www.wimjongman.nl

(homepagina)


Corruptie

16 februari - door Gary Stearman

Als het erom gaat de realiteit van corruptie in de regering onder ogen te zien, geeft onze Heer dit uitstekende voorbeeld: toen Zijn leven zijn einde naderde, werd Hij voor Kajafas de Hogepriester gebracht, die prompt vroeg of Hij de Christus was ... de Messias ... de Zoon van God...

"Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde en zei tot hem: Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Jezus zei tot hem: Gij hebt gezegd; nochtans zeg ik u: Hierna zult gij den Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand der macht, en komen in de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft godslastering gesproken; wat hebben wij nog meer aan getuigen? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord" (Matt 26:64, 65).

Jezus had bevestigend geantwoord: "Gij hebt gezegd wie Ik ben." Daarna profeteerde Hij Zijn wederkomst, waarna Hij werd geslagen, bespot, bespuugd en veroordeeld.

Daarna leverde het Sanhedrin Hem uit aan de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus. Hun corruptie bleek uit het feit dat zij geloofden dat zij een zaak hadden die voor Pilatus zou standhouden. We weten allemaal wat daar gebeurde. In één van de beroemdste gebeurtenissen uit de geschiedenis, vroeg Pilatus Hem of Hij Koning der Joden was. Hij antwoordde: "Gij zegt het." Hij zei eigenlijk: "Het is zoals u zegt." Opnieuw bevestigde Jezus publiekelijk Zijn ware identiteit.

Pilatus vroeg toen (in een poging om zichzelf een uitweg te geven) aan de menigte van getuigen of hij Barabbas, of Jezus moest vrijlaten. In dit beruchte incident was de slimme Romeinse politicus er zeker van, dat de menigte Jezus zou vrijlaten. Maar uiteindelijk haalden de opperpriesters en oudsten van Israël de menigte over om Barabbas vrij te laten, en Jezus werd meegenomen om te worden geslagen, bespot en vervolgens gekruisigd.

Israël, onder een priesterschap dat had uitgezien naar een komende Messias, doodde Hem toen Hij kwam. Christenen huiveren al lang bij de hedendaagse profetie dat Israël op een dag de verkeerde Messias zal aanvaarden - de Antichrist. En zij zullen de door God gezonden Twee Getuigen executeren.

Gezien de bijbelse kennis die wij bezitten, weten wij dat deze afschuwelijke reeks van gebeurtenissen juist in het verschiet ligt in de komende Grote Verdrukking. Helaas zien we nu dezelfde soort politieke corruptie in ons gezegende land/wereld.

Wij kijken nu met angst en beven toe hoe onze Republiek en haar Grondwet op ongekende wijze wegsmelten. Sociale en politieke normen brokkelen af in het kielzog van een letterlijke revolutie die al tientallen jaren wordt voorspeld door predikanten en bijbelgeleerden. Iedereen die op de hoogte is van de wereld van het christelijk denken heeft de waarschuwingen gehoord dat het "antichristelijk systeem" op komst is. We zien nu de snelle ontbinding van wat vroeger "wet en orde" werd genoemd. Sociale en politieke dictaten zijn gericht op het volledig uitwissen van wat begon met de enkele zin waarmee de grondwet van de V.S. begint:

"Wij, het Volk van de Verenigde Staten, om een meer perfecte Unie te vormen, gerechtigheid te vestigen, binnenlandse rust te verzekeren, te voorzien in de algemene verdediging, het algemeen welzijn te bevorderen, en de zegeningen van de vrijheid veilig te stellen voor onszelf en ons nageslacht, verordenen en stellen deze Grondwet vast voor de Verenigde Staten van Amerika."

Deze eenvoudige opening wordt gevolgd door zeven artikelen die de morele, ethische en godvruchtige verdeling, functie en scheiding van de regeringsmachten beschrijven.

Amerika werd vanaf het begin gezegend door een groep leiders die in God geloofden, en die wilden dat Hij de voornaamste bron van wet en recht zou zijn. Wij leren nu hoe snel Zijn invloed kan wegglijden.

Net als de priesters en juristen van Israël in de oudheid, hebben moderne wetgevers, uitvoerders en hun rechterlijke benoemingen het nodig geacht de behoeften van het volk uit hun bestuur te verwijderen, en God uit hun ambten. Geld, macht en invloed hebben God tot vijand gemaakt ... alweer!

Bron: The Reality of Corruption!