www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gevonden worden in Christus

Door Hal Lindsey - 12 maart 2021

()

Door de jaren heen heb ik mensen ontmoet die volledig overtuigd waren van hun eigen vermogen om een volmaakt rechtvaardig leven te leiden. Zij zeggen dat zij ooit zondaars waren, maar dat Jezus hen hun vroegere zonden heeft vergeven en nu beweren ze dat zij boven de zonde zijn verheven.

Zij geven toe dat een christen af en toe kan zondigen. Maar zij geloven dat door het volledig belijden van elke zonde, zij nieuwe vergeving ontvangen. Dit maakt hun verlossing wankel, of niet bestaand tussen het moment van de zonde en de belijdenis ervan. Dit is wat zij niet begrijpen: de Schrift zegt ons onze zonden te belijden (zie 1 Johannes 1:9), maar we kunnen dat alleen doen met zonden die we kennen en ons kunnen herinneren. God baseert de redding niet op ons vermogen om zonden te herinneren en te belijden, maar op de gerechtigheid van Jezus (zie 2 Korinthiërs 5:21).

Romeinen 3:23 is een van de meest geciteerde verzen onder evangelische christenen. "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God." We kunnen het eerste deel van dat vers gemakkelijk begrijpen. We hebben allemaal gezondigd.

Maar denk even na over de tweede helft van dat vers. "Allen... missen de glorie van God." Natuurlijk doen we dat. Hoe kunnen we ons meten met Zijn heerlijkheid? De Bijbel maakt duidelijk dat Gods maatstaf voor gerechtigheid Hijzelf is. Hoe meer we over Hem leren en hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer we beseffen hoe ver we tekort schieten. Hoe kunnen we alle manieren waarop we Hem tekort doen belijden?

Mensen houden zichzelf voor de gek door te denken dat, omdat zij zich onthouden van bepaalde zonden, zij wel een volmaakt leven moeten leiden. "Ik pleeg geen moord of overspel. Het zou nooit in me opkomen om te stelen of te frauderen met de belasting. Dus moet ik wel in orde zijn." Maar Jakobus 2:10 zegt: "Wie de hele wet houdt en toch op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alles."

In Lucas 18:9-14 berispte Jezus hen die "op zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren". Hoe kan iemand beweren dat zijn gerechtigheid gelijk is aan Gods gerechtigheid zonder schuldig te zijn aan trots en zelfverheerlijking? Toch zijn zij bereid om hun redding te laten afhangen van hun vermogen om nooit tekort te schieten tegenover Gods brandende heiligheid en heerlijkheid.

In Matteüs 19:16-26 illustreerde Jezus de dwaasheid van zelf-rechtvaardigheid tijdens Zijn ontmoeting met de rijke jongeling. Daarna vroegen Zijn discipelen: "Wie kan er dan gered worden?" Jezus antwoordde met iets verbazingwekkends en wonderbaarlijks: "Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk."

Filippenzen 3:9 definieert echte redding - "in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof."

Efeziërs 2:8-9 zegt: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Genade geeft ons geen vrijbrief om te zondigen. Geen gelovige zou tegen zichzelf moeten zeggen: "Ik kan niet voldoen aan Gods gerechtigheid, dus zondig ik maar vrijuit." Die weg leidt naar pijn en vernietiging. Op die manier leven zal je naar Gods houtschuur sturen - niet een plaats waar je wilt zijn - en je daar vaak heen sturen.

Leef als het nieuwe wezen dat Hij van je gemaakt heeft, maar schep niet op dat je zondeloos leeft. Erken nederig dat je gereinigd bent van zonde door het bloed van Jezus. Hij stierf voor al je zonden - verleden, heden en toekomst. En op het moment dat Hij voor jouw zonden stierf, waren deze allemaal nog toekomstig.

Mensen worstelen met trots, gulzigheid, wellust, ondankbaarheid, egoïsme, en nog een aantal andere zonden. Maar Jezus bedekt Zijn volgelingen volledig met Zijn eigen gerechtigheid. Hij wil dat je je gedraagt als de nieuwe persoon die Hij van je gemaakt heeft, maar vertrouw nooit je redding toe aan je vermogen om een zondeloos leven te leiden. Vertrouw je redding aan Jezus toe.

Hal Lindsey

Programmering: Deel 13 van mijn nieuwe serie Hal Lindsey Presents: John, wordt deze zondag, 14 maart om 23.00 uur EST uitgezonden op Daystar. Als u afleveringen gemist hebt, of als u ze gewoon opnieuw wilt bekijken, de vroegere afleveringen van Hal Lindsey Presents en The Hal Lindsey Report zijn beschikbaar in het videoarchief: https://www.hallindsey.com/videos/

Bron:Hall Lindsay