www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAAROM IS EEN BIJBELS GEZONDE KIJK OP DE EEUWIGHEID ZO ESSENTIEEL?

Jonathan Brentner - 23 september 2021

In zijn devotional, New Morning Mercies, schreef Paul David het volgende:

"Een gezonde bijbelse leer over de toekomst is de enige manier om tot een gezond bijbels begrip van het heden te komen. Als er een uiteindelijke glorierijke bestemming is voor al Gods kinderen, dan is deze tijd geen bestemming, maar een voorbereiding op een uiteindelijke bestemming."

Met andere woorden, we hebben een echt op de Bijbel gebaseerd perspectief nodig over onze toekomst na dit leven om onze reis er naar heen te kunnen begrijpen. Zonder zo'n op de Schrift gebaseerde vooruitblik op het paradijs dat ons wacht, maken we vaak een vergissing door van dit leven onze bestemming te maken en de eeuwigheid slechts als bijzaak.

In zijn boek Desire citeerde auteur John Eldredge natuurkundige Blaise Pascal: "Onze verbeelding vergroot de tijd zo krachtig, door er voortdurend over na te denken, en verkleint zo de eeuwigheid... bij gebrek aan reflectie... maken we een niets van de eeuwigheid en een eeuwigheid van niets."[i]

We worstelen hier allemaal wel eens mee, nietwaar? Het is zo gemakkelijk om wat we zien hoger te waarderen dan onze toekomstige bestemming, die van onvergankelijke lichamen, regeren met Jezus, en een spectaculaire eeuwige staat. Wanneer we deze dingen uit het oog verliezen, verliezen we ook een bijbels begrip van ons leven aan deze kant van de eeuwigheid.

Dus, waarom is een bijbels gezonde leer van de eeuwigheid zo essentieel voor ons dagelijks leven?

1. HET RICHT ONZE HOOP UITSLUITEND OP DE VERSCHIJNING VAN JEZUS

De opname is vandaag de dag een bron van veel bespotting geworden en helaas komt zulke bespotting vaak vanaf degenen binnen de kerk. Echter, het Nieuwe Testament leert dat Jezus voor de wederkomst en voor het begin van de periode van Verdrukking voor Zijn gemeente komt.

Als zodanig is de verschijning van Jezus onze onmiddellijke verwachting, zoals het was voor de eerste gelovigen. Paulus vatte deze reikhalzende verwachting samen in Filippenzen 3:20-21: "Maar onze woonplaats is in de hemel, en van daaruit wachten wij op een Heiland, de Here Jezus Christus, die ons nederig lichaam zal veranderen in zijn heerlijk lichaam, door de kracht die hem in staat stelt zelfs alle dingen aan zich te onderwerpen." Het woord voor "wachten" geeft een verhoogde gretigheid en oplettendheid voor een toekomstige gebeurtenis weer.

Onze hoop rust volledig op Jezus' verschijning om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3; Kolossenzen 3:4). Wij leven in bijbelse tijden; dit is het seizoen van Zijn wederkomst voor ons.

Toch ontkennen de meest populaire leerstellingen van onze tijd dit bijbels gezonde begrip van onze naderende hoop op een van de twee manieren. Ten eerste vertellen veel voorgangers ons dat het leven weer normaal zal worden; de wereld heeft dergelijke tijden eerder in haar geschiedenis gezien en heeft zich hersteld. "Vandaag is niet anders dan vorige perioden van chaos en kwaad," zeggen ze.

Een tweede populaire misvatting verheerlijkt ten onrechte de kerk door haar de schuilplaats voor de huidige storm te maken in plaats van de Here Jezus. De meesten in dit kamp maken de onbijbelse bewering dat de kerk zelf het millennium zal inluiden met Jezus' wederkomst aan het eind ervan. Sommigen onderwijzen een subtielere vorm van deze heerschappij-theologie, maar even dwalend, door van de zichtbare kerk een mystieke veilige schuilplaats te maken temidden van de goddeloosheid en het geweld dat ons omringt.

Weet dat in een tijd als deze, onze hoop alleen op Christus moet rusten. Alle leringen die de spoedige verschijning van Jezus voor zijn gemeente ontkennen, verheffen wat wij kunnen zien boven wat onzichtbaar is, en leiden zo onze aandacht af van Jezus.

2. HET VERZEKERT ONS DAT DE HEER DE GODDELOOSHEID DIE WE ZIEN, ZAL STRAFFEN

Misschien is de grootste frustratie van onze tijd wel dat slechte, verachtelijke mensen veel succes lijken te hebben, terwijl degenen die hopen op de Heiland te maken krijgen met toenemende vervolging en tegenstand. Degenen die christenen doden, of degenen die hen daartoe in staat stellen, lijken op dit moment alle macht te hebben.

De Bijbel zegt ons dat we ons niet moeten bekommeren om het succes van slechte mensen, want uiteindelijk zal God hen oordelen (Psalm 37:7-15). Het Oude Testament schildert de verschrikkingen van de dag des Heren waarin de hele aarde de impact van Gods toorn zal voelen (Jesaja 13:9-13; Zefanja 1:14-19). Het boek Openbaring voegt details toe aan deze komende tijd van oordeel over de aarde in de hoofdstukken 6-18.

"Als de hel echt is, en dat is zo," zou men kunnen vragen, "waarom is het dan nodig dat de Heer in dit leven met zondaars afrekent? Waarom is de zevenjarige Verdrukking een noodzaak als God zeker met zondaars zal afrekenen bij het oordeel van de Witte Troon?"

Ik geloof dat de Heer Zijn toorn op zo'n manier zal tonen om de volgende redenen:

Ten eerste zal de Verdrukking God een gelegenheid geven om Zijn heerlijkheid te tonen. Nadat Hij de machten in de alliantie Gog-Magog heeft vernietigd, zal Hij verklaren: "En Ik zal Mijn heerlijkheid stellen onder de volken, en al de volken zullen Mijn oordeel zien, dat Ik uitgevoerd heb, en Mijn hand, die Ik over hen gelegd heb" (Ezechiël 39:21). Degenen die nu proberen onze manier van leven te vernietigen, zullen een volledige demonstratie van Zijn macht en soevereiniteit zien, voorafgaand aan hun uiteindelijke vernietiging. Zij zullen uit de eerste hand getuige zijn van de heerlijkheid van de Heer.

Ten tweede zullen Zijn oordelen in deze tijd de zondaars een laatste kans geven om de Heer aan te roepen (Openbaring 9:20-21). Hoewel de meeste mensen zullen doorgaan in hun afwijzing van de Heiland, vertelt de Bijbel ons dat een grote schare zich tot Hem zal wenden en eeuwig leven zal vinden (Openbaring 6:9-11; 7:9-17).

Ten derde, de toorn van de dag des Heren zal de wereld een visuele voorstelling geven van Zijn rechtvaardigheid. De directe en onmiskenbare tussenkomst van de Heer in de menselijke geschiedenis tijdens de Verdrukking zal Zijn bedoeling aantonen om allen te oordelen die de Heiland en Zijn voorziening van eeuwig leven verwerpen.

3. HET VOEGT CONTEXT TOE AAN ONS LEVEN VIA ONZE TOEKOMSTIGE HEERSCHAPPIJ MET JEZUS

Voor degenen onder ons die veilig in Christus zijn, biedt onze toekomstige duizendjarige heerschappij met Hem een context waarin we persoonlijke tragedies en andere ervaringen tijdens onze kortstondige reis aan deze kant van de eeuwigheid kunnen plaatsen.

Net zoals het misschien voor Jozef was geweest, geketend in ketenen op weg naar een leven van slavernij in Egypte, is het moeilijk om verder te kijken dan de beproevingen en de vele teleurstellingen in ons leven. Maar net zoals de Heer ontberingen en onrecht gebruikte om Jozef voor te bereiden op zijn heerschappij aan de zijde van de Farao en om Zijn uitverkoren volk te behouden, zo vermengt de Heer onze strijd, talenten, gaven, ontberingen en ervaringen om ons voor te bereiden om met Hem te heersen tijdens de duizendjarige periode die wij het Millennium noemen.

Ja, beproevingen zijn er om ons te testen, geestelijke groei mogelijk te maken en ons de gelegenheid te geven om anderen in het lichaam van Christus te dienen. Maar ik geloof dat de Heer ons ook voorbereidt op onze toekomstige rol in Zijn glorieuze koninkrijk.

Op dit punt zou je je ook kunnen afvragen: "Waarom is het millennium nodig? Zou Hij niet precies dezelfde doelen kunnen bereiken in de eeuwige staat?" Dit zijn goede vragen, maar ik geloof dat het millennium een bijbelse noodzaak is omdat:

  1. Het zal de heiligheid van God rechtvaardigen voor alle volken van de wereld (Ezechiël 36:22-23; 39:25-29; Zefanja 3:14-20).
  2. Het zal aantonen dat de Heer een verbond- en beloftebewaarder is. Aan het begin van het Millennium zal Hij het lot van Israël herstellen, zoals in het hele Oude Testament is beloofd.
  3. Het zal Jezus verder verheerlijken als de Vader de Zoon verheft om te heersen over de aarde, de plaats zelf van Zijn verwerping en groot lijden (Psalm 2; Daniël 7:13-14).
  4. Het zal de aangeboren zondigheid van de mensheid bewijzen. Na duizend jaar van volmaakte omstandigheden op aarde en de heerschappij van een rechtvaardige Vorst, zal een schare tegen Jezus in opstand komen (Openbaring 20:7-10). Dit zal een beslissende einde maken aan het excuus dat het de omgeving is die de mensen ertoe brengt de Heiland te verwerpen.

Samen zullen de Verdrukking en de Duizendjarige heerschappij van Jezus zondaars absoluut geen rechtvaardiging laten voor hun verwerping van de Heer.

4. HET WIJST NAAR ONZE GLORIEUZE BESTEMMING IN DE EEUWIGE STAAT

Openbaring 21-22 voegt de laatste accenten toe aan onze ultieme hoop, die van het eeuwig wonen in het Nieuwe Jeruzalem en de nieuw hervormde aarde en hemel. In deze tijd zullen de woorden van Openbaring 21:4 voor ons gelden en voor iedereen die God met ons meeneemt naar deze heldere oever:

"Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan."/p>

Het paradijs is een echte, fysieke plaats. Het leven in de eeuwigheid zal exponentieel beter zijn dan zelfs onze beste en meest gunstige ervaringen in dit leven.

Het Nieuwe Jeruzalem zal zelfs de grootse verwachtingen of de meest fantasievolle beelden van onze verbeelding overtreffen. Laat niemand u misleiden door te denken dat het Nieuwe Jeruzalem slechts een toekomstig symbool is van Gods aanwezigheid op aarde, zoals sommigen tegenwoordig onderwijzen. Een dergelijke valse leer rukt het hart uit alle bijbelse verwachtingen van de eeuwigheid voor zowel Oud- als Nieuwtestamentische heiligen (zie Hebreeën 11:13-16; 12:22-24).

JEZUS IS ONZE HOOP

Jezus is de optelsom van onze hoop in de wetteloze en goddeloze wereld van vandaag.

Sommigen zeggen dat de dingen in de wereld weer normaal zullen worden. Maar zonder Gods directe tussenkomst zal het onmogelijk zijn om het momentum van de globalisten te stoppen, die vele regeringen (inclusief de president van de V.S.) beheersen, evenals alle wegen van communicatie en gerechtigheid. De Heer zal hun koninkrijk volkomen vernietigen, maar dat zal niet gebeuren voor het einde van de Verdrukking.

Degenen die de realiteit van de Opname en Jezus' toekomstige heerschappij over de aarde ontkennen, richten onze aandacht vaak op de kerk als onze hoop. Maar hoe kunnen we vertrouwen hebben in een instituut dat vandaag de dag zo overspoeld is met valse leer, dwalende opvattingen over het Evangelie, en een compromis met de slechtheid van deze wereld?

Het Nieuwe Testament wijst ons op Jezus als onze hoop (lees 1 Johannes 3:1-3).

De Bijbel geeft een beeld van de eeuwigheid, dat hoop in onze levens brengt, en vrede geeft temidden van de onrust van dit leven. Nu de botsing van deze wereld met de zevenjarige Verdrukking steeds dichterbij komt, is het essentieel dat we ons concentreren op Jezus' naderende verschijning.

Normaal komt niet terug, Jezus wel!

Noot:

[i] John Eldredge, Desire (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2007), p.110.

Bron: Why Is a Biblically Sound View of Eternity so Essential? — Jonathan Brentner