www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Eindstreep

Greg Lauer - mei 2021

Ik denk dat het onvermijdelijk was. Ik heb al eerder gezegd hoe Taiwan het coronavirus op voorbeeldige wijze heeft aangepakt, en daardoor hebben wij het geluk gehad de strenge maatregelen te vermijden die vele andere landen over de hele wereld hebben genomen. Maar...

Dat was toen. Dit is nu:

Midden mei kreeg Taiwan eindelijk een voorproefje van wat de meeste andere landen de afgelopen 14 maanden in verschillende mate hebben meegemaakt. We zagen ons aantal COVID-19-gevallen plotseling stijgen van bijna nul tot enkele honderden in een tijdsbestek van een paar dagen, en vrijwel van de ene dag op de andere zaten we midden in een pandemie die de meeste mensen hier terloops waren gaan associëren met de wereld buiten Taiwan.

Op zaterdag de 15e, tijdens een actuele les, kregen mijn studenten en ik van een van de secretaresses te horen dat alle lessen de komende twee weken gesloten zouden worden (een maatregel die sindsdien met nog eens twee weken is verlengd... u begrijpt het al). Hoewel de toename van het aantal nieuwe gevallen iets lijkt af te nemen en de hoop is gewekt dat we er met een paar weken van minder strenge maatregelen doorheen komen, vrezen velen dat dit slechts een voorschot is op wat zou kunnen uitgroeien tot langere, hardere maatregelen om de uitbraak in te dammen.

Haat je het niet als dat gebeurt?

Hoe dan ook... hoe was jouw dag? Ik kan je in ieder geval één ding vertellen, er is niets beters dan dat je normale leven plotseling wordt weggerukt om je te laten verlangen naar de dag dat we allemaal plotseling worden weggenomen.

Nu we het daar toch over hebben, ik heb onlangs wat tijd doorgebracht met een prachtige kleine Schriftpassage die bij de meeste gelovigen goed bekend is, maar waarvan ik durf te zeggen dat weinigen die in direct verband brengen met de Opname. Bij nadere beschouwing echter, spreekt deze raadselachtige kleine passage niet alleen over de Opname, maar als een extra bonus spreekt het over een pre-Verdrukking-Opname.

Je weet hoe dat gaat - je hebt een passage 900 keer gelezen, en dan op een dag graaf je wat onder de oppervlakte en je graaft er nog een beetje in, en kaboem!

Vind je het niet geweldig als dat gebeurt?

Maar hoe dichtbij de Opname ook is, er gaat niets boven het plotseling weggerukt worden uit je normale leven, vooral te midden van een angstaanjagende wereldwijde pandemie, om je te laten nadenken over wat meer ontnuchterende onderwerpen, zoals de mogelijkheid om te behoren tot degenen die "als eerste zullen opstaan" bij de opname, als je begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, het is genoeg om je te laten nadenken over de mogelijkheid dat je de eindstreep niet haalt, bij wijze van spreken. Natuurlijk zou een verheerlijkt lichaam dat ongevoelig is voor elke ziekte op dit moment ook erg fijn zijn.

Voeg deze dingen samen en je hebt de algemene strekking van dit artikel: de Opname, de toestand van hen die het voorrecht hebben om bij de Heer te zijn voordat het gebeurt, en de verheerlijkte lichamen waar we allemaal naar uitzien. Paulus spreekt hierover in zijn tweede brief aan de Korintiërs, en zo gaan we naar de havenstad Korinthe.

Naakt bevonden

De specifieke passage in kwestie is 2 Korintiërs 5:1-5, maar ik wil er een beetje stiekem op ingaan door kort een paar dingen op te merken die Paulus noemt in de voorgaande vier hoofdstukken.

In de eerste hoofdstukken van 2 Korintiërs stort Paulus zijn hart uit over deze groep gelovigen, spoort hen aan zich te richten op wat komen gaat, op het eeuwige, en plaatst de moeilijkheden en het lijden van dit leven niet alleen in de context van een gelegenheid om het heerlijke licht van het evangelie en Gods genade, barmhartigheid en kracht te openbaren, maar ook van een gelegenheid om een nog grotere eeuwige heerlijkheid en beloning te ontvangen in de hemel:


Waarom wij niet verflauwen, maar hoewel onze uitwendige mens vergaat, toch wordt onze inwendige mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die voor het ogenblik is, werkt voor ons meer en meer een eeuwig gewicht der heerlijkheid uit; terwijl wij niet zien op de dingen die gezien worden, maar op de dingen die niet gezien worden. Want de dingen, die gezien worden, zijn tijdelijk, maar de dingen, die niet gezien worden, zijn eeuwig.
(2 Korintiërs 4:16-18 / nadruk toegevoegd)


Kortstondige lichte beproeving: Ieder van ons zou een stift moeten nemen en deze woorden op de rug van onze handen schrijven, en ik ben de eerste in die rij. Luister, als de apostel Paulus wat hij leed omwille van het evangelie een "kortstondige lichte verdrukking" kan noemen, dan moeten wij gewoon gaan zitten en zwijgen. Serieus. En als we dan toch bezig zijn, verheerlijk God alsof er geen morgen is - want misschien komt die er wel niet.

De Korinthiërs waren tot de opvatting gekomen dat het fysieke geen waarde had, en dat alles op het fysieke vlak inferieur was aan het geestelijke vlak. Paulus benadert dit idee echter vanuit een ander perspectief, door te onderwijzen dat het niet zo is dat het fysieke noodzakelijkerwijs vleselijk en nutteloos is, want het is wat God gebruikt om het eeuwige te doen ontstaan. In zijn eerste brief aan de Korinthiërs gebruikt Paulus het voorbeeld van een zaadje, dat geplant moet worden en moet sterven om graan voort te brengen:


Maar zal iemand zeggen: "Hoe worden de doden opgewekt?" en: "Met wat voor lichaam komen zij terug?" Dat wat je zaait, zaai je niet het lichaam dat zal zijn, maar een kale graankorrel, misschien van tarwe, of van een andere soort. Maar God geeft het een lichaam, zoals het Hem behaagt, en aan elk zaad een eigen lichaam.
(1 Korintiërs 15:35-38 / nadruk toegevoegd)


In 2 Korintiërs 4 benadrukt Paulus ook dat God het nodig achtte om zijn macht en het leven en de heerlijkheid van zijn Zoon te openbaren door vaten van klei:


Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de overmaat der kracht van God zij, en niet van onszelf. Wij worden van alle kanten verdrukt, maar niet verpletterd; verward, maar niet wanhopig; vervolgd, maar niet verlaten; geslagen, maar niet vernietigd; altijd dragen wij in ons lichaam het sterven van de Here Jezus, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar worde. Want wij, die leven, worden steeds ter dood gebracht om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus geopenbaard worde in ons sterfelijk vlees.
(2 Korintiërs 4:7-11 / nadruk toegevoegd)


Dan begint Paulus in hoofdstuk 5 de passage in kwestie door te spreken over ons aardse en hemelse lichaam:


Want wij weten immers, dat als het aardse huis, onze tent [Grieks: skenos, of tent- figuurlijk het menselijk lichaam] ontbonden is, wij een gebouw [Grieks: een vorm van oikodome, of een gebouw of bouwwerk, in het bijzonder een dat als woning gebruikt wordt] van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig, in de hemelen.
(2 Korintiërs 5:1 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Skenos is een toepasselijk woord voor Paulus om te gebruiken, aangezien hij in het echte leven bekwaam was in het ambacht van het tenten maken, en dit zelfs deed om zichzelf te onderhouden tijdens zijn bediening (Handelingen 18:1-3).

 

Het is duidelijk dat een tent een eenvoudig bouwwerk is dat in enkele minuten kan worden opgezet. Het is slechts een tijdelijke woning, ontworpen voor mensen die op reis zijn - voor hen die slechts op doorreis zijn naar een andere bestemming. Dit is duidelijk wat onze fysieke lichamen zijn: "tijdelijke woningen", die ons in staat stellen ons leven hier op aarde "door te komen".

Aan de andere kant is een gebouw een complex bouwwerk dat veel tijd, moeite en materiaal kost om te bouwen. Het is een permanente woning voor hen die het hun thuis noemen, en in dit geval is het een verwijzing naar de verheerlijkte lichamen die onze "permanente woningen" in de hemel zullen zijn.

Dus, tijdens ons aardse leven zijn we bekleed met onze aardse lichamen, en in de hemel zullen we bekleed zijn met onze verheerlijkte lichamen. Laten we nu, voordat we verder gaan, één cruciaal punt vaststellen:

Wanneer precies ontvangen we onze verheerlijkte lichamen?

Fluitje van een cent. Paulus heeft deze vraag al beantwoord in zijn eerste brief aan de Korinthiërs in wat een van de meest fundamentele opname-passages in het hele Nieuwe Testament is geworden:


Waarlijk, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in één ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden [d.w.z. bij de Opname zullen de gelovigen die gestorven zijn hun verheerlijkte lichamen krijgen, en de lichamen van de levende gelovigen zullen onmiddellijk in hun verheerlijkte gedaante worden veranderd]. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

(1 Korintiërs 15:51-53 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Ieder lid van de Gemeente - zowel de doden in Christus als zij die op dat moment in leven zijn - ontvangt hun verheerlijkte lichaam bij de Opname. Dit is niet echt een nieuwsflits voor iedereen die ooit 1 Korintiërs 15 heeft gelezen - en ik ben er zeker van dat de grote meerderheid van jullie dat heeft gedaan. Dit is een algemeen aanvaard punt onder hen die de leer van de Bijbel over de opname begrijpen, en dit is lang een fundamenteel aspect ervan geweest.

Maar terug naar 2 Korintiërs 5. Dus vers 1 vertelt ons dat als onze aardse tent wordt ontbonden (d.w.z. als we lichamelijk sterven), we een verheerlijkt lichaam hebben om naar uit te kijken in de hemel... of in de hemelen. Wat dan ook.

"De hemel" of "de hemelen"? Als Paulus in 2 Korintiërs 5:1 zegt dat wij "een huis hebben, niet met handen gemaakt, eeuwig, in de hemelen" (en ik citeerde de Engelse Wereld Bijbel hierboven, maar het wordt in de KJV ook weergegeven als "in de hemelen"), dan is het gebruikte woord in het Grieks een vorm van ouranos, dat in het hele Nieuwe Testament routinematig wordt gebruikt om te verwijzen naar zowel "de hemelen" als in de zichtbare hemel, als naar "de hemel" in geestelijke zin. Veel Engelse vertalingen maken zich niet druk om het onderscheid tussen de twee mogelijke betekenissen, en laten de context de lezer in de juiste richting wijzen. Er is geen reden om hier een punt van te maken, maar ik vind het interessant om op te merken dat de KJV-vertalers ervoor kozen om ouranos in dit vers te vertalen als "de hemelen", wat vaak de eigenlijke hemel suggereert. Of misschien moet ik wolken zeggen:


Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. De doden in Christus zullen eerst opstaan, en wij, die leven, en die overblijven, zullen samen met hen in de wolken worden opgenomen, om de Heer in de lucht te ontmoeten. Zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn.
(1 Tessalonicenzen 4:16-17 / nadruk toegevoegd)


Dan weer verder met vers 2:


Want zeer zeker zuchten wij [en hoe ouder wij worden, hoe meer wij zuchten - kunt u amen zeggen], verlangend om bekleed te worden [Grieks: een vorm van ependuomai] met onze woning, die van de hemel is;
(2 Korintiërs 5:2 / cursivering & [commentaar] toegevoegd)


Natuurlijk "verzuchten" gelovigen naar de dag waarop we dit lichaam van vlees zullen dumpen en bekleed zullen worden met een verheerlijkt model - en Paulus zegt het hier niet openlijk, maar we weten uit zijn eerste brief dat dit gebeurt bij de Opname.

Het Griekse woord "bekleed" in vers 2 is een interessant woord - het komt in het hele Nieuwe Testament maar twee keer voor, en beide keren in deze passage (verzen 2 en 4). Het woord is ependuomai, wat betekent: iets over iets anders aantrekken, als in: het ene kledingstuk over het andere aantrekken. Dus het beeld dat geschetst wordt, is dat gelovigen het ene moment bekleed zijn met hun sterfelijke lichaam, en het volgende moment plotseling "bekleed" worden met hun verheerlijkte lichaam.

Wel, als je het ene moment bekleed bent met je sterfelijk lichaam en het volgende moment bekleed bent met je verheerlijkt lichaam, dan ben je nooit, je weet wel...


...als het zo is dat wij, bekleed zijnde, niet naakt bevonden zullen worden. Waarlijk, wij, die in deze tent zijn, kreunen en zijn bezwaard; omdat wij ons niet willen ontkleden, maar wij willen bekleed worden [Grieks: een vorm van ependuomai, net als in vers 2], opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Die ons daartoe gemaakt heeft, dat is God, die ons ook het voorschot van de Geest gegeven heeft [God heeft de Gemeente juist om deze reden geschapen - om ons uiteindelijk te laten verrijzen en ons met verheerlijkte lichamen te bekleden, zodat we voor altijd bij Hem kunnen wonen en op aarde in het koninkrijk kunnen heersen en regeren ... en onze verzegeling door de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest is daarvoor het voorschot]
(2 Korintiërs 5:3-5 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Dit mag u niet missen: Ja, Paulus verlangt ernaar om bekleed te worden met zijn verheerlijkt lichaam, maar hij verlangt er specifiek naar om er ependuomai'ed mee te worden - hij wil het in zekere zin over zijn sterfelijk lichaam aantrekken. Hij wil niet "naakt gevonden worden" wanneer hij zijn verheerlijkt lichaam ontvangt. Dus wat vertelt deze passage ons?

Paulus vertelt de gelovigen in Korinthe en ons dat hij zucht en ernaar verlangt om niet alleen bekleed te worden met zijn verheerlijkte lichaam, maar om er op zo'n manier mee bekleed te worden dat hij geen periode hoeft mee te maken waarin hij ongekleed, of naakt is.

Welnu, als je leeft en bekleed bent in je sterfelijk lichaam, ben je niet naakt. Evenzo, als je bekleed bent in je verheerlijkte lichaam, ben je niet naakt. Dat betekent dat gelovigen die naakt zijn, degenen zijn die gestorven zijn en niet langer bekleed zijn in hun sterfelijke lichaam, maar nog niet bekleed zijn in hun verheerlijkte lichaam (omdat de Opname nog niet heeft plaatsgevonden).

Dus... waar zucht en verlangt Paulus eigenlijk naar?

Paulus is niet alleen aan het zuchten en verlangen naar
de Opname - hij zucht en verlangt ernaar
dat de Opname tijdens zijn leven zal plaatsvinden.

Paulus zucht en verlangt ernaar dat de opname zal plaatsvinden terwijl hij nog leeft (met andere woorden, VANDAAG), in plaats van ergens in de toekomst nadat hij is gestorven, waardoor hij naakt zal worden aangetroffen wanneer hij eindelijk zijn verheerlijkte lichaam zal ontvangen.

Het punt is dat 2 Korintiërs 5:1-5 een passage is die zeer zeker spreekt over de Opname, en dat zou niemand moeten verbazen. Per slot van rekening had Paulus hen de leer van de opstanding van gelovigen al in zijn eerste brief geleerd (1 Kor. 15:51-53), en hoewel die passage in zijn eerste brief op zichzelf staat als een definitieve leer over de Opstanding, bevestigt hij hier in zijn tweede brief in feite opnieuw het intieme verband tussen de opstanding van gelovigen en de Opname. Paulus richt zich tot dezelfde groep gelovigen over hetzelfde onderwerp - de opstanding/opname van de doden in Christus en van hen die leven en overblijven.

En het is die "levenden en overblijvenden"-groep waar Paulus naar verlangt om deel van uit te maken.

En dat is niet alles

Dus Paulus heeft het zeker over de Opname in 2 Korintiërs 5:1-5, maar dat is niet alles. Het zijn zeker geen rokende wapens, maar let op twee kleine details in wat Paulus schreef (of niet schreef, al naar gelang het geval) die gemakkelijk zouden kunnen worden genomen om te suggereren dat hij het heeft over een pre-verdrukking Opname.

Detail 1: De Bema. Ten eerste, na zich geconcentreerd te hebben op de verzen 1-5, merk op waar Paulus naar toe gaat in de volgende paar verzen:


Wij zijn dus altijd vol vertrouwen en weten dat wij, terwijl wij inwonen in het lichaam, uitwonend zijn bij de Heer; want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij hebben goede moed, zeg ik, en willen liever uit het lichaam te zijn, en thuis te zijn bij de Heer. Daarom stellen wij ons ook ten doel, of wij nu thuis of afwezig zijn, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder de dingen in het lichaam ontvangt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
(2 Korintiërs 5:6-10 / cursivering toegevoegd)


Nadat hij gesproken heeft over de Opname, verspilt hij geen tijd met het noemen van de rechterstoel van Christus en de beloningen die elk lid van de Gemeente zal ontvangen. Dit zijn de beloningen die we zullen bezitten wanneer we terugkeren met Christus bij de wederkomst, dus Paulus noemt hier een ander fundamenteel onderdeel van de pre-verdrukking-volgorde van gebeurtenissen.

Het pre-verdrukking Opname-scenario heeft de Gemeente verplaatst naar de hemel voordat de Verdrukking begint; en gedurende de zeven jaar of meer tot aan de wederkomst, verschijnen we voor de rechterstoel van Christus om beloond te worden voor de werken in ons aardse leven die dat rechtvaardigen, en we hebben een huwelijksceremonie waarin we officieel "uitgehuwelijkt" worden met Christus (Openb. 19:1-7). Pas dan zijn wij voorbereid om met Hem terug te keren bij de wederkomst, in het wit gekleed, om deel te nemen aan het bruiloftsmaal van het Lam op aarde (Openb. 19:9). Dit is de basis van de gelijkenis van de 10 maagden (Matt. 25:1-13), en dat is slechts één van de vele redenen waarom die 10 maagden, waarvan de helft wel en de andere helft geen toegang krijgt als gasten tot dat bruiloftsmaal (dat volgt op de huwelijksceremonie in de hemel), absoluut niet de Gemeente kan zijn. En dan zijn wij allen gereed om duizend jaar lang met Christus in het Duizendjarig Rijk te heersen en te regeren.

Het probleem met andere theorieën over de timing van de Opname is dat ze een beetje creatief moeten zijn met de timing van deze gebeurtenissen. Ik heb bijvoorbeeld bepaalde post-tribbers horen beweren dat we op dezelfde dag worden opgenomen, én beloond worden voor de Bema, én de bruiloft van het Lam bijwonen, en dan meteen weer teruggaan naar de aarde bij de wederkomst.

Oei... houd je kronen goed vast!

Detail 2: ZO SNEL MOGELIJK. OK, dus hier is onze apostel Paulus, zuchtend en verlangend naar de Opname, en dat die tijdens zijn leven zal plaatsvinden. Welnu, als je zucht en verlangt naar een gebeurtenis om te gebeuren, dan is het vanzelfsprekend dat je wilt dat het Z.S.M. gebeurt - zo snel mogelijk. Als er vóór de Opname nog andere gebeurtenissen moesten plaatsvinden, zou Paulus er een of meer genoemd kunnen hebben, al was het alleen maar om zijn lezers eraan te herinneren dat, hoezeer zij ook naar de Opname verlangden, er eerst nog bepaalde dingen moesten gebeuren, dus wees geduldig en houd je ogen open voor die gebeurtenissen, snap je?

Maar zien we ook maar iets in die richting in 2 Korintiërs 5:1-5?

Nou, laten we eens kijken:

Er is geen sprake van de Verdrukking, of van het verdrag van Daniël 9:27 dat de verdrukking inluidt. Geen vermelding van de antichrist die in de beginfase aan de macht komt. Geen vermelding van de gruwel der verwoesting die in het midden plaatsvindt. Geen vermelding van het merkteken van het beest of de ontketening van gruwelijke oordelen over de aarde. Geen melding van de fysieke terugkeer van Christus naar de aarde om zijn koninkrijk te vestigen.

Paulus zegt geen woord over een van deze of andere verwante aardse gebeurtenissen - hij vertelt ons alleen dat hij zucht en verlangt dat de Opname nog tijdens zijn leven zal plaatsvinden. Hoe eerder hoe beter. Als al deze gebeurtenissen (of zelfs maar één) voor de Opname zouden moeten plaatsvinden, dan zou Paulus' zuchten en verlangen kunnen overkomen als... wel, een oefening in luchthartige zinloosheid.

Als andere gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor de Opname, dan is Paulus in feite gewoon aan hun overtuiging aan het peuteren.

Maar is dat wat Paulus doet? Absoluut niet. Nou, wat doet Paulus dan? Paulus boetseert voor de Corinthische gelovigen, en voor de hele Gemeente in het hele Kerktijdperk, de houding die God wil dat we hebben ten opzichte van de Openbaring - een houding die wordt gekenmerkt door een gretige, actieve verwachting die alleen mogelijk is als de Openbaring niet alleen tijdens ons leven kan plaatsvinden, maar letterlijk op elk moment. (En als u toevallig een van degenen bent die nog steeds last heeft van brandend maagzuur over de doctrine van de onmiddelijke nabijheid, neem dan de tijd om uzelf hiervan bewust te worden). Met andere woorden zien dit we in deze passage in 2 Korintiërs 5:

Paulus boetseert voor de Kerk de
godvruchtige houding ten opzichte van de Opname
die God wil dat gelovigen hebben, en dat is
onbetwistbaar de pre-verdrukking visie.

Niets meer, niets minder. Er is geen eerlijke weg omheen.

Vlees en beenderen

Ik wil het idee van het "naakt zijn" waarop Paulus zinspeelt in 2 Korintiërs 5:3, deze toestand waarin gelovigen verkeren na hun dood en voordat zij hun verheerlijkte lichamen ontvangen bij de opname, verder uitwerken.

Veel hiervan is waarschijnlijk ook van toepassing op ongelovigen, die - hoewel ze zeker nooit met een verheerlijkt lichaam bekleed zullen worden - in een vergelijkbare toestand kunnen verkeren na hun dood en voordat ze opgewekt worden bij het Grote Witte Troon Oordeel uit Openbaring 20:11-15 om uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen te worden. In dit gedeelte zal ik echter alleen mijn aandacht richten op de staat van de rechtvaardigen - waartoe de heiligen van het Kerktijdperk, de heiligen van het Oude Testament en de heiligen van de Verdrukking behoren.

Wacht op uw beurt: Ik zal er in dit artikel niet op ingaan, maar ik ben geneigd te geloven, gebaseerd op een zorgvuldige lezing van Openbaring 20:4-6 en een paar andere gerelateerde passages uit het Oude Testament, dat de Oudtestamentische heiligen kort na de Wederkomst zullen worden opgewekt, en de verdrukking-heiligen kort na de Oudtestamentische heiligen zullen worden opgewekt.

Maar wat, áls er al iets is, kunnen we uit de Schrift afleiden over deze periode van "naaktheid" waar Paulus naar verwijst? Hoe ziet het eruit? In welke gedaante zullen we zijn? Zullen we als geesten rondzweven in de buitengewesten van de hemel of wat?

Een voor de hand liggend ding om in gedachten te houden is dat onze geest eeuwig is. Gods Geest is eeuwig en wij zijn naar Zijn beeld geschapen, dus die van ons is dat ook. Dat betekent dat onze essentie - onze innerlijke natuur, die zich elke dag van ons leven laat zien, onze expressie - tot in de eeuwigheid zal blijven bestaan. Dat betekent dat onze cognitieve vermogens, onze emoties, onze herinneringen, enz. nog steeds intact zullen zijn.

Met andere woorden, we zullen nog steeds onszelf zijn.

Niet alleen dat, maar we zullen bij de Heer zijn. En dat betekent dat we in de hemel zullen zijn, want dat is waar de Heer is. Paulus zinspeelt hierop in de passage die we zojuist hierboven hebben bekeken:


Daarom zijn wij altijd vol vertrouwen en weten wij dat wij, terwijl wij thuis zijn in het lichaam, afwezig zijn van de Heer; want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij hebben moed, zeg ik, en willen liever afwezig zijn van het lichaam, en thuis te zijn bij de Heer.

(2 Korintiërs 5:6-8 / nadruk toegevoegd)


Het is een binair iets: óf we zijn thuis in het lichaam en afwezig van de Heer, óf afwezig uit het lichaam en thuis bij de Heer. Maar zoals we hebben gezien, is onze geest in beide gevallen ofwel bekleed ofwel onbekleed. Als zij bekleed is, verblijft onze geest in een 'voertuig' waardoor hij zich op tastbare wijze kan uitdrukken. Wanneer wij bekleed zijn met onze sterfelijke lichamen, kunnen wij alleen met de fysieke wereld in wisselwerking staan. Wanneer wij echter bekleed zijn met onze verheerlijkte lichamen, zullen wij in staat zijn om zowel met de fysieke als met de geestelijke wereld in wisselwerking te treden. De Schrift vertelt ons dit duidelijk.

Een voorbeeld: Jezus.

In Lucas 24:13-43 lezen we dat Jezus op de zondagmiddag van de Opstandingsdag verscheen aan twee discipelen (niet twee van de oorspronkelijke twaalf) die op weg waren naar Emmaüs, een dorp ongeveer 10 km van Jeruzalem. Jezus voegde zich bij hen terwijl zij liepen, maar Hij voorkwam dat zij Hem herkenden en hield zich van de domme over de recente tumultueuze gebeurtenissen van de lijdensweek. Terwijl zij liepen, begon Hij de Schriften te openen en onthulde hen uit de profeten van het Oude Testament hoe de Messias zulke dingen zou moeten lijden om Zijn heerlijkheid binnen te gaan.

Toen zij in Emmaüs aankwamen, deed Jezus aanvankelijk alsof Hij verder wilde gaan, maar de twee discipelen drongen er bij Hem op aan om bij hen te blijven, omdat het al laat op de dag was geworden. Toen zij gingen zitten om te eten, zegende Jezus het brood en brak het, en plotseling werden hun ogen geopend over Zijn ware identiteit. En toen POEF...verdween Hij in het niets.

De verbaasde discipelen maakten zich onmiddellijk uit de voeten terug naar Jeruzalem, en die avond troffen zij de rest van de discipelen samen met enkele anderen aan in een afgesloten kamer in Jeruzalem, omdat zij vreesden voor hun leven vanwege de Joden. De twee vertelden ademloos over hun opzienbarende ervaring, en plotseling verscheen Jezus uit het niets te midden van hen, net zoals Hij eerder die middag in Emmaüs was verdwenen. Natuurlijk deed Jezus alle aanwezigen de stuipen op het lijf jagen - zij dachten dat Hij een geest was, en Jezus vroeg om iets te eten om hun te bewijzen dat Hij dat niet was.

Mijn punt is dit: Merk op dat Jezus, in Zijn verheerlijkt lichaam, (a) volledig tastbaar was, (b) in staat was om te communiceren met dingen en mensen hier op aarde in de fysieke wereld, en (c) in staat was om spontaan in en uit verschillende dimensies te bewegen waar Zijn sterfelijke discipelen geen toegang toe hadden.

Wanneer wij bij de Opname bekleed worden met onze verheerlijkte lichamen, zullen wij in staat zijn hetzelfde te doen:


Geliefden, nu zijn wij de zonen Gods, en het blijkt nog niet, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, wanneer Hij verschijnen zal, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
(1 Johannes 3:2 / nadruk toegevoegd)


De discipelen waren doodsbang omdat ze Hem niet konden zien zoals Hij is. En waarom niet? Omdat zij niet waren "zoals Hij". Nou, hoe was Hij? Hij was in Zijn verheerlijkt lichaam en was, bij gebrek aan een beter woord, een transdimensionaal wezen: Hij kon in en uit dimensies bewegen die de discipelen niet konden zien. En zij konden dit niet zien omdat zij niet waren "zoals Hij" - zij waren beperkt in hun waarneming vanwege het feit dat zij bekleed waren met hun sterfelijke lichamen.

Wanneer Hij voor ons terugkeert bij de Opname, zullen wij, in tegenstelling tot de discipelen, in staat zijn "Hem te zien zoals Hij is," omdat wij "als Hem" zullen zijn. Wanneer wij Hem zien bij de Opname, zullen ook wij bekleed zijn met verheerlijkte lichamen. Zo zullen wij Hem kunnen waarnemen als het glorieuze, transdimensionale wezen dat Hij werkelijk is, omdat wij sommige van die verheerlijkte kenmerken zullen delen.

Maar toen Jezus die avond met Zijn discipelen aan het praten was, zei Hij iets dat van grote betekenis is voor de huidige discussie:


Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij verontrust? Waarom rijzen er twijfels op in jullie harten? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het werkelijk ben. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, wat ik heb, zoals jullie zien."
(Lucas 24:38-39 / nadruk toegevoegd)


Een geest heeft geen vlees en beenderen. Dit zou van toepassing zijn op de groep waarover gesproken wordt: gelovigen die gestorven zijn en dus niet meer bekleed zijn in hun sterfelijke lichaam, maar nog niet bekleed zijn in hun verheerlijkte lichaam bij de Opname. Dat wil zeggen, gelovigen die naakt zijn.

We zullen dus in geestelijke vorm bestaan met onze geest volledig intact, maar alleen niet in staat tot fysieke interactie met mensen en dingen op aarde. Het is echter niet helemaal duidelijk of en op welke manier wij beperkt zullen zijn in hoe wij de dingen in de hemel ervaren vóór de opname. Persoonlijk ben ik geneigd te denken dat wij in onze geestelijke vorm in de hemel helemaal niet beperkt zullen zijn, omdat ik geloof dat de voornaamste reden waarom God ons verheerlijkte lichamen moet geven, is dat wij tijdens het Duizendjarig Rijk op aarde met Christus kunnen heersen en regeren - en niet alleen dat wij in de hemel de hoelahoep kunnen doen.

Wanneer wij echter bij de Opname met onze verheerlijkte lichamen worden bekleed, zal het een ander verhaal worden. Tijdens het Duizendjarige Rijk zullen we de mogelijkheid hebben om naar believen in en uit het aardse vlak te springen, net zoals Jezus deed in Lucas 24 (en ook in Johannes 20). Ik geloof dat wij zullen opstaan en stralen in het Nieuwe Jeruzalem en 's morgens naar de aarde zullen afdalen, onze toegewezen taken zullen uitvoeren, en 's avonds weer naar het Nieuwe Jeruzalem zullen opklimmen om onze hoed op te hangen.

Dat is een pendeldienst waar ik naar uitkijk.

Terzijde wil ik een ongewoon voorval uit het Oude Testament vermelden dat enige invloed heeft op deze discussie. In 2 Samuël 28 vraagt koning Saul zich angstig af wat hij moet doen als de Filistijnen hem aanvallen. Hij heeft de HERE gezocht, maar geen antwoord gekregen omdat de HERE hem in de steek heeft gelaten vanwege zijn ongehoorzaamheid in de omgang met de Amalekieten. Hoewel Saul alle spiritistische activiteiten heeft verboden, vermomt hij zich en gaat bij een medium in Endor op zoek naar antwoorden.

Saul vraagt het medium, de profeet Samuel uit zijn verblijf in het paradijs op te roepen, opdat deze hem raad kan geven, en zij doet dit met behulp van een bekende geest - een demonische "dienaar", die wordt uitgenodigd in het leven van mensen die zich dwaas genoeg voor het demonische rijk openstellen, maar die in werkelijkheid nog steeds zijn meester Satan dient.

Dus komt de geest van Samuel naar boven, en de profeet geeft Saul een uitbrander:


En Samuel zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij verontrust, om mij te doen opstaan? En Saul antwoordde: Ik ben zeer benauwd, want de Filistijnen voeren oorlog tegen mij, en God is van mij geweken, en antwoordt mij niet meer, noch door profeten, noch door dromen; daarom heb ik u geroepen, opdat gij mij te kennen zoudt geven, wat ik doen zal. Toen zeide Samuël: Waarom vraagt gij dan van mij, daar de HEERE van u geweken is, en uw vijand geworden is? En de HEERE heeft aan hem gedaan, gelijk Hij door mij gesproken heeft; want de HEERE heeft het koninkrijk uit uw hand gerukt, en aan uw naaste gegeven, ja aan David; omdat gij de stem des HEEREN niet gehoorzaamd hebt, en Zijn hevige toorn niet op Amalek hebt uitgevoerd, daarom heeft de HEERE heden dit aan u gedaan. Verder zal de HEERE ook Israël met u overleveren in de hand der Filistijnen; en morgen zult gij en uw zonen met mij zijn; de HEERE zal ook het leger van Israël overleveren in de hand der Filistijnen.
(1 Samuël 28:15-19)


Merk op dat de profeet Samuel nog steeds weet wat er aan de hand is in deze situatie - hij hoeft niet op de hoogte te worden gebracht. Hij weet dat God heeft verordend dat Israël door de Filistijnen zal worden verslagen, dat het koninkrijk van Saul is afgenomen en aan David zal worden gegeven, en dat Saul en zijn zonen de volgende dag zullen sterven en zich bij hem in het paradijs zullen voegen. Het is duidelijk dat zij kunnen communiceren, hoewel in tegenstelling tot de sterfelijke Saul, Samuels methode van communiceren waarschijnlijk van telepathische aard is, in plaats van door fysiek gesproken woorden. Merk ook op dat er in de hele passage geen fysiek contact is tussen Samuël en Saul. Samuel schudt hem niet de hand of slaat hem op de rug of wat dan ook. Saul "ziet" hem, "hoort" hem, en dat is het.

Dus, er is hier werkelijk niets dat het idee tegenspreekt dat de rechtvaardige doden volledig geestelijk intact zijn (hetzij in de hemel na de opstanding of in het Paradijs daarvoor), maar niet in staat tot fysieke interactie met de mensen op aarde.

Hoe zit het met de rijke man en Lazarus?

Jezus onderwees een heleboel gelijkenissen, maar één ervan, die veel controverse heeft opgeleverd, staat in het Evangelie van Lucas - de Rijke Man en Lazarus:


Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.
(#Lucas 16:19-31)


Sommige mensen denken dat dit verhaal/gelijkenis ons enig inzicht geeft in hoe mensen in de geestelijke dimensie bestaan; maar er woedt controverse over de vraag of dit slechts een gelijkenis is, die is bedoeld om een geestelijke waarheid te illustreren, of een letterlijk verhaal over echte mensen.

Ik beschik niet over statistieken, maar ik vermoed dat de meerderheid van de mensen dit als een gelijkenis beschouwt. Aan de andere kant weet ik dat er veel Bijbelstudenten zijn die het als een letterlijk verhaal zien.

Ik beken dat ik dat jarenlang heb gedaan, en als mij dat gevraagd zou worden, zou ik dezelfde reden geven die velen geven om het zo te zien: de naam. Het argument gaat als volgt:

In alle gelijkenissen van de Heer, die in de Schrift voorkomen, wordt geen enkele figuur bij name genoemd. In gelijkenis na gelijkenis, is het altijd "Er was een zekere man," of "Een zekere man had een bla-bla-bla," of "Een zekere man was op weg naar zo-en-zo." Geen namen. Maar hier hebben we plotseling een met name genoemde personage - zeer onvergelijkelijk. Dat geeft aan dat Jezus het over een echte bedelaar met de naam Lazarus heeft, en dit vertelt ons dat het een letterlijk verhaal is, en niet slechts een gelijkenis.

Maar na wat leeswerk voor dit artikel (en ook na wat zorgvuldiger bestuderen van het Woord), ben ik er nu van overtuigd dat het inderdaad een gelijkenis is, net als alle andere die Jezus onderwees. Ik geloof dat er ware elementen in de gelijkenis zitten, zoals een letterlijke plaats van troost en een letterlijke plaats van kwelling die gescheiden worden door een letterlijke kloof die letterlijk niet overbrugd kan worden, etc., maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat het gebruik van de naam "Lazarus" op zichzelf een veel te zwakke reden is om dit als een letterlijk verhaal te bestempelen. Hier zijn een paar van de redenen waarom ik dat zeg:

Ten eerste, merk op dat het verhaal begint als elke andere gelijkenis: "Er was een zekere rijke man." Dit is een standaard openingszin voor een gelijkenis. Als het een echt verhaal was, dan zou Jezus zeker ook de rijke man een naam hebben gegeven - als Hij dat niet had gedaan, dan had het weinig zin. Maar Jezus geeft de nederige bedelaar een naam, en verheft hem zo boven de anonieme rijke man. En niet zomaar een naam. De naam "Lazarus" (die verwant is aan de naam "Eleazar") betekent "God is mijn helper." Dus de betekenis van de naam die Jezus koos is zeer belangrijk in het verhaal.

Welnu, bedenk: Jezus sprak met de Farizeeërs, waarschijnlijk de meest zelfingenomen groep mensen die deze planeet ooit heeft gesierd. Ze hielden van geld. Ze hielden van macht. Ze hielden van prestige. En zij hielden van de wet, en gebruikten die als middel om dat geld, die macht en dat prestige te verkrijgen en vast te houden, en om zichzelf ver boven het gewone volk te verheffen. Zoals gewoonlijk was het Jezus' bedoeling hen uit hun comfortzone te schudden en hen te dwingen de realiteit van hun verharde, hypocriete geestelijke toestand onder ogen te zien.

Maar hier is de clou: Door de bedelaar een naam te geven en de rijke man naamloos te laten, en zo de rechtvaardige bedelaar een status te geven boven die van de geestelijk verharde rijke man (en geloof me, dit zou de Farizeeërs behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten zijn), brengt Jezus duidelijk naar voren dat de rijkdom en status van de rijke man absoluut niets betekenen in afwezigheid van de liefde en het mededogen dat je cultiveert door een juiste relatie met een liefdevolle, medelevende God aan te gaan en te onderhouden - een God wiens Woord zij gereduceerd hadden tot een moeras van kleingeestig wetticisme.

Dat is het punt, en alleen de naam van de bedelaar geeft het verhaal de perfecte punch die het nodig heeft om door te dringen tot de Farizeeën. Dit maakte de gelijkenis tot hete, brandende kolen op het hoofd van deze legalistische, zelfingenomen religieuze leiders - wat waar was voor het meeste van wat Jezus onderwees.

Nog iets: Let op Abrahams slotwoord aan de rijke man: "Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij ook niet overtuigd worden als iemand vanuit de doden opstaat."

Vr. Over wie denk je dat Jezus het heeft?

A. Hint: Wie stond op uit de dood en slaagde er toch niet in de Farizeeën te overtuigen?

In werkelijkheid zegt Jezus tegen de Farizeeën dat als zij hun hart verharden tegen de profeten (wat zij deden), zij ook hun hart zullen verharden tegen de opstanding (wat zij deden). We zien ditzelfde principe aan het werk in Mattheüs 12:38-42 wanneer enkele Farizeeën naar Jezus komen en Hem vragen een wonder te verrichten dat hun haar overeind zou doen staan, en het antwoord van de Heer is nog harder dan hun harten van steen:


Maar Hij antwoordde hun: Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken, maar geen teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn."
(Mattheüs 12:39-40)


Jezus zegt hun in wezen hetzelfde, alleen deze keer recht in hun gezicht, niet in de vorm van een gelijkenis: Hij zegt tegen de Farizeeën dat vanwege de hardheid van hun hypocriete harten, zij alleen het teken van de opstanding zullen krijgen. En het is duidelijk uit de context en de toon van de passage dat Jezus heel goed weet dat zij dat ook zullen verwerpen - zij zullen niet "overtuigd worden als iemand uit de doden opstaat", en dat deden zij ook niet.

Waar het op neerkomt is dat ik er tevreden mee ben dat het enkele feit dat Jezus de bedelaar een naam gaf op geen enkele manier ertoe dwingt dat dit iets anders is dan een gelijkenis.

(Wacht erop...) Nou en?!

Ik zei dat allemaal om het volgende te zeggen:

Als de parabel van de rijke man en Lazarus
een letterlijk verhaal is, betekent dat, dat er een rijke man
man in Hades is met een letterlijke tong, en er
een bedelaar in het paradijs was met een letterlijke vinger.

En ik zeg "was" omdat hij tweeduizend jaar opgewaardeerd zou zijn naar de hemel op het moment van de opstanding.

Het zit zo: in de gelijkenis vraagt de rijke man niet aan Abraham om tegen Lazarus te zeggen dat hij zijn geestvinger in geestenwater moet dopen om zijn geestentong af te koelen. Als je dood bent en je geest is (a) in de hemel, (b) was in het paradijs en is momenteel in de hemel, of (c) is voor de duur in Hades, en je hebt een letterlijke tong, dan heb je letterlijk vlees. En als je een letterlijke vinger hebt, dan hebt u zowel letterlijk vlees als letterlijke beenderen.

En dat betekent dat wat Jezus in Lucas 24:39 zegt over geesten die noch vlees noch beenderen hebben, letterlijk onjuist is.

Oeps.

De eindstreep

Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat we inderdaad in tumultueuze tijden leven, en ik voel niet eens de behoefte om een deprimerende waslijst van redenen op te noemen waarom ik dat zeg. Maar voor wedergeboren gelovigen zijn dit opwindende tijden - het zijn tijden waarin we moeten bukken en uit alle macht moeten doorzetten om de weg af te leggen die God voor ons heeft uitgezet:


Broeders, ik beschouw mijzelf nog niet alsof ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik wel. Ik vergeet wat achter mij ligt en streef naar wat voor mij ligt. Ik streef naar het doel, naar de prijs van de grote roeping van God in Christus Jezus.
(Filippenzen 3:13-14)


Welnu, jullie weten allemaal op welk punt in een race de hardlopers er helemaal voor gaan en alles geven wat ze hebben:

Ze geven alles wat ze hebben aan het einde van de race, strevend om de eerste te zijn die de finishlijn passeert.

Onze eindstreep is de Opname, en als je bent zoals ik, weet je dat het zo dichtbij is dat je het kunt proeven. We zouden ons moeten concentreren om alles op alles te zetten in deze laatste meters van de race, kreunend en verlangend om die finishlijn over te steken naar een kampioenswelkom in de wolken.

Oh, en vergeet wat ik in het begin van dit artikel zei over het niet halen van de eindstreep - alle gelovigen gaan over de eindstreep waar ik het over heb: Of we halen hem in de hemel of terwijl we nog leven hier op aarde. Hoe dan ook, het zal glorieus zijn, ver boven ons bevattingsvermogen.

Natuurlijk zullen we verschillende soorten en aantallen "prijzen" ontvangen. Maar één prijs die ieder van ons zal ontvangen is een onsterfelijk, verheerlijkt lichaam waarin we voor eeuwig zullen wonen, zowel in het Nieuwe Jeruzalem als hier op aarde tijdens het Duizendjarige Rijk. En waarom zullen wij die prijs krijgen?

Omdat in Christus ieder van ons een geestelijk kampioen is.

En onze namen staan al in het levensboek.

Bron: A Little Strength