www.wimjongman.nl

(homepagina)


Denk aan de Rode Zee! 10 super-tekenen komen samen

Gary - 28 januari 2021

()

BREAKING: De Amerikaanse regering dringt nu aan op het idee dat de huidige vaccins zullen moeten worden opgewaardeerd (bron). De wachters hebben het grootste deel van dit jaar gezegd dat dit zou gebeuren. Het is de laatste glibberige helling die rechtstreeks naar de Verdrukking leidt. Zelfs nu al kun je niet kopen of verkopen zonder een masker. Verwacht dan dat je in 2021 ook niet zult kunnen kopen of verkopen, tenzij je een bewijs van inenting kunt overleggen. Dit is niet het Merkteken van het Beest, maar leidt onvermijdelijk naar het Merkteken van het Beest na de Opname. Je zou blind moeten zijn om dit nu niet te zien; en zeker weten, de meesten zijn blind. De bereidheid van de wereld om het merkteken te ontvangen en het beest te aanbidden is nu duidelijk voor de machten die er zijn, dus zij gaan met volle kracht vooruit. En tegelijkertijd is er de afgelopen maand een ongekende wereldwijde media-zuivering aan de gang geweest in een poging om alle oppositie tegen het komende antichristelijke systeem te smoren en te censureren.

()

Afgezien van de akelige post-apocalyptische realiteit die 2020 was, waarom weten we dat dit de tijd is? Er is een veelheid aan redenen en geen van hen staat op zichzelf.

1. Eerst en vooral weten we dat, omdat Jezus beloofd heeft dat Hij spoedig zou weerkomen (Openb. 22:7, 12) en we weten dat Zijn komst nabij is (Openb. 1:3). Spoedig voor God is niet noodzakelijkerwijs spoedig voor de mens, maar het is spoedig. We zijn nu nog maar een decennium verwijderd van de 2000-jarige verjaardag van het moment waarop Jezus letterlijk opsteeg naar de hemel, nadat Hij beloofd had dat Hij zou terugkomen om degenen die in Hem geloven op te nemen (Joh. 14:1-6). God is nooit te laat, noch is Hij te vroeg. Hij komt precies wanneer Hij dat wil. Degene die het beloofd heeft is trouw, en omdat Hij Zelf verklaard heeft dat Zijn komst nabij was en snel zou gebeuren, vergissen zij zich die zeggen dat Zijn komst vertraagd is (2 Petrus 3:3-12) en zitten er naast (Mat 24:45-51).

()

2. Wij leven in de unieke periode van de menselijke geschiedenis, met het podium voor de gebeurtenissen die in het Boek Openbaring worden beschreven. Volgens de Bijbel zijn de mensen al zes of zeven millennia op de planeet. Seculiere schattingen suggereren dat we hier al veel langer zijn dan dat. Hoe dan ook, in slechts de laatste 150 jaar of zo - een klein deel van de tijd dat de mens op aarde heeft gewoond - is er een ongelooflijk unieke golf van technologie, bevolkingsgroei en religieuze afvalligheid geweest, evenals een ongekende opmars naar een wereldregering. Rond de eeuwwisseling naar de 19e eeuw bereikte de wereldbevolking eindelijk het miljard, en nu is dat bijna acht miljard - een verachtvoudiging in 200 jaar. Voeg daarbij de ontwikkeling van elektriciteit, gemotoriseerd vervoer, lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie, computers, internet, massavernietigingswapens en bio-engineering. Het maakt niet uit of je in God gelooft of niet, we leven toevallig in een uiterst ongewone, ongekende en smalle periode van de menselijke geschiedenis. Dat is geen toeval.

()

3. De natie waarop de pagina's van het Heilige Schrift zich richten is niets minder dan Israël. Israël hield op een natie te zijn in 722 voor Christus, [vertaler: het Joodse deel bleef achter] maar werd in onze generatie hersteld - in 1948 om precies te zijn. Ook dat is geen toeval. De Profeten van de Bijbel, inclusief Jezus zelf, voorspelden dat dit zou gebeuren. Israël is een superteken dat wijst op de buitengewoon unieke tijdsperiode waarin wij leven.

()

4. Zoals Israël de natie is die centraal staat in het verhaal van de Bijbel, zo is ook Jeruzalem de stad die centraal staat in het bijbelse verhaal. Jeruzalem is sinds de 6e eeuw voor Christus in handen geweest van verschillende heidense rijken, maar in 1967 viel het weer in handen van de Joden. Nogmaals, het is geen toeval dat dit in onze tijd is gebeurd.

()

Nu beginnen we ons te richten op het doel. Grote tekenen gebeuren juist dit decennium. Dit zou u absoluut moeten beangstigen als u uw geloof niet in de Zoon van God hebt gesteld.

5. Alles is nu gereed voor de bouw van de Derde Tempel. De Eerste Tempel werd verwoest door de Babyloniërs in 587 voor Christus en de Tweede Tempel werd verwoest door de Romeinen in 70 na Christus. De kortstondige Derde Tempel zal worden gebouwd tijdens de zevenjarige Verdrukking en zal het middelpunt worden van een wereldwijd, afvallig religieus systeem waarin de antichrist wordt aanbeden. In plaats van zich te wenden tot het algenoegzame offer van Christus in de nasleep van de Opname van de overwegend niet-Joodse Kerk, zal de Joodse natie proberen het ontoereikende Levitische systeem van het Oude Testament opnieuw in te voeren in een vergeefse poging om voor de zonde te boeten. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de hoekstenen van de Tempel al voorbereid, de blauwdrukken voltooid, de Levieten en Kohaniem geïdentificeerd, en de priesterlijke gewaden en vaten vervaardigd. Alles wat overblijft is het groene licht.

()

6. Een profetisch teken waarvan de Bijbel voorspelde dat het aan de hemel zou verschijnen als waarschuwing voor de nabijheid van de opname van de Kerk en het daaropvolgende wereldwijde oordeel, gebeurde met perfecte precisie in september 2017. Voor degenen die de betekenis van dit teken zouden willen kleineren, de Bijbel zelf noemt het "groot" (Openb. 12:1) en Jezus zei dat precies zulke tekenen als deze zouden plaatsvinden in de aanloop naar Zijn wederkomst (Lc. 21:11, 25; vgl. Gen. 1:14).

7. De Bijbelse identiteit van Israël als de unieke natiestaat van het Joodse volk werd in juli 2018 hersteld toen de Wet op de Joodse Natiestaat van kracht werd. De wet herstelde ook de bijbelse feesten, de sabbat en de bijbelse kalender in Israël. Hebreeuws werd de officiële taal en de officiële naam van het land werd veranderd van de "Staat Israël" in gewoon "Israël."

()

8. De technologie en de impuls voor het Merkteken van het Beest zijn nu hier. Als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie zijn er wereldwijd draconische wetten ingevoerd, die controleren wie mag kopen en verkopen, wie mag reizen, en zelfs wie zijn huis mag verlaten. Miljoenen mensen worden nauwlettend in de gaten gehouden en gecontroleerd als vee. Megabedrijven die trouw zijn aan de premisse van een technocratische wereldregering zijn plotseling enorm machtig geworden. Waar in 2020 maskers vereist waren om de meeste niet-residentiële gebouwen en bedrijfspanden te betreden, wordt algemeen verwacht dat in 2021 een soort persoonlijk overdraagbaar bewijs van inenting vereist zal zijn om te kopen of te verkopen.

()

9. Een reeks astronomische tekenen (let op: niet: astrologisch) die in de Bijbel zijn voorspeld na het Grote Teken in september 2017 lijken zich afgelopen december te hebben voorgedaan, die zich de volgende maand zullen afsluiten. Deze tekenen lijken Openbaring 12:3-5 uit te beelden, waarin de nederwerping van Satan en zijn engelen wordt voorgesteld, gevolgd door de opstanding en de opname van de Kerk. Voordat de Kerk wordt opgenomen, staat de vijand klaar om Gods volk te verslinden. We zien de krachten van het kwaad zich klaarmaken om toe te slaan: miljoenen kerken zijn wereldwijd gesloten sinds de uitbraak, en christenen worden over de hele wereld bedreigd, gevangen gezet en gecensureerd. De vijand wil het daar niet bij laten. Hij is van plan het Lichaam van Christus te vernietigen, maar God heeft ons een Rode Zee-moment beloofd - een doodsverachtende ontsnapping op het nippertje, wanneer er geen zichtbare uitweg meer is en onze gevallen vijand op jacht gaat om te doden.

10. Eenvoudige rekensommen tonen aan dat we dichtbij zijn. Jezus zei dat de generatie van de eindtijd zou leven om alle gebeurtenissen die beschreven zijn in Zijn Eindtijdrede, vervuld te zien worden. Dat omvat ook Zijn fysieke tweede komst naar de aarde - een gebeurtenis die plaatsvindt aan het einde van de Grote Verdrukking. Zijn belofte dat "deze generatie" niet zou voorbijgaan komt in de context van Zijn gelijkenis van de vijgenboom. De vijgenboom is een nationaal symbool van Israël. De verdorde vijgenboom, die spreekwoordelijk "bij de wortels omgehakt" was, werd in 1948 opnieuw geplant en begon bladeren voort te brengen. Maar hoe lang is een generatie? Psalm 90:10, die zelf eindtijd-betekenis heeft, definieert een generatie als 70 tot 80 jaar. Israël werd 70 in 2018 en wordt 80 in 2028. Israël zal 80 zijn tot de lente van 2029. Kunnen de gelijkenis van de vijgenboom en Psalm 90:10 met elkaar in verband staan? Het is aannemelijk. Misschien zelfs waarschijnlijk. Het is een eenvoudige en duidelijke timing-oplossing die gewicht toevoegt aan de samenloop van alle andere tekenen die we zien. 2027, 2028, of 2029 zijn ook de meest waarschijnlijke 2000-jaar-verjaardag van het begin van Jezus' bediening toen Hij werd gedoopt door de Heilige Geest en een jubeljaar werd uitgeroepen (Luc. 4:16-19). Dat betekent dat als het vertrek van de Kerk dit jaar zou plaatsvinden, Jezus precies rond een jubeljaar zou terugkeren, 2000 jaar nadat Hij door de Geest als de Messias was gezalfd.

()

God heeft door alles heen geschreeuwd dat de wereld zich zou bekeren ("bekeren" betekent van gedachten veranderen - je bekeren van ongeloof in Christus tot geloof in Hem voor redding). In Zijn soevereiniteit stelde Hij Trump-Pence aan als de leiders van de Verenigde Staten - een duidelijk getuigenis van de komende bazuinklank van God die de doden zal opwekken en dan de Kerk zal opnemen, maar ook de daaropvolgende bazuin-oordelen die volslagen verwoesting over de aarde zullen brengen. Trump werd geboren tijdens een totale maansverduistering, 700 dagen voordat Israël werd heropgericht. Dat betekent dat hij 777 dagen oud was toen Israël 77 dagen oud was. Trump werd ingehuldigd als president toen hij 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud was. Denk je echt dat dat toeval is? Nee. Het is de soevereiniteit van God.

En nu zien we de opkomst in de macht van ene Joseph Biden. Er is nog nooit een president geweest met de naam Joseph. Jozef werd de tweede man van Egypte. Hij werd als een Farao voor het volk. Zijn leven kwam meer overeen met dat van Christus dan enig andere figuur uit het Oude Testament. Zoals een Amerikaanse Farao aan de macht is gekomen, zo staat de ware Koning uit de hemel - de hemelse Jozef - op het punt te regeren met een ijzeren roede. Maar voordat Hij dat doet, zal een goddeloze en namaak-koning, een meester in intriges, de wereld regeren als de Farao uit de hel. De antichrist zal geopenbaard worden nadat de Kerk verdwenen is. Zowel God als de antichrist wachten hun tijd af, wachtend op het juiste moment.

De tijd is nabij. Vandaag is de dag van de verlossing. Morgen is je niet beloofd. De wereld zegt je op alles te vertrouwen behalve op Christus. Progressieve Christenen vertellen je dat Jezus goed was, maar niet nodig. Legalistische Christenen zullen je vertellen dat Jezus niet genoeg is. Beide kampen - de wereldse, progressieve Sadduceeën, en de legalistische, veroordelende Farizeeën - ontkennen het evangelie op dezelfde plaats: ze ontkennen beide de verzoening. Verlossing is een gratis geschenk, maar het moet ontvangen worden. Jezus is de Weg. Jezus is de Deur. Jezus is de enige naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij gered moeten worden. Hij nam vlees aan, leefde een perfect leven, stierf als uw vlekkeloze verzoening, en stond toen weer op. Als iemand je een miljoen dollar zou aanbieden, zou je dan "nee, dank je" zeggen? Zou je jezelf onwaardig vinden voor zo'n groot geschenk? Het geschenk van de verlossing is veel groter dan een miljoen dollar. Honderd miljoen dollar is als toiletpapier vergeleken met het onbetaalbare geschenk van het kruis.

Zeg niet "nee dank u" tegen zo'n groot geschenk. Verlies geen vergeving, eeuwig leven en eeuwig hemels genot vanwege trots. Hoe lang duurt het om de HEERE aan te roepen? Hoe lang duurt het om te geloven? Tien seconden? Vijf seconden? Je trots en een kort moment aan tijd zijn de enige kosten, maar miljarden - letterlijk miljarden - weigeren om een van beide op te geven. God houdt van de erfenis-ontvangende Jakob en niet de verachtende erfenis-verwerpende Esau. Wees geen Esau. Er is gewoon geen tijd meer.

Bron: Remember The Red Sea! 10 Super Signs Converge - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates