www.wimjongman.nl

(homepagina)


GELIJKHEIDSWET - GELIJKHEID OF TIRANNIE?

26 februari 2021 - door Jonathan Brentner

 

Is dit onze toekomst?

Aan de oppervlakte klinkt de Gelijkheidswet die het Huis van Afgevaardigden in Amerika onlangs heeft aangenomen misschien onschuldig, maar het is allesbehalve dat. Het is uiterst gevaarlijk voor allen die vasthouden aan het bijbelse geloof.

De Family Research Council beschrijft de wetgeving treffend met deze woorden: "Het is een wereld die jaagt op en bestraft iedereen die anders denkt dan links over geslacht of seksualiteit. En dat omvat scholen, bedrijven, voedselbanken, adoptiebureaus, daklozenopvangcentra, kinderdagverblijven, religieuze bedieningen, en overheidsinstellingen." Met andere woorden, geen enkele organisatie zal worden vrijgesteld van deze eerste-amendement-vernietigende wet. Het is tirannie onder een andere naam.

William Wagner beschrijft in een artikel in American Thinker met de titel The Inequality of the 'Equality Act,' het wetsvoorstel nauwkeurig als "het verplichten van universele goedkeuring van niet-traditionele seksuele moraliteit onder federale wetgeving". Wagner schetst verder de gevolgen van de wet als volgt:

Volgens de bepalingen zouden kerken die geen "huwelijken" tussen mensen van hetzelfde geslacht willen sluiten, of geen travestiet-onderwijzers willen aanstellen, hun belastingvrije status als gebedshuizen verliezen. Mannen die aankondigen dat zij zich als vrouw identificeren, zouden gebruik mogen maken van de toiletten en kleedkamers van de vrouwen in de kerkzaal. Seksueel gedrag zoals huwelijkse trouw zou niet langer een legitieme overweging mogen zijn bij aanwervingsbesluiten voor geestelijken. Christelijke hogescholen die zich niet aan dergelijke eisen willen houden, zouden hun academische accreditatie en toegang tot studentenleningen verliezen. Deze voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg.

Met het wegvallen van de bescherming van het Eerste Amendement zouden veel religieuze instellingen uiteindelijk voor de keuze komen te staan om te buigen voor de seculiere god van de heersende cultuur... of om uit hun bestaan te worden weggevaagd.

Het wetsvoorstel stelt ook abortus tot het moment van de geboorte als wet van het land en verwijdert alle bescherming voor artsen, zorgverleners, klinieken en ziekenhuizen die weigeren om abortussen uit te voeren vanwege hun geweten of religieuze overtuigingen.

HET IS DE GEEST VAN DE ANTICHRIST</p>

Hoewel de bepalingen van de Gelijkheidswet alle bijbelgelovige heiligen zouden moeten schokken, zouden ze ons niet moeten verbazen. Is deze wet niet een afspiegeling van de "geest van de antichrist"? In 1 Johannes 4:2-3 schreef de apostel het volgende: "...en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist, die gij gehoord hebt, dat hij komen zou, en die nu reeds in de wereld is. Kinderen, jullie zijn uit God en hebben hen overwonnen, want hij die in jullie is, is groter dan hij die in de wereld is".

De Gelijkheidswet gaat veel verder dan het ontkennen van Jezus' gelijkheid met God de Vader; het legaliseert wetteloosheid. In 2 Tessalonicenzen 2:3 beschrijft Paulus de antichrist als "de mens der wetteloosheid". Als hij eenmaal aan de macht is, zal hij een grote minachting voor God aan de dag leggen en allerlei vormen van slecht gedrag steunen die de leer van Christus tarten.

In het volgende vers beschrijft de apostel hem als iemand "die zich verzet tegen en verheft boven elke zogenaamde god of voorwerp van aanbidding, zodat hij plaatsneemt in de tempel van God en zich voordoet als God" (2 Thess. 2:4). Is dit niet de geest die in de Gelijkheidswet besloten ligt?

Deze verzen uit 2 Tessalonicenzen 2 doen me denken aan de beschrijving van de antichrist door de profeet Daniël: "En de koning zal doen wat hij wil. Hij zal zich verheffen en zich verheffen boven elke god, en hij zal verbijsterende dingen spreken tegen de God der goden. Hij zal voorspoedig zijn totdat de verontwaardiging is volbracht, want wat verordend is, zal geschieden" (Dan. 11:36). Wij zien dergelijke dingen reeds in onze wereld aan het werk.

Tijdens het debat over de Gelijkheidswet in het Huis, haalde Afgevaardigde Greg Steube (R-FL) zich de woede van de Democraten op de hals nadat hij erop had gewezen dat God mensen uniek mannelijk of vrouwelijk maakt. Hij zei ook: "De geslachtsverwarring die vandaag de dag in onze cultuur bestaat is een duidelijke afwijzing van Gods goede ontwerp. Wanneer de wetten van een natie niet langer de normen van God weerspiegelen, is die natie in opstand tegen Hem en zal zij onvermijdelijk de gevolgen dragen. We zien de gevolgen van het afwijzen van God hier in ons land, vandaag."

Democraat Jerry Nadler uit New York antwoordde boos op afgevaardigde Steube met de volgende woorden: "Wat een religieuze traditie beschrijft als Gods wil is geen zorg van dit Congres." Wow! Dat is de minachting voor onze Heer van al diegenen in Washington, D.C. en daarbuiten die de Gelijkheidswet steunen en de tirannie die ermee gepaard zou gaan als hij wet zou worden.

HET WEERHOUDENDE WERK VAN DE HEILIGE GEEST

De toenemende aanvaarding van deze wetteloze geest is weer een teken dat onze "gezegende hoop, de verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus" steeds dichterbij komt (Titus 2:13). Op zichzelf is deze verwerping van Gods normen door het Amerikaanse Congres misschien geen teken dat de zevenjarige verdrukking nabij is, maar het gaat samen met het samenkomen van een groot aantal andere tekenen die ons vertellen dat we in de laatste ogenblikken van dit menselijke tijdperk leven.

In 2 Tessalonicenzen 2:6-7 schrijft Paulus over het remmende werk van de Heilige Geest dat nu de onthulling van de antichrist verhindert tot na de Opname: "En gij weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds aan het werk. Alleen hij die het nu tegenhoudt, zal dat doen totdat hij uit de weg is geruimd."

Hoewel wij de identiteit van de antichrist niet zullen kennen vóór ons vertrek naar de hemel, herkennen wij duidelijk zijn geest, die reeds in onze wereld aan het werk is. De Gelijkheidswet heeft zijn insignes overal in zijn God tartende decreten.

Ik suggereer niet dat we de onvermijdelijke aanname van deze wet moeten accepteren, integendeel.

Ten eerste moeten we bidden voor onze natie en in het bijzonder dat de Senaat dit afschuwelijke wetsvoorstel verwerpt. Ik geloof dat de Heilige Geest door Zijn aanwezigheid in ons, en door onze gebeden, werkt om de volle expressie van het kwaad en de wetteloosheid die nog moet komen, tegen te houden. Bid dat de Heer genoeg mannen en vrouwen in de Amerikaanse Senaat zal opwekken om te voorkomen dat deze 'wet op gelijke behandeling' het bureau van Joe Biden bereikt, die tijdens zijn campagne beloofde dat hij deze wet al tijdens zijn eerste honderd dagen in functie als wet zou ondertekenen.

Als u in een staat woont met een Republikeinse Senator, neem dan contact met hem of haar op om uw afkeuring uit te spreken over deze vreselijke wetgeving die uit het Huis komt.

De Gelijkheidswet vertegenwoordigt de regering die eist dat iedereen in het gareel loopt met haar opvattingen over moraliteit om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder de antichrist zal deze staatsaanbiddende tirannie zijn hoogtepunt bereiken.

Het goede nieuws is tweeledig. Ten eerste bevestigt de Schrift de ondergang van de antichrist: "En het beest werd gevangen genomen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen had gedaan, waardoor hij hen misleidde, die het merkteken van het beest hadden ontvangen, en hen, die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die brandt van zwavel" (Openb. 19:20).

Wat de geest achter de antichrist betreft, die God sinds het begin der tijden heeft getart, ook hij zal hetzelfde lot ondergaan als de antichrist, maar op een later tijdstip (zie Openb. 20:10)

Ten tweede, al deze dingen wijzen op de spoedige verschijning van Jezus om ons thuis te brengen naar de plaats die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3). De Gelijkheidswet bevestigt wat we al zien in de vele andere tekenen van de snel naderende verdrukking. En als deze tijd al zo dichtbij is, hoeveel dichterbij moet dan ons snelle vertrek niet zijn uit deze wereld?

Bron: Equality or Tyranny? — Jonathan Brentner