www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetische chronometrie: Is Openbaring een klok?

Gary - 30 juli 2021

()

Nu ik Openbaring voor de zoveelste keer gelezen heb, is er een gedachte die in mijn hoofd blijft rondspoken: is dit boek een soort profetische klok? Het is duidelijk genoeg dat tijd routinematig besproken wordt in het boek. We horen van uren (Openb. 3:3, 10), vijf maanden (Openb. 9:5), 42 maanden (Openb. 11:2), 1260 dagen (Openb. 11:3; 12:6), tijd, tijden en een halve tijd (Openb. 12:14), en 1000 jaar (Openb. 20:1-7). Maar is er iets meer aan de hand dan alleen een bespreking van de tijd? Zou het boek zelf een soort van tijd-registratie-apparaat of -timer zijn?

Ik heb hier geen grandioze uiteenzetting om uit te pakken, het zijn meer puzzelstukjes die in mijn hoofd rondspoken en die later misschien door iemand anders verbonden kunnen worden. Het uitgangspunt waarmee ik werk is dat Openbaring vol staat met beelden, symbolen en astronomische kenmerken die zeker veel lijken op een grote kalender of klok.

Voordat ik enkele van deze gedachten deel, wil ik duidelijk zijn: we beginnen altijd met het voordehand liggende getuigenis, de duidelijke betekenis van de Schrift. We nemen de Schrift op de eerste gezicht. Het grootste deel van de Openbaring moet letterlijk worden geïnterpreteerd, omdat ons geen andere uitleg wordt gegeven. Sommige dingen kunnen symbolisch geïnterpreteerd worden, omdat de tekst zelf dat toelaat (bijv. Openb. 1:20; 17:9-12). U kunt hier meer lezen over juiste exegese, onder het derde hoofdstuk "Een theologie van alles." Dus wat ik voorstel is niet bedoeld om de letterlijke interpretatie van de tekst omver te werpen, maar is een toegevoegde laag aan wat er al is.

Dus hier gaat we...

De 24 oudsten: een hemelse zonnewijzer of 24-uurs analoge klok. Zonnewijzers hebben meestal inkepingen voor elk uur van de dag. De zon schijnt op de gnomon (de staande wig in het midden) en werpt een schaduw over de ronde schijf, die aangeeft welk uur van de dag het is. Jezus, de Zoon van God, is het Lam dat helder schijnt vanuit het midden van deze hemelse klok. De oudsten en hun tronen kunnen de uuraanduidingen van de dag voorstellen.

< div class= "inhoud">

En rondom de troon [zijn] vierentwintig tronen, en zittend op de tronen zag ik vierentwintig oudsten, bekleed met witte gewaden, en op hun hoofd gouden kransen. . . (Openb. 4:4, LSV)

()

De zeven geesten (Zevenvoudige Geest): naar binnen bewegend in de hemelse troonzaalscène, zien we vervolgens een afbeelding van de Heilige Geest als zeven lampen van vuur. Er zijn zeven dagen in een week. De zevendaagse week werd ingesteld aan het begin van de schepping zoals gezien in Genesis 1:1-2:3, en op de allereerste dag van de scheppingsweek wordt de Geest gezien (Gen. 1:2).

. . en uit de troon komen bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en voor de troon branden zeven lampen van vuur, welke zijn de zeven Geesten Gods... (Openb. 4:5, LSV)

()

Iedereen die bekend is met Openbaring weet dat het getal zeven een prominente rol speelt in het boek. Er zijn zeven kandelaren die de zeven gemeenten voorstellen en zeven sterren die de zeven engelen van de gemeenten voorstellen. Er zijn ook zeven zegels, zeven bazuinen, en zeven schalen van gramschap. Niet alleen is de week een periode van zeven, maar dat geldt ook voor de sabbatscyclus (zeven jaar) en de hele periode van de menselijke geschiedenis van Genesis 1 tot het einde van de Bijbel (zevenduizend jaar).

Openbaring gaat primair over de ontsluiering van Christus en het aanbreken van de Dag des HEREN. De hele periode van de Verdrukking wordt in het boek geopenbaard (Openb. 6-19). Het is een periode van zeven jaar. De zeven jaren van de Verdrukking zijn voorafgeschaduwd door de zeven dagen dat Noach en zijn gezin in de ark verbleven voordat de zondvloed kwam, de zevenjarige hongersnood in de tijd van Jozef, de zevenjarige Makkabeese Opstand (167-160 v.Chr.), de zevenjarige Eerste Joods-Romeinse Oorlog (66-73 v.Chr.), en, gerekend vanaf de invasie van Oostenrijk in 1938, de zeven jaren van de Tweede Wereldoorlog (1938-1945).

De Makkabeese Opstand en de Eerste Joods-Romeinse Oorlog hadden beide gebeurtenissen halverwege (respectievelijk 164 v.Chr. en 70 n.Chr.) die doen denken aan de komende Gruwel van Verwoesting, voorspeld door Daniël de profeet en Jezus zelf. Dit zijn duidelijke patronen in de geschiedenis.

Mijn vermoeden is dat het steeds terugkerende thema van "zeven" in Openbaring een bevestiging is dat deze hele beproeving een periode van zeven jaar beslaat, midden in de zevenduizendjarige geschiedenis van de mensheid in haar gevallen staat.

Welnu, de Verdrukking zelf, die zeven jaar duurt, kent 21 oordelen (zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen des toorns). De laatste twee verzen van de Bijbel zijn 20 en 21 (Openb. 22:20-21). Zijn dit subtiele hints die wijzen naar 2021 als het beginpunt van de zevenjarige Verdrukking?

()

De vier levende wezens (waarschijnlijk cherubs; vgl. Ezech. 1, 11): als we verder naar binnen gaan, zijn de volgende entiteiten de vier levende wezens. Er zijn vier seizoenen in het jaar: lente, zomer, herfst, en winter. De vier seizoenen worden gescheiden door twee equinoxen en twee zonnewendes.

< div class= "content" >

... en voor de troon een glazen zee als van kristal, en in het midden van de troon en rondom de troon vier levende wezens, van voren en van achteren vol ogen... (Openb. 4:6, LSV)

Hier wordt het interessant: het eerste levende wezen is als een leeuw (Leeuw), het tweede levende wezen is als een kalf of os (Stier), het derde levende wezen heeft het gezicht van een mens (Waterman), en het vierde levende wezen is als een vliegende adelaar. De eerste drie levende wezens die in Openbaring 4:7 worden genoemd, hebben onmiskenbare voorstellingen in de bijbelse Mazzaroth (de 12 tekens). Ze staan op gelijke afstand van elkaar en vertegenwoordigen drie van de vier hoeken van de ecliptica!

()

Het vierde levende wezen is als een adelaar in zijn vlucht. Het sterrenbeeld Aquila (Latijn voor "adelaar") staat net buiten de ecliptica, recht boven Steenbok en Boogschutter. Het verschijnt als een adelaar met volledig uitgestrekte vleugels - als in zijn vlucht!

()

Al deze sterrenbeelden waren goed bekend in de tijd dat Johannes de Openbaring schreef. Hun afbeeldingen zijn niet veranderd. En in termen van de seizoenen, Leo vertegenwoordigt de laatste maand van de zomer, Taurus de laatste maand van de lente, en Aquarius de laatste maand van de winter. Aquila valt samen met januari, de eerste volle maand van de winter.

()

Een mozaïek van de Joodse Mazzaroth uit de 6e eeuw AD

Zoals al vele malen treffend is aangetoond, zijn de openingsverzen van Openbaring 12 een duidelijke verwijzing naar de sterrenbeelden Maagd en Leeuw. En niet alleen dat, maar zij verwijzen naar een samenstand die alleen op een bepaalde tijd kan plaatsvinden - namelijk wanneer de zon in Maagd staat en de maan onder haar voeten staat. Dit gebeurt alleen in de late zomer en vroege herfst. De hele uitlijning werd precies vervuld op 23-24 september 2017.

Het daaropvolgende teken van de draak die een derde van de sterren van de hemel naar beneden veegt (Openb. 12:3-4) lijkt te zijn vervuld op 8 oktober 2018 of 14-21 december 2020.

We hebben het afgelopen decennium iets diepgaands geleerd: Openbaring spreekt over astronomische gebeurtenissen, waarvan ten minste enkele met precisie kunnen worden voorspeld. Het Openbaring-12-teken liet precies dat zien. Maar toen we verder studeerden, leerden we ook dat andere passages in het boek spreken over dingen die kunnen worden afgebeeld in de hemel, net zoals de vrouw die aan het bevallen was. Bijvoorbeeld, het beeld van zeven sterren in Jezus' hand (Openb. 1:16, 20) is gemakkelijk te vergelijken met een nauwe samenstand van Venus en de Pleiaden, waarvan er één plaatsvond op 4 april 2020. Jezus identificeert Zichzelf met Venus (Openb. 22:16). De Pleiaden lijken een hechte groep van zeven sterren te zijn en waren als zodanig bekend in de tijd van Johannes.

Ter herinnering, ik spreek hier niet letterlijk, maar alleen beeldend. Jezus is niet echt de planeet Venus, maar Venus vertegenwoordigt Hem volgens zijn eigen woorden. Dus laten we samenvatten wat astronomische voorstellingen in Openbaring zouden kunnen zijn:

Venus = Jezus in Zijn glorie
Jupiter = Jezus in Zijn menselijkheid, evenals het lichaam van Christus (de Kerk)
Plejaden = de zeven sterren
Maagd = de barende vrouw, die het hemelse Sion voorstelt, maar ook Israël op aarde
Leeuw = het belangrijkste deel van de kroon van 12 sterren, evenals het levende schepsel met het gezicht van een leeuw; het vertegenwoordigt Juda, evenals Jezus als de Leeuw van de stam van Juda (Openb. 5:5)
Stier = Jezus die oordelend terugkeert (Openb. 19), evenals het levende schepsel met het gelaat van een os of kalf
Waterman = het levende wezen met het gelaat van een mens
Aquila = het levende schepsel als een vliegende adelaar
Boogschutter = de ruiter op het witte paard die een boog en krans krijgt (het eerste zegel)
Weegschaal = de schubben in de hand van de ruiter op het zwarte paard (derde zegel)
Corona Australis = de krans die aan de eerste ruiter wordt gegeven; deze ligt toevallig vlak naast Sagittarius en bevat 10 sterren zoals de 10 horens op het beest uit Openbaring 13; let ook op Corona Australis wordt altijd afgebeeld als een krans of slingerkrans, niet als een koninklijke kroon, wat precies is wat het Grieks weergeeft in Openbaring 6:2
Serpens = de zeven koppen van de draak recht onder de voeten van de vrouw, wachtend om het kind van Openbaring 12 te verslinden; Serpens heeft zeven sterren
Corona Borealis = de zeven kronen op de koppen van de draak; Corona Borealis grenst direct aan Serpens en bevat zeven sterren; Corona Borealis wordt altijd afgebeeld als een koninklijke kroon, in plaats van een krans, en inderdaad, Openbaring 12:3 beschrijft de zeven kronen van de draak als diademen in plaats van kransen
Hydra = de staart van de grote rode draak
Lynx en Draco = het lichaam van de grote rode draak
Hercules en Ophiuchus = waar de nekken van de draak uit elkaar gaan; deze tekens worden afgebeeld als mannen in gevecht met een draak of veelkoppige slang; Serpens eindigt aan de voeten van Maagd, net voorbij Ophiuchus

Terugkomend op het idee van de profetische klok: ik kan me Openbaring 4-5 bijna voorstellen als een beeld van God de Universele Tijdwachter die de deur opent naar de klokkentoren van het universum en de lezer toestaat naar binnen te stappen. Dat is precies wat de Gemeente zal mogen doen.

Het is interessant dat de volgorde in Openbaring 4:4-6 van oudsten, fakkels en levende wezens overeenkomt met de juiste volgorde van oplopende tijdmetingen: uren, dagen en seizoenen (of maanden).

()

Velen van ons geloven dat de lengte van een generatie nauw verbonden is met de heroprichting van de natie Israël in 1948 - nu 73 jaar geleden. Intrigerend is dat het allerlaatste vers voordat de periode van de Verdrukking wordt beschreven (Openb. 6-19) Openbaring 5:14 is:

< div class= "content" >

En de vier levende wezens zeiden: "Amen!" En de vierentwintig oudsten vielen neer en zij aanbaden Hem die leeft door de eeuwen der eeuwen heen.

Israël werd een natie op 14 mei 1948. Het seizoen (voorgesteld door de vier levende wezens) en het uur (voorgesteld door de vierentwintig oudsten) is aangebroken. 14 mei 1948 was het startschot en nu is de race bijna ten einde, zoals duidelijk kan worden waargenomen, gezien het specifieke samenkomen van tekenen op dit moment.

Een laatste mogelijke tijdsaanduiding die mijn aandacht heeft getrokken is de zeer expliciete vermelding van 1000 jaar in Openbaring 20. Het is op basis van een letterlijke interpretatie van de Schrift dat wij ons premillennialisten noemen. Openbaring 20 laat geen ruimte voor allegorische manoeuvres. De toekomstige 1000-jarige verbanning van Satan en de 1000-jarige heerschappij van Christus wordt zes keer genoemd (één keer in elk vers tussen verzen 2-7). Hoewel de duidelijke betekenis is dat elke verwijzing naar dezelfde toekomstige tijdsperiode wijst, is het feit dat duizend jaar zes keer wordt genoemd een andere subtiele herinnering dat we het einde naderen. Iedereen die bekend is met de Masoretische Tekst weet heel goed dat wij de generatie zijn die het 6000e jaar na de schepping zal overschrijden. Geen andere generatie kan hetzelfde zeggen.

De 6000 jaar van het gevallen zelfbestuur van de mens is in werkelijkheid Gods handeling van herschepping. Het is een herhaling van de scheppingsweek. God maakte de wereld in zes dagen en hield op met Zijn werk op de zevende dag. Dit was voordat de zonde in de wereld kwam. Maar Zijn handeling van herschepping is een zware arbeid geweest van 6000 jaar. De volgende 1000 jaar is de sabbatsrust waar Christus en Zijn Kerk heersen met een ijzeren roede.

En laat dit ene ding niet voor u verborgen blijven, geliefden, dat één dag bij de HEERE is als duizend jaar en duizend jaar als één dag; de HEERE is niet traag met betrekking tot de belofte, zoals sommigen het als traagheid rekenen, maar is lankmoedig jegens ons, niet met de bedoeling dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, en het zal komen - de dag des HEEREN - als een dief in de nacht ... (2 Pt. 3:8-10a, LSV)

. . maar u, broeders, bent niet in de duisternis, opdat de dag u overvalt als een dief; u bent allen zonen van het licht, en zonen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis... (1 Thess. 5:4-5, LSV)

God is de Universele Tijdwachter en Hij openbaart de tijd meer en meer aan Zijn kinderen.


"Niemand weet het" - nogmaals herzien

Ik heb uitvoerig geschreven over de uitspraak van Jezus in de eindtijd-rede dat "niemand de dag of het uur weet". Mijn mening is dat timing en context typisch gemist worden in de Christelijke interpretatie van de passage. Jezus sprak over iets dat toen waar was, niet over iets dat altijd waar zal zijn. Dit is vrij logisch, want Jezus kent nu de dag en het uur en heeft zelfs veel meer van het profetische beeld aan de Gemeente geopenbaard via de brieven na Pinksteren en de Openbaring van Johannes.

Bovendien is de precieze toepassing van Jezus' uitspraak omstreden. Zou Hij verwezen hebben naar de vernietiging van de huidige hemelen en aarde, zoals de onmiddellijke context suggereert (Matt. 24:35)? Zou Hij misschien verwezen hebben naar Zijn tweede komst, wat de algemene context van de passage is? Als één van deze twee waar is, dan kan Zijn uitspraak niet zo worden opgevat dat de Gemeente voor altijd in duisternis zal verkeren over de dag en het uur. In feite lijken andere Schriftplaatsen juist het tegenovergestelde te zeggen van wat de gangbare christelijke interpretatie is (bijv. Matt. 24:48-51; Joh. 16:13; 1 Thess. 5:2-4; Heb. 10:25; Openb. 1:1; 3:3; 22:10).

Tegelijkertijd, en dit is de sleutel, introduceert de verklaring van Jezus genoeg dubbelzinnigheid dat ingrijpende verklaringen van zekerheid over de dag en het uur zonder meer van de hand kunnen worden gewezen. Dit is de reden waarom ik een middenweg zoek tussen de kop-in-het-zand-benadering en de Millerite/Camping/1988-achtige zekerheid. Ik denk dat de bijbelse middenweg nederige, waakzame speculatie is. En te oordelen naar de convergentie van tekenen op dit moment, het feit dat de wereld een de facto politiestaat is geworden tijdens de COVID-19 pandemie, en het feit dat we net getuige zijn geweest van een groot teken aan de hemel en een plausibel scenario voor de laatste zeven jaar van de vijgenboom-generatie, zou ik zeggen dat het tijd is om te kijken alsof het menens is.

Overweeg, met dit in gedachten, enkele van deze verzen over weten en niet weten vanuit het perspectief van timing en audiëntie:

VerzenTekstPubliek TijdProfetie verborgen of onthuld?
Dan. 12:4
En gij, o Daniël, verberg de dingen, en verzegel de boekrol tot aan de tijd van het einde, valen gaan heen en weer, en Daniel kennis is vermeerderd. Daniël, een jood onder de oude bedeling Wanneer de profetie is gegeven aan Daniël
Verborgen
Matt. 24:36
Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Joodse discipelen voor Pinksteren onder de de oude bedeling Gesproken door Jezus in de eerste eeuw
Verborgen
Matt. 24:42
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Joodse discipelen voor Pinksteren om de de oude bedeling Gesproken door Jezus in de eerste eeuw
Verborgen
Matt. 24:48,50
Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, ...de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Slechte dienaren in de tijd van Jezus' terugkomst Wanneer die dag werkelijk komt Verborgen, wan de slechte dienaren verwachten Jezus niet
Hand. 1:7
En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft. Joodse discipelen voor Pinksteren onder de de oude bedeling Gesproken door Jezus in de eerste eeuw
Verborgen
1 Thess. 5:4
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Christenen na Pinksteren in het kerktijdperk Wanneer de "Dag" werkelijk komt
Onthuld
Hebr. 10:25
Laten wij de bijeenkomst van onszelf niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Christenen na Pinksteren in het kerktijdperk Als de "Dag" naderbij komt
Onthuld
Openb. 1:1
Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Christenen na Pinksteren in het kerktijdperk In circa 95 na Christus
Onthuld
Openb. 3:3
Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. Christenen na Pinksteren in het kerktijdperk Als de "Dag" naderbij komt
Onthuld als u het verwacht
Openb. 22:10
En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Christenen na Pinksteren in het kerktijdperk Vanaf circa 95 na Christus
Onthuld

Maranatha

Bron: Prophetic Chronometry: Is Revelation A Clock? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates