www.wimjongman.nl

(homepagina)


13 REDENEN WAAROM WE IN HET LAATSTE UUR VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEN, DEEL 1

Door Jonathan Brentner - 2 april 2021

()

DE WEDERGEBOORTE VAN ISRAËL

De meeste christenen geloven niet dat wij in de laatste ogenblikken van de menselijke geschiedenis leven voordat de gebeurtenissen van de verdrukking over de aarde komen.

De redenen hiervoor variëren.

Velen behoren tot kerken die al lang geleden het geloof hebben verworpen in de pre-Opname, de zevenjarige verdrukking en de duizendjarige regering van Jezus. Anderen zijn zich niet bewust van de vele tekenen die wijzen op de nabijheid van Jezus' komst, ofwel omdat hun voorgangers geen onderricht geven in bijbelse profetie, ofwel omdat zij, wanneer zij dat wel doen, het afdoen als iets dat niet relevant is voor het leven van de toehoorders.

Sommigen redeneren dat er in het verleden verschrikkelijke tijden zijn geweest en dat de Heer toen niet is teruggekomen. Wat maakt vandaag anders? Het leven werd weer normaal na de verschrikkingen en catastrofale gebeurtenissen van WO II. Waarom zou dat vandaag niet gebeuren?

We voelen allemaal de sterke aantrekkingskracht van deze normaliteit, nietwaar? Verzet dit velen niet tegen de gedachte van een langdurige periode van Gods toorn die vlak voor onze deur zou staan? Hoewel het met de dag minder waarschijnlijk lijkt, denk ik dat we allemaal terugverlangen naar de vrijheden die we genoten voordat de COVID-19 lockdowns begonnen.

Waarom zou het zo onwaarschijnlijk zijn dat het leven weer normaal zal worden? Trouwens, wat maakt de dag van vandaag zo anders dan de tumultueuze tijden in het verleden toen de Heer niet terugkeerde? Dit zijn grote vragen die ik in deze serie zal trachten te beantwoorden.

Ten eerste is er de wedergeboorte van Israël als natie wat de deur opent naar verdere einde-der-dagen bijbelse profetieën die voor hun vervulling afhankelijk zijn van haar bestaan.

1. HET WONDER VAN HET BESTAAN VAN ISRAËL

Isaac Newton (1642-1726) geloofde, gebaseerd op zijn uitgebreide studie van de boeken Daniël en Openbaring, dat Israël als natie moet bestaan voordat Jezus terugkeert naar de aarde, en voorspelde dat dit in een toekomstige tijd zou gebeuren.[i] Hij had gelijk; de vervulling van veel van de eindtijdprofetieën in de Bijbel vereist een wedergeboorte van Israël als natie. Premillennialisten in de eerste helft van de twintigste eeuw voorspelden dit ook, en toen gebeurde het!

De profeet Jesaja vroeg lang geleden: "Zal een land op één dag geboren worden? Zal een natie in één ogenblik worden voortgebracht?" (Jes. 66:8). Het antwoord is een verbluffend "Ja!" Op 14 mei 1948 vervulde God deze onmogelijk klinkende profetie: Israël werd in één dag een natie. Men kan het belang ervan niet overdrijven, noch dit verbazingwekkende wonder afdoen als louter toeval. Israëls bovennatuurlijke wedergeboorte als natie vervulde niet alleen de profetie, maar zet ook de toon voor de vervulling van vele andere eindtijdprofetieën.

De Schrift vertelt ons bijvoorbeeld dat wanneer Jezus terugkeert naar de aarde bij Zijn wederkomst, dit zal zijn in een tijd van wijdverbreid berouw onder het Joodse volk (zie Ezech. 36:24; Zach. 12:10; Openb. 1:7). Merk op dat Ezechiël de herverzameling van de Israëlieten in hun land in verband brengt met de tijd dat Hij Zijn Geest over hen uitstort: "Ik zal u uit de volken halen en u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen. Ik zal rein water over u sprenkelen, en gij zult rein zijn van al uw onreinheden, en van al uw afgoden zal Ik u reinigen" (36:24-25).

De herverzameling van het Joodse volk terug naar het Land, zoals we vandaag zien, gaat vooraf aan hun opwekking van geloof dat plaatsvindt bij Jezus' wederkomst, en dat zal resulteren in de volledige vervulling van Ezechiël 36:24-25 en Zacharia 12:10. Dit is echter slechts het begin van wat onze dag profetisch uniek maakt en duidelijk verschillend van elke andere tijd sinds de geboorte van de kerk.

2. DE DERDE JOODSE TEMPEL

De bijbelse opeenvolging van gebeurtenissen in de aanloop naar de wederkomst vereist dat de derde tempel in Jeruzalem bestaat tegen het midden van de zevenjarige verdrukking. Halverwege de verdrukking ontheiligt de antichrist de Joodse tempel en begint zijn dodelijke rooftocht tegen het Joodse volk (Dan. 9:27; Matt. 24:15-20; 2 Thess. 2:3-8).

Israël moet dus niet alleen bestaan tijdens de zevenjarige verdrukking, maar volgens de Schrift moet de natie halverwege die periode de bouw van de derde tempel voltooien.

Israël is al heel ver gevorderd met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe tempel. Het Tempelinstituut in Israël heeft veel noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de herbouw van deze tempel. Zij hebben al het meubilair van de tempel gereconstrueerd, met uitzondering van de Ark des Verbonds, en ze hebben de architectonische tekeningen klaar voor de bouw ervan, inclusief zelfs een videosimulatie van de derde tempel.

Het Tempelinstituut heeft ook de priesterlijke gewaden voorbereid volgens de specificaties van de Schrift en leidt nu Levieten op om als priesters in de tempel te dienen. En de Israëlische regering is ook begonnen met het plannen van de infrastructuur die nodig is om de grote menigten die de nieuwe tempel zal aantrekken, op te vangen.

Een verrassend artikel met betrekking tot de tempel verscheen op de Israel Today website onder de titel Saudis Say Temple Mount and Al Aqsa Not Important to Islam. Hier is een citaat uit het artikel waarin de groeiende acceptatie in de moslimwereld van de herbouw van de Joodse tempel wordt benadrukt:

Een Engelstalige tweet uit Marokko heeft de gemoederen echt verhit door niet alleen te benadrukken dat de Tempelberg niet van bijzonder belang is voor moslims, maar ook door de hoop uit te spreken dat de Derde Joodse Tempel er spoedig zal worden gebouwd.[ii]

Israël bestaat dus niet alleen als natie, maar de bouw van de geprofeteerde derde Joodse tempel is reeds in een vergevorderd stadium van planning. De ijver in Israël voor de bouw ervan, samen met de groeiende aanvaarding van een Joodse tempel in de Arabische wereld, wijzen op de nabijheid van de vervulling van deze profetie.

3. DE ABRAHAMITISCHE AKKOORDEN

De normalisering van de betrekkingen met Israël van de kant van vele Arabische naties in het kader van de Abrahamitische Akkoorden betekent ook dat wij in de laatste dagen leven. Dit wijst op de vervulling van ten minste een paar bijbelse profetieën over de eindtijd.

De eerste is Daniël 9:27, "En hij zal met velen een sterk verbond sluiten, één week lang, en de helft van de week zal hij een einde maken aan het offeren en de offerdienst. En op de vleugel der gruwelen zal iemand komen, die verwoesting sticht, totdat het verordende einde over de verwoester zal worden uitgestort."

Daniël, verwijzend naar het toekomstige verbond dat de antichrist met Israël zal sluiten, impliceert dat "vele" entiteiten of naties bij dit verbond betrokken zullen zijn. Ik geloof dat de antichrist het patroon zal kopiëren van het betrekken van vele naties in het Israëlische vredesproces dat president Trump tentoonspreidde in de Deal van de Eeuw waaruit de Abrahamitische Accoord verdragen voortkwamen.

Zoals veel profetie sprekers vandaag de dag naar voren brengen, is de betekenis van Daniël 9:27 dat deze "man van wetteloosheid" een bestaand vredesplan zal nemen en het veel beter en sterker zal maken. Zou het patroon dat hij gebruikt al bestaan? Ik denk het wel; de antichrist zal de "velen" opnemen in zijn toekomstige verbond met Israël.

Ten tweede, toen hij schreef over de toekomstige invasie van Israël door de Magog-Gog alliantie, schreef de profeet Ezechiël dit over de naties die zullen protesteren in plaats van zich bij hen aan te sluiten: "Sheba en Dedan en de kooplieden van Tarshish en al haar leiders zullen tegen u zeggen: 'Bent u gekomen om buit te maken? Hebt gij uw legerscharen verzameld om buit te maken, om zilver en goud mee te nemen, om vee en goederen mee te nemen, om grote buit te maken?"" (Ezechiël 38:13).

De uitdrukking "Scheba en Dedan" verwijst naar het oude grondgebied en de oude bevolkingsgroepen die samen Saudi-Arabië en de Golfstaten vormen, waarvan sommigen reeds een bondgenootschap met Israël hebben gesloten en anderen dit waarschijnlijk in de nabije toekomst zullen doen. Zesentwintighonderd jaar geleden voorspelde Ezechiël dat deze naties zich zouden aansluiten bij Israël in de eindtijd en dat is precies wat we vandaag meemaken.

Tien jaar geleden had niemand zich kunnen voorstellen dat deze golfnaties vredesakkoorden met Israël zouden ondertekenen.

4. VREDE EN VEILIGHEID

In 1 Tessalonicenzen 5:2-3 schrijft Paulus over het begin van de profetische 'Dag' des Heren: "Want gij weet zelf ten volle, dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: 'Er is vrede en veiligheid', zal het plotselinge verderf over hen komen zoals de weeën over een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontkomen."

Als er één fase is die de inhoud van de Deal van de Eeuw en de Abrahamitische Akkoorden kenmerkt, dan is het wel "vrede en veiligheid". We hoorden het herhaaldelijk bij de aankondigingen van deze verdragen, toen spreker na spreker de aspecten van "vrede" en "veiligheid" benadrukte, die uit deze verdragen zouden voortvloeien.

Dit streven naar een vredesverdrag tussen Israël en de Palestijnen is al minstens vijftig jaar het doel van de presidenten van de V.S. Nu bestaat er, om de redenen die in het vorige gedeelte zijn genoemd, een kader voor de antichrist om zijn verbond met Israël te verbeteren en een valse vrede in het Midden-Oosten te vestigen, die op een dag de klok zal doen tikken naar de zevenjarige verdrukking.

Ja, het onbereikbare verlangen naar "vrede en veiligheid" bestaat al heel lang, maar nu zien we het meermalen gebruikt worden in verband met vredesakkoorden waarbij Israël betrokken is. Dit is veel meer dan toeval; het vertelt ons dat de "dag des Heren" heel dichtbij is.

De ruiter op het witte paard in Openbaring 6:2 heeft een boog, maar geen pijl. Velen geloven dat dit betekent dat hij naties zal "overwinnen" zonder bloed te vergieten. John MacArthur zegt dit over de daden van de komende antichrist of de ruiter op het witte paard:

"Zijn kroon (stephanos) is een winnaarskroon. Hij is geen echte koning en heeft geen echte vorstenkroon (diadema), maar heeft een kroon van de wereld gewonnen voor zijn triomfantelijke prestaties die tot wereldvrede leiden. Hij zal niet met militair geweld overwinnen, maar door list en bedrog (vgl. 2 Thess. 2:9-11)."[iii]

Dit past bij de beschrijving van de antichrist in Daniël 8:25: "Door zijn sluwheid zal hij bedrog onder zijn hand doen gedijen, en in zijn eigen geest zal hij groot worden. Zonder waarschuwing zal hij velen vernietigen..." Het idee van "zonder waarschuwing" in het origineel suggereert dat hij vrede zal gebruiken om zijn doelwitten te veroveren en uiteindelijk te "vernietigen".

Israëls wedergeboorte als natie zet de deur wijd open voor de vervulling van vele andere bijbelse profetieën, zoals de herbouw van de tempel en de reeks pogingen tot vredesverdragen die uiteindelijk zullen leiden tot het verbond dat de antichrist met Israël en andere naties sluit.

Na de opname zal de antichrist verschijnen en naties veroveren door middel van vrede. De wereld is meer dan klaar voor zo'n leider.

Dit is slechts het begin van de vele dingen die het vandaag anders maken dan alle andere dagen. Hierna zullen we kijken naar de overvloed aan profetische tekenen die samenkomen op onze wereld, terwijl het bewijs zich opstapelt voor de conclusie dat we inderdaad leven in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis vóór het begin van de zevenjarige verdrukking.

Eindnoten:

i] Snobele, Stephen D., Verklaring over de datum 2060, maart 2003; bijgewerkt mei 2003 en juni2003 - Overgenomen van een website getiteld "Isaac Newton Theologie, Profetie, Wetenschap en Religie."

[ii] Israel Today Staff, Saudis Say Temple Mount and Al Aqsa Not Important to Islam, op de Israel Today website @ https://www.israeltoday.co.il/read/saudis-say-temple-mount-and-al-aqsa-not-important-to-islam/

[iii] John MacArthur, The MacArthur New Testament Commentary - Revelation 1-11 (Chicago: Moody Press, 1999), p. 179.

Bron: 13 Reasons Why We Live in the Last Hour of Human History, Part 1 — Jonathan Brentner