www.wimjongman.nl

(homepagina)


REDDING IN GEEN ANDERE NAAM

Jonathan Brentner - 4 augustus 2021

( )

Afbeelding van Jeff Jacobs via Pixabay

Wat hebben mensen het meest nodig? Het antwoord blijft hetzelfde als het altijd geweest is: Een duidelijk begrip van het Evangelie. Daarmee bedoel ik dat mensen Jezus nodig hebben. En dan niet diegene die zovelen vandaag de dag in hun hoofd creëren, maar Degene die geopenbaard is op de bladzijden van de Schrift.

De apostel Petrus zei dít in Handelingen 4:12: "Er is in niemand anders redding, want er is geen andere naam onder de hemel waardoor wij moeten worden gered."

Jezus zei dit in Johannes 14:6: "Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Ons geloof in de exclusiviteit van Christus als de enige weg naar het eeuwige leven komt met de woorden van de Heiland zelf.

In Handelingen 4:12 bevestigt Petrus eenvoudig wat hij de Heiland hoorde zeggen in de nacht voor Zijn kruisiging: er is geen andere weg, "geen andere naam". Hij alleen is de deur naar het eeuwige leven; alle andere wegen leiden naar het eeuwige verderf.

Het beroemdste vers in de hele Schrift bevestigt deze waarheid: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

GELOOF

In de verzen die voorafgaan aan Johannes 3:16 wijst Jezus niet alleen op het geloof in Zichzelf als de weg van de verlossing, maar ook op het kruis als het middel: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn omhooggeheven heeft, zo moet ook de Zoon des mensen omhooggeheven worden, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft" (Johannes 3:14-15).

Jezus stierf in onze plaats aan het kruis. Hij betaalde de schuld voor onze zonden. Daarom is er geen andere naam dan Jezus; niemand anders betaalde de schuld voor onze zonden. Christus alleen nam onze plaats aan het kruis in.

De apostel Johannes schreef déze woorden: "Maar allen die hem hebben aangenomen, die in zijn naam geloven, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12).

Geloof in Jezus is essentieel.

HOE ZIT HET MET GOEDE WERKEN?

Hebben goede werken enig aandeel in onze redding? Absoluut niet!

Niemand kan zijn redding verdienen, omdat de lat veel te hoog ligt. In Mattheüs 5:48 gaf Jezus ons de noodzakelijke maatstaf voor redding: "Gij moet dus volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is."

De rechtvaardigheid die nodig is om onszelf te redden is net zo haalbaar als iemand die in Laguna Beach, Californië in de Stille Oceaan springt en non-stop naar Hawaï zwemt. Wij beginnen onze levensreis "dood in onze schuld en zonden" (Efeziërs 2:1) en van daaruit gaat het bergafwaarts. Zonder Gods tussenkomst zouden wij nooit een nieuw leven in Christus ervaren.

Paulus geeft ons in Efeziërs 2:4-9 de essentie van het Evangelie:

"Maar God, rijk aan barmhartigheid, heeft ons, vanwege de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs toen wij dood waren in onze schulden, samen met Christus levend gemaakt - door genade bent u gered - en ons met Hem opgewekt en ons met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de onmetelijke rijkdom van zijn genade in goedertierenheid jegens ons in Christus Jezus zou tonen. Want door genade bent u gij behouden, door het geloof. En dat is niet uw eigen verdienste, maar een gave van God, niet het resultaat van werken, opdat niemand zal roemen".

Het is God die ons levend maakt in Christus. Wij erven het eeuwige leven uitsluitend op basis van genade en ontvangen het door geloof. Wij voegen niets toe aan het werk van Jezus aan het kruis. Hij nam onze zonden op Zich, zodat "wij de gerechtigheid van God zouden worden" (2 Korintiërs 5:21).

JEZUS BETAALDE HET ALLEMAAL

Paul David Tripp begint zijn 3 juli overdenking in Nieuwe Barmhartigheden met deze woorden: "Jezus heeft alles betaald! Er zijn geen rekeningen meer te betalen voor je zonde! Je bent nu vrij om eenvoudig te vertrouwen en te gehoorzamen."

Omdat zijn woorden zo duidelijk het hart van het Evangelie weergeven, citeer ik ze hieronder in hun geheel.

"Stop met proberen iets van God te verdienen. Stop met proberen meer van zijn acceptatie te krijgen. Stop met proberen zijn gunst te verdienen. Stop met proberen zijn trouw te winnen. Stop met proberen iets te doen dat zijn zegen zou terugbetalen. Stop met proberen om je moreel weg te kopen uit zijn woede. Stop met proberen een niveau te bereiken waarop je blijvende vrede met hem zult kennen. Stop gewoon met proberen. Stop gewoon.

"Zoveel christenen dragen een last op hun schouders die ze niet hoeven te dragen. Zij staan iedere morgen op en nemen de zware last op zich om op de een of andere manier te proberen iets met God te bereiken. Ze werken hard om uit te werken wat ze niet hebben, in de hoop dat ze kunnen bereiken wat onmogelijk is. Het kan gewoon niet werken. Waar leidt het dan toe? Het leidt ofwel tot de enge trots van eigengerechtigheid - een cultuur van moralistische zelfverheerlijkers, die er geen probleem mee hebben om degenen te veroordelen die niet het niveau van gerechtigheid hebben bereikt dat zij denken te hebben - ofwel leidt het tot angst en ontmoediging - een cultuur van mensen die niet naar God rennen met hun zonde omdat ze bang voor Hem zijn.

"Paulus veegt deze verwrongen, slopende "koop je weg in genade"-cultuur weg met een opvallende zuinigheid van woorden: "Het is nu duidelijk dat niemand door de wet voor God gerechtvaardigd wordt" (Gal. 3:11). Het is een uitspraak die geen inleiding en geen aanwijziging behoeft. Niemand wordt ooit door God aanvaard omdat hij of zij de wet heeft gehouden. Niemand. Dat is het; er zijn geen compromissen en geen overeenkomsten nodig. Ze zijn niet nodig omdat, ten eerste, het onmogelijk is om je in Gods gunst in te kopen omdat zonde je tot een wetsovertreder maakt, en ten tweede, je rekeningen werden volledig en totaal betaald in de enkele betaling door het kruis van Jezus Christus. Christus deed niet een eerste betaling op jouw morele hypotheek, Hij betaalde jouw hele morele hypotheek in één enkele betaling, zodat jij voor altijd schuldenvrij in relatie met God kon leven. Gods wet is niet jouw afbetalingsplan, omdat er geen afbetalingsplan is wanneer aan de eisen van een hypotheek voor eens en voor altijd is voldaan in één enkele betaling.

"Dus stop met proberen iets uit te meten en van God te krijgen. Stop met je voor Hem te verbergen als je het verprutst. Stop met jezelf te vergelijken met andere mensen, en je af te vragen of God minder van je houdt omdat je niet zo "goed" bent als zij. Stop met de goede dingen die je doet te benoemen als gerechtigheid die je niet alleen dichter bij God zou brengen, maar ook aan anderen zou bewijzen dat je dat bent. Stop ermee aan de wet te vragen om te doen wat alleen genade kan doen, en begin te rusten in het feit dat je geen morele rekeningen te betalen hebt, omdat Jezus ze allemaal betaald heeft aan het kruis. En als je zondigt, doe dan niet alsof dat niet zo is, raak niet in paniek en verstop je niet. Ren naar Jezus en ontvang genade in je tijd van nood, het soort genade dat Hij voor jou heeft betaald."

Jezus heeft alles betaald; wij voegen niets toe aan het kruis. Onze redding is werkelijk volbracht.

NU IS DE TIJD OM TE GELOVEN

Als u de Heer nog niet in geloof hebt aangeroepen voor de vergeving van uw zonden, doe dat dan vandaag nog. De tijd is buitengewoon kort. Jezus verzekert ons door het hele Nieuwe Testament heen dat geloof in Hem, en in Hem alleen, leidt tot eeuwig leven. Ik houd van de woorden van 1 Johannes 5:11-12 in dit verband:

En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Als u dit leest nadat Jezus is gekomen voor Zijn Gemeente, weet dan dat er nog tijd is om u tot Hem te wenden, maar weet dat u niet moet treuzelen.

Er is geen andere naam. Niemand anders heeft de grote schuld voor de zonden betaald, alleen Jezus. U zult geen leven vinden in een andere naam; uw goedheid is van geen belang. Jezus alleen redt, en wij blijven alleen in Hem vanwege Zijn genade, barmhartigheid, standvastige liefde, en Zijn bewarende kracht die ons veilig houdt in dit leven en dat zal doen tot in alle eeuwigheid.

Nu is het de tijd om te geloven!

Als je al in Christus bent, weet dan dat je veiligheid volledig gebaseerd is op Gods genade. Wij voegen geen werken toe aan onze redding. Onze hoop rust 100% op Jezus' liefde voor ons. We hebben allemaal een verleden, zelfs nadat we ons geloof in de Heiland hebben gesteld, maar de waarheid van het Evangelie is dat we niet meer schuldig zijn. We zijn niets meer schuldig, omdat Jezus al onze schuld aan het kruis heeft betaald.

Laat niemand je vertellen dat het mogelijk is om van je verlossing weg te lopen of je eeuwige erfenis op wat voor manier dan ook te verliezen. Dat is een ontkenning van genade, en het toevoegen van werken aan Jezus' offer aan het kruis voor ons, en een verdraaiing van het Evangelie.

Bron: Salvation In No Other Name — Jonathan Brentner