www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jesaja 41:17-20 "Een plaats van een dankbare ziel die levend water te drinken heeft gevonden bij de ware God van Israël"

Wanneer wordt Eerstelingen, de Opstanding, Bijbels gevierd?

Door Howard - 31 maart 2021

()

Lev 23:9-14
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden, met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

Is er überhaupt iets dat niet controversieel is onder het volk van God - of het nu Joden zijn of gelovigen in Jeshua/Jezus? Ik ben er niet zeker van. En de vastgestelde tijd voor de Eerstelingen/Opstanding behoort zeker tot een van de controverses. Toch is het Woord van God er vrij duidelijk over. Mannen en vrouwen van God hebben verwarrende leringen ingebracht die verdeeldheid hebben gebracht binnen het huisgezin van God, en die ongelovigen niet het vertrouwen geven dat wij weten hoe onze "tradities" tot stand zijn gekomen. Ik ben er zeker van dat wat ik hier te zeggen heb, niet door iedereen, misschien zelfs niet door de meesten, zal worden aanvaard. Maar ik zal het hier toch zeggen.

God gaf Mozes om Israël te vertellen dat de vastgestelde tijd van eerstelingen (van de gersteoogst) op de dag na de Sabbat was, nadat de Israëliërs in het beloofde Land Kanaän waren gekomen. Er is geen "datum" gegeven. Wij denken over het algemeen dat deze vastgestelde dag valt in de week van Pesach/Ongezuurd brood, wat juist is, omdat de Israëli's het land binnenkwamen op de 10e dag van de eerste maand, wat de dag is dat de lammeren werden geselecteerd en begonnen werd om ze te onderzoeken voor het Pesach op de 14e van de maand. (Joz 4:19 - 5:12)

Dat betekent dat eerstelingen zouden zijn gevierd op de dag na de sabbat tijdens de Pesach-week; met andere woorden, op de eerste dag van de week (die begint met het tellen van de schoven gedurende zeven weken, of 50 dagen, tot de volgende vastgestelde dag van Shavuot/Pentecost, ook altijd vallend op de dag na de zevende sabbat, of, altijd op de eerste dag van de week). (Lev 23:15-17) Er wordt nergens in de hele Bijbel vermeld dat Eerstelingen/Opstanding op de 17e van de eerste maand valt.

(Over een ander verwant onderwerp, het Pascha moet altijd in Aviv zijn, of in de eerste maand van het lenteseizoen. Deut 16:1; het woord dat in het Westen populair gebruikt wordt voor de Eerstelingen/Verrijzenis is Pasen, wat een Duits woord is dat Lente betekent. Het is niet gerelateerd aan Ishtar. Christenen noemen het feest van de opstanding ook wel een woord dat equivalent is aan het Hebreeuwse Pesach/Passover. In ieder geval is het altijd in de Lente op de eerste eerste dag van de week - Zondag - volgend op de eerste volle maan na de lente-equinox. Het bijbelse Pesach begint altijd op een volle maan, de 14e van een maanmaand. In de Joodse kalender moet de maankalender periodiek worden aangepast aan de Zon/zonnekalender, hetgeen van invloed is op de timing van het Pascha. Ook was het Pesach volgens de Bijbel gebaseerd op het feit of de gerstoogst al dan niet rijp was. Zo niet, dan moest het volk nog een maand wachten alvorens het Pesach te vieren, hetgeen uiteraard ook van invloed is op de "wispelturige" datering ervan, en natuurlijk op de overeenkomst met de christelijke maand- of seizoensfeesten, die alleen door de Zon worden bepaald. Sinds vele eeuwen rekent het Joodse volk het begin van Aviv niet meer met de gersteoogst, maar heeft het de kalender voorgerekend op basis van religieuze en astronomische overwegingen).

Wanneer Jeshua/Jezus gekruisigd werd op Pesach (en zelfs hier is er veel controverse over de exacte dag en datum), zou dit op de 14e van de maand zijn geweest. Hij stond op uit het graf, vroeg op de zondagmorgen, de dag na de Sabbat. De kortst mogelijke tijd tussen het Pascha en de viering van de Eerstelingen, volgens Leviticus, zou zijn als het Pascha viel op vrijdagavond en de 7e dag Sabbat. De dag na de Sabbat tijdens de Pesachweek zou de volgende dag zijn, de eerste van de week. Dit zou de 16e (of de 15e, weer afhankelijk van de afrekening) van de maand zijn. We zien dus dat de 17e van de maand niet de Bijbelse datum is van de opstanding van Messias/Christus. De datum is variabel, flexibel.

Jeshua's dood en opstanding waren gedurende een week die Hem in staat stelde het Woord van God te vervullen in de kortst mogelijke tijd die de wil en het doel van de Vader voor verlossing zou volbrengen, inclusief, het vervullen van het enige teken dat Jezus gaf aan een slecht en overspelig geslacht (zowel toen, als nu nog steeds in onze generatie): het teken van Jona, die drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. (Mt 12:38-41; Jon 1:17) Dus, toen Jeshua stierf op vrijdag, de 14e van Nisan, was het zaterdag/Shabbat de 15e, en zondag de 16e, op de derde dag. Er is nog steeds geen 17e van de maand! Als Hij het Pesachlam was op donderdag (wat ook twijfelachtig is!), dan is zondag de 17e.

Natuurlijk is er zelfs hier controverse over het tellen van de drie dagen en drie nachten. Het gaat zeker niet om 72 uur, maar in de bijbelse telling omvat het elk deel van een dag of van een nacht, wat nog steeds iedereen verbijstert die het probeert te rijmen. Geloof God, of we het nu kunnen achterhalen of niet! De apostel Paulus zegt dat het evangelie inhoudt dat de Messias gestorven, begraven en op de derde dag opgestaan is, volgens de Schriften (1Cor 15:3-4). De datum voor Eerstelingen/Opstanding heeft niets te maken met de 17e van de maand, maar, eerder, de dag na de 7e dag, Sabbat tijdens de Pesach week. Dit jaar geeft ons de langste telling, en die dag valt op 4 april, of de 22e dag van Aviv/Nisan. Pesach eindigt op de dag ervoor, een 7e-dags Sabbat. Het tellen van de schoven/omer begint Bijbels gezien niet op de dag na Pesach - wat een Sabbatsrust is - omdat de volgende zondag, gebruikmakend van de kalender van dit jaar, geen Joodse Sabbat is! Zeven Sabbatten moeten geteld worden om ons tot de volheid van de telling voor Shavuot/Pentecost te brengen, die daarom ook altijd op een zondag valt. (Lev 23:9-17)

In de scheppingsweek, was de eerste dag de dag dat YHVH God zei: laat er licht zijn, uit de duisternis; en Hij scheidde het Licht van de duisternis. Dit licht was vóór de Zon. Dit licht was niet geschapen, maar was het licht dat God is, net zoals het zal zijn in het Nieuwe Jeruzalem. De 7e-dags Shabbat is om te gedenken dat God de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij ophield op de 7e dag, waarvan het woord Shabbat/Sabbath komt. Wij gedenken ook Gods verlossende bevrijding van Zijn uitverkoren verbondsvolk Israël uit de slavernij van Farao in Egypte.

Door ons de zes scheppingsdagen te herinneren, herinneren wij ons dat God op de eerste dag zei: "Laat er licht zijn!" Wanneer wij wedergeboren worden, worden wij uit de geestelijke duisternis in Gods licht gebracht. We worden gebracht in een nieuwe schepping, leven na de dood, leven na de 7000 zeven-dagen geschiedenis die deze schepping zal zijn. (Jesjoea was in het graf en Sheol/Hades op die bewogen Sabbat). Wij worden "in het Land" gebracht, het Koninkrijk van God, de hele aarde beërvend, wat ook de beloofde erfenis inhoudt voor het overblijfsel "geheel Israël" dat gered wordt en het Land Kanaän/Israël in bezit krijgt. Profetisch kijken wij, Nieuwe Verbondsgelovigen, in Jezus/Yeshua verder dan het Duizendjarig Koninkrijk - de Sabbatsrust van deze schepping - naar de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde - de eeuwige "dag na de Sabbat" - waar het Koninkrijk van de Vader voor eeuwig volledig geopenbaard zal worden! Loof de HEER! Kom, Here Jezus!

Bron: When is Firstfruits, The Resurrection Biblically Celebrated? | Streams in the Negev