven in de woordenschat van de eerste eeuw. Zo moet hij spreken over de valse profeet die het beeld "adem" geeft en het laat "spreken", terwijl het in werkelijkheid slechts het resultaat is van eenentwintigste-eeuwse technologie.

Maar ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat dit beeld slechts het resultaat is van hoogwaardige technologie, hoe geavanceerd die ook mag zijn. Bekijk het eens op deze manier:

Vr. Kunt u zich voorstellen dat iemand vandaag de dag een Reus aanbidt, om welke reden dan ook?

A. Nee! Echt niet?!

Het wordt een toeristische attractie, in hemelsnaam. Oh, maar het is zo verbazingwekkend! Nou, ja...maar de mensen van vandaag hebben high tech. We zijn gewend aan high tech. We zien en gebruiken hightech elke dag. En veel nieuwe ontwikkelingen in de technologie zijn gewoon nieuwe combinaties van technologie waar we al bekend mee zijn. Dus, ik zie dit niet als...

"Ooooh...een pratend standbeeld!! Kom op, laten we het aanbidden!!"

Yawn. Zelfs als het beeld van het beest technologie met zich meebrengt die veel verder gaat dan die van de Reus, dan nog... zal geen klinisch gezond persoon vandaag de dag iets aanbidden waarvan hij weet dat het niets meer is dan een stel circuitkaarten en computerchips. Zelfs mensen die geloven dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen... De overgrote meerderheid van de mensen vandaag de dag zijn niet zo dom en goedgelovig.

2. Het beeld is door Satan doordrenkt met bovennatuurlijke, demonische krachten.

Zeker, het beeld mag wat high tech bevatten, daar heb ik geen probleem mee. Hoewel de sterke misleiding die God zendt in 2 Tessalonicenzen 2:11 rond de tijd van de gruwel der verwoesting tot doel heeft de mensen te beïnvloeden om de leugen te geloven dat de Antichrist in feite de voorspelde Messias is en het waard is om als God aanbeden te worden, wat het beeld van het beest betreft...

De misleiding maakt mensen misleid.
Het maakt ze niet dom.

Dat is niet hetzelfde. Ik ben tevreden dat er een bovennatuurlijk element in dit beeld moet zijn dat miljoenen mensen over de hele wereld ertoe zal brengen het beeld van het beest te aanbidden en dus het beest zien alsof hij goddelijk is. Het was nog niet bij me opgekomen voordat ik aan dit artikel werkte, maar het zou kunnen dat God Satan toestaat om dergelijke bovennatuurlijke krachten in het beeld van het beest te verwerken als iets dat deel uitmaakt van die sterke waanvoorstelling.

Satan speelt God recht in de kaart? Dat heb je goed gezien.

Oh, kan Satan werkelijk zulke bovennatuurlijke dingen doen, vraag je? Kan Satan werkelijk dat beeld met bovennatuurlijke kracht en bekwaamheden doordringen?

Vraag maar aan de tovenaars van de Farao:


En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron:
Als de farao tot u spreekt: Doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aäron zeggen: Neem je staf en werp die neer voor de farao; en de staf zal tot een slang worden.
Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals de HEERE geboden had. Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.
Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde.
Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun staven
[de tovenaars hadden satanische hulp].
Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.
(Exodus 7:8-13 HSV / nadruk en commentaar toegevoegd)


Plus, de Antichrist en de Valse Profeet verrichten beiden tekenen en wonderen, en dat vermogen komt niet uit een doos Cracker Jacks. Onthoud: Satan wordt alleen "beteugeld" tijdens het Kerktijdperk, beginnend op de Pinksterdag tweeduizend jaar geleden, toen de Heilige Geest alle wedergeboren gelovigen tot Zijn tempel op aarde maakte. Bij de Openbaring zal de tempel van de Heilige Geest echter naar de hemel worden verplaatst en zal Satan weer ongeremd zijn in zijn pogingen om als de Allerhoogste te zijn (plus dat hij zal echt grote haast zal hebben omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft).

Dat beeld wat bovennatuurlijke krachten gegeven? Je kunt je verstoppen en toekijken.

Ik wil er niet al te dogmatisch over doen, maar ik ben sterk geneigd om voor deze tweede optie te kiezen.

Nu we het er toch over hebben, ik denk dat het de moeite waard is om te vermelden dat wat dit beeld ook is, het zal geen levend wezen zijn. Niet meer dan de Reus. In Openbaring 13:15 geeft de Valse Profeet adem aan het beeld, en het woord dat in het Grieks wordt gebruikt is pneuma (adem, wind, geest).

Maar als het beeld werkelijk zou leven, zou Johannes vrijwel zeker een ander woord hebben gebruikt, waarschijnlijk zoe of bios, de twee meest voorkomende Griekse woorden voor "leven". Door pneuma te gebruiken, is het alsof Johannes suggereert dat het beeld weliswaar het bovennatuurlijke vermogen heeft om te spreken, maar niet leeft in de normale zin van het woord. Vergeet nooit:

Satan kan leven nemen, maar hij kan het niet geven.
Hij is een geschapen wezen, geen Schepper.

Overigens is dat ook een reden waarom de meeste Bijbelcommentatoren het erover eens zijn dat de zogenaamde "opstanding" van de antichrist een misleiding zal zijn: Alleen een Schepper God heeft de macht om leven te geven.

Een andere vraag die bij me opkwam heeft te maken met subtiliteiten die vaak samengaan met dingen van eschatologische betekenis - dingen die alleen bijbelkenners zouden kunnen opmerken. Dus...

- Zijn er subtiliteiten of subliminale aspecten van deze Giant die bijbelse betekenis hebben?

Aanvankelijk had ik mijn twijfels... maar hoe beter ik keek, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat er inderdaad enkele elementen zijn met betrekking tot de Reus die genoeg zijn om de kleine profetische haartjes in de nek van een gelovige overeind te doen staan.

()

Het eerste item is het getal dat het meest wordt geassocieerd met de Reus: 21. Het wordt aangekondigd als de bezoekersattractie van de 21e eeuw, en het bedrijf is van plan om precies 21 van deze reuzen te bouwen in 21 steden over de hele wereld tegen het einde van 2021. De locaties zijn nog niet allemaal bepaald, en het bedrijf vraagt momenteel offertes van verschillende locaties. Phoenix, Arizona is blijkbaar geïnteresseerd, volgens berichten in de media.

Maar dat roept de vraag op:

Is er een bijbelse betekenis voor het getal 21?

In feite wel, en ik geef toe dat dit voor mij als een verrassing kwam. Ik schreef al in 2014 een artikel over Bijbelse getallen, maar ik sloeg het getal 21 over omdat ik me niet bewust was van de speciale betekenissen die eraan verbonden waren. Het blijkt dat ik een beetje dieper had moeten graven.

Volgens wat ik heb weten op te graven, wordt het getal 21 geassocieerd met een verhoogd niveau van zonde en rebellie, en hier is wat ik erover miste: Het kan worden beschouwd als de som van 13 en 8.

Het getal 13 wordt ook geassocieerd met verdorvenheid, rebellie en zondigheid. Judas, die Christus verraadde, wordt beschouwd als het 13e lid van de groep bestaande uit Jezus en de 12 discipelen. Merk op dat Judas als laatste wordt genoemd op alle drie plaatsen waar de namen van alle twaalf discipelen worden genoemd (Matt. 10:1-4; Marcus 3:16-19; Lucas 6:14-16). De antichrist en zijn beeld worden voorgesteld in het 13e hoofdstuk van het boek Openbaring, en in het Oude Testament plande Haman om alle Joden uit te roeien op de 13e van Adar (Esther 3:13).

Het getal 8 is het getal van het nieuwe begin, omdat het volgt op 7, het getal van de goddelijke voltooiing. Zo is de "8e dag" de eerste dag van een nieuwe week, enzovoort. De gematria voor Jezus' naam in het Grieks (Ιησους) is 888 - Hij is ons nieuwe begin in de Geest.

8 toevoegen aan een ander getal duidt echter op een hogere, meer intense graad van datgene waaraan het wordt toegevoegd. Dus, 8 toevoegen aan 13 geeft een heel nieuw niveau van zonde, verdorvenheid en rebellie aan, en dat is wat 21 betekent.

Ter illustratie: toen Paulus aan Timotheüs schreef en een waslijst opsomde van zondige karaktertrekken die de laatste dagen zouden kenmerken, noemde hij er precies 21 op:


En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
Want de mensen zullen [1] liefhebbers zijn van zichzelf, [2] geldzuchtig, [3] grootsprekers, [4] hoogmoedig, [5] lasteraars, [6] hun ouders ongehoorzaam,[7] ondankbaar, [8] onheilig,
[9] zonder natuurlijke liefde, [10] onverzoenlijk, [11] kwaadsprekers, [12] onmatig, [13] wreed, [14] zonder liefde voor het goede,
[15] verraders, [16] roekeloos, [17] verwaand, [18] meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
Zij hebben een [19] schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
Want tot [20] hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden,
die [21] altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.
(2 Timoteüs 3:1-9 HSV / nadruk en nummering toegevoegd)


Dus dat is één ding. Iets anders dat mijn aandacht trok, waren de afbeeldingen die in het promotiemateriaal op de voet van het standbeeld staan.

Als je goed kijkt naar de 23-25 seconden van het promotiefilmpje waarnaar ik in het begin van het artikel linkte, zul je zien dat er een afbeelding van wat een soort oude god lijkt te zijn op de voet van het standbeeld staat, en hij lijkt op een beul met een kap (in plaats van terug te scrollen en het filmpje nog eens te bekijken, is hier een andere webpagina die je een betere kijk geeft op waar ik het over heb).

Merk op dat er drie hoofden onder hem staan - de grootste is duidelijk Einstein en de twee kleinere zijn mensen die ik niet goed genoeg kan onderscheiden om ze te identificeren. Maar de beelden zijn zo gerangschikt dat het gemakkelijk geïnterpreteerd kan worden als zouden ze net onthoofd zijn door de beul met de kap.

Een beul met een kap ... hoofden aan zijn voeten ... Het spijt me, maar zie je dit?! Er is één ding dat me altijd verbaasd heeft over Satan, en dat is hoe vaak hij zijn hand overspeelt.

Satan moet gedacht hebben dat hij hier heel sluw en subtiel mee omging, maar... niet dus. Ons wordt in de Schrift verteld dat onthoofding de wijze van de doodstraf zal zijn tijdens de Verdrukking:


En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven . En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
(Openbaring 20:4 HSV / nadruk toegevoegd)


Dus daar zit je dan. Dat is in feite wat je hebt in de Reus:

Een voorafschaduwing van het beeld van het beest
en een voorafschaduwing van wat er gaat gebeuren
gedaan met degenen die weigeren het beest te aanbidden.

Binnenkort in een stad bij u in de buurt.

Slechts één

Ik heb de laatste tijd een aantal mensen stormachtig zien speculeren over de mogelijke technische aspecten van het beeld van het beest en wat het zou kunnen doen en hoe het dat zou kunnen doen enzovoort - en blijkbaar zijn een paar opgewonden mensen er zelfs van overtuigd dat dit reusachtige standbeeld werkelijk het beeld van het beest is. Wel, dat is het niet, en ik voel geen grote dwang om te ver af te dwalen op de weg van speculatie over de technische details van het beeld van het beest. De redenen daarvoor zijn tweeledig:

1. Ik weet het niet.
2. Het kan me niet schelen.

Ik wil niet afwijzend klinken of zo, maar we zullen hier niet zijn om getuige te zijn van het beest of zijn beeld. De Schrift vertelt ons alles wat we moeten weten over het beest en zijn gruwel, hoe het er ook uit zal zien en waartoe het ook in staat zal zijn. Ik zie dus weinig nut in van wilde speculaties over de technische details.

Aan de andere kant is het natuurlijk opwindend om zo'n duidelijke voorafschaduwing te zien van het beeld van het beest, en het is ontnuchterend om te beseffen dat zelfs nu de wereld wordt klaargestoomd om zoiets in de betrekkelijk nabije toekomst te omarmen.

De Reus. Ik heb maar één ding te zeggen tegen de makers en promotors van de Giant, die proberen 21 van deze griezelige gedrochten op te richten in 21 steden tegen het einde van 2021:

Sorry jongens, echter is er maar...
Eén Echte Reus in de eindtijd.

En hij is niet programmeerbaar of bedekt met miljoenen LED-pixels. Noch zal Hij de verschijning van Cat Woman of Captain America aannemen.

Wat Hij zal doen is de wereld regeren met een staf van ijzer, en Zijn glorieuze, 1000-jarig koninkrijk zal spoedig worden gelanceerd zonder diegenen die dwaas een gruwel aanbaden die weinig meer was dan een dunne rekwisiet in Satan's vergeefse poging om Hem na te bootsen en te verdringen in de eindtijd.

Als u de vijf minuten durende promotievideo hebt bekeken waarnaar ik aan het begin van het artikel heb verwezen, zult u zich wellicht herinneren dat tegen het einde het volgende cliché verschijnt:

Maak de Reus wakker in u!

Helaas, de enige "reus" die we in ons hebben is onze reusachtige zondige natuur, en die hoeft niet wakker gemaakt te worden - die moet gekruisigd worden. Wij zijn degenen die "wakker geschud" moeten worden voor de waarheid van het evangelie en wedergeboren moeten worden - en als we dat zijn, zijn we voor eeuwig veilig in Christus, de echte Reus van de eindtijd.

Dus, vergeet de slap-happy onzin over het ontwaken van de reus in jou ... de enige vraag die telt is deze:

Bent u opgestaan in de Reus Jezus?

Bron: A Little Strength