www.wimjongman.nl

(homepagina)
()

Drie Maal

Door Gary Stearman - 19 september 2021

...Paulus gebruikt de term "Mijn Evangelie". De eerste keer dat hij het gebruikt komt voor in Romeinen 2:16, aan het eind van een verhandeling die het oordeel van de Heer over de Joden beschrijft (of iedereen die vertrouwt op de wet voor zijn rechtvaardiging). Paulus zet dit oordeel uiteen in zes delen:

  1. Het oordeel zal gebaseerd zijn op waarheid: "... het oordeel van God is naar waarheid tegen hen ..." (Rom. 2:2).
  2. Werken zullen geoordeeld worden: "... die aan een ieder zal vergelden naar zijn daden" (Rom. 2: 6).
  3. Het oordeel zal onpartijdig zijn: "Want bij God is geen aanzien des persoons" (Rom. 2:11).
  4. Het oordeel zal gebaseerd zijn op prestaties: "Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden" (Rom. 2:13).
  5. Het hart zal geoordeeld worden: "... Die het werk der wet tonen in hun hart geschreven." (Rom. 2:15).
  6. Jezus zal de Rechter zijn: "Ten dage als God de verborgenheden der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn evangelie" (Rom. 2:16). Paulus gaat dan verder op een vernietigende en nauwkeurig gedetailleerde manier met een aantal gedetailleerde aanklachten tegen zijn Joodse broeders. In tegenstelling tot de andere evangeliën van het Nieuwe Testament, bevat zijn evangelie unieke gedetailleerde argumenten tegen legalisme. Om het bondiger uit te drukken: het oordeel komt eraan.

De tweede keer dat Paulus de voor hem unieke uitdrukking gebruikt, komt aan het eind van het laatste hoofdstuk van Romeinen. Daar noemt hij 35 mensen, op een liefdevolle en persoonlijke manier. Dit waren vrienden en geloofsgenoten die in Rome leefden, onder de druk en de beperkingen van het leven in de wereld van de Caesars. Hij bemoedigt hen, en verzekert hen dat hun geduldige wandel met de Heer niet tevergeefs is:

"Hem nu, die macht heeft u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die sinds het begin der wereld verborgen is geweest" (Rom. 16:25).

Hier zien we dat Paulus' Evangelie gericht is op de gemeenschap ... die hij later, in Efeziërs 3:9, "de gemeenschap van het geheimenis" noemt. Heel eenvoudig gezegd, is het het concept van heiliging, waarin de Heer de gelovigen zal zegenen en bewaren, tot de voltooiing van de weg die Hij voor elke individuele gelovige heeft uitgestippeld. De gemeenschap is gebaseerd op een ander uniek Paulinisch concept, de gemeente als het lichaam van Christus. Het is een levend organisme, met Christus als het Hoofd.

Paulus' Evangelie onderwijst eeuwige zekerheid ... in compleet en krachtig detail. Het wordt nergens liefdevoller en persoonlijker uitgedrukt dan aan het einde van Romeinen, waar hij zijn broeders en zusters in Christus verzekert dat zij voor eeuwig "gevestigd" zijn.

In zijn laatste brief aan Timotheüs identificeert Paulus zich voor de derde en laatste keer persoonlijk met het Evangelie. Hier verzekert hij de jonge prediker van de kracht, de voorzienigheid en de noodzaak van de verkondiging van het Evangelie. Bovenal herinnert hij Timotheüs eraan dat hij moeilijkheden kan verwachten in het werk van de verbreiding van het Evangelie. Maar uiteindelijk zal al het lijden gerechtvaardigd zijn:

"8 Gedenk, dat Jezus Christus uit het zaad van David uit de doden is opgewekt, naar mijn evangelie: 9 "Waarin ik moeite lijd, als een boosdoener, zelfs tot banden toe; maar het woord van God is niet gebonden. 10 "Daarom verdraag ik alles voor de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. "Het is een getrouw gezegde: 11 Want indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven" (II Tim. 2:8-11).

Misschien kunnen we deze drie gevallen waarin Paulus ervoor kiest zijn eigen band met het Evangelie te benadrukken, opvatten als het benadrukken van drie bijzondere werkelijkheden. TEN EERSTE: het oordeel zal inderdaad komen over hen die vertrouwen op wetticisme voor hun redding, en TEN TWEEDE: relatie, gemeenschap en heiliging zijn het hart van de reddingsboodschap. En TEN DERDE: Hij leeft nu, en wij zullen met Hem leven.

Dank de Heer voor het Evangelie van Paulus. Het brengt helderheid, detail en zekerheid voor iedere gelovige.

Bron: Thank the Lord for Paul's Gospel!