www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een beroep op de profetie

Door Hal Lindsey op 15 november 2021

De laatste jaren is er een verontrustende beweging in de Kerk om het Oude Testament te veronachtzamen of zelfs te verwerpen. Het is onderdeel van een misplaatste poging om Gods boodschap meer "aanvaardbaar" te maken voor moderne geesten. Maar Jezus en het Nieuwe Testament zijn onlosmakelijk verbonden met het Oude Testament. De Heer verbond Zijn eigen geloofwaardigheid met die van het Oude Testament. Hij bewees Zijn authenticiteit door een beroep te doen op de profetie van het Oude Testament.

In Johannes 5:39 zei Jezus tegen de godsdienstige leiders van zijn tijd: "Gij doorzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben; en deze zijn het, die van Mij getuigen." [NKJV]

Lucas 24:27 beschrijft hoe Jezus sprak tot de twee discipelen op de weg naar Emmaüs. Er staat: "Beginnend bij Mozes en al de Profeten, legde Hij hun uit wat er in al de Schriften over Hemzelf gezegd werd." [NIV]

Het Nieuwe Testament was nog niet opgeschreven. Jezus toonde hen hoe Hij geopenbaard was in het Oude Testament. Door middel van de profeten had God al veel eerder belangrijke details gegeven over het leven van Jezus. Volgens GotQuestions.org, "vervulde Jezus, conservatief, tenminste 300 profetieën in Zijn aardse bediening." Dat aantal is inderdaad conservatief. Het werkelijke aantal zou dichter bij de 500 kunnen liggen.

Het gebruik van profetie uit het Oude Testament in de presentatie van het Evangelie begon met de eerste prediking van het Kerktijdperk. Op de dag van Pinksteren begon Petrus zijn preek met een lang citaat uit het Boek Job. De authenticiteit van de christelijke boodschap is geworteld in de profetische boodschap van het Oude Testament.

Openbaring 19:10 zegt: "Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie." [NKJV]

In Handelingen 10, hield Petrus een andere historische preek. Bij het binnenbrengen van heidenen in de christelijke kudde, zei Petrus over Jezus: "Hij is degene over wie alle profeten hebben getuigd." [Deze keer preekte Petrus niet tegen Joodse gelovigen, maar tegen heidenen. Toch verbond hij Jezus met de profetische boodschap van het Oude Testament.

Velen die voor Jezus willen getuigen, zijn in de knoop geraakt omdat ze steeds horen dat je de Bijbel alleen kunt gebruiken als je spreekt tot mensen die al geloven. Hebreeën 4:12 bewijst dat dit onjuist is. Er staat: "Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het doorboort zelfs de scheiding van ziel en geest, en van gewrichten en merg, en is een ontsluieraar van de gedachten en de bedoelingen van het hart." [NKJV]

Een chirurg hoeft zijn patiënt er niet van te overtuigen dat zijn scalpel scherp is. Hij gebruikt de scalpel ongeacht wat de patiënt gelooft. Wij zouden het woord met datzelfde vertrouwen moeten hanteren. Het is levend en scherp, het doorboort tot in het binnenste van de mens - ook ongelovigen.

Als je van Jezus houdt, gooi dan niet het grote en kostbare verslag weg van het Oude Testament over Gods daden, Zijn woorden en zelfs Zijn gedachten. Dat verslag getuigt van Hem.

Bron: Hal Lindsey