www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het tijdperk waarin de Laodiceaanse kerk op zijn eind loopt

Januari 2021

()

De tijd van lauw zijn loopt voor de kerk op zijn einde. Het zal niet lang meer duren voordat de satan uit de hemel zal worden geworpen en als een briesende leeuw op aarde zal rondgaan. In onze tijd zien we dat de de maatschappij zich aan het voorbereiden is om de grote heerser over deze aardbol welkom te heten. Daartoe zullen allerlei maatregelen worden genomen om de mensheid onder zijn heerschappij te brengen.

We zijn nu inmiddels in een tijd gekomen waarin niet het virus ons op de knieën bracht, maar de maatregelen die tegen dit virus werden genomen. Virussen zijn er altijd al geweest en hebben soms pandemieën laten ontstaan soms epidemieën, maar het bracht de mensen altijd op de knieën voor God om hem te smeken een einde te maken aan de plaag.

Heden ten dage niet meer. Zoals Jezus al openbaarde aan Johannes zou er een tijdperk komen waarin de mens denkt het allemaal zelf wel te kunnen regelen. Men God niet meer nodig heeft. Hoe waar is dit nu.

De wetenschap heeft besloten dat we het lichaam zoals dat door God geweven is in de schoot van de baarmoeder, te moeten veranderen om het beter te laten voldoen aan hun denken, zoals het volgens hen eruit zou moeten zien. Maar om de mensheid zover te krijgen om in te stemmen dit pad te volgen, zal men klein moeten beginnen. Te grote stappen zou de mensheid afschrikken en bang maken.

Dus is men nu begonnen met vaccinaties die de eerste stap zijn tot GEN-verandering, die het lichaam ertoe zal aanzetten om veranderingen aan te brengen in de structuur die God geschapen heeft.

Het mag duidelijk zijn dat de maatregelen tegen dit virus ineens over de hele mensheid worden uitgesproken. Geen enkel land is er aan ontkomen. Dat zou ons tenminste al eens moet laten afvragen hoe dit kan, het lijkt afgesproken werk. Elke regering neemt dezelfde maatregelen hoewel de strengheid ervan verschillend is, waarbij opvalt dat het resultaat hetzelfde is streng of niet.

Als de mensheid daarmee instemt, en we zien dat in grote getale gebeuren, dan zal de volgende stap niet lang op zich laten wachten. Ik denk dan ook dat de mensheid het pad is ingeslagen waarop men uiteindelijk belandt bij het Merkteken van het Beest. Het is nu beslist nog niet het Merkteken. Maar zo zal het ook niet gaan, de mensheid wordt langzaamaan mee gezogen in het denken dat we ons lichaam kunnen verbeteren. Dat Merkteken wordt niet zomaar ineens aangeboden. Men moet de mens daarvoor op voorbereiden.

Waarom wordt dit het Merkteken van het Beest genoemd. Wel, dat is eenvoudigweg omdat die heerser geen Mens meer is maar een Mens/Beest. Hij is een hybride geworden die zich met ander dna heeft voorzien, van dieren, om zo een beter geschapen mens te worden met eigenschappen waarin het dier een voorsprong heeft op de mens. Scherper ruiken, beter zien, harder lopen, enz.

Maar het oordeel over deze mensen die dit navolgen, en die deze verandering ook ondergaan, ligt al vast zoals in Openbaring 13 is uitgesproken: En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. Waarom? Wel, omdat ze geen mens meer zijn.

Als christenen zouden we ons daar toch eens goed over moeten bezinnen of we die weg wel op willen gaan. We kunnen nu wel roepen dat dit niet het merkteken is, maar willen we die kant wel op? Er is natuurlijk angst voor uitsluiting uit de maatschappij. Maar is dat niet wat veel christen overkomen is, over de hele wereld en in alle tijden?

We zijn een welvaartschristendom geworden. Niets is ons een levenlang in de weg gelegd, was er geen vervolging, geen uitsluiting, ja decennia terug waren we zelfs de leidinggevende macht, wat in de laatste decenniums teloor is gegaan door een enorme leegloop van kerken. Men had God niet meer nodig om een goed en rustig leven te leiden. Luxe en feesten, hard werken voor rijkdom en vakanties waren belangrijker dan een rustig en stil leven. Daarbij hoorde het verlaten van de normen en waarden zoals door Yeshua aan ons gegeven. De belangstelling voor het occulte is groeiende en de jeugd heeft meer dan ooit belangstelling voor astrologie om daarmee hun toekomst te voorspellen, zoals de NOS berichtte.

Nu zijn we zover dat de anti-goddelijke machten in heel de wereld de macht hebben gekregen, een wereld waar de leugen en bedrog de overhand voert. Buiten Europa noemen ze ons nog christelijke landen, iets wat zo sterk bezijden de waarheid is dat het lachwekkend is geworden. Waar de leiders, als men hen op liegen betrapt, of op het niet naleven van de regels die men anderen oplegt, eenvoudigweg sorry zeggen en gewoon op dezelfde voet doorgaan. Die wel regels bedenken voor de mensen, waar ze zich zelf niet aan hoeven houden. Waar empathie een raar woord is geworden. Waar sommige mensen een enorme macht hebben gekregen, die zonder kennis van zaken maatregelen afkondigen die maar zo uit het domein van de satan kunnen komen. Die zich vergaderen in allerlei geheime en openbare ontmoetingen waar ze hun maatregelen bespreken, die ze vervolgens over de mensen uitgieten. Een wereld die zich aan allerlei uitspattingen overgeeft zoals beschreven in Romeinen 1:24-32.

Kerksluiting, afstand scheppen tussen mensen, angst zaaien voor elkaar, terwijl wantrouwen en haat zaken zijn die geen christen zou moeten willen. Hoe kun je het evangelie verkondigen als je achter deze maatregelen van verdeling gaat staan? Nu zult u zeggen dat we de overheid moeten gehoorzamen. Jawel, zolang die zo over ons heerst zodat we een rustig en stil leven kunnen leiden, daartoe heeft ze de zwaardmacht gekregen en niet de macht om ons te vervolgen. Of een overheid die wetten goedkeurt om het nageslacht in de baarmoeder te vermoorden.

Wat zegt de Bijbel dan wel over het gehoorzaam zijn aan de overheid? Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Romeinen 13:4. Dus niet om u kwaad te doen als u het goede nastreeft. Maar zoals Jesaja al opmerkte; Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis. Jesaja 5:20

Machten die dit doen zijn dictaturen, die per definitie het echte christendom haten en het te vuur en zwaard bestrijden. Zijn onze democratische landen al op dit pad gegaan? De eerste verschijnselen zijn er al. Wilt u zich niet laten vaccineren, omdat u van mening bent dat u niets wil laten veranderen aan het door God gegeven lichaam. Belijdt u daarmee dat God ons in de moederschoot heeft geweven, en dan ook wilt aanvaarden hoe hij ons heeft geweven? Wel, als u dat wilt, dan kunt u niet meer meedoen met onze maatschappij en zullen ze u de toegang verbieden naar allerlei gebieden en locaties. Met andere woorden, dan zal het er uiteindelijk mee eindigen dat u niet meer kunnen kopen of verkopen.

Hoe snel zal het gaan tot we het punt bereikt hebben dat dit tot stand zal komen? Persoonlijk denk ik heel snel, maar dat is dan ook weer een lichtpunt, want daarbij geloof ik dat voordat dit punt bereikt is, de Heer ons zal opnemen in Zijn heerlijkheid. Zoals beloofd in Openbaring 3:11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

Jezus heeft een gelijkenis uitgesproken over op welke grond men het huis moet bouwen. Dat is geestelijk bedoeld, maar in hoeverre keek Hij naar de toekomst? Het heeft geen letterlijke bedoeling, want in Nederland is geen enkel huis op rotsen gebouwd. Voorzag Yeshua dat er een tijd zou komen dat de mensen een digitale wereld zouden opbouwen, een wereld waaruit de autoriteiten u in één keer kunnen verwijderen wanneer ze van mening zijn dat u tegen hen in gaat? En zijn we niet bezig om ons helemaal afhankelijk te maken van dit huis, waarvan de grondstof van deze digitale wereld de chip is, die op zijn beurt vervaardigd is uit silicium, wat een soort van zand is?

()

Waar kiezen we voor, de brede weg voor het tijdelijke gemak van meedoen met deze onchristelijke maatschappij, of wijzen we deze richting die deze maatschappij is ingeslagen af en kiezen we voor de smalle weg? Durven we nog wel tegen de autoriteiten in te gaan, zoals de vroedvrouwen van Israël tegen de Farao ingingen omdat wat er werd gevraagd tegen hun geloof inging?

Wat we allereerst moeten doen, is onze medemens niet vijandig benaderen als we het niet eens zijn met hun standpunt, en vragen of zij ons ook met rust willen laten in ons standpunt, pas dan kunnen we weer samenleven, ook als kerk, want wanneer we elkaar als besmettelijke mensen gaan beschouwen is het einde van de gemeenschap daar. Wie is dan de verstandige knecht die de Heer over ons gesteld heeft om op tijd het juiste voedsel te geven? Of wordt het zo dat we de medemens bij de autoriteiten aangeven als ze afwijken? iets wat onder dictaturen gebruikelijk is. Er komt een tijd dat iedereen verraden zal worden die Yeshua als Leidsman aanneemt en die tijd nadert snel.

Als u kiest om niet te worden gevaccineerd, dan gaat u behoren tot een minderheid en het is nooit eenvoudig om tot een minderheid te behoren, zeker als dat ingaat tegen de wil van de overgrote meerderheid in de wereld waarvoor het Woord van Hashem geen leidraad is, maar die een andere heer dienen.

Ik bid dat we juiste weg kiezen en dat voorgangers van gemeenten hun verantwoording nemen om goed uit te zoeken of alles wel waar is en niet klakkeloos achter de politieke leiders en de pharmacie aan te lopen zonder te vragen wat God van ons wil hoe we zullen handelen. En die door de bedoelingen van de onchristelijk propaganda heen kijken, die dag aan dag over ons wordt uitgestort via tv en kranten.

Voor mijzelf heb ik al gekozen en acht het vaccin als onveilig en onrein, maar daarmee zal het er niet makkelijker op worden voor mij en degene die het ook niet willen, maar wat zouden we waard zijn als volgelingen van Yeshua als we bij de eerste de beste tegenwind al omvallen? Daarbij geloof ik dat het Yeshua is die mij staande zal houden en me niet zal laten vallen.

Maranatha kom spoedig Heer.