www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vragen die de Pre-Verdrukking-Opname bevestigen - Deel 2

3 februari 2021 - door Jonathan Brentner

()

Deel 1

Het doel van deze tweedelige serie over de Pre-Verdrukking- Opname is om medegelovigen gerust te stellen dat het Nieuwe Testament inderdaad de verschijning van de Heer voorstelt om ons thuis te halen vóór het begin van de zevenjarige verdrukking.

We leven in een tijd waarin misleiding overal om ons heen heerst en angst de meeste mensen in onze wereld kenmerkt. De media en Big Tech censureren de waarheid als nooit tevoren in Amerika, wat het nogal moeilijk maakt om de werkelijkheid te ontdekken achter het nepnieuws dat ons elke dag confronteert.

Daarom hebben we zo wanhopig de woorden van de Schrift nodig en de hoop die zij ons geven. Hoewel ik geloof dat de opname zeer spoedig zal plaatsvinden, weet ik niet wanneer dat zal gebeuren en welke beproevingen wij voor die tijd kunnen doorstaan. Ik ben er echter zeker van dat Jezus komt voor ons vóór het begin van de zevenjarige verdrukking die begint met het vredesverbond tussen de antichrist en de "velen", waartoe zeker ook Israël behoort (Dan. 9:27).

Als u dat nog niet hebt gedaan, lees dan eerst deel 1 (vragen 1-6) voordat u verder gaat. Het zal een noodzakelijke context bieden voor de overige punten die de bijbelse waarheid van de Pre-Verdrukking van de Opname bevestigen.

7. DUIDT HET "VERTREK" VAN 2 THESSALONICENZEN 2:3 OP DE OPNAME?

In 2 Thessalonicenzen 2:3 schrijft Paulus: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want die dag zal niet komen, tenzij eerst de opstand komt, en de mens der wetteloosheid zich openbaart, de zoon des verderfs." Het Griekse woord apostasia, hier in de ESV vertaald met "opstand", betekent letterlijk "vertrek". Alleen de context bepaalt of het woord verwijst naar een fysiek afscheid, zoals de opname, of naar de toekomstige geestelijke afval van de kerk, wat lang de opvatting is geweest van 2 Thessalonicenzen 2:3.

In dit vers ondersteunt de context sterk het idee van een fysiek vertrek boven dat van de kerk die van haar geloof afdwaalt. In beide brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen wordt herhaaldelijk verwezen naar de opname. Bovendien begint de apostel zijn antwoord op de paniek van de Tessalonicenzen met een verwijzing naar hun hoop op de opname (zie 1 Thess. 2:1).

Het bepaalde lidwoord in het Grieks vertelt ons dat de apostel een bepaalde gebeurtenis in gedachten heeft, een die de Thessalonicenzen gemakkelijk zouden herkennen zonder een toelichting, die Paulus in deze context niet geeft. We hebben geen bewijs dat Paulus ooit met de Tessalonicenzen heeft gesproken over een toekomstige afval van de kerk. De apostel schreef hierover pas veel later in zijn bediening, toen hij 1 en 2 Timoteüs schreef. Het enige vertrek waarvan zijn lezers het zouden hebben herkend, was dat van de opname.

We hebben een voorbeeld uit de geschiedenis van een belangrijke kerkleider die verwees naar de Opname als een "vertrek". Cyprianus, een bisschop in de stad Carthago tijdens de derde eeuw na Christus, zei het volgende: "Wij die zien dat er verschrikkelijke dingen zijn begonnen, en weten dat er nog meer verschrikkelijke dingen op komst zijn, mogen het als het grootste voordeel beschouwen om er zo snel mogelijk van weg te gaan. Dankt gij God niet, feliciteert gij uzelf niet, dat gij door een vroegtijdig vertrek wordt weggevoerd, en verlost van de schipbreuken en rampen die op handen zijn?"[i]

Cyprianus (200-258 n.Chr.) gebruikte de woorden "vertrek" en "vroeg vertrek" om te verwijzen naar de verschijning van de Heer om zijn kerk weg te halen vóór een tijd van "schipbreuken en rampen" op de aarde. Is het niet meer dan een beetje veelzeggend dat we de Opname op zo'n vroege datum al een "vertrek" zien noemen vóór een tijd van beroering op aarde? Ik geloof van wel.

Bovendien geeft dit aanzienlijke steun aan onze interpretatie van apostasia als een verwijzing naar de Opname in 2 Thessalonicenzen 2:3, in ons fysieke vertrek van de aarde.

Als het vertrek van 2 Thessalonicenzen 2:3 de Opname betekent, en de context en het woordgebruik suggereren sterk dat dit zo is, dan moet de Opname gebeuren vóór het begin van de verdrukking, omdat dit de basis is van Paulus' verzekering dat gelovigen het begin van de dag des Heren zullen missen (1 Thessalonicenzen 5:9-10).

8. KAN DE ONTHULLING VAN DE ANTICHRIST AAN DE WERELD PLAATSVINDEN VÓÓR DE OPNAME?

In het antwoord van Paulus op de paniek van de heiligen in Thessalonika over het waargenomen begin van de dag des Heren, geeft hij hun een tweede reden waardoor zij konden weten dat de dag des Heren nog niet was begonnen. Hij zegt hun dat deze dag nog niet is begonnen omdat de Weerhouder de onthulling van de antichrist blijft tegenhouden (2 Thess. 2:3-8).

Als de Weerhouder de Heilige Geest is, en geen andere interpretatie past bij de uitleg van deze verzen, dan bevestigt dit dat de kerk niet op aarde kan zijn wanneer de antichrist op het wereldtoneel naar voren treedt. Volgens wat Paulus schrijft in 2 Tessalonicenzen 2:3-8, zal de Weerhouder de "mens der wetteloosheid" tegenhouden, totdat deze unieke bediening eindigt met de Opname.

De identificatie van de Heilige Geest als de Weerhouder betekent dat de onthulling van de antichrist aan de wereld niet kan plaatsvinden vóór de Opname.

9. BELOOFDE JEZUS DE GEMEENTE TE PHILADELPHIA DAT ZIJ DE VERDRUKKING ZOUDEN MISSEN?

In Openbaring 3:10 deed Jezus deze belofte aan de gemeente te Filadelfia: "Omdat gij mijn woord met volharding hebt bewaard, zal ik u bewaren voor de ure der beproeving, die over de gehele wereld komt, om te beproeven hen, die op de aarde wonen" (Openb. 3:10). Betekende deze belofte dat de gemeente te Filadelfia de Verdrukking zou missen? Geldt deze verzekering ook voor ons vandaag?

Het "uur van beproeving" kan niet verwijzen naar een tijd van vervolging tegen gelovigen, want het verwijst naar een tijd van lijden die alle mensen van de wereld zal treffen, wat vrij goed past bij de oordelen die Johannes beschrijft in Openbaring 6-18, waarvan we weten dat ze een nog toekomstige tijd van toorn over de aarde afbeelden (een leerstuk van het premillennialisme).

Bovendien specificeert Johannes dat dit "uur van beproeving" bestemd is voor "hen die op de aarde wonen". Johannes gebruikt deze uitdrukking later nog acht keer in het boek Openbaring (6:10; 8:13; 11:10; 13:8 12, 14; 14:6; en 17:8). In elk van deze gevallen verwijst de term ofwel naar mensen die getroffen worden door de oordelen van de verdrukking ofwel naar hen die weigeren zich te bekeren van hun zonden gedurende deze tijd. Johannes identificeert dus degenen die het "uur van beproeving" zullen meemaken als degenen die op aarde zullen leven tijdens de oordelen van de hoofdstukken 6-18.

Jezus' woorden die op vers 10 volgen, onthullen hoe Hij Zijn kerk uit deze tijd van toorn zal houden: "Ik kom spoedig" (Openb. 3:11). Aangezien noch de "ure der beproeving" noch Jezus' verschijning hebben plaatsgevonden, verwijzen beide naar een nog toekomstige tijd.

De belofte van Jezus aan de gemeente te Filadelfia betekent dat Zijn volgelingen deze nog toekomstige gebeurtenis zullen missen, die Hij noemt "de ure der beproeving, die over de gehele wereld komt" (Openb. 3:10). De Opname zal allen die in Christus zijn, verlossen van de komende tijd van toorn die zal vallen op "hen die op de aarde wonen." (Zie ook 1 Tessalonicenzen 5:9-10.)

10. WAAR IS DE KERK AAN HET BEGIN VAN DE VERDRUKKING?

Onthult het boek Openbaring dat de kerk in de hemel is met Jezus, aan het begin van de Verdrukking? Ja, dat doet het.

Johannes' beschrijving van de vierentwintig oudsten die in Openbaring 4-5 in de hemel verschijnen, gezeten op tronen, komt overeen met veel van de kenmerken van de heiligen van het Nieuwe Testament zoals die in het hele Nieuwe Testament worden geopenbaard. Zij kunnen geen engelen zijn, want zij zitten niet op tronen en worden ook niet ouder, zoals de term "ouderling" impliceert. De witte klederen (4:4) van deze oudsten duiden op de kleding van nieuwtestamentische heiligen (bijvoorbeeld: Openb. 3:5).

Als deze oudsten de kerk voorstellen, en geen andere identificatie past bij Johannes' beschrijving van hen én hun woorden van lof voor de Heer (Openb. 5:9-10), dan plaatst dit alle nieuwtestamentische heiligen in de hemel voordat de zegel-oordelen van Openbaring 6 beginnen.

Waar is de kerk aan het begin van de Verdrukking? Wij zijn veilig in de hemel bij onze Heiland.

11. WAAROM IS ER BEHOEFTE AAN GETUIGEN TIJDENS DE VERDRUKKING?

Als de kerk op aarde blijft tijdens de verdrukking, waarom is er dan een behoefte aan extra getuigen van de reddende boodschap van het Evangelie gedurende deze tijd?

In een radio-interview met Jan Markell op 7 november 2020, stelde Amir Tsarfati de noodzaak van de twee getuigen van Openbaring 11:1-13 ter discussie als de kerk op aarde aanwezig is bij het begin van de Verdrukking. Is het niet de taak van de kerk om van het Evangelie te getuigen?

Openbaring 14:6-7 openbaart dat een engel het Evangelie zal verkondigen aan de mensen op aarde tijdens de verdrukking. Nogmaals, waarom is dit nodig als de kerk gedurende deze tijd op aarde blijft en actief de Grote Opdracht vervult tijdens de verdrukking?

Amir bracht ook de 144.000 Joden ter sprake die God tijdens de verdrukking zal verzegelen (Openb. 7:1-8). Velen geloven dat zij ook als evangelisten zullen optreden tijdens de verdrukking.

De enige verklaring voor de behoefte aan zoveel getuigen van het Evangelie tijdens de oordelen van Openbaring 6-18 is dat de kerk gedurende deze tijd afwezig moet zijn. Waarom zou anders de behoefte bestaan aan deze getuigen van de reddende boodschap van het Evangelie?

12. WAAROM ZINSPEELDE JEZUS OP GALILEESE HUWELIJKSTRADITIES TOEN HIJ SPRAK OVER DE OPNAME?

In een van zijn profetie-updates in 2020 heeft J.D. Farag op prachtige wijze beschreven hoe de Joodse huwelijksgebruiken uit de eerste eeuw na Christus een bevestiging zijn van een Opname vóór de Verdrukking. Recente archeologische vondsten, zoals gedramatiseerd in de film Before the Wrath [Vóór de Wraak], laten zien hoe de Galilese bruiloftstradities onze "gezegende hoop" van Jezus' verschijning vóór de Verdrukking afbeelden.

Jezus zinspeelde in de Bovenzaal op de Galilese bruiloftstradities als een manier om de hoop van Zijn verschijning over te brengen aan Zijn Galilese discipelen. Zij zullen herkend hebben dat Zijn belofte in Johannes 14:1-3 niet alleen betekende dat Hij een plaats voor hen bereidde in het "huis van Zijn Vader", maar ook dat Zijn komst een vertrek van de aarde naar die plaats betekende.

De woorden van Jezus, gecombineerd met de verdere openbaring die Hij na Zijn hemelvaart aan Zijn apostelen gaf, verzekeren ons dat de Opname zal plaatsvinden vóór het begin van de zevenjarige verdrukking op aarde.

Ik geloof dat de Galilese bruiloftsgebruiken waar Jezus in de Bovenzaal op zinspeelde, ons helpen het verdriet van de Thessalonicenzen te begrijpen (1 Thess. 4:13-18). Wat als Paulus, toen hij in Thessalonica was, de Opname beschreef in termen van een Galilese bruiloft, net zoals Jezus deed in de Bovenzaal? We weten uit 1 Korintiërs 11:23-26 dat de apostel in die tijd bekend was met Jezus' woorden. Het is heel goed mogelijk dat hij de Galileese bruiloftsgebruiken van die tijd gebruikte om de vreugde van de opname te beschrijven, net zoals Jezus deed.

Als de Thessalonicenzen op grond van Paulus' beschrijving de Opname zagen als een bruidegom die zijn bruid komt halen, haar terugbrengt naar de plaats die hij voor haar had bereid, en later feestviert met al zijn vrienden, dan voegt dat een andere verklaring toe voor hun verdriet over degenen in hun midden die al gestorven waren. Alleen levende mensen vieren bruiloften, wat natuurlijk de doden in Christus zou uitsluiten.

Daarom benadrukte Paulus de plaats van de "doden in Christus" in de opname als antwoord op hun verdriet. In tegenstelling tot een bruiloftsfeest op aarde, zouden hun overleden geliefden niet alle vreugde en opwinding van Jezus' verschijning missen.

Jezus' vergelijking van de Opname met Galileese bruiloftsgebruiken uit de eerste eeuw illustreert een Opname vóór de verdrukking. Is dat niet waarom Hij ons dit beeld gaf?

Jezus komt voor ons vóór het begin van de Dag des Heren, zoals Hij beloofd heeft in 1 Thessalonicenzen 5:9: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van verlossing door onze Here Jezus Christus."

Note:

[i] Cyprianus, Verhandelingen van Cyprianus, Hoofdstuk: Over de sterfelijkheid, sectie 25.

Bron: Questions that Confirm the Pretribulation Rapture, Part 2 — Jonathan Brentner