www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ik neem "Apostasia" - voor $ 1.000.000 alstublieft, Alex.

Door Matthew - 27 april 2021

()

Overgenomen met toestemming, door Thomas D. Ice.

Het Antwoord

De Opname in 2 Thessalonicensen 2:3

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die [dag] zal niet komen, tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid geopenbaard is, de zoon des verderfs - 2 Thessalonicenzen 2:3

Ik geloof dat er een grote mogelijkheid is dat 2 Thessalonicenzen 2:3 spreekt over de Opname. Wat bedoel ik daarmee? Sommige pretribulationisten, zoals ikzelf, denken dat het Griekse zelfstandig naamwoord apostasia, gewoonlijk vertaald met "afval", een verwijzing is naar de opname en vertaald moet worden met "vertrek". Deze passage zou dan dus zeggen dat de dag des Heren niet zal komen voordat de opname eraan voorafgaat. Als apostasie een verwijzing is naar een fysiek vertrek, dan is 2 Thessalonicensen 2:3 een sterk bewijs voor pretribulationisme.

DE BETEKENIS VAN APOSTASIA

Het Griekse zelfstandig naamwoord apostasia wordt slechts twee keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Behalve in 2 Thessalonicenzen 2:3, komt het ook voor in Handelingen 21:21 waar, sprekend over Paulus, gezegd wordt: "dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert Mozes te verlaten (apostasia)." Het woord is een Griekse samenstelling van apo "van" en istemi "staan". Het heeft dus de kernbetekenis van "weg van" of "vertrek." De Liddell and Scott Greek Lexicon definieert apostasia ten eerste als "afvalligheid, opstand;" dan ten tweede als "vertrek, verdwijning." Gordon Lewis legt uit hoe het werkwoord waarvan het zelfstandig naamwoord apostasia is afgeleid de basisbetekenis van vertrek ondersteunt in het volgende:

Het werkwoord kan ruimtelijk verwijderen betekenen. Er is dan weinig reden om te ontkennen dat het zelfstandig naamwoord zo'n ruimtelijke verwijdering of vertrek kan betekenen. Aangezien het zelfstandig naamwoord in het Nieuwe Testament slechts één andere keer wordt gebruikt voor afvalligheid van Mozes (Handelingen 21:21), kunnen we moeilijk concluderen dat de Bijbelse betekenis ervan noodzakelijk vaststaat. Het werkwoord wordt in het Nieuwe Testament vijftien keer gebruikt. Van deze vijftien hebben er slechts drie iets te maken met het verlaten van het geloof (Lucas 8:13; 1 Tim. 4:1; Hebr. 3:12). Het woord wordt gebruikt voor het zich verwijderen van ongerechtigheid (2 Tim. 2:19), van goddeloze mensen (1 Tim. 6:5), van de tempel (Luk. 2:27), van het lichaam (2 Kor. 12:8), en van personen (Hand. 12:10; Luk. 4:13).

"Het is met volle zekerheid van juiste exegetische studie en met volledig vertrouwen in de oorspronkelijke talen," concludeert Daniel Davey, "dat de woordbetekenis van apostasia wordt gedefinieerd als vertrek." Paul Lee Tan voegt het volgende toe:

Wat bedoelt Paulus precies als hij zegt dat "het afvallen" (2 Thess. 2:3) vóór de verdrukking moet komen? Het bepaalde lidwoord "de" geeft aan dat dit een bepaalde gebeurtenis zal zijn, een gebeurtenis die los staat van de verschijning van de Mens der Zonde. Het Griekse woord voor "afvallen" betekent op zichzelf geen godsdienstige afvalligheid of overlopen. Het woord betekent ook niet "vallen", want de Grieken hebben daar een ander woord voor (pipto, ik val TDI). De beste vertaling van het woord is "weggaan". De apostel Paulus verwijst hier naar een bepaalde gebeurtenis die hij "het vertrek" noemt, en die zal plaatsvinden vlak voor het begin van de verdrukking. Dit is de opname van de kerk.

Het woord heeft dus de kernbetekenis van vertrek en het hangt van de context af om te bepalen of het gebruikt wordt om fysiek vertrek te betekenen of een abstract vertrek zoals vertrek uit het geloof.

VERTALING GESCHIEDENIS

De eerste zeven Engelse vertalingen van apostasia gaven het zelfstandig naamwoord allemaal weer als "vertrek" of "vertrekken". Ze zijn als volgt: Wycliffe Bijbel (1384); Tyndale Bijbel (1526); Coverdale Bijbel (1535); Cranmer Bijbel (1539); Breeches Bijbel (1576); Beza Bijbel (1583); Geneefse Bijbel (1608).5 Dit ondersteunt het idee dat het woord werkelijk "vertrek" betekent. In feite geeft Jerome's Latijnse vertaling, bekend als de Vulgaat van rond het jaar 400 na Christus, apostasia weer met het "woord discessio, dat 'vertrek' betekent". Waarom was de King James Version de eerste die afweek van de gevestigde vertaling van "vertrek"?

Theodore Beza, de Zwitserse reformator, was de eerste om apostasia te translitereren en een nieuw woord te creëren, in plaats van het te vertalen zoals anderen hadden gedaan. De vertalers van de King James Version waren de eersten om de nieuwe vertaling van apostasia als "afvallen" te introduceren. De meeste Engelse vertalers hebben de KJV en Beza gevolgd in het afwijken van de vertaling apostasia als "afvallen". Er is nooit een goede reden voor gegeven.

HET GEBRUIK VAN HET LIDWOORD

Het is belangrijk op te merken dat Paulus een bepalend lidwoord gebruikt bij het zelfstandig naamwoord apostasia. Wat betekent dit? Davey merkt het volgende op:

>Omdat de Griekse taal geen lidwoord nodig heeft om het zelfstandig naamwoord definitief te maken, wordt het duidelijk dat met het gebruik van het lidwoord verwezen wordt naar iets bepaalds in het bijzonder. In II Thessalonicenzen 2:3 wordt het woord apostasia voorafgegaan door het bepaalde lidwoord, wat betekent dat Paulus verwijst naar een bepaald soort vertrek dat duidelijk bekend was bij de Thessalonische kerk.

Dr. Lewis geeft een waarschijnlijk antwoord wanneer hij opmerkt dat het bepaalde lidwoord dient om een woord te onderscheiden en de aandacht erop te vestigen. In dit geval meent hij dat het doel ervan is "een eerdere verwijzing aan te duiden". "Het vertrek waar Paulus eerder naar verwees was 'ons tot hem vergaderd worden' (2 Thess. 1:1) en ons 'opgenomen worden' met de Heer en de ontrukte doden in de wolken (1 Thess. 4:17)," merkt Dr. Lewis op. Het 'vertrek' was iets waar Paulus en zijn lezers duidelijk een wederzijds begrip over hadden. Paulus zegt in vers 5: "Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was?"

Het gebruik van het bepaalde lidwoord zou ook het idee ondersteunen dat Paulus sprak over een duidelijke, waarneembare gebeurtenis. Een lichamelijk vertrek, zoals de opname, zou in zo'n opvatting passen. Het Nieuwe Testament leert echter dat de afval al in de eerste eeuw was aangebroken (vgl. Hand. 20:27-32; 1 Tim. 4:1-5; 2 Tim. 3:1-9; 2 Petr. 2:1-3; Judas 3-4, 17-21) en dus zou zo'n proces niet duiden op een duidelijke gebeurtenis zoals de taal van deze passage vereist. Het begrip vertrek als de opname zou voldoen aan de nuance van deze tekst. E. Schuyler English legt het als volgt uit:

Nogmaals, hoe zouden de Thessalonicenzen, of christenen in welke eeuw dan ook sindsdien, gekwalificeerd zijn om 'de' afval te herkennen wanneer die zou komen, aannemende, alleen maar omwille van dit onderzoek, dat de Kerk op aarde zou kunnen zijn wanneer die komt? Er is afvalligheid van God geweest, rebellie tegen Hem, sinds het begin der tijden.

Waar Paulus naar verwijst met zijn verwijzing naar "het vertrek", was iets dat zowel de gelovigen in Thessalonië als hijzelf eerder diepgaand hadden besproken. Wanneer we Paulus' eerste brief aan de Tessalonicenzen onderzoeken, noemt hij nooit de leer van de afval, maar vrijwel elk hoofdstuk in die brief spreekt over de opname (vgl. 2 Thess. 1:9-10; 2 Thess. 2:19; waarschijnlijk 2 Thess. 3:13; 2 Thess. 4:13-17; 2 Thess. 5:1-11). In deze passages heeft Paulus een verscheidenheid van Griekse termen gebruikt om de opname te beschrijven. Het hoeft niet te verbazen dat hij een andere term gebruikt om te verwijzen naar de opname in 2 Thessalonicenzen 2:3. Dr. House vertelt ons:

Vergeet niet dat de Thessalonicenzen op een dwaalspoor waren gebracht door de valse leer (2 Thess. 2:2-3) dat de Dag des Heren reeds gekomen was. Dit was verwarrend omdat Paulus in de eerste brief grote hoop bood op een vertrek om bij Christus te zijn en op een redding uit de toorn van God. Nu lijkt een brief die beweert van Paulus afkomstig te zijn, te zeggen dat zij eerst de Dag des Heren zouden moeten meemaken. Paulus verduidelijkt dan zijn eerdere leer door te benadrukken dat zij zich geen zorgen hoefden te maken. Zij konden weer getroost worden omdat het vertrek waarover hij in zijn eerste brief had gesproken, en in zijn onderwijs toen hij bij hen was, nog steeds de waarheid was. Het vertrek van de christenen om bij Christus te zijn, en de daaropvolgende openbaring van de wetteloze, zo betoogt Paulus, is het bewijs dat de Dag des Heren niet was begonnen zoals zij hadden gedacht. Deze opvatting van apostasie is veel zinniger dan de opvatting dat zij getroost moeten worden (v. 2) omdat een afvalligheid van het geloof vooraf moet gaan aan de Dag des Heren. Het hele tweede hoofdstuk (evenals 1 Thess. 4:18; 1 Thess. 5:11) dient om te troosten (zie vv. 2, 3, 17), aangevoerd door een geruststelling van Christus' komst zoals onderwezen in zijn eerste brief.

HET VERTREK EN DE WEERHOUDER

Aangezien pretribulationisten geloven dat de overwinnaar die genoemd wordt in de verzen 2 Thess. 2:6 en 2 Thess. 2:7 de Heilige Geest is en een pre-verdrukking opname leert, zou het niet verrassend moeten zijn om te zien dat er een soortgelijke progressie van gedachten is in de progressie van vers 3. Allan MacRae, president van Faith Theological Seminary heeft in een brief aan Schuyler English het volgende gezegd over deze zaak:

Ik vraag me af of u de opvallende parallel hebt opgemerkt tussen dit vers en de verzen 7-8, iets verderop. Volgens uw suggestie vermeldt vers 3 eerst het vertrek van de gemeente, en vertelt dan over de openbaring van de mens der zonde. In de verzen 7 en 8 vinden we de identieke volgorde. Vers 7 vertelt over de verwijdering van de kerk; vers 8 zegt: "En dan zal de goddeloze geopenbaard worden." Nauwgezet onderzoek van de passage toont dus een innerlijke eenheid en samenhang, als we het woord apostasia nemen in zijn algemene betekenis van "vertrek", terwijl een oppervlakkig onderzoek gemakkelijk zou leiden tot een verkeerde interpretatie als "wegvallen" vanwege de nabijheid van de vermelding van de mens der zonde.

Kenneth Wuest, een Grieks geleerde van het Moody Bible Institute voegde de volgende contextuele ondersteuning toe aan het nemen van apostasia als een fysiek vertrek:

Maar dan gaat de apostasie waarvan Paulus spreekt, vooraf aan de openbaring van de Antichrist in zijn ware identiteit, en is het katechon datgene wat zijn openbaring tegenhoudt (2:6). De hee apostasie kan dus noch een algemene afvalligheid in het christendom zijn, die voorafgaat aan de komst van de Antichrist, noch de bijzondere afvalligheid die het gevolg is van zijn activiteiten om zichzelf tot het enige voorwerp van aanbidding te maken. Bovendien is datgene wat zijn openbaring tegenhoudt (vs.3) vitaal verbonden met hoo katechoon (vs.7), Hij die dezelfde gebeurtenis tegenhoudt. Dit laatste is, naar mijn mening, de Heilige Geest en Zijn activiteit in de Kerk. Dit alles brengt mij tot de onontkoombare conclusie dat de hee apostasia (vs.3) verwijst naar de opname van de Kerk die voorafgaat aan de Dag des Heren, en die de openbaring van de Mens der Zonde tegenhoudt die het wereld-aspect van die periode inluidt.

CONCLUSIE

Het feit dat apostasie hoogstwaarschijnlijk de betekenis heeft van lichamelijk vertrek is een duidelijke ondersteuning voor het pretribulationisme. Als dit waar is, (Dr. Tim LaHaye en ik geloven dat dit zo is), dan betekent dit dat er een duidelijke profetische volgorde wordt aangegeven door Paulus vroeg in zijn apostolische bediening. Paulus leert in 2 Thessalonicenzen 2 dat de opname eerst zal plaatsvinden, voordat de Dag des Heren begint. Pas na het begin van de Dag des Heren wordt de antichrist losgelaten, met als gevolg de door hem beschreven gebeurtenissen in hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen. Dit is de enige interpretatie die hoop biedt voor een ontredderd volk. Maranatha!

De Vraag

Wat is de Opname, Harpazo, of Opgenomen?

Persoonlijke notities:

Zou het zo eenvoudig kunnen zijn als perspectief?

()

Referenties:

Ice, Thomas. “The Rapture in 2 Thessalonians 2:3” Is The Rapture In 2 Thessalonians 2:3? Tom's Perspectives, May 2009, digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1081&context=pretrib_arch. Accessed 26 April 2021.

Laatste oproep om aan boord te gaan van Air Yeshuah vlucht 777
met non-stop service naar Abba's huis,
en GEEN bagage toegestaan!

👇Bekijk de video voor de boardingsequentie 👇

Bron: I'll take “Apostasia” for $1,000,000 please, Alex. - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates