www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dankbaar voor Gods Woord

Door Hal Lindsey - 28 november 2021

()

Onze primaire kennis van Jezus komt uit de Bijbel. Hoe komt het dan dat zoveel mensen zeggen dat ze Jezus volgen, maar dat ze de Bijbel niet vertrouwen? Hoe kan iemand die de Bijbel niet vertrouwt weten dat hij Jezus werkelijk volgt? Jezus - de echte Jezus - wordt in de Bijbel geopenbaard.

Kunnen wij de echte Jezus kennen? Biedt de Bijbel een getrouw verslag aan van Gods openbaring aan de mensheid? Kunnen we daar zeker van zijn? Ja! De Bijbel is zelf-authenticerend. Dat betekent dat het zichzelf bewijst. Het doet dit door middel van vervulde profetie. Vergeet niet dat Bijbelprofetie niet vaag is zoals Nostradamus of hit-and-miss zoals zo veel moderne mensen die beweren profeten te zijn. Het is specifiek, en het is perfect accuraat.

Bijvoorbeeld, hoe kon iemand twee of drie duizend jaar geleden een "beredeneerde" gok doen over de technologie van de 21e eeuw? Dat konden ze niet. Toch zegt de Bijbel er veel over, en het is precies op het juiste moment! Omdat profetie de betrouwbaarheid van de Bijbel bewijst, kunnen we volledig vertrouwen op de Persoon waarnaar de Bijbel van Genesis tot Openbaring wijst - Jezus!

Gods normen voor hen die beweren voor Hem te spreken zijn hoog - onmogelijk hoog voor een charlatan of bedrieger. Het boek Deuteronomium geeft twee manieren om te weten of een profeet te vertrouwen is. Deuteronomium 18:21-22 gaat direct in op de vraag. "En gij kunt in uw hart zeggen: 'Hoe zullen wij het woord kennen dat de Here niet gesproken heeft?' Wanneer een profeet spreekt in de naam des Heren, als de zaak niet tot stand komt of niet waar wordt, dan is dat een zaak die de Here niet gesproken heeft. De profeet heeft het aanmatigend uitgesproken; u moet niet bang zijn voor hem." [NASB]

Begin daar. Komen de woorden van de profeet uit? God belooft altijd de waarheid te spreken. En omdat Hij alles weet, hoeft Hij nooit te gissen. Als iemand beweert Zijn woorden te spreken, zullen ze het juist hebben, omdat ze het van Hem krijgen. Nauwkeurigheid telt niet. Het moet nauwgezet juist zijn.

Het moet ook overeenstemmen met de andere dingen die God heeft geopenbaard. Deuteronomium 13:1-3 zegt: "Indien een profeet of een dromer onder u opstaat en u een teken of een wonder geeft, en het teken of het wonder komt uit, waarover hij tot u gesproken heeft, zeggende: 'Laten wij andere goden (die gij niet gekend hebt) achterna gaan en hen dienen', zult gij niet luisteren naar de woorden van die profeet of die dromer." [NASB]

Zelfs als de profeet een wonder lijkt te verrichten, geloof de profetie niet als die niet strookt met wat God al over Zichzelf heeft geopenbaard. God zou de mensen nooit vertellen om andere goden na te jagen. Geen enkele ware profeet van God zou ooit zoiets zeggen. Waar het op neerkomt is dat God Zichzelf niet tegenspreekt.

Met alleen deze twee vereisten is het een wonder (letterlijk) dat een van de profeten het heeft overleefd. God stelde zijn lat hoog om de vervalsers eruit te filteren. Zijn woord moest net zo betrouwbaar zijn als Hijzelf. En dat is het ook.

Dat God ervoor koos tot ons te spreken bewijst Zijn liefdevolle zorg. Hij is niet afstandelijk. Hij is geïnteresseerd. Christenen geloven niet alleen dat God bestaat. Wij geloven dat Hij gesproken heeft. Hij heeft ons niet in stille duisternis achtergelaten. Hij heeft ons het licht van Zijn woord gegeven. En Zijn woord stelt ons in staat Jezus te kennen, te volgen en lief te hebben. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, elke dag van elk jaar.

Moge God u rijkelijk zegenen tijdens de feestdagen en daarna!


Bron: Hal Lindsey