www.wimjongman.nl

(homepagina)


De geest van de Antichrist rijst op: Het paradigma aan het einde der tijden

door Joel Michael | 30 oktober 2021

De Antichrist tegen Gods verbonden

( )

Door het paradigma van de eindtijdperken van heilige verbonden en antichristen te begrijpen, kunnen we de tijden beter onderscheiden en aanwijzingen herkennen voor de identiteit van de uiteindelijke antichrist.

De tijdperken van de mens

Sinds de schepping wordt de tijd van de mens gemeten in tijdperken. De 7.000 jaar durende tijd van de mens wordt gewoonlijk opgedeeld in drie tijdperken van 2.000 jaar, gevolgd door een sabbats-millennium van 1.000 jaar. Elk van deze tijdperken kan worden onderscheiden door de verbonden die God in dat tijdperk met de mens sloot. Je hebt waarschijnlijk gehoord van tijdperken zoals het Kerktijdperk, het Tijdperk van de Wet, of afleidingen daarvan.

Maar tegen het einde van elk tijdperk duikt er een opstandige persoon op die zich verzet tegen Gods verbonden en probeert de vervulling ervan tegen te houden. Vandaag de dag kennen we deze opstandige geest als de antichristelijke geest. En net als in de voorafgaande tijdperken verwachten wij dat aan het einde van dit tijdperk een laatste antichrist zal opstaan en een laatste vuist zal maken om Gods verbonden van Zijn volk te weerhouden.

Wij naderen thans het einde van dit derde tijdperk. We zijn nog maar een paar jaar verwijderd van het 2000-jarig jubileum van het begin van Jezus' bediening. Intrigerend is dat een studie van de Dode Zee Rollen door Ken Johnson ons plaatst op de rand van het laatste jubileum (50-jarige cyclus) van het derde tijdperk. Tussen het begin en het einde van de laatste 50 jaar van dit jubeljaar moeten alle profetieën uitkomen, culminerend in Jezus' 1000-jarige heerschappij op aarde.

Door Satans doel voor elk van deze historische antichristen te begrijpen, zullen wij beter in staat zijn de antichristelijke geest in onze huidige tijden te onderscheiden en de antichrist te identificeren wanneer hij opkomt.

De tijdperken, de verbonden en de antichristen die ze tarten

Het tijdperk van de Schepping en het Eerste Verbond

Het eerste tijdperk staat bekend als het tijdperk van de Schepping. Dit tijdperk begint met Gods schepping van de lichten aan de hemel en eindigt 2000 jaar later in de tijd van Abraham. Vrijwel direct na de schepping van man en vrouw sloot God een overeenkomst met hen, een soort verbond. Dit verbond, dat bekend staat als het Adamisch Verbond of het Edense Verbond, stond Adam en Eva toe van elke boom in de tuin te eten, zolang zij maar niet aten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Het verbreken van dit verbond zou de dood betekenen; het einde van het onsterfelijke lichaam en uitzetting uit de Hof van Eden.

Kort nadat het verbond was gesloten, manifesteerde Satan zich om zich met het verbond te bemoeien en het paar te verleiden het te verbreken. Hij slaagde daarin en vestigde een patroon van Goddelijke verbonden en satanische inmenging in elk verbond.

Dit patroon zou zich herhalen wanneer het volgende tijdperk naderde.

Een opstandig antichristelijk prototype ontstaat

Tegen het einde van het Scheppingstijdperk sloot God een ander verbond met de mens. Dit verbond werd gesloten met Abraham en wordt toepasselijk het Abrahamitische Verbond genoemd. Als onderdeel van dit verbond beloofde God Abraham land, waaronder het huidige Israël, en een groot deel van het land eromheen. Dit land werd door God aan Abraham en zijn nakomelingen via Izaäk geschonken als een eeuwigdurend bezit. Hij beloofde Abraham ook dat hij de vader zou zijn van vele volken en dat door hem alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden (door Jezus).

Maar deze keer liet Satan, die was geslagen omdat hij zich had bemoeid met het eerste verbond, een avatar opstaan; een antichristelijke figuur. Deze man werd Nimrod genoemd. Nimrod was het prototype voor opstandige mensen. Zijn naam kan worden geïnterpreteerd als "hij die het gehele volk opstandig maakte tegen God". Aan deze eerste antichrist worden verschillende daden toegeschreven, waaronder de bouw van de toren van Babel.

Nimrod was Satans werktuig om het Abrahamitische verbond te ontkennen. Hoewel we niet zeker kunnen zijn van de historische nauwkeurigheid, stelt de Rabbijnse literatuur dat Nimrod bij meerdere gelegenheden probeerde Abraham te doden. Volgens deze geschriften probeerde Nimrod hem als pasgeborene te doden, liet hem in een oven plaatsen, en stuurde later mensen om hem te doden.

Via Nimrod probeerde Satan Gods verbond met Abraham te blokkeren en zo het volk van zijn erfenis af te snijden, inclusief de beloofde Messias.

Het tijdperk van de Wet en de Antichrist die het verbond bijna stopzette

Het volgende tijdperk staat bekend als het Tijdperk van de Wet of het Torah Tijdperk. Het was in dit tijdperk dat God Mozes de wet gaf. Daarmee ging God het Mozaïsche Verbond aan. Net als het Adamisch Verbond was dit verbond afhankelijk van de gehoorzaamheid van de Israëlieten aan de wet. Als zij de wet volgden, zouden zij de zegeningen ervan ontvangen. Als zij de wet niet gehoorzaamden, zou God kastijdingen over hen zenden, uiteindelijk om hen tot inkeer te brengen. De Israëlieten herhaalden de patronen van ongehoorzaamheid en herstel vele malen in deze tijd.

Tegen het einde van het tijdperk kwam een nieuwe antichrist aan de macht die probeerde de wetten af te schaffen, inclusief de feesten en de offers die daarmee gepaard gingen. Zijn naam was Antiochus Epiphanes, de koning van het Seleucidische Rijk. Antiochus probeerde het Mozaïsche Verbond uit te roeien en het Jodendom buiten de wet te stellen in een poging de Joden te bekeren tot Hellenistische overtuigingen. Net als Nimrod aan het einde van het Scheppingstijdperk, probeerde Antiochus Epifanes Gods verbond af te snijden door het volk van het verbond weg te nemen.

Antiochus vervulde ook Daniëls profetie van de gruwel der verwoesting, door een beeld van Zeus in de tempel te bouwen en een varken te offeren in het Heilige der Heiligen. Dit is een gebeurtenis die zich volgens Jezus en Paulus in de toekomst zal herhalen. Grotendeels om deze reden wordt Antiochus beschouwd als model voor de uiteindelijke antichrist.

Maar zoals voorspeld door Jeremia, zou God spoedig een nieuw verbond met de mens sluiten. Het verbond zou het Mozaïsche verbond vervullen.

Opnieuw kwam de geest van de antichrist op om dit verbond tegen te houden.

Het tijdperk van genade en de antichrist die probeerde het verbond af te snijden

Dit nieuwe verbond zou worden ingeluid door de komende Messias die aan het einde van het tijdperk geboren zou worden.

De geprofeteerde Messias zou geboren worden uit de lijn van Koning David, zoals beloofd door het Davidisch verbond. In dit verbond beloofde God aan David dat zijn nakomelingen op de troon in Israël zouden regeren, en een eeuwig koninkrijk zouden vestigen.

En door de Messias, Jezus Christus, zou een nieuw verbond worden gesloten om een blijvend antwoord op de zonde te geven en het offersysteem van het Mozaïsche verbond te vervangen.

Opnieuw stond er een antichristelijke figuur op om te proberen de beloofde Messias af te snijden: Koning Herodes. Herodes benoemde zichzelf tot koning onder Romeins bewind en was niet van de lijn van David. Maar hij werd zich bewust van het Davidisch Verbond en de dreiging die een beloofde koning met zich mee zou brengen. Na het horen van het nieuws over Jezus' geboorte, probeerde Herodes de geprofeteerde koning te blokkeren door opdracht te geven alle mannelijke kinderen onder de twee jaar in Bethlehem te doden.

Als Satan hierin zou slagen, zou hij de belofte van de Messias en het nieuwe verbond dat zou komen, hebben tegengehouden. Maar God greep in en stuurde een engel om Jozef te waarschuwen voor het plan van Herodes.

Het tijdperk van genade en een laatste antichrist

Jezus' dood aan het kruis en opstanding luidden het Nieuwe Verbond in en het Tijdperk van Genade, of het Kerktijdperk. Het Mozaïsche Verbond werd vervuld door het Nieuwe Verbond en het offersysteem eindigde. Tweeduizend jaar later, naderen we nu het einde van het Tijdperk van Genade.

Satan weet dat de tijd kort is en hij weet dat Gods beloften en profetieën zullen uitkomen. Hij wist van de voorspelde herverzameling van de Joden, die zou leiden tot de heerschappij van de Messias. Maar voordat het zover was, kwam de geest van de antichrist in actie door de opkomst van een nieuwe antichrist - Adolf Hitler.

Hilter probeerde de Joden uit te roeien voordat zij opnieuw konden worden verzameld in het beloofde land, zoals geprofeteerd en beloofd was. Dit was een directe poging om de beloften van het Abrahamitische verbond te dwarsbomen, door hen terug te brengen naar hun land en hen in staat te stellen een zegen te zijn voor de wereld.

De geest van de antichrist komt aan het einde van dit tijdperk weer op, zoals blijkt uit de tekenen die Jezus geeft in Mattheüs 24, en de daarmee samenhangende tekenen van de zes zegels van Openbaring 6. Deze geest zal zich manifesteren in de uiteindelijke antichrist.

Deze antichrist zal niet slechts één van Gods verbonden aanvallen, maar alle in volgorde.

De Antichrist zal alle verbonden trachten te dwarsbomen

Het Abrahamitische Verbond

De geest van de antichrist is sterk gekant tegen het Abrahamitische Verbond; hij komt op zowel tegen het volk van het verbond als tegen hun beloofde land.

In de recente gevechten tussen de terroristische groepering Hamas en Israël, heeft het grootste deel van de wereld voor Hamas gekozen. Hun standpunten zijn gebaseerd op leugens, propaganda, en verdraaiing van historische feiten.

Hamas heeft afgelopen zomer honderden raketten op Israël afgevuurd, en Israël heeft defensief gereageerd met antiraketsystemen en offensief tegen stellingen en tunnels van Hamas.

Maar de meningen van de wereld worden niet gedreven door een onbevooroordeelde beoordeling van de feiten, maar door hun vader, Satan, die hen heeft misleid tot anti-Zionisme. Het volk Israël en zijn land zijn verbonden door Gods verbond. En net zoals het land wordt aangevallen, lopen die aanvallen over naar het volk.

Het antisemitisme neemt weer toe en na de strijd van deze zomer met Hamas is het nog veel erger geworden. Volgens een enquête van de anti-Defamation League (ADL) onder 600 Amerikaanse Joden, meldde 60% getuige te zijn geweest van gedrag of opmerkingen die zij persoonlijk als antisemitisch beschouwden na het geweld met Hamas. ADL meldde ook dat het afgelopen jaar het hoogste aantal antisemitische incidenten heeft opgeleverd sinds ze in 1979 begonnen met het bijhouden van incidenten.

Het Mozaïsche Verbond

Het Mozaïsche verbond zal ook onder vuur komen te liggen aan het einde van dit tijdperk. Paulus onthulde dat het geheimenis van de wetteloosheid in die tijd al aan het werk was en zijn hoogtepunt zal bereiken in de mens van de wetteloosheid. Johannes merkte dit ook op.

Hoewel het Mozaïsche verbond door Christus werd vervuld, geven zowel Daniël als 2 Thessalonicenzen en Openbaring aan dat er aan het einde van dit tijdperk er een derde tempel zal zijn. En het is onmogelijk niet op te merken hoe hard de antichristelijke geest dit tegenwerkt. Hoewel Israël technisch gezien de Tempelberg in haar bezit heeft, hebben de Joden niet het recht hun tradities op die plaats uit te voeren.

Een recente toename van de tolerantie voor Joods gebed op de Tempelberg heeft de hoop op een derde tempel doen herleven. Dit heeft echter geleid tot gewelddadige verontwaardiging van de Palestijnen. Nadat een rechtbank had besloten dat Joden op de Tempelberg ongehinderd moeten kunnen bidden, werd de rechtbank door Palestijnse represailles gedwongen op haar besluit terug te komen. Hamas noemde het een "flagrante agressie tegen de Al-Aqsa Moskee, en een duidelijke oorlogsverklaring".

Het is duidelijk dat Satan alles zal doen om een derde tempel in de weg te staan. De bouw ervan zal aangeven dat zijn tijd kort is.

Het Nieuwe Verbond

Satan, de rode draak, zal zich eerst tegen de Joden verzetten nadat hij uit de hemel is neergeworpen (Openb. 12:9). Je kunt je afvragen of deze gebeurtenis al heeft plaatsgevonden. Wij weten dat hij wordt neergeworpen ergens na de opstanding van Christus (Openb. 12:5) maar vóór de grote verdrukking.

Dat is een grote kloof. Wanneer deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vergt enige speculatie. Wanneer Satan geen toegang meer heeft tot de hemel, zal hij de broeders niet meer kunnen beschuldigen zoals hij deed met Petrus en Job. Het lijkt mij dat Satan vandaag de dag de broeders blijft beschuldigen, dus ik geloof dat deze gebeurtenis nog moet komen.

Wanneer Satan eenmaal is neergeworpen, zal hij de Joden vervolgen (Openb. 12:13). Maar wanneer God hen 3 1/2 jaar in de woestijn beschermt, richt Satan zijn aandacht op [de overigen van] het volk van het Nieuwe Verbond (Openb. 12:17). Hij zal allen vervolgen en martelaar maken die God niet verloochenen en hem niet aanbidden (Openb. 20:4).

Het identificeren van de Antichrist

Eén van de manieren waarop we de antichrist zullen herkennen is door zijn werken tegen de verbonden van God.

We zien dit voortdurend in Daniël 11.

  • ...zijn hart zal gericht zijn tegen het heilige verbond, en hij zal optreden (11:28)
  • ...[hij] zal terugkeren en woedend worden over het heilige verbond en tot daden overgaan (11:30)
  • ...hij zal wederkomen en acht slaan op hen die het heilige verbond verlaten (11:30)

Hij zal opkomen tegen de Joden, hun beloofde land, hun wetten, en hun gewoonten. Daarna zal hij tegen de [verdrukking-]christenen opkomen.

Net als Johannes en Paulus, kunnen wij de geest van de antichrist al aan het werk zien. En het is aan het opstijgen. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, het is slechts een kwestie van tijd voordat deze laatste antichrist aan de macht komt.

Bron: Antichrist Spirit Rising: The Paradigm at the End of the Ages